Tre klimautfordringer til Kristin Halvorsen

Trusselen om alvorlige menneskapte klimaendringer er den største utfordring verdenssamfunnet står overfor ved inngangen til det 21. århundre. Vi får stadig nye alarmerende klimarapporter – blant annet fra FNs klimapanel – om at Grønlandsisen og isen i Arktis er i ferd med å smelte, at vi kan oppleve mer ekstremvær som storm, hetebølger og tørke, og at leveområder for viktige dyre- og plantearter er i ferd med å endres. Dette er et problem som må løses globalt, men hvor alle land må bidra – ikke minst rike, vestlige land som Norge.

Når situasjonen er så alvorlig, hadde jeg ventet at regjeringen hadde foreslått kraftfulle norske bidrag for å redusere våre klimautslipp. Ikke minst hadde jeg ventet det av en regjering der miljøvernministeren kommer fra SV – som i hvertfall før de kom i regjering – presenterte seg som et miljøparti. Dessverre var den stortingsmeldingen den rødgrønne regjeringen la frem før sommerferien om deres klimapolitikk skuffende lesing. Klimameldingen inneholdt mye god beskrivelse og diskusjon rundt klimautfordringen, men det var svært få konkrete tiltak for å gi vårt bidrag til å redusere klimagassutslippene.

Til høsten skal klimameldingen behandles i Stortinget. Høyre er innstilt på å gi vårt bidrag til å stramme opp de rødgrønnes klimapolitikk og gjøre den mer ambisiøs. Vi håper det vil la seg gjøre å komme frem til et bredt klimapolitisk forlik på Stortinget. En så alvorlig utfordring som klimatrusselen krever bred politisk enighet om viktige tiltak. Men skal vi komme frem til et politisk forlik, mener Høyre at den foreslåtte politikken må forbedres. Høyre har i den forbindelse tre utfordringer til SVs leder Kristin Halvorsen og de rødgrønne partiene, som vår miljøpolitiske talsmann Børge Brende nylig presenterte på NRKs folkemøte om miljø.

 Disse er:  

1.      Vil Kristin Halvorsen og de rødgrønne være med på å fordoble støtten til fornybar energi? Mye av nøkkelen til reduserte klimagassutslipp ligger i en overgang fra fossile energikilder til bruk av fornybar, utslippsfri energi. Regjeringen har dessverre foreslått en altfor dårlig støtteordning for ny fornybar energi, som har fått en rekke fornybar-prosjekter til å stoppe opp. Det er derfor behov for å forbedre regjeringens foreslåtte støtteordning for fornybar energi.

2.      Vil Kristin Halvorsen være mer konkret i forhold til tiltak for elektrifisering av sokkelen? I dag står det en rekke gamle gassverk på oljeinstallasjonene på kontinentalsokkelen som spyr ut CO2. Vi bør se på mulighetene for å erstatte noen av disse med elektrisitet fra land, og forsyne nye installasjoner med elektrisitet fra land.

3.      Vil SVs leder Kristin Halvorsen fremskynde målet om at Norge  skal være karbonnøytralt tidligere enn 2050? Å være klimanøytralt betyr at for hvert tonn CO2 Norge slipper ut, skal vi bidra til et tonn utslippsreduksjon i et annet land, slik at Norges netto bidrag til de globale klimagassutslippene er null. I klimameldingen har den rødgrønne regjeringen en målsetting om at Norge skal være klimanøytralt i 2050. Da er neppe mange av dagens statsråder politisk aktive … Høyre mener at man bør fremskynde denne målsettingen slik at Norge kan bli klimanøytralt tidligere. For eksempel har Costa Rica en målsetting om å bli klimanøytralt 29 år før rike Norge.