De nordiske verdier

Partilederne i de konservative partiene i Norden hadde på mandag et møte hvor vi drøftet felles utfordringer og muligheter i de nordiske land. De nordiske landene er preget av liberale, sterke demokratier, åpne markedsøkonomier, sterke velferdsordninger og et organisert arbeidsliv der både arbeidstaker og arbeidsgivere har høy organisasjonsdeltakelse, og der det er et utstrakt samarbeid mellom staten og arbeidslivets parter. Denne modellen er preget av tillit mellom innbyggerne og mellom innbyggerne og myndigheter, med mindre dyptgripende konfliktnivå enn det som preger mange andre land. Resultatet er kvaliteter som høy velferd, trygghet, frihet og rimelig godt samhold. Men samtidig må våre land også ruste oss for å møte fremtidens utfordringer.

Vi forholder oss til en verden med økonomisk og sosial uro, samtidig som våre bedrifter møter en stadig tøffere global konkurranse. En økende andel eldre og mennesker utenfor arbeidslivet utfordrer samfunnets bærekraft.

Vårt felles mål er å trygge det nordiske velferdssamfunnet. Vi er enige om at vi må satse mer på kunnskap, og at de nordiske land må styrke sin konkurransekraft gjennom bedre betingelser for næringslivet, satsing på infrastruktur og innovasjon.

De borgelige partiene i de nordiske landene har sterke bånd og mange felles tradisjoner. Vi jobber for et samfunn med frihet, trygghet og gode muligheter for alle. Dette krever først og fremst en skole som gir alle barn god kunnskap, uansett sosial bakgrunn. Vi ønsker gode offentlige velferdsordninger, men sier ja til å samarbeide med private aktører for å gi et større mangfold av gode tjenester. Vi legger vekt på at verdier må skapes, ikke bare fordeles.

Kunnskap
Hvis barna våre skal ha de beste muligheter i livet, må de få en god utdannelse. Samtidig trenger vi som samfunn økt kompetanse for å hevde oss i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Den viktigste faktoren for å gi barn god kunnskap i skolen er å ha gode lærere. Derfor er det et felles mål for de borgelige partiene å gi lærerne økt kompetanse, og å gi lærere en karrierevei som gjør det attraktivt å velge dette viktige yrket. Vi ser at Finland langt på vei har lykkes med dette, og dermed fått bedre resultater i skolen. De borgelige partiene vil lære av hverandre for å gjøre skolen enda bedre.

Konkurransekraft
De borgelige partiene vil gi våre bedrifter et større rom til å skape nye, spennende arbeidsplasser. Vi må ikke belaste næringslivet med høye skatter og byråkrati. De borgelige partiene mener at staten må støtte forskning og innovasjon, slik at gode ideer kan bli nye produkter og tjenester. Vi må også sørge for en bedre infrastruktur, slik at varene kan komme raskt frem og arbeidstakerne kan komme raskt og trygt hjem.

Velferd som virker
De borgelige partiene er enige om å sikre gode offentlige velferdsordninger. Men vi ser at det er behov for nye ideer og bedre løsninger for å sikre at alle får hjelp når de trenger det. Vi må effektivisere de offentlige tjenestene, og overføre mer makt fra systemet til den enkelte. Vi må ha et mangfold av ulike tilbud, ikke et offentlig monopol. Vi må samarbeide med private aktører, og støtte dem som vil skape velferdsbedrifter. Ny teknologi kan gi større trygghet, for eksempel for eldre, og de borgelige partiene vil samarbeide om å utvikle en satsing på omsorgsteknologi.

Erna Solberg, Høyre
Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Jyrki Katainen, Samlingspartiet (Kansallinen Kokoomus)
Lars Barfoed, Det Konservative Folkeparti