Flere pasienter behandles. Ventetidene går ned. En stor takk til alle ansatte i helsetjenesten

erna-solberg-i-drammen-foto-hans-kristian-thorbjornsen-2924-2

Med avdelingsoverlege Astrid Edland på Drammen sykehus. Jeg er imponert over innsatsen til Astrid og hennes team.

Ventetidene ved norske sykehus fortsetter å gå ned.

Jeg er stolt over den norske helsetjenesten med alle sine dyktige og engasjerte ansatte.

I dag har jeg vært på Drammen sykehus. På nevrologisk avdeling fikk jeg møte medarbeidere som gjør en fantastisk innsats for pasientene døgnet rundt.

Det er mange av dem rundt omkring i landet vårt. Fagpersoner som med innsikt og omtanke tar noen av velferdssamfunnets viktigste løft.

For regjeringen er det et viktig mål å skape pasientens helsetjeneste.

Vi politikere kan sette mål, vi kan bevilge penger, vi kan meisle ut strategier.

Men å skape resultater klarer vi ikke alene.

I dag la Helsedirektoratet frem nye ventelistetall. Gjennomsnittlig har ventetiden ved norske sykehus i 2. tertial 2016 gått ned med åtte dager sammenlignet med samme periode i 2015, og tolv dager siden den rødgrønne regjeringen styrte. For hele landet var gjennomsnittlig ventetid på 59 dager i andre tertial 2016.

Aktivitetstallene for andre tertial viser også en klar økning i antall pasienter som får helsehjelp i sykehusene våre, sammenlignet med samme periode i fjor.

erna-solberg-i-drammen-foto-hans-kristian-thorbjornsen-2811-2

Pasienten Olaug (83) kunne fortelle om gode erfaringer med Drammen sykehus, også hvordan avdelingene samarbeider. Her med avdelingsoverlege Anne Froholdt ved seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vi er selvsagt fornøyde med kortere ventetid for pasientene, men det er fortsatt for mange pasienter som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Regjeringen er derfor opptatt av at helseforetakene fortsetter det gode arbeidet med å få ned ventetidene.

Å være syk er ille nok. Å måtte vente unødvendig lenge på behandling kan ofte bli en stor belastning i tillegg.

I Drammen fikk jeg innblikk i litt av den imponerende innsatsen de ansatte har lagt ned for å oppnå strålende resultater:

Registrert ventetid ved Drammen sykehus er redusert med 11 dager i 2. tertial i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Avdelingsoverlege Astrid Edland fortalte hvordan hele teamet hennes har jobbet målrettet. De har dratt lasset sammen.

Noen av stikkordene er bedre samhandling med primærhelsetjenesten, kvelds- og helgejobbing, noe mer bruk av private aktører, innføring av mobilvarsling om polikliniske timer, flere oppgaver til spesialsykepleiere, opprydding i datafeil og større forutsigbarhet i personalets arbeidsplaner. Også samarbeidet mellom avdelinger i sykehuset er forbedret.

– Det er ingen quick fix, lød budskapet fra Astrid.

erna-solberg-i-drammen-foto-hans-kristian-thorbjornsen-2871-2

Sammen skaper vi pasientens helsetjeneste. Alle foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Innsatsen for å behandle flere og korte ned ventetidene har også løftet kvaliteten og økt bevisstheten om god arbeidsflyt.

Medarbeiderne har fått rom til å prøve nye løsninger, og har opplevd tillit fra ledelsen i foretaket.

Det var tydelig å se hvor stolte staben er over hva de i fellesskap har fått til.

Og de som først og fremst tjener på det er pasientene.

Regjeringen vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste gjennom gode sykehusbudsjetter og sterke pasientrettigheter.

Vi stiller tydeligere krav til resultater, men gir også større frihet til sykehusene.

Når man er med og lager løsningene selv, føler man større eierskap. Det var også tydelig å se i Drammen.

En stor takk til alle i helsetjenesten for jobben dere gjør!

PS! Fremover må vi regne med at streiken i sykehusene vil påvirke ventetidsstatistikken. Ifølge Helsetilsynet er det nesten 500 fristbrudd, flere enn 1400 utsatte operasjoner og over 10 000 utsatte polikliniske behandlinger som følge av streiken. Sykehusene er allerede i gang med å hente inn etterslepet, og regjeringen vil følge nøye med på situasjonen.

 

Slik bidrar Høyre til kortere ventetider

Siden Høyre gikk inn i regjering har et viktig mål vært å få ned ventetidene og gi pasientene raskere behandling. En rekke tiltak er satt i gang av regjeringen, blant annet:

 • Bevilget mer penger til pasientbehandling ved sykehusene, og dermed lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen sammenlignet med hva den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte år.
 • Fjernet taket for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle. For at sykehusene skal ha mulighet til å behandle flere, har regjeringen lagt til rette for aktivitetsvekst. I tillegg får sykehusene mer betalt per behandlet pasient.
 • Innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Det er definerte ventetider gjennom hele forløpet, noe som gjør at pasienter kommer raskere gjennom hele forløpet uten unødvendig venting.
 • Innført fritt behandlingsvalg for å sikre at pasienter ikke venter unødvendig lenge på utredning og behandling, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder.

Bedre løsninger som trygger Norge: Tre år med Høyre i regjering

erna-solberg-foto-hans-kristian-thorbjornsen-52-smallI dag er det tre år siden Høyre-FrP-regjeringen sammen med KrF og Venstre startet arbeidet med å trygge Norge for fremtiden.

Vi er ikke ferdige med alt vi skal gjøre, men i løpet av disse tre årene har vi kommet godt i gang med oppdraget velgerne gav oss.

Vi lovet velgerne mer kunnskap i skolen. I skolepolitikken vet vi mye om hva som fungerer og ikke fungerer. Derfor har Høyre og samarbeidspartiene prioritert etter- og videreutdanning til lærerne. Nå får 5 000 lærere tilbud om dette hvert år, og frem mot 2020 er målet vårt at 25 000 lærere skal ha fått tilbudet. Vi prioriterer også tidlig innsats fordi elever som trenger ekstra hjelp må få den hjelpen så tidlig som mulig, for ikke å bli hengende etter.

Vi lovet velgerne kvalitet og valgfrihet i helsetjenesten. Med Høyre i regjering har færre mennesker måttet sette livene sine på vent i helsekø fordi vi har økt valgfriheten og utnytter ledig kapasitet hos private. Flere får hjelp, og ventetidene går ned. Helsekøene er redusert med over 56 000 personer. Faktisk gjennomførte sykehusene én million flere utredninger og behandlinger i 2015 sammenlignet med 2012. Det betyr altså noe hvem som styrer sykehusene våre. Fremover løfter vi heldøgns pleie og omsorg, hvor både kvalitet i omsorgen og flere sykehjemsplasser er viktig.

Vi lovet velgerne trygge arbeidsplasser og raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk. Selv om oljeprisfallet har endret hverdagen for mange, ser vi flere lyspunkter i økonomien nå. Reiselivet blomstrer, skip flagger hjem og det skapes rekordmange nye bedrifter. Dette står i skarp kontrast til de tunge beskjedene mange familier på Sør- og Vestlandet har fått etter de siste par åene. Men også her skimtes det tegn av en bedring. Høyre har tatt grep om omstillingen, på både kort og lang sikt. På kort sikt skaper vi aktivitet gjennom tiltaksplasser og omskoleringstiltak, vi har investert mye i vedlikehold og vi bygger mye vei og jernbane. På lengre sikt satser vi på forskning, innovasjon og gründerskap for å skape de nye arbeidsplassene. Vi bygger kunnskapssamfunnet vi skal leve av i fremtiden. Vi skal gjøre det mer lønnsomt å skape nye jobber gjennom vekstfremmende skatteletter og ny infrastruktur.

Verden rundt oss ser ganske annerledes ut i dag enn da vi overtok regjeringskontorene. Norge er et lite land og vi er sårbare for det som skjer rundt oss.

Mennesker som opplever krig og håpløshet drives på flukt. Ett av våre naboland bryter folkeretten og annekterer deler av et annet lands territorium. Terroranslagene kommer nærmere og rammer urovekkende ofte.

Innad i EU ser landene ulikt på fremtiden og Storbritannia vil bryte ut. I den største økonomien i verden knytter det seg spenning til et presidentvalg hvor mer står på spill.

Det mest alvorlige oljeprisfallet på flere tiår har fått store følger for mange norske familier og bedrifter.

Det er ingen tvil om at verden har blitt mindre forutsigbar i løpet av de siste årene. Her hjemme får det også følger for hvordan myndighetene skal sikre tryggheten i landet.

Vi må møte den nye situasjonen med et politi og et forsvar som er bedre rustet til å holde Norge trygt. Derfor gjennomfører vi en reform av politiet og har foreslått en langtidsplan for Forsvaret som vil forsterke og fornye Norges forsvarsevne.

Jeg har i denne bloggposten noen få eksempler på hva Høyre har fått til i regjering så langt. Men det er fortsatt mange oppgaver som skal løses.

Utfordringer som trenger mer, og ikke mindre, Høyre-politikk.

Et knapt år før neste stortingsvalg er jeg helt sikker på én ting:

Høyre har bedre løsninger som trygger Norge.

Et statsbudsjett for et Norge med muligheter for alle

erna-solberg-foto-hans-kristian-thorbjornsen-100Mulighetene i samfunnet vi lever i er store. Vi bor i et godt land – i et fredelig hjørne av verden.

Men når så mange har det så bra, er det enda viktigere at vi husker at det finnes mennesker i vårt samfunn som har det vanskelig.

Vår jobb er også å være der for dem.

De som ikke roper høyest skal også få ta del i mulighetene vårt samfunn kan by på. Få oppleve følelsen av å mestre egne liv.

Sist uke la regjeringen frem vårt forslag til statsbudsjett for neste år. Det er et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag. Det er et budsjett hvor vi løfter svake grupper.

I en artikkel i VG i går, publisert omtrent samtidig som SV stilte meg spørsmål i Stortingets muntlige spørretime, tegnes det et ganske annet bilde.

Et bilde av en regjering som ikke tar hensyn til dem som kanskje trenger det mest, men snarere «fortsetter skattekuttene til de rikeste». Fremstillingen er både mangelfull, upresis og feilaktig.

 • Påstand: Fjerner rettshjelpskontoret i Indre Finnmark: 400 000 kroner.
  • Svar: VG glemmer å nevne at ordningen ble vedtatt avviklet allerede fra 30. juni 2015, fordi kontoret ikke oppfylte kriteriene for å motta tilskudd. Regjeringen har derfor vektlagt at befolkningen kan få hjelp gjennom andre rettshjelpsordninger.
 • Påstand: Kutt i administrasjon ved Kontoret for voldsoffererstatning: 9 millioner kroner.
  • Svar: Regjeringen styrker offeromsorgen. VG glemmer at regjeringen foreslår å ta de 9 millionene som brukes i dag og ytterligere styrke offeromsorgen med 19 millioner på toppen.
 • Varig tilrettelagt arbeid for blant annet funksjonshemmede: Regjeringen reduserer antallet plasser med 250, men viderefører bevilgningen på dagens nivå.
  • Svar: Det er ingen kutt, tiltaksnivået videreføres. VG glemmer at regjeringen ber om fullmakt til å kunne omdisponere inntil 11 millioner kroner fra den store tiltakspotten til å gjennomføre forsøk med plasser for varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi. Rammen er dermed i realiteten økt for 2017 sammenlignet med 2016.
 • Kutter barnetillegget for uføre: 5 millioner kroner.
  • Svar: VG glemmer å nevne at bakgrunnen er at Stortinget har vedtatt at samlet uføretrygd skal være på 95 prosent av tidligere inntekt. I 2017 er taket på 105 prosent, altså høyere enn det langsiktige målet Stortinget har vedtatt.
 • Innfører egenandel på fysioterapi for enkelte med kroniske sykdommer: – 175 millioner kroner.
  • Svar: VG glemmer å nevne at man innfører lik egenandelsordning for alle voksne brukere av fysioterapi, mens det har vært urettferdig forskjellsbehandling i dag. Refusjon endres slik at egenandel reduseres med 680 kroner til 1990 kroner (egenandelstak 2). Samtidig får flere barn helt fritak for egenandel ved at grensen økes fra 12 til 16 år. Det betyr at om lag 9000 barn som i dag betaler egenandel, slipper dette.
 • Påstand: Kutt i fri rettshjelp: 22 millioner kroner.
  • Svar: Dette er et forsøk på å få flere mindre konfliktsaker løst utenfor rettssalen, fordi mange saker er av en karakter hvor man burde funnet andre arenaer for konfliktløsning enn domstolen. Fri rettshjelp gjør terskelen lavere for at slike saker likevel ender i rettsapparatet. Hensikten er altså ikke, som VG antyder, å hindre hjelp til de som er i alvorlig rettstvister.

Jeg kan nevne mange eksempler på hvordan regjeringen løfter de svakerestilte i samfunnet. Samtidig gjør vi en rekke viktige prioriteringer i en krevende situasjon for norsk næringsliv, med turbulens i oljenæringen og en arbeidsledighet som skal reduseres. Vi bevilger store summer både til den langsiktige omstillingen, samtidig som vi kommer med en ny tiltakspakke.

La meg si litt om noen av velferdssatsningene.

 • En kunnskapsskole er det viktigste sosiale prosjektet som finnes. Vår største nye skolesatsing fremover vil være tidlig innsats for å gi barna våre en så god start som mulig og hindre frafall. Vi fortsetter i tillegg vår store satsing på videreutdanning av lærere. For meg handler det om å investere i hvert enkelt barn for å sørge for at vi kan realisere visjonen om like muligheter for alle. Fra og med neste skoleår, setter vi av 360 millioner kroner.
 • Vi vil fortsette å skape pasientenes helsetjeneste. Vi kutter ventetidene og sørger for at flere får behandling. Samtidig holder vi fast ved våre løfter om å holde et ekstra våkent øye med psykisk helsevern og rusomsorgen. «Statuslidelsene» prioriteres nemlig av seg selv. Det krever politisk lederskap å sikre at mennesker med psykiske lidelser, rus, muskel- og utmattelsestilstander får den hjelpen de har behov for i vår helsetjeneste.
 • Regjeringen har, sammen med samarbeidspartiene, satset på målrettede tiltak mot barnefattigdom. Vi har innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år. Regjeringen har også tatt initiativ til at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. I vårt budsjettforslag er Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom nå på et historisk høyt nivå.

Regjeringen har også i dette budsjettforslaget lagt vekt på at store deler av befolkningen skal få del i skattelettelsene. 97 prosent av skattyterne får netto skattelettelser eller om lag uendret skatt.

Med dette forslaget vil en vanlig familie med to inntekter og gjeld på egen bolig betale over 8 000 kroner mindre i skatt enn da vi tok over.

Denne bloggposten handler om budsjett, så det blir mye tall.

Men politikk må ikke reduseres til bare å dreie seg om mer regulering eller mer penger. For det er mennesker det handler om.

Å skape muligheter for alle står helt sentralt i Høyre og regjeringens arbeid. Det vil vi fortsette med.

Den beste velferdspolitikken vi kan ha er å jobbe for et inkluderende samfunn, hvor vi også gir mennesker som har falt utenfor en ny sjanse.

Hvor vi lar folk få muligheten til å mestre sine liv.

Norge trenger flere dyktige fagarbeidere

fullsizerender-10Når vi bygger fremtidens Norge trenger vi både dem med masterutdanning og dem med yrkesfaglig utdanning.

Det ene utelukker imidlertid ikke det andre.

Hvis vi skal være sikre på at husene vi bor i er trygge, trenger vi tømrerne som kan sette opp veggene like mye som vi trenger ingeniørene som kan regne ut bæreevnen. Den ene yrkesgruppen er avhengig av den andres kompetanse.

For å nevne ett eksempel.

Det er riktig nok et problem at vi er i ferd med å få mangel på viktige grupper fagarbeidere. Utfordringene melder seg i flere bransjer.

Samtidig vil nettopp fagarbeiderne være sentrale i omstillingen norsk økonomi befinner seg i.

Et tilstrekkelig antall kompetente fagarbeidere er blant forutsetningene for å sikre norske arbeidsplasser i fremtiden.

I år startet over 35 000 elever på et yrkesfaglig utdanningsprogram. Fagarbeidere representerer en kompetanse samfunnet trenger. En styrking av yrkesfagene er derfor et prioritert område for regjeringen.

fullsizerender-11

På Kleven-verftet tok jeg i sommer en kopp kaffe med Anders, som akkurat hadde sikret seg fagbrev som industrirørlegger.

Norge har et bedre utgangspunkt enn de fleste andre land, fordi nesten halvparten av dem som starter i videregående opplæring velger yrkesfag. Det gjør at vi har mange som i utgangspunktet ønsker å bli fagarbeidere. Vår utfordring er at for få av disse fullfører utdannelsen sin.

Vi må gjøre mer for å hindre frafall – og den innsatsen vil være bred og starte tidlig i skoleløpet.

Les mer: Elever som sliter skal fanges opp tidligere

En annen viktig årsak er imidlertid at altfor mange elever ikke får den læreplassen de både ønsker seg og trenger. Hvert år står det mellom 6 000 og 9 000 søkere som ikke får læreplass.

Dette er arbeidskraft Norge trenger, og som vi ikke har råd til å gå glipp av.

Vi vet at mangel på læreplass er en av de viktigste årsakene til at elever mister motivasjonen og ikke fullfører videregående opplæring. Derfor har denne regjeringen, sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre, sørget for en historisk satsing på lærlingtilskudd. Siden vi tiltrådte, har tilskuddet økt med 17 500 kroner per kontrakt. Til sammenlikning sto lærlingtilskuddet på stedet hvil under de rødgrønne.

Ved å gi de bedriftene som tar inn lærlinger mer økonomisk støtte i form av lærlingtilskudd, håper vi også at flere skal ta det samfunnsansvaret det er å ha en lærling.

Regjeringen vil også bruke det offentliges innkjøpsmakt for å øke antallet læreplasser. Med innføringen av ny lov og ny forskrift, som nå er på høring, vil vi sikre at når for eksempel nye skoler, veier eller togstrekninger bygges for offentlige penger, så skal jobben gjøres av bedrifter som har lærlinger. Kravet gjelder for bransjer der det er behov for læreplasser, og kravet skal stilles både til norske og utenlandske bedrifter.

Når vi stiller strengere krav til private virksomheter, må også staten og det offentlige følge etter. For lenge har det offentlige vært en sinke når det gjelder å ha lærlinger. Det må vi gjøre noe med.

Derfor har regjeringen laget en strategi som skal øke antall lærlinger i statlige virksomheter, og departementene har gått foran. Mens fem departementer hadde åtte lærlinger til sammen i 2013, er i dag 19 lærlinger fordelt på 14 departementer.

img_5727

Hyggelig med besøk av lærlingen Amina på mitt kontor.

I vår hadde jeg besøk av én av dem på mitt kontor. Amina Shahzad, lærling i kontor- og administrasjonsfaget, fikk kontrakt med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Hun var topp motivert, hadde null fravær og gledet seg til å gå videre i yrkeslivet. Et inspirerende møte med en ung og ambisiøs kvinne.

Nå skal også alle departement stille krav til sine underliggende etater om at de tar inn minst én lærling hver. Det vil gi både det offentlige tilgang på dyktige fagarbeidere og flere elever læreplass. Regjeringens strategi har ført til at det offentlige har nådd målet i samfunnskontrakten ved utgangen av 2015, med en 22 prosents økning i antall læreplasser.

Problemet ligger likevel ikke bare i lærlingplasser. Norske bedrifter melder også om at det ikke alltid er samsvar mellom den kompetansen næringslivet trenger, og den kompetansen de ferdig utdannede fagarbeiderne har.

Derfor må vi gjøre noe med tilbudsstrukturen på yrkesfagene. Sist uke la Utdanningsdirektoratet frem en bred rapport hvor det yrkesfaglige utdanningstilbudet blir gjennomgått. Oppdraget fra Kunnskapsdepartementet har blitt svart på i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Målet med gjennomgangen er at opplæringstilbudene skal bli mer relevante for arbeidslivet, at rekrutteringen er i tråd med arbeidslivets behov, og at elevene i større grad skal fullføre med fag/svennebrev eller yrkeskompetanse. Direktoratet kommer med flere anbefalinger.

Sør-lærling

Kristina er lærling på Nikkelverftet i Kristiansand.

Samtidig er det ingen tvil om at faglig oppdaterte lærere er viktig for kvaliteten i skolen – også på yrkesfag. Derfor har regjeringen satset på etter- og videreutdanning også for yrkesfaglærere.

I 2017-budsjettet tar vi et ytterlige løft fordi vi mener at i en tid med omstilling, er det viktigere enn noen gang at yrkesfaglærerne er oppdatert på sine fagfelt, og kan lede an i utviklingen – og sikre morgendagens arbeidsplasser.

Vi vil fortsette å løfte yrkesfagene, slik at Norge sikres flere av de fagarbeiderne vi trenger i fremtiden.

Flere jobber er og blir hovedsak

unnamed-4Regjeringens økonomiske politikk har dempet nedgangen i økonomien. Men faren er ikke over.

I sommer møtte jeg Tove Sæbjørnsen på Mulighetsterminalen i Stavanger. Etter over 30 år i olje og gass, måtte 61-åringen ta en ufrivillig sluttpakke i november i fjor. Selv om hun i begynnelsen var usikker på sjansene på arbeidsmarkedet, begynte hun i ny jobb i juli.

Tove mener mye av grunnen til at hun kom seg i arbeid igjen ligger i at hun var så aktiv i sluttpakkefasen. Man må ikke gi opp, selv om ting kan synes vondt og vanskelig, var mottoet hennes. Hun mobiliserte krefter hun ikke visste hun hadde. Det har gitt henne ekstra drivkraft i sin nye jobb – som nettopp er å hjelpe andre fra ledighet over i aktivitet.

Alle er ikke like heldige som Tove, som kom seg i arbeid igjen såpass raskt. De negative effektene av det mest alvorlige oljeprisfallet på flere tiår er langt fra over. De siste tallene som kom denne uken viser en økning i AKU-ledigheten til 5,0 prosent. Det er for høyt. Oljeinvesteringene er forventet å fortsette å falle også inn i neste år. Usikkerhetsmomenter som Brexit og internasjonale konjunkturer kan påvirke utviklingen negativt.

Derfor er det en hovedsak for Høyre i regjering å bidra til at det skapes flere jobber og mer aktivitet i norsk næringsliv.

sør-dialogmøte

Jeg møtte blant andre Tove på Mulighetsterminalen i Stavanger sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie i sommer. Det ble en god samtale.

Statsbudsjettet for inneværende år er derfor et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Regjeringen bruker målrettede tiltak for å skape aktivitet og legge til rette for nye jobber i regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Skoler og sykehus pusses opp, vei og bane vedlikeholdes, verftene får oppdrag fra det offentlige.

Det finnes de som mener at vi tråkker for hardt på gasspedalen. At vi stimulerer økonomien for mye. De bør lese Cappelen-utvalgets rapport som kom denne uken. «Finanspolitikken har vært og er svært ekspansiv, og dette har dempet nedgangen i økonomien» heter det. Rapporten peker på at ledigheten ser ut til å øke mindre, at sysselsettingen har falt mindre og at konkurranseevnen er styrket sammenlignet med tidligere kriser.

Budskapet fra Cappelen-utvalget er i tråd med det Statistisk Sentralbyrå fastslo i forrige uke: «Den økonomiske politikken har gitt vesentlige bidrag til at oljenedturen ikke har ført til en enda mer betydelig nedgang i norsk økonomi.» 

AKU-tallene er dessuten ikke bare dyster lesning. De viser også at flere har meldt seg til arbeid siden april, samtidig som det er blitt flere sysselsatte. Det gjenspeiler en viss bedring i økonomien. Sysselsettingen har imidlertid økt mindre enn arbeidsstyrken, og dermed er det blitt flere ledige.

Torsdag kom NHOs kvartalsrapport, hvor flere bedrifter nå rapporterer om moderat bedring etter flere kvartaler der oppfatningen av markedssituasjonen ble stadig mer negativ. Færre bedrifter varsler også om oppsigelser i neste kvartal.

Regjeringen er glad at vår kraftfulle innsats mot ledigheten har hatt god effekt ifølge både økonomer og partene i arbeidslivet. Det er kommet enkelte lystegn de siste månedene, men vi er ikke fornøyde så lenge vi ser arbeidsledighetstall som dem vi så denne uken.

Derfor vil også budsjettet for 2017 være et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det er viktig å unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå slik den gjorde på 1990-tallet.

Vi vil videreføre en målrettet innsats mot de delene av landet og de næringene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Samtidig vil vi fortsette å satse på morgendagens jobber gjennom investeringer i kunnskap, forskning og innovasjon. Vi bygger mer vei og bane. Vi fortsetter også gjennomføringen av skattereformen og sørger slik for et mer konkurransedyktig og vekstfremmende skattenivå.

Mange norske familier har fått føle oljeprisfallet og usikkerheten på arbeidsmarkedet på kroppen. Å miste jobben er en tung belastning for dem som opplever det. Derfor har utfordringene på arbeidsmarkedet vår høyeste prioritet.

I dette arbeidet inspireres jeg av historien til Tove Sæbjørnsen og de mange andre jeg møter i lignende situasjoner. De personlige vitnesbyrdene jeg får høre, den sterke viljen jeg møtes av og ikke minst det store pågangsmotet jeg opplever, gir meg tro på at vi vil komme oss styrket gjennom de tøffe tidene.

(Denne artikkelen er første gang publisert som kronikk i Dagens Næringsliv 24. september 2016)

Når ufarlige infeksjoner ender med døden: Derfor er antibiotikaresistens en alvorlig trussel mot global helse

antibio1

Med helse- og omsorgsminister Bent Høie ved FN-hovedkvarteret.

Når livreddende medisiner ikke lenger virker og selv ufarlige infeksjoner kan få dødelig utfall. Det dystre scenariet kan bli virkelighet hvis vi ikke tar kampen mot antibiotikaresistens på alvor.

I dag har helse- og omsorgsminister Bent Høie og jeg diskutert en av de alvorligste truslene mot global helse med verdens ledere på FNs generalforsamling i New York.

Det er for så vidt ingen ny problemstilling for oss. Regjeringen har tatt kampen mot antibiotikaresistens på største alvor – lenge. Det nye er at vi har klart å løfte utfordringene opp på et så høyt nivå.

Arbeidet mot antibiotikaresistens har vært blant våre aller viktigste internasjonale helsesaker siden vi tiltrådte. Hvis antibiotika skal forbli et globalt fellesgode også for kommende generasjoner – og fortsette å redde liv, må vi sette oss ambisiøse mål.

Arbeidet krever innsats fra mange sektorer og fra mange land. Problemene må løses både globalt og nasjonalt. Samtidig.

Noen bakteriers motstandsdyktighet mot antibiotika har vært kjent siden penicillin ble oppdaget før annen verdenskrig. Det ble tidlig klart at for mye bruk, og feil bruk, kan føre til resistens.

Nå dør om lag 25 000 mennesker hvert år i Europa fordi medisinene ikke klarer å ta knekken på bakteriene. Globalt kan anslagsvis 10 millioner mennesker dø innen 2050.

I toppmøtet i FN fokuserte Bent og jeg på fire hovedgrep:

 • Behovet for å innføre et globalt rammeverk mot antibiotikaresistens basert på prinsippene om: a) økt tilgang til dem som i dag ikke har tilgang og b) ansvarlig bruk og innovasjon.
 • Innføre et internasjonalt forbud mot bruken av antibiotika som vekstfremmer.
 • Arbeide for et forbud mot veterinærers mulighet for fortjeneste på antibiotika.
 • Få etablert et globalt overvåkningssystem mot antibiotikaresistens.
antibio2

I samtaler med blant andre Jim O’Neill, som har jobbet med den britiske regjeringens strategi mot antibiotikaresistens.

Norge kommer godt ut i en gjennomgang EU har gjort av landenes arbeid mot antibiotikarsistens. Men vi kan bli enda bedre.

I fjor leverte Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sammen en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens. De ulike tiltakene skal minke resistensutviklingen og innrette oss slik at konsekvensene for mennesker og dyr blir minst mulige.

Helse- og omsorgsministeren la tidligere i år frem en nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. Målet er konkret: Vi skal redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020. For å nå målet inneholder planen 20 konkrete tiltak rettet mot forskrivere av antibiotika, og mot befolkningen.

Både helsetjenesten og vi som pasienter må gjøre mer. Pasienter må slutte å kreve antibiotika for lidelser hvor det strengt tatt ikke er nødvendig, og leger må tenke bedre gjennom hva de skriver ut resept på.

Den gode nyheten er at antibiotikabruken er på vei ned. De fleste sykehus bruker mindre antibiotika enn i 2012. Vi er et stykke fra målet om 30 prosent reduksjon, men vi er på rett vei. Sykehusene er også i ferd med å innføre antibiotikastyringsprogram, som gir bedre kontroll på forskrivningen og etter all sannsynlighet også vil forsterke nedgangen.

Det forskrives også mindre antibiotika i primærhelsetjenesten: 10 prosent lavere antibiotikabruk i 2015 enn i 2012. Fastleger og sykehusleger skal nå få veiledningsbesøk for å få oppdatert kunnskap. Også i sykehjemmene må kompetansen heves.

Men selv om vi gjør mye riktig i Norge, er det internasjonale arbeidet vel så viktig. I en globalisert verden spiller det ikke så stor rolle om ett lite land er veldig flinke, hvis landene rundt ikke er det.

Regjeringens betydelige bidrag til vaksinealliansen GAVI gjør at mange flere nå vaksineres mot alvorlige infeksjonssykdommer. Det er viktig for å holde bruken av antibiotika nede. Støtten vi gir til det globale fondet gjør at mange flere får tilgang på medisinsk riktig behandling mot HIV, tuberkulose og malaria.

På lengre sikt er målet å sikre et forpliktende globalt rammeverk for en forsvarlig antibiotikabruk. Å få noe slikt på plass er krevende og vil ta tid. Møtet i FN denne uken er derfor viktig.

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen kan få dødelige utfall.

Derfor er det så viktig for regjeringen å ta ansvar – nasjonalt og internasjonalt.  

Seksåringens fremtid er vårt ansvar: Slik løfter vi kunnskapsskolen

unnamed-3

Kunnskapsminister Torbjørn og jeg sammen med Julia på hennes første skoledag.

Det er noe helt spesielt ved første skoledag: Spenningen, begeistringen, forventningene.

Mandag denne uken møtte jeg seks år gamle Julia og over 100 andre førsteklassinger ved Løren skole i Oslo.

Julia var veldig nysgjerrig på hva slags skolesekk jeg hadde da jeg begynte på skolen.

Jeg svarte at min sekk nok neppe var så fin og rosa – og så god å bære – som den sekken hun hadde fått.

Den barnlige nysgjerrigheten må vi som samfunn, skolen inkludert, ta vare på. Undring og lærelyst er et godt utgangspunkt for alt barna skal tilegne seg på skolen.

Julia, og resten av de over 60 000 fem- og seksåringene som begynte på skolen denne og forrige uke, har ti år i grunnskolen foran seg. Etter det skal de stå godt rustet til videre utdanning og arbeid.

Det er vårt ansvar å forberede dem best mulig.

Blant regjeringens viktigste mål er en kunnskapsskole der elevene lærer mer. Hvis norske barn skal lykkes i morgendagens konkurranse om de globale arbeidsplassene, må vi gi dem de verktøyene de trenger. Derfor har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for å løfte blant annet realfagene i norsk skole.

Fra i høst får elever i barneskolen én ekstra time i naturfag. I tillegg skal mange ungdomsskoler over hele landet tilby koding som valgfag.

Målet er å få færre elever på de laveste nivåene i matematikk og naturfag – og flere som hevder seg helt i toppsjiktet. I høst oppretter vi også talentsentre i realfag i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Talentsentrene er et tilbud til høyt presterende elever, som fort kan bli ensomme på egen skole. Her får de utvikle sin interesse for matematikk, naturfag og teknologi.

Dette skoleåret kan ungdomsskoleelever også velge fordypning i matematikk, som et alternativ til 2. fremmedspråk og arbeidslivsfag. Og 11 nye kommuner blir fra i høst realfagskommuner – med en helhetlig satsing på matematikk, naturfag og teknologi fra barna starter i barnehagen til de går ut av ungdomsskolen. Vi har dermed 45 realfagskommuner.

Når oljenæringen ikke lenger er den samme vekstmotoren, blir Norge likere landene rundt oss. Kunnskap og teknologi er det vi skal leve av i fremtiden, og målet er at Norge kan hevde seg i verdenstoppen innen ny, grønn teknologi. Her ligger mye av årsaken til at regjeringen satser mer på realfag i skolen.

Samtidig vet vi at hvilken lærer seksåringene får når de begynner på skolen, er avgjørende for hvor mye de lærer. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring.

Derfor gikk vi også til valg på den største satsingen på videreutdanning for norske lærere noensinne. Responsen fra lærerne selv har vært overveldende, og det er liten tvil om at dyktige og motiverte lærere ønsker seg mer faglig påfyll. På bare to år har vi fått en tredobling i antall lærere på et videreutdanningstilbud. I høst starter 5617 lærere på et slikt tilbud. 2012 av dem tar videreutdanning i matematikk.

Fra i høst har vi også skjerpet karakterkravet for å komme inn på lærerutdanningen. Nye studenter må nå ha karakteren 4 i matematikk fra videregående skole. På sikt vil vi innføre samme krav også i norsk og engelsk.

Det gjør vi fordi barna fortjener en skolehverdag av ypperste kvalitet. Da vil vi at læreryrket skal tiltrekke seg de aller beste studentene. Derfor må vi heve kvaliteten og statusen på lærerutdanningene.

Neste år blir det også innført femårig masterutdanning for alle grunnskolelærere. Det vil gi fremtidige lærere en bedre faglig og pedagogisk ballast – og mer praksis – før de skal ut i skolen. Erfaringene fra de første kullene som har gjennomført den femårige masteren er gode.

Vi har et stort ansvar for at alle førsteklassingene lærer å lese, skrive og regne. Men vi har også et stort ansvar for å gi dem en trygg og god skolehverdag. Derfor meisler regjeringen ut en ny mobbepolitikk. Vi vil skjerpe regelverket for skolene når det gjelder oppfølging av mobbesaker og gjøre det mulig å gi dagbøter til skoler og kommuner som ikke følger opp mobbesaker godt nok. Vi foreslår også en ny aktivitetsplikt. Det betyr at når en elev sier fra om mobbing, så skal det alltid undersøkes og følges opp av skolen. Alle elever skal bli hørt.

Forslaget til nye mobberegler har akkurat vært på høring, og det kom inn over 100 høringssvar. Vi går nå grundig gjennom disse, og forbereder lovforslaget som skal fremmes i Stortinget. Målet er at de nye reglene skal tre i kraft til skolestart neste høst.

I januar signerte kunnskapsminister Torbjørn og 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage et nytt partnerskap mot mobbing. Og torsdag denne uken lanserte vi nullmobbing.no. Nettsiden er utviklet for at barn og foreldre skal kunne oppsøke kun ett sted for informasjon, dersom de opplever mobbing

En trygg og god skole, med dyktige lærere og motiverte elever, er blant de viktigste investeringene vi kan gjøre i fremtiden.

Jeg ønsker alle elever og ansatte i skolen et riktig godt skoleår!