Tilbakekall av statsborgerskap – verken praksis eller lover er endret

img_0318Regelverket som gjelder tilbakekall av statsborgerskap er ikke endret av regjeringen. UDI fatter sine beslutninger på uavhengig, faglig grunnlag.

Media omtaler en sak om en person som har fått tilbakekalt statsborgerskapet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Grunnen er at han skal ha løyet til norske myndigheter ved å oppgi å være fra Somalia, mens UDI hevder han i realiteten er fra Djibouti. Personer fra Djibouti får som hovedregel ikke innvilget asyl i Norge.

Jeg ser at saken skaper stort engasjement, også i sosiale medier.

Jeg har derfor behov for å presisere noen viktige ting rundt behandlingen av slike saker.

Når folk spør hva innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug eller jeg måtte mene om en slik sak, er det avgjørende å poengtere én grunnleggende ting:

Verken statsminister eller statsråd skal uttale seg om enkeltsaker. Det kan oppfattes som om vi blander oss inn, noe som ikke skal skje.

Det er utlendingsmyndighetene, det vil si Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda – og eventuelt domstolene, som vurderer fakta i slike saker, det vil si om personen har snakket sant, og om det kan dokumenteres at han eller hun kommer fra et annet land enn oppgitt. Dette skal vurderes opp mot andre hensyn i loven, som også kan tale andre veien.

Det som er politikernes ansvar er å utmeisle lover og regler etatene skal følge. Og på dette feltet følges en lov som har ligget fast lenge – og under ulike regjeringer.

Jeg har tidligere vært statsråd med ansvar også for utlendingsfeltet. Selvsagt forstår jeg godt at enkeltsaker kan vekke reaksjoner, og jeg har stor respekt for folks følelser.

Samtidig er det gjerne slik at en sak som regel har flere sider enn det som kommer frem i pressen.

I en kommentarartikkel i Nordlys skriver Lasse Jangås at den aktuelle saken ”nærmer seg statlig rasisme”. Det antydes at avgjørelsen er tatt av regjeringen, og at Sylvi Listhaug ”kjører sitt eget løp”.

Det er rett og slett ikke riktig.

Loven UDI har forholdt seg til åpner for at statsborgerskapet kan tilbakekalles dersom vedtaket bygger på uriktige opplysninger. Dette kan være at søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene, eller et han eller hun har fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket.

Hvis grunnlaget for å få opphold i Norge var feil, blir også alle tillatelser du får i ettertid, som bygger på denne avgjørelsen, feil.

Jeg ser at Nordlys også skriver at personen i denne saken er ”totalt ribbet for rettigheter”. Det stemmer heller ikke.

Den som får statsborgerskapet tilbakekalt har anledning til å få saken prøvd i Utlendingsnemnda og deretter i domstolene. De brede ankemulighetene viser klart at det er rikelig med mulighet til å få belyst alle sider i saken. Rettssikkerheten ivaretas.

Det er vesentlig at myndighetene har nødvendige hjemler for tilbakekall for å sikre at juks ikke belønnes.

Vi har de siste årene sett flere eksempler på grove saker. Siden 2012 har 135 personer fått tilbakekalt norsk statsborgerskap. UDI opplyste i desember 2016 at de for tiden vurderte å tilbakekalle statsborgerskap i cirka 500 saker.

Også I 2013 stod vi overfor en lignende sak som skapte bred interesse. Da ble en person som hadde hatt tilhold i Hedmark fratatt statsborgerskapet etter 11 år i Norge, til tross for at han var godt integrert. Den tidligere Ap-politikeren innrømmet å ha løyet og gitt falsk forklaring. På denne tiden var det Grete Faremo (Ap) som var justisminister og hadde ansvaret for asyl- og innvandringsfeltet. Mannen ble utvist fra Norge.

I stortingssesjonen 2004-2005 behandlet Stortinget dagens statsborgerskapslov. Det var en bred diskusjon av hvordan nettopp slike saker som vi står overfor nå skal håndteres. Et bredt flertall sluttet seg til det som også er dagens lovbestemmelser.

Stortinget avviste også å ha en foreldelsesfrist, da det dreier seg om saker der det er innvilget statsborgerskap hvor det aldri burde vært gjort.

Norge er bundet av flere internasjonale konvensjoner, og konklusjonen i Stortinget var tydelig og klar:

Statsborgerloven er i tråd med våre forpliktelser. Å tilbakekalle statsborgerskap som er innvilget på grunnlag av uriktige opplysninger strider ikke med konvensjonene.

Spørsmålene som nå preger kommentarartikler, nyhetssendinger og innlegg i sosiale medier ble godt og grundig belyst i arbeidet med loven – som altså var på plass lenge før Sylvi Listhaug ble statsråd.

Jeg er opptatt av at vi skal føre en asylpolitikk som gir trygghet og beskyttelse til dem som virkelig trenger det, og ikke belønner personer som farer med usannheter og lurer myndighetene for å sikre seg opphold.

95 tanker om “Tilbakekall av statsborgerskap – verken praksis eller lover er endret”

 1. Men om ikke dere kan kommentere enkeltsaker burde vel UDI dokumentere hva de har bevist, utover anonymt tips? Og det er jo også en svært klar instruks fra Listhaug til UDI som har fått beholde sine 200 ekstra årsverk at (for å si det litt flåsete) “alle” tas? Bør ikke de 200 årsverkene brukes til å få ned de vannvittig lange køene? Folk som har sittet på mottak i årevis! Eller var dette enklere?

  1. UDI har kommentert det de har lov til å si, det har vært en omfattende politietterforskning i saken, basert på dette har UDI i 2015 fattet vedtak og UNE opprettholdt vedtaket. UDI kan ikke gå ut med detaljer eller enkeltopplysninger i saken fordi det er taushetsplikt i slike saker. De må løses fra taushetsplikten for å si mer. Saken kan prøves for retten, da legges UDIs og politiets opplysninger frem.

   1. Kjære Erna . Det er vel lov til å bruke hode selv for dere og UDI . Han kom til Norge som et barn for 17 år siden 😳 Dette har dere brukt enorme ressurser og penger på . Han har bodd her i 17 år og bidrar til samfunnet hva som om et barn har løyet !! Det er mange barn som tar hvite løgner . I mine øyner er en 14 åring et barn . Slutt nå med dette tøvet deres , jeg er helt målløs

   2. Hvorfor unnlater du å svare på spørsmålet om ikke de 200 ekstra årsverkene i UDI.
    Spørsmålet var: Bør ikke de 200 nye årsverkene brukes til å få ned de vanvittige lange køene. Likte du ikke spørsmålet, siden du unnlater å svare.

   3. Hva var grunnlaget for politietterforskningen etter 17 år ? Politiet får jo føringer på hva de skal gjøre . Fra hvem ? Dette er jo helt absurd 😥Det må du jo være enig i ? Kan ikke skjønne noe annet

   4. Når et barn kommer til Norge, hva stiller han eller hun opp med i en ukjent verden og de kommer fra en verden hvor løn er den eneste veien å komme seg videre i livet på, det er deres lære og bare 14 år da han kom og under kriminell lavalder. Dette teller vist heller ikke her, jeg synes det er helt uverdig å sende han tilbake pluss inndra hans statsborgerskap nå etter så mange år. Har ikke norske myndigheter klart å sende han tilbake på disse 17 årene ja da får vi bruke det mennesklige sjønn i oss og la de mennesklige hensyn legges mest vekt på i denne saken, ja de humanitære hensyn i denne saken selv om han har løyet eller ikke. Helt greit Erna Solberg, vi i Kystpartiet vil ha en streng invandringspolitikk, men for all del den skal være human og rettferdig, men her går det desverre ogver støvleskaftene og UDI og dere på stortinget og deg som statsminister Erna kan og skulle ha grepet inn og latt vedkommende bli inkludert har samfunnet Norge fostret opp en mann med fantastiske kundskaper som er en stor resuss for landet, mens andre kjeltringer som emigranter som er narkotika langere som kommer ulovlig til Norge og som selger stoff i Oslo og andre byer, de klarer dere ikke sende ut og heller ikke bryr dere, dere om å ta dem og bure dem inn til de blir sendt ut, men vedkommende her brukes det millioner av kroner på for å få sendt ut som vi også har gitt en fantastisk utdannelse. Nå må regjering og storting ta til vett. Kystpartiet er mot en slik politikk Erna som her utspilles mot det norske folks forstand og vilje. Greit noen er nok for utsendelse, men jeg tror de er få, heldigvis.

   1. Jeg er for strenge asyllover, men de må gi mening. Dette grenser ikke bare til idioti, men ondskap. Dette er paragrafrytteri til dets ytterste galskap. Staten AS velger å gjøre statsløst et velintegrert individ som i tillegg bidrar i en viktig samfunnsrolle. Etter 17 år! Samtidig huser vi terrorister og mordere som Krekar og Souhaila Andrawes. Hallo i luken. Hvor er fornuften?

    Bruk heller resursser på å fjerne virkelige kjeltringer istedet for å bedrive heksejakt på bidragsytende og lovlydige borgere. Internasjonal rett vil neppe la dette gå igjennom, men prinsipielt sett er dette svært skuffende framferd av både UDI og regjeringen, som skyver ansvaret framfor seg.

 2. Personen selv sier at han ikke har løyet – og svært mange nordmenn velger å tro på det. Forstod det slik at myndighetene i Djibouti heller ikke kjente til vedkommende. Jeg synes for øvrig at det er synd at Listhaug skal få alt pepperet, jeg synes syns statsministeren skal ta sin del!

  1. Som UDI har bekreftet i dag, det er ikke gjort noen endringer i praksis i disse sakene under denne Regjeringen. Vedtaket i denne saken kom i 2015 før Sylvi Listhaug ble innvandring og integreringsminister.

   1. Når ble dette loven vedtatt, den som gir rett til å trata statsborgerskapet til personer som UDI mener har løyet (om sitt opphavsland) og hvilken paragraf er dette i denne loven? Og, kan loven gies tilbakevirkende kraft om denne regelen ble vedtatt etter at den aktuelle personen kom til landet?
    Synes du, statsminister – at en som kommer her som flyktning og er et barn, 14 år – skal kunne bli avvist og kastet ut av landet og ut i en flyktningetilværelse igjen? Synes du Erna Solberg, at en som eventuelt løy som et 14 år gammelt barn, skal kastes ut av landet for denne mulige løgnen, 17 år senere? At et barn som kommer til landet som flyktning eventuelt lyver, lyver for å få det bedre – enn å drive rundt, være avhengig av andres hjelp – med den risikoen det innebærer, jf frykten for å bli utsatt for overgrep, uten et sted å bo, uten et sted å sove, uten penger, måtte sove ute i all slags vær, ikke ha reine klær eller kunne få vasket seg osv osv. SELVSAGT lyver et barn i en slik situasjon for å få det bedre. Det bør være og er det sikkert også, straffbart å avvise barn i en slik situasjon!

   2. Slutt nå! Dette er bare valgkamp for deg.. Prøver å legge skyld på AP. Og, du forsvarer Listhaug. Det er helt grusomt at dere lar mennesker fryse ihjel sør i Europa og er ute etter å “ta” mennesker. Vi er faktisk en verden og vi må dele med de som har mindre. Lærte du ikke det som barn? Det skamfullt å være norsk nå. Jeg ber om endring etter høstens valg 🙏

   3. Uansett er det du, Erna som sitter med ansvaret. Du er ansvarlig for din regjerings politikk, så det er du som er ansvarlig for at Norge ører en av den aller mest restriktive innvandingspolitikken i Europa samtidig med at barn drukner. Jeg skammer meg, men det gjør øyensynlig ikke du. For du ønsker denne politikken, og du utøver den.

  2. Djibouti ligger rangert på 168 plass på human development index (HDI) av 188 registrerte land. At myndighetene ikke har papirer på ham betyr slett ikke at han ikke hører til der. Så hadde det vært greit om du hadde brydd med å studere saken litt nærmere. Jeg bare antar at du stemmer AP og Jagland og resten av heltene dine var med å stemte for denne loven i 2005. Denne Djibouti mannen ble avslørt i 2015 før Sylvi Listhaug har de oppgavene hun har nå.

   1. Myndighetene i Djibouti har uttalt at han ikke kommer derfra og dessuten har UDI blitt forelagt tilbud om å få se dokumenter som viser hvor han kommer fra men dette har UDI avvist så dette er rett og slett statlig rasisme.

 3. Hvis du er opptatt av å hjelpe de som trenger beskyttelse, hvorfor gjør dere en så liten innsats for å bringe flyktninger fra Hellas og Tyrkia i trygghet?

 4. Og sånn skal man unnskylde at en mann blir statsløs, når landet UDI hevder han kommer fra, sier at han ikke gjør det. “Slik er regelverket”, i stedet for å si at “sånn kan vi ikke ha det!”

  FRP har lenge kvalmet meg, men jeg hadde ikke trodde at Høyre skulle gjøre det 🙁

  1. Du får skylde på foregående Storting og Regjeringer, det er de som har kommet med forslag til lovverket og vedtatt det… og loven skal da vel følges, skal den ikke?

   Du må nesten sette deg inn i fakta, vet du … før du begynner å lage kvalme av ting som bare eksisterer i ditt eget hode…

 5. Jeg må si, med all respekt Statsminister, at det er med stor forundring jeg registrerer at det legges ned et stort arbeid for å få fatt i eventuelle ungdomssyndere, uansett hvor lang tid det er siden disse skal ha vært begått, og uansett hvordan disse personene har bidratt i vårt samfunn i mange år. UDI er nidkjære i sin jobb, retningslinjene er gitt av politikerne og de kan også endres av disse. Dersom det er anonyme tips som fører til at en person mister sitt statsborgerskap er rettssikkerheten mildt sagt frynsete.

  1. Nei, det gjør myndighetene ikke. Iflg. paragrafer for tilbakekallelse av statsborgerskap kan de gjøre det selv om det medfører at vedkommende blir statsløs hvis vedkommende har løyet/fortiet om sin nasjonalitet/statsborgerskap ved søknad om dette i Norge.

 6. Hei Solberg.
  Jeg synes det er trist å se hvilken retning landet tar under ditt styre.
  Ikke glem at du fortsatt har muligheter til å snu skuta i mer human retning.
  Det går ann for deg å føre landet videre med klassiske høyre politikk, inkludert en varme som vi på grasrota nå etterlyser.
  Det er trist og vanskelig å forklare våre barn hva statsministeren vår gjør med nordmenn. Hvordan forklarer du det til dine barn?
  Med ønske om en inkluderende fremtid.

  1. Slutt å skriv på vegne av alle nordmenn. Og bruk hodet.
   Loven må være lik for alle…

   Erna og Listhaug gjør en kjempejobb

   1. En liten gruppe av nordmenn er nok uenig i det hun skriver,men flertallet ble mer og mer forbannet på regjeringen! Du hører nok til den lille gruppen. Og det er all!tid mulig å utøve skjønn i all lovtolkning.
    Her burde det legges stor vekt på at han var bare 14 år når han kom,og at han er godt integrert. Og at det landet UDI hevder etter anonyme tips at han kommer fra, det landet er ikke enig med Ufo.

 7. “Hverken statsminister eller statsråd skal uttale seg om enkeltsaker”. Da spør jeg deg, Erna Solberg: hva har Sylvi Listhaug gjort under hele sin periode som statsråd siden hun tiltrådte stillingen i desember 2015? Hun har publisert enkeltsaker på sin Facebook-profil, omtalt dem med delvis injurierende retorikk, og har gjennom ord og handling brukt enkeltsaker for å stemple medlemmer av “Godhetstyrannene”, “Hylekoret” og “Feministeliten”, alle som ikke er enig med henne i enkeltsaker. Derfor blir denne delen av ditt innlegg noe dobbelmoralsk.

 8. Denne praksisen har det vært og er det fortsatt stor enighet om i stortinget. AP, SV, KrF, SP ja alle partiene har bestemt denne praksisen etter grundige diskusjoner og det er jo en grunn til at nesten alle politikerne våre har gått for denne løsningen.

 9. Utrolig hvor mange som ikke får med seg fakta i denne saken. Takk for tydelige svar Erna, flere burde lese hva du skriver før de uttaler seg. Tviler på at de egentlig mener at “vellykkethet” hos gjerningspersonen skal være en faktor i vurderinger av lovbrudd.

  1. Hvaaa med at han var under den kriminelle lavaldern når han angivelig løy?? Skal ikke det ha noe å si? Folk blir frifunnet i overgreps- og voldtektssaker i hytt og pine fordi hver eneste tvil skal komme dem til gode, men at et barn angivelig skal ha løyet i en desperat situasjon da det barnet ankom Norge helt alene, det skal forfølges som en livstidsdom..? Det er ikke riktig.

 10. Om han ankom som et barn, var han voksen da han søkte om statsborgerskap og holdt fast på løgnen. En løgn er fortsatt en løgn og skal ikke belønnes.

  1. Men det er ikke bevist at han har løyet ! Og landet de mener han kommer fra vil ikke annet kjenne han! Kanskje det er den anonyme tips frem som har løyet? Misunnelse kan føre til mangt.

 11. Du referer loven som sier “at statsborgerskapet kan tilbakekalles”. KAN, og ikke må eller skal! Det er en viktig forskjell. Men, nå er det vel også slik at det er en viss uenighet om hva loven faktisk sier, eller?

 12. Hva sier du Erna Solberg, til at SV, AP,Venstre og MDG fremmer forslag om stopp i behandling av saker om å frata flyktninger statsborgerskap ???….KrF sitter på gjerdet…I så fall blir det jo fritt fram til å lyve, gi falske opplysninger og fortielse av fakta….

  1. Det er ikke det de fremmer forslag om. De fremmer forslag om at statsborgerskap bare kan tilbakekalles av domstolene. Altså at saken må prøves for retten før man kan ta tilbake statsborgerskapet og ikke slikt som i dag at UDI kan tilbakekalle og at man deretter kan klage til UNE og eventuelt deretter prøve saken i domstolene.

   Det er forøvrig heller ikke umulig at Høyre og de andre partiene som du ikke nevner er imot en slik lov, men for øyeblikket brukes slike mediaoppslag bare som en måte å føre populistpolitikk på!

 13. Jeg er veldig glad for de svarene Erna har gitt oss her. Ser ut for meg, som folk ikke følger med i det hele tatt, de har bestemt seg for, at alt det negative er det Listhaug sin skuld. Jeg tror at de som kommer her, har for det første hørt ALT FOR MYE på media, istedet for å sette seg inn i denne saken. De har ikke sideblikk i det hele, de ser kun rett frem. Skal alle som lyver, komme til himmelriket?

 14. Til statsminister Erna Solberg

  1. De sier i deres artikkel:
  «I stortingssesjonen 2004-2005 behandlet Stortinget dagens statsborgerskapslov. Det var en bred diskusjon av hvordan nettopp slike saker som vi står overfor nå skal håndteres. Et bredt flertall sluttet seg til det som også er dagens lovbestemmelser.»

  Denne loven trådte i kraft i 2005, og hvis jeg oppfatter din artikkel korrekt, så ble loven vedtatt
  med tilbakevirkende kraft.

  Hvor langt tilbake gjelder dette begrepet rent juridisk, og hvor langt tilbake anser du og din regjering at dette prinsippet skal gjelde rent menneskelig.

  Personen som omtales i denne saken kom til Norge som flyktning for 17 år siden.
  Da var han 14 år, og mindreårig flyktning.

  2. De sier videre i samme artikkel:
  «Jeg er opptatt av at vi skal føre en asylpolitikk som gir trygghet og beskyttelse til dem som virkelig trenger det,….»
  Jeg føler meg usikker på om din (regjeringens) praktiske anvendelse av disse to viktige begreper,
  trygghet og beskyttelse, blir ivaretatt for de mennesker det her gjelder.

 15. Kjære Erna.

  Dere gjør en kjempejobb, det er veldig veldig mange som støtter både deg og Sylvi.
  Vi som ikke vil ha tilstander som i Sverige, det er bedre at de som får opphold blir tatt vsre på og intregert ordentlig. Juksemakere og lykkejegere har vi ikke hverken tid eller råd til å jobbe med. Det finnes mange flotte folk som vil ha et godt liv og det skal de få, men vi får ta det litt om litt, for mange blir for mye……

  1. Helt greit det. Bare ta fra han og familien alt. Han blir jo statsløs, så da må jo han og familien hans underholdes her resten av livet. Flott det, at det blir endelig flere Navere. Vi har jo så god råd her at noen fra eller til spiller vel ingen rolle.

 16. Flott Erna at du kommer på banen, Sylvi trenger, samt fortjener støtte fra sjefen nå 🙂
  Juks er uansett juks, man kan ikke begynne med forskjellsbehandlig. Da legger vi landet åpent for alle mulige slags juksere.

  Norge åpnet portene for 32.000 berikelser i 2016. Hvor mange av disse har ikke ID, hvor mange har falske ID, hvor mange fremtidige “Mahad Abib Mahamud” saker skal vi forvente?
  500? 10.000? Ingen vet, ikke UDI, ikke politiet, INGEN!
  Hvor mye ståk ser vi at det blir på 1 sak!

  Den nye regjeringen som får makten etter september 2017 får alle disse sakene i fanget. Hvis det er en svak regjering, vil de sannsynligvis i “hemmelighet” lempe på kravene, gi amnesti, og gravlegge alle disse sakene for offentligheten.

  Da ruller ballen videre til nytt valg i 2021, som får en ufattelig, kanskje uoverstigelig oppgave i arv. Er vi da det nye sverige?
  Hva da med oss? Hvermansen, våre barn og barnebarn?

  Er det noen andre av dere andre som lurer på det samme?

  Da sitter vi gjen med x-antall nye berikelser ingen vet hvem er, som har fått premie for å lyge til seg opphold med påfølgende statsborgerskap, familiegjenforeninger og gratis livsvarig velferd.

  Hvor mange islamister finnes blant disse? Jihadister og terrorister.
  Beveger seg fritt rundt i samfunnet med hvermansen.

  I dokumentaren «Norge til salgs» avslører TV 2s reporter Kadafi Zaman hvordan falske pass blir solgt åpenlyst på gater og torg i Istanbul. Mange kriminelle utnytter den store flyktningestrømmen som er på vei til Europa, og markedet er godt.
  Denne dokumentaren var knallbra laget og setter søkelyset på hvor lett det er å skaffe seg “ny ID”

  Andre papirer fra mange andre land er mye enklere å skaffe seg enn pass.

  Erna Solberg Hva slags planer og løsninger har du for dette?

 17. hvorfor hadde saken vert anderledes vist han var fra somalia? hva er det med somalia? der er ikkje krig der nå. kjenner flere som reiser på ferie til somalia.. til hjemlande sitt.. små jente reiser uten hijab og kommer tilbake lenge etter med hijab.. hva tror du det betyr erna? eg vet.. de har blitt solgt til eldre menn.. somaliere er mer voldelig en andre, det er krigere som har kommet i seiner tid.. hvorfor 17 år? og hvorfor skal denne saken opp i retten?? vist det er bevis på at han ikkje skal være her pga ingen rett osv.. hvorfor da rettsak?? eg synes det er et merkelig system. kanskje det skulle vert omgjort og premiert de lovlydige, arbeidsdyktige som gir til felleskassa.. hvorfor får voldtektforbrytere all rett til å bli her i norge? de går tom fri ut i gatene.. hvorfor blir ikkje de sendt ut?? bruke mye penger på sånne kryp, hvorfor? vist de blir dømt så skal de sitte i norske fengsel.. tror du det er noe straff for de? nei, der er folk uten ifra som kommer her til norge kun for å bli fengslet å tar det som ferie.. eg meine fengslene i norge må bli fengsel, ikkje et 5 stjernes hotel med alt inkludert.einaste de mangle er basseng ute i luftegården.

 18. men Erna hvorfor nevner du ikke at dere med Listhaug i spissen har gitt UDI tillatelse til å beholde de 200 stillingene som var midlertidig og at disse får de beholde på spesielle vilkår og under sterk føring fra Listhaug …

  1. Akkurat,og det er faktisk nå 2 år ventetid på familiegjenforening og mange sitter i flere år i asylmottak,både før vedtak og etter positivt vedtak. Er ikke dette en viktigere oppgave for Udi å følge opp? Og hva koster den satsingen for politiet, som ellers ikke har tid til å etterforske innbrudd og andre saker som gjelder vanlige mennesker. Etterforsking av lovlydige og godt integrerte mennesker synes for meg som misbruk av skattebetalernes penger. Det er ikke dine penger Erna som blir brukt, men den vi vanlige folk må skatte av. Det finnes også mulighet for skjønn ,dersom man blir tatt i å ha løyet mange år siden. En person som denne mannen må kunne få lov å takle konsekvensen i Norge ,gjennom bot eller fengsel og deretter få fortsette å bruke sin utdannelse til å bidra til samfunnet, om det er riktig at han har løyet. Det burde tillegges stor vekt at han var 14 da han kom hit. Og at Djibouti ikke vil anerkjenne han, burde også tillegges vekt!

  2. Så du ikke hva hun skrev lenger opp?:
   Forøvrig så brukes de 200 årsverkene til å bygge ned alle typer restanse i UDI. Familiegjenforening, arbeidstillatelser og asylsakene.

 19. Kjære Statsminister Erna Solberg. Min mening er at man bør tilgi et barn som kom til Norge som 14 åring, selv om han har løyet aldri så mye.Mindreårige straffes vel ikke for en løgn. ? Hvis en urett nå blir begått , er det vel ikke noe bedre om det var en AP regjering som laget lovene. ? Hvis en høyrepolitiker kjører i fylla er vel det like ille som om en AP politiker kjører i fylla, ikke sant? Vennlig hilsen Borghild Johanbe Sæbø

 20. Kanskje det kan være klokt vente til saken kommer opp i rettsvesnet. Da har ikke lenger UDI taushetsplikt – og da vil vi få svar på mange spørsmål. Minner også om at det faktis er AP sin sak fra 2012. Men jeg ser at de nå er uenig i sitt eget forslag.

 21. Dobbelmoral/lyving kan også skaffe noen (Søviknes) en ministerpost. Så det er ikke alltid at din regjering,Erna Solberg, bryr seg om å skille løgn fra sannhet. Og det helt uten foreldesesfrist!

 22. Nå har jeg lest mange kommentarer som gjelder denne saken. Dette som sjokkerer meg mest er at folk skriver at siden han var 14 år, hadde han lov til å lyve fordi alle vi løy en eller annen gang i den alder! Og at så lenge man er mindreårig, vil ikke løgn blir kalt for løgn men for en såkalt hvit løgn, altså noe som er helt greit og ufarlig. Da er det bare å spre dette videre til alle mindreårige asylsøkere under 18 år – lyv så mye dere kan! Nordmenn mener at det er helt greit!

  1. Hvor mye politikerløyn må vi høre på før hvert stortingsvalg her i landet? Og det kommer fra mennesker som er langt over 14, men vi sier ikke noe da. Er det greit?

 23. Har DU og regjeringen ikke fattet at bioingeniøren er URETUNERBAR og når han blir statsløs så må DU og jeg betale for at han skal gå på NAV hele sitt liv. Er det ikke bedre at han jobber og betaler skatt?

  Hvorfor setter Sylvi og regjeringen inn EKSTRA ressurser for å gjøre en som kom til Norge som 14 åring og har bodd i Norge i 17 år og har jobb og familie statsløs?

  1. Kan være greit å sette seg inn i saken før du kommenterer her… En ting som er greit å vite er at UDI fattet vedtaket i 2015, FØR Listhaug ble statsråd. Og det gjorde de etter at politiet har etterforsket saken i 2014.
   Ellers kan det være greit å vite at dagens regjering følger lovverket som ble vedtatt i 2005, som de rød-grønne har hatt to regjeringsperioder på seg til å endre, men har valgt å ikke røre.
   Siden 2012 har 135 personer mistet statsborgerskapet sitt. Det inkluderer noen år med etterforskning og vedtak under den forrige regjering. Hvorfor var det ingen som ropte opp og #Norsknok eller skrev rosablogger og hverdagsrasisme da?

   1. I August 2011 ble det tatt opp. Det skulle være et såkalt samrådsmøte i Sarpsborg med Helga Pedersen. Jeg var den eneste representanten fra Fredrikstad på det møtet på Folketshus i Sarpsborg. Det ble tatt opp flere viktige spørsmål i forhold til valget på dette møtet. Selv tok jeg opp et spørsmål i forhold til barn og unge. Blant annet det faktum at en uskyldig tredje part, som barn og unge ofte er i en konflikt situasjon. Det svaret Helga Pedersen kom med, satte en støkk i meg. Det sa så mye om holdninger til barn og unge. «Det kan ikke taes hensyn til barna, som foreldrene velger å dytte foran seg som et press middel» – sa Helga Pedersen, omtrent noe ord rett. – Der etter ble jeg formelig frosset ut av AP. Men nå er jeg vant til slik, for jeg har holdt på med svake gruppers/menneskers rettigheter helt siden 1989. Nå kunne jeg ha fortalt mang en annen sannhet også, med at jeg alt i 1989 hadde min første dyst opp mot stortings politikere og ministere. Den gangen opp mot Justisministrene Helen Marie Bøsterud (AP) og Else Bugge Fougner (H). Og naturligvis Statsminister Gro Harlem Brundtland (AP). Syse regjeringen satt jo kun et år. Selv har jeg vært på stortinget en håndfull ganger, men jeg har aldri følt meg priviligert eller slikt. Kanskje fordi jeg forventer at politikerne skal gjøre jobben de skal gjøre, nemlig det å være ombud for befolkningen. Og det har nok skremt en del politikere, for de vet at det er en oppgave de egentlig ikke er i stand til å utføre. Men siden 2011 har jeg jobbet mest med barn og unges rettigheter – og det er en skam at norske politikere (Storting) uavhengig av parti tilhørighet ikke klarer å ta inn den tredje (3) tilleggs protokollen til barnekonvensjonen. Og jeg har aldri vært redd for å kritisere uavhengig av parti og politisk farge – derfor er jeg i da fri stilt politiskt : Utekontakten ble nedlagt dessverre, alt som følge av at SV representanten i bystyret «solgte seg selv» – diltet etter sine venner i AP. I stedet for å tenke på barn og unge, selv «hudflettet» jeg mitt eget parti – 07.07.2012 http://www.demokraten.no/nyheter/hudfletter-eget-parti-1.1258113

 24. “Verken statsminister eller statsråd skal uttale seg om enkeltsaker. Det kan oppfattes som om vi blander oss inn, noe som ikke skal skje.”

  Instrukser fra Justis- og beredskapsdepartementet som går mot Regjeringens uttalte politikk gjør nok problemet litt mer alvorlig enn en opportunistisk slengkommentar fra Listhaug.

  Uansett hadde det kledd deg godt om du refset regjeringspartnerne dine når de bruker enkeltsaker, mens de er under behandling, til å selge sitt eget partis politikk. Der de altså hevder at regjeringen (og Stortinget) står bak det de har utført i departementet, som gjør “hurtigbehandling” i departementet mulig – der Listhaug så selger kategoriske avvisninger av saker som regjeringens politikk.

  Om du ønsker å fremstå som troverdig må du med andre ord avklare at praksisangivelsen i departementet skiller seg på flere punkter fra det for eksempel Listhaug hevder (og hårreisende nok utfører). En enkel ting som å fastslå i offentlighet at Utlendingsloven, i følge Storting og den sittende regjeringen, ikke var ment til å omgå Flyktningekonvensjonen med byråkratiske knep – kunne ha vært en mulighet.

  Men det er vel neppe store muligheter for at Regjeringen refser en statsråd for ikke å implementere lovene de vedtar, eller ønsker å avdekke om så faktisk er tilfelle, samme hvor politisk klokt det hadde vært på lang sikt (les: 7mnd).

 25. Kjære Statsminister, jeg forstår intensjonen med loven og vedtakene. Man skal ikke fare rundt med løgner for å få asyl. Men 90 prosent av de som er i Norge har løyet om et eller annet for å få opphold. Jeg kjenner mange som søkte asyl i Tyskland på 80 tallet som havnet i Norge etter hvert. De fleste er Tamiler. Kan man returnere den tilbake til Tyskland? Men jeg undrer hvorfor Listhaug og dere tar æren og stor plass på media hvis detre er vanlig praksis? Jeg mener og opplever dette som et et forsøk på udugelig politikk på alle andre områder og da er asylsøkere en bra sak for å drive valgkamp, slik Trump, Hitler m.flere. gjorde før deg. Jeg forstår at du er dirigenten. Jeg ønsker heller ikke et politisk svar fra deg men et ærlig humant og menneskelig svar med empati. Politisk svar, kan jeg.

  1. Det er bra du først sammenligner henne med Hitler og så prøve å fremstå som human og menneskelig,,,,

 26. Virker fortsatt helt meningsløst å bruke resurser på å kaste ut personer som er lovlydige og har bodd i Norge i mange år. At du som statsminister ikke ser det synes jeg er både skremmende og sørgelig. Når samtidig Listhaug har som klar målsetting å sende ut flest mulig personer så virker dette som en heksejakt på Somaliere. Opphold på humanitært grunnlag burde jo gjelde for disse barna som er født i Norge og for personer som har vært her lenge og som har slått rot i Norge. Det er jo et paradoks at Norge som trenger arbeidskraft nå jobber hardt for å sende ut flest mulig. Får håpe på bedre politikk etter valget.

  1. Jeg er ening i at dette er helt meningsløs bruk av ressurser. En av mange grunner til at folk reagerer som de gjør er at det er viktigere ting å bruke skattebetalernes penger på. Vi har nok barne-fattigdom i Norge – det burde prioriteres fremfor å “jakte” på barne-flyktninger som kom til Norge for flere år tilbake.
   Dessuten så er det barn på flukt som dør ved stengte grenser, men det bryr man seg ikke om. De skal statuere eksempler for å skremme flyktninger fra å komme til Norge. Men de eneste som blir skremt av denne type politisk holdning er kun nordmenn som lurer på om humane holdninger og menneskerettigheter er blitt fjernet fra all sunn fornuft og logisk tenkning.
   Vi trenger ikke en bedre politikk etter valget – vi trenger det nå!

 27. Nesten 30.000 signeringer her på et døgn: https://www.opprop.net/la_mahad_bli#sign

  Hva skjer med de kristelige verdiene som nestekjærlighet og medmenneskelighet dere mener landet er bygget på? Greit nok å ikke kommentere enkeltsaker, men med dette innlegget her så gjør du jo faktisk det, du innrømmer at du er oppmerksom på saken. Likevel nektes det å bruke noe som helst fornuftig form for skjønn. Helt greit for en statsråd å støtte en dømt kriminell tv-pastor som suger penger ut av demente minstepensjonister, men et barn som løy for 17 år siden kan vi aldri tilgi. Trodde du og Norge hadde en klarere idè om hvordan gjøre verden og Norge til et bedre sted enn dette, Erna. Denne påståeligheten og regelryttingen fortjener kun råtne egg og tomater.

 28. Det jeg reagerer på her er ikke selve grunnlaget UDI har her. Men nå som han er statløs så har både praksis og rutiner feilet betraktelig. FN Konvensjonen som ble laget for å hindre statsløshet som forøvrig også har vært endel av Norsk lovverk… Og det for over 50 år siden…

  Man kan ikke skrike høyest om lovlydighet så klarer man det sidestykket selv å være lovbryter…
  Her viser UDI manglende innsikt eget lovverk, står til og med oppført på egne sider dette:
  https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1954-09-28/

  Selve saken som er mot Mahad er jeg enig skal gå igjennom domstol og gå sin gang. Det som er absurd oppi dette er hvordan UDI tar stilling til dette når vedkommende er blitt statsløs..

  Norge er bundet pr. lov og internasjonale forpliktelser til å hjelme Mahad, siden han faktisk er blitt statsløs.

  Hvordan kan UDI feile så stort i sine rutiner når de har blitt tildelt flere årsverk som skal effektivisere det hele ? Dette viser jo klart og tydelig at UDI ikke er rustet til å håntere sine egne saker, at avvikling av statsborgerskap burde bli et domstolspørsmål.

  Reiser også spørsmålet, hvor mange flere er det som har blitt statsløse pga. kunnskapsløshet iht. eget lovverk ?

  Jeg er forøvrig en bekymret borger som også er opptatt av at lover og regler følges, også av staten som håndhever dem.

  Jeg erkjenner at jeg ikke har alle detaljene rundt dette, men sett fra en borger som ser dette utenifra ser dette ikke bra ut….

 29. Hvis statsråder IKKE har anledning til å kommentere enkeltsaker, i hvilket lys kommer da Listhaugs utalelser på TV i???? Ho bruker nettopp denne saken til å smilende og triumferende til å legalisere heksejakten på alle de som skal avskrekkes. Når Mahad i tillegg er gjort statsløs, hvor står praksisen dåkker forsvarer da?? Æ bare undres, samtidig som æ skjæmmes, enda det var dere som burde gjøre det!!!

  1. Heksejakt?? Dette er vel ikke annet enn å avsløre en som svindlet seg til opphold i Norge – han har brutt loven og må ta følgen av dette, som alle andre lovbrytere. Det som derimot er meget kritikkverdig er at UDI bruker så lang tid på å ta svindlere som misbruker vår generøsitet for å tvinge seg til opphold i Norge.

 30. Tusen takk til en regjering som er opptatt av at lover og regler skal følges. Jeg minner om at mannen var voksen da han søkte statsborgerskap og opprettholdt løgnen.

  1. Hvilken løgn, Kari Jevne?? Er det blitt en sannhet for deg at han løy?? Hvis jeg anonymt sier at du har forgrepet deg på nabogutten, eller svindlet til deg masse penger, ville det ikke vært jævlig kjipt hvis folk plutselig begynte å ta det som en sannhet, syntes at du var ekkel og ønsket deg dømt?? Uansett hvor mye du prøvde å overbevise dem om at du er uskyldig? Tenk litt over hva det er du velger å tro blindt på. Bruk hue litt ekstra noen ganger, det hjelper på medmenneskeligheten.

 31. Ikke greide dere å ta inn det antallet flyktinger som dere lovet i 2016. Ikke greier dere å “hjelpe dem der de er” ref. angrep på leirene i Hellas. Nå skal det brukes store ressurser på å hive ut folk som allerede er her. Prioriteringene er helt feil, og dere MÅ slutte å peke finger på alle andre enn dere selv. Ja, dette ble bestemt av andre politikere enn Sylvi og Erna, men dere er nødt til å være deres ansvar bevisst og se situasjonen vi er i. Dere skaper ekstremister, i begge leirer, med retorikken og handlingene dere fører.

 32. Det blir med interesse å se hva utfallet av saken blir. Nå skal jo saken opp til doms behandling. For i følge Norges lover, så gjelder loven for alle som oppholder seg i riket. Den samme lov sier at kriminell lav alder er 15 år – at ingen under 15 år kan straffe forfølges og dømmes. Og spørsmålet er da om det er riktig å straffe forfølge det en 14 åring gjorde mens han oppholdt seg i riket – og det 17 år etter at forholdet fant sted. Men det får vi kanskje svaret på, for det blir da også et svar på om LIKHETSPRINSIPPET ( http://samfunnsblikk.blogg.no/1484151904_likhetsprinsippet_noe.html ) står for fall i det norske samfunn.
  http://www.tv2.no/nyheter/8863759/

  1. Men han fikk vel statsborgerskapet i 2008, og dersom han faktisk løy så har han jo oppretthold den selv i voksen alder.
   Så får vi heller håpe han får beholde sitt statsborgerskap og at loven blir endret slike at kun en domstol kan frata statsborgerskap. Blir rart at UDI skal ha anklagende OG dømmende makt i en og samme sak.

   1. I vanlig forvaltning og lovverk, så er det når (tidspunktet) handlingen først skjedde som legges til grunn. Hvis du begår en kriminell handling i dag, men den blir ikke oppdaget før i 2040 og det ikke er noen foreldelses frister, så skal du faktisk dømmes etter loven som var gjeldende i dag 2017 altså. Og ikke etter den evt. lov som måtte være i 2040. I forvaltnings sammenheng så sees altså perioden som et sammenhengende forløp i forhold til lov anvendelse etc. Men jeg håper som sagt at når saken nå kommer opp til doms behandling at vi får et klart og tydelig svar. Og ja, det å fra ta noen statsborgerskapet det burde kun en domstol kunne gjøre, og ikke byråkrater i et dep.

 33. Problemet er at dette ikke blir oppfattet som en straffesak,men en forvaltningssak. Det blir ikke sett på som straff at han blir gjort statsløs, eller når asylsøkere sendes tilbake til et krigsherjet land. Og her gjelder heller ikke at bevisbyrden er hos Udi og Une. De krever at asylsøkere skal kunne bevise hvor de kommer fra. Og vanligvis så under kjenner Une alle dokumenter som personen klarer å framskaffe. Ofte på grunn av at man ikke tror på det myndighetene i landet de mener han tilhører skriver ut av dokumenter. Dermed klarer de å sette asylsøkeren i en umulig situasjon.
  Denne personen har hatt et norsk pass som gjør at han kunne reise til Djibouti for å skaffe bevis, men tenk på alle de som er uten reisebevis. Hvordan skal de kunne skaffe dokumenter som er gyldige?
  Og spesielt hvis de ikke bare flykter fra et krigsområde, men fra politisk eller religiøs forfølgelse ????
  Da kan de ikke ta kontakt med hjem landets myndigheter!
  Og mange flyktninger har ikke hatt pass før de flyktet.
  Vi i vår fredelige krok, har laget systemer som synes fornuftige utfra våre muligheter i et byråkratisk system som ligner på vårt.
  Det er ikke mulig for de fleste flyktninger å bevise det våre myndigheter krever. Dermed forblir de statsløse, eller de blir sendt tilbake til den redsel de flyktet fra!

 34. Er det ikke mulig å endre loven hvis dette er riktig etter norsk lov? Når så mange reagerer må det vel være mulig å vise menneskeverdige hensyn? De fleste forstår jo at dette er feil, enten det er den ene eller andre som styrer.

 35. I dette tilfelle burde det greid seg med å påtale saken å gjøre mannen oppmerksom på hva han har gjort og konsekvensene det kan få. Deretter burde de gitt mannen amnesti eller innvilget ham påtaleunnlatelse på grunn av tilpasning og foreldelse av forholdet.
  Byråkratene framferd i dette tilfelle avslører dårlig skjønn og fullstendig mangel på norsk anstendighet. Byråkratiet må ikke bli menneskelige maskiner som kun ser på bokstavene i loven og aldri spør seg om tanken bak og hensikten med loven.
  Man spør seg hvorfor vi fortjener et så umenneskelig byråkrati, som basert på de saker som kommer opp i pressen gjennomgående viser dårlig skjønn og anstendighet. For at det skal bedre seg må også byråkrater kunne stilles til ansvar, og deres stillingbeskyttelse må svekkes.

 36. Når en offentlig etat med politiske føringer får opptre som anklager og dømmende makt, da burde det ringe en bjelle for noen og enhver om rettssikkerheten for det såkalte folk flest.
  Hvem blir de neste på listen som skal dømmes av en eller annen offentlig etat etter politiske føringer?
  Blir det deg eller meg. Er det ikke naivt å tro at om makthavere får bruke sin makt på denne måten, ved å henvise til anonyme tips/angivere, skal kunne avsi dom, utenfor domstolene, så vil dette være en praksis som utvider seg.
  Kan jo bare se det de nå jobber for med en total overvåkning av alle norske borgere via digitale medier. De sier dette kun gjelder saker som går ut og/eller inn over grensene. Men dette vil jo gjelde alle norske borgere. For eksempel alt på facebook vil bli overvåket, da denne trafikken går via utenlandske servere.
  De sier også at alle kan søke rettslig hjelp etter en slik dom som denne saken avgjort av UDI, men stemmer det? Det gjelder vel kun om man har midler til å betale for en rettssak.
  Der har jo også denne regjeringen, som noe av det første de gjorde, omtrent avskrevet det som heter fri rettshjelp for nettopp de som er ubemidlet og blir urettferdig behandlet, uten mulighet til å forsvare seg. Fri rettshjelp har blitt kraftig nedprioritert.

  En annen sak jeg undrer meg litt på er hvordan regjeringen vil løse denne saken, for det virker jo som dere har malt dere inn i et hjørne her. Ikke kan han returneres til Somalia, for i følge UDI kommer han jo ikke derifra. Landet UDI hevder han kommer ifra kan han heller ikke returneres til, for Djibouti benekter at han tilhører dem.
  Og burde dere ikke ventet med å ta fra ham jobben inntil domstolen har avgjort saken?
  Fra å være godt integrert og med ressurser til å forsørge seg selv og egen familie, blir han nå avhengig av å leve på familien og den støtte de vil få fra NAV.
  Familien har også mistet sitt hjem, som han måtte selge for å ta saken til rettsapparatet.
  For som tidligere skrevet, er du ubemidlet eller ikke har nok til å dekke en sak i retten, da er du rettsløs bokstavelig talt.

 37. Det største forræderi er ikke forræderi mot regjeringer, men forræderi mot folket.
  Forræderi mot folket blir begått på mange forskjellige måter. Undertrykkelse gjennom vold, terror og inkvisisjon, utbytting, utplyndring og utarming av millioner menn og kvinner, despotiske lover og bruk av domstolene som redskaper for represalier, løgnaktig propaganda og kunstig splittelse av den ene delen av folket mot den andre og igangsetting av kriger.
  Og felles for dem alle er den desperate viljen hos et priviligert mindretall til å bevare sin egen makt og øke sine fordeler på bekostning av det store flertall og deres lidelser.

 38. På hvilket tidspunkt glei styresmaktenes praksis så langt bort fra folkets forventninger? Jeg opplever at selv de mest FRP vennlige i min krets synes denne avgjørelsen skurrer. Denne trenden gjennomsyrer politikken som føres idag føler jeg: høyere beskattning av bilparken, mindre til dem som har minst og lettelser til dem som har aller mest, som forøvrig ville stått på bar bakke uten “vanlige” arbeidere. Hvor ble det av representasjonen i det representative demokratiet? Tidligere var solidaritet og medmenneskelighet viktige verdier i Norge, nå legitimeres egoisme og fremmedfrykt fra høyeste hold. Kanskje det er på tide at folket tar hånd over roret igjen?

 39. Det sies at man ikke blander seg opp i UDIS faglige vurderinger og det er mulig men det har kommet frem at Sylvi Listhaug har bevilget penger til å grave frem gamle saker og det vil jeg kalle en økonomisk føring.
  Det heter i overskriften at verken lover eller praksis har blitt forandret.
  Kan du Erna Solberg dokumentere at det foreligger tidligere praksis som innebærer forfølgelse av barn som er under alle lavaldere da dem kom hit?

  1. Jeg synes det blir noe spesielt å tilbakekalle et statsborgerskap fordi man tror noen lyver.
   Det blir det samme som om Nav skulle ta fra folk trygden fordi man tror vedkommende er en trygdesvindler.
   Ting bør avgjøres på bakgrunn av bevis så får man overlate troa til presten.

Legg igjen en kommentar til Marianne Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *