En langtidsplan som sikrer Forsvaret kampkraft og bærekraft

20160927jlh_img_4342
Nordlys utenfor Harstad sett fra fregatten KNM Fridtjof Nansen nå i høst. Foto: Johan Ludvig Holst/Forsvaret

Regjeringen får gjennomslag for en historisk satsning på Forsvaret.

Norge skal være et trygt og godt land. Derfor er det viktig at et stort flertall i Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene i regjeringens langtidsplan for Forsvaret.

Forsvaret er i dag ikke tilpasset de utfordringene vi står overfor. Da vi la frem vårt forslag til langtidsplan, måtte vi velge mellom å beholde dagens forsvarsstruktur eller å øke vår forsvarsevne.

Økt forsvarsevne er avgjørende i en tid der vi ser alvorlige endringer i våre nærområder og ny våpenteknologi.

Den nye langtidsplanen styrker forsvarsevnen og tilpasser Forsvaret til dette nye trusselbildet. Vi styrker beredskapen mot den terrorfaren som mange frykter. Det gir et tryggere Norge.

Vi har måttet gjøre vanskelige valg. De to viktigste prinsippene for oss har vært å sikre Forsvaret mer kampkraft, og at vi får et forsvar som vi kan betale for fremover.

Da vi kom til makten overtok vi et forsvar som var underfinansiert. Det hadde ført til at soldatene våre ikke trente nok, og at materiellet ikke var i god nok stand. Derfor har det vært viktig med en historisk økonomisk satsing, som tar for seg det viktigste først.

Først skal vi få materiellet vi har til å fungere. Deretter skal vi sørge for mer aktivitet: soldatene våre skal trene mer, flyene skal fly mer og fregattene skal seile mer.

Til slutt gjør vi investeringer i nye kapasiteter som gjør at vi også er i stand til å møte morgendagens trusler.

I 20-årsperioden legger vi opp til at forsvarsrammen skal styrkes med 165 milliarder kroner, og bare i fireårsperioden skal vi bruke 7,2 milliarder kroner på forsvarssektoren. Dette kommer i tillegg til pengene som er satt av til kampfly.

De nye kapasitetene vi skal investere i er kampfly, nye overvåkingsfly og ubåter. Dette sikrer styrket forsvarsevne, økt tilstedeværelse og bedre situasjonsforståelse i nord. At vi har kontroll over egne områder gjør at vi kan ta beslutninger på et bedre kunnskapsgrunnlag og at vi kan opprettholde god dialog med våre naboer i nord.

I tillegg til investeringene i nye kapasiteter, sørger vi for økt aktivitet og betydelige midler til investeringer i Hæren og Heimevernet – spesielt i nord. De neste fire årene skal det investeres i landmakten for nærmere 6 milliarder kroner. Disse midlene skal blant annet gå til opprettelsen av det nye jegerkompaniet ved Grensevakten, nye lastevogner og soldatsystemer. Og i 2019-2028 har vi lagt inn ytterligere 25 milliarder kroner til investeringer. Det er allerede foreslått noen prioriteringer, som kampluftvern, men her vil resultatene av landmaktstudien også spille en stor rolle. De resultatene får vi til høsten neste år.

I løpet av forhandlingene har det også blitt gjort noen få endringer fra det forslaget som forsvarsminister Ine Eriksen Søreide opprinnelig la frem. Endringene i forhandlingene gjenspeiler både det folkelige og politiske engasjementet, både i Høyre og andre partier.

På besøk med forsvarsministeren til Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen i juli. Både styrken og motivasjonen blant kandidatene var imponerende. Foto: Julie Johansen/Forsvaret
På besøk med forsvarsministeren til Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen i juli. Både styrken og motivasjonen blant kandidatene var imponerende. Foto: Julie Johansen/Forsvaret

Stortinget har blitt enige om å legge på 300 millioner kroner ekstra i 2017, i tillegg til at 90 millioner kroner omdisponeres internt i forsvarsbudsjettet. Dette fører først og fremst til at Kystjegerkommandoen opprettholdes i Harstad og at Hæren og Heimevernet styrkes ytterligere. I tillegg bevares Forsvarets musikkorps.

I denne prosessen har vi også vært nødt til å ta vanskelige beslutninger. Å legge ned flystasjonen på Andøya har vært noe av det vanskeligste. Det har vært tøft fordi det vil ramme et lokalsamfunn, og det har vært ekstra tøft for Høyre fordi det alltid har vært en viktig kommune for oss. Men det har vært nødvendig. De fagmilitære vurderingene måtte veie tyngst. Derfor har vi valgt å samle kampfly og overvåkningsfly på Evenes.

Det finnes nå våpen som kan treffe mål fra større avstand, og på kortere varsel. Det stiller strengere krav til hvordan vi beskytter oss, og gjør at vi ikke lenger kan ha baser som kun fungerer i fredstid. På Evenes samler vi kampfly og overvåkningsfly under luftvern. Luftvernet dekker også andre viktig infrastruktur, som ubåtkaien på Ramsund.

Vi er enige om å strekke oss langt for å ivareta Andøy-samfunnet, og for i størst mulig grad å redusere tap av arbeids­plasser og andre negative effekter av nedleggelsen. For å få til dette må det legges til rette for ekstraordinær statlig innsats og bevilges midler til gode og effektive omstillings­programmer, for å styrke næringslivet og bidra til etablering av nye arbeidsplasser på Andøya, slik at kommunen og regionen kan bygge opp en mer robust og variert næringstruktur.

I kveld er jeg først og fremst fornøyd med at hovedlinjene regjeringen foreslo i langtidsplanen blir gjennomført. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet er med på å sikre en bred enighet om sikkerhets- og forsvarspolitikken. For et lite land er det viktig.

Forsvaret har over lenger tid vært blant sektorene med lavest vekst. Vi snudde det da vi kom i regjering, og et stort flertall forplikter seg nå til å øke budsjettene i årene fremover. Det sikrer forsvaret kampkraft og bærekraft. Det sikrer et trygt Norge.

18 tanker om “En langtidsplan som sikrer Forsvaret kampkraft og bærekraft”

 1. Det er ganske oppsiktsvekkende Erna at du og din regjering nå går inn for å ødelegge den beste NATO basen for MPA-operasjoner, og samtidig ødelegger et helt lokalsamfunn. Dette gjør dere på et mildt sagt tynt grunnlag, ingen kvalitetsikring av tallene som påviselig er befengt med mye feil i Andøyas disfavør.
  Hvilke nye våpen som kan treffe mål fra større avstand er det du snakker om? Er det mellomdistanse-raketter, så ser jeg fram til å se kostnadene ved byggingen av et rakettskjold over Evenes. Da snakker vi om Scud-rakettforsvar, og det er kostbart.
  Du og regjeringa er blitt lurt av FO og FD i dette spørsmålet, deres Evenes-eventyr kommer til å bli mye dyrere enn det som er kommet fram og kommer til å ende i en stor fadese. Jeg har stemt på Høyre i alle år, men nå er det slutt, og det er mange rundt omkring i landet som mener det samme.
  Mvh
  Elling Johansen

 2. Hei!
  Heg stiller store spørsmålstegn til hvordan du/dere tenker.
  Med så usikre tall så burde dere ikke under noen omstendigheter ha tatt en slik avgjørelse,å hvor er det blitt av evnen til å lytte til folket?
  Hva med budsjettsprekken på Ørlandet som er så stor at det burde fått konsekvenser for enhver som har vært med å stemt det prosjektet frem.
  Å nå skal Andøya flystasjon som er en topp moderne stasjon med alle fasiliteter legges ned også skal det kraftsamles på Evenes. Å det samtidig med at dere mener at dette blir billigere etc det blir bare for dumt å si noe sånt for alle vet at vi får et nytt Ørland sprekk bare denne gang påEvenes.
  Dette er å leke seg med folkets penger,når skal det ta slutt jo det kan jeg si aldri,ikke så lenge det aldri skal få en konsekvens.
  Det skal også bli spennende å se hvordan dere har tenkt å ivareta kompetansen i mpa miljøet,her har dere bare bommet så kraftig at jeg finner ikke ord.
  Tommy Søberg

 3. Hei.
  Beslutningen om å legge ned Andøya står til stryk. Tallene dere bruker i beslutningsgrunnlaget er godt dokumentert at er mangelfulle til sterk kritikk, og de virker direkte manipulerte for å underbygge flytting til Evenes. At det heller ikke fremgår hva slags luftvern det er snakk om, eller investeringsomfanget av dette, er også kritikkverdig. Det er forståelig at visse detaljer er graderte, men en må kunne informere bedre enn hva en har gjort i denne saken for her blir mangelen på informasjon et demokratisk problem. At det ikke er utført en fullgod og helhetlig samfunnsøknomisk analyse er også skandaløst. Spesielt ille er det at viktigheten av de sterke ressurssenterne ATC og ASC, samt MPA miljøet, ikke blir tilstrekkelig redegjort for. Disse er av nasjonal strategisk betydning og virker fullstendig undervurdert i denne omgangen. I alt ser det ut som at det hadde vært betraktelig bedre å legge alt til Andøya i stedet for Evenes, men Norge trenger begge flyplassene + Bardufoss for å ha tilstrekkelig strategisk og operasjonell fleksibilitet i en krigssituasjon. Det er dessuten ironisk at en skal legge ned den flyplassen som er nærmest det stedet en tester rakettstystemer i Norge, spesielt da en skulle tro det ville være gode synergieffekter mellom rakettestsenteret og drift av flyplassens luftvernsystem.

  Når en ser på historikken til forsvaret med feilinvesteringer, verdifulle investeringer som blir nedlagt like etter, og alvorlige budsjettoverskridelser, gjerne pågrunn av bevisst underestimering av kostnader, så fremstår nedleggelsen av Andøya og opprettelsen av MPA på Evenes som nok en skandale.

  Forsvaret har vært underfinansiert i en årrekke og dette er kun en fortsettelse av underfinansieringen, uansett hvor pent man pakker det inn med tomme ord, for forsvarsevnen kommer ikke opp på et forsvarlig nivå. Investeringene er langt under hva forsvarssjefen mente var et nøkternt minimumsforsvar, og det er langt fra 2% av BNP som du selv skrev under på å komme opp på under NATO-toppmøtet i Wales.

  Kunne kritisert finansieringen av forsvaret nærmest i det uenderlige, men stopper her.
  Jon Ivar Knarud

 4. Trodde ikke at det gikk an å bli så tjukk i huet! Dere selger Norge bit for bit og legger ned forsvaret til vi ikke kan forsvare oss lenger. Denne regjeringen kommer fremtidens generasjoner til å lese om. Landssvikerne kommer de til å omtale dere som.

 5. Sitter igjen med en stor skuffelse over partiet jeg har stemt på i alle år, det gjentar seg ikke er i allefall sikkert. Undrer meg over den totale mangel på kontakt til befolkningen som har stemt dere inn og betaler for dette skuespillet. Får et inntrykk av at vi bare er noen brysomme detaljer på kartet dere har tegnet opp på bakrommet. Forakten for politikerne vokser, og det er en skremmende utvikling. Men vi som har en tilknytning til Andøya gir oss ikke, politikerne som har kommet med dette ubegripelige vedtaket skal få kamp til streken.

 6. At du ikke skjemmes Erna? Det er aldeles ikke noen historisk satsing på forsvaret i LTP, uansett hvor mange ganger du sier det. At Norge blir tryggere er tullprat. At dere blir tvunget til å bevare kystjegerne og INNTIL VIDERE 339 skvadronen med Bell-helikoptrene på Bardufoss er ikke noe å slå seg på brystet for!
  Det har vært et stort folkelig engasjement mot LTP og du provoserer noe forferdelig ved å fremstå som “seierherre”. Hele LTP er blitt nedsablet av diverse eksperter og både nåværende og tidligere ledende forsvarsfolk. At du fremdeles mener det du gjør vitner om total mangel på innsikt og forståelse. Du og dine har ALDR kommet opp med svar på argumentasjonen og betimelige spørsmål som har vært i media. Ikke en gang på deres egne hjemmesider. Kun positiv kritikk blir besvart…..SKAMMELIG!

 7. Sjeldent har vel en langtidsplan (som var dårlig allerede når den ble fremlagt, men ble marginalt bedre etter at de foreslåtte kuttene i Heimevernet og flytting av 339-skvadronen ble fjernet, mot din vilje) blitt utdatert før den er vedtatt. USA’s nye president har uttalt at resten av NATO må ta større ansvar for eget forsvar, noe langtidsplanen overhodet ikke hensyntar. Hva angår nedleggingen av Andøya, så kommer det nok til å vise seg at det var et enda større feilgrep enn å selge Olavsvern til russiske investorer…

 8. En kraftsamling på Evenes, og lengre flytid ut til kysten som de maritime patruljeflyene skal overvåke. Ansatte skal flytte til Narvik og Harstad og pendle, noe som fører til at det vil ta lengre tid å være i lufta hvis uhellet skulle være ute.
  Men det jeg stusser mest på er, tenk om noe skjer med denne kraftsamlingen? Tenk om basen blir tatt over av fiendtlige militære på bakke nivå eller tenk om det mot all formodning skulle bli bombet eller angrepet på andre måter som gjør at basen ikke lengre er i våre hender. Hva gjør vi da? Skal dere sende bell helikoptrene (som har blitt spart for nå, men vi får se hvor lenge det varer) fra rygge?

  Vi i nord er også en del av Norge, og vi i nord fortjener også å bli beskyttet, på lik linje med innbyggerne i Oslo.

 9. Erna, du sier at dere investerer 165 milliarder mer på forsvaret. Det er jo ikke sant. Det er snakk om 125 milliarder over de neste 20 år, for de siste 40 milliardene av beløpet er ikke friske midler, men penger som forsvaret selv blir pålagt å skaffe ved å effektivisere i løpet av 20-årsperioden. Kan du ikke kalle en spade for en spade? Forsvaret selv ba jo om 200 milliarder for å kunne gjøre jobben ordentlig! Denne planen er langt fra god nok, selv om forsvaret var i dårlig forfatning fra før du overtok. Og så svekker dere MPA-miljøet ved å legge ned Andøya, selv om argumentasjonen til Regjeringen er plukket fra hverandre gjentatte ganger! Dere foreslo jo i utgangspunktet å tømme Nord-Norge for militær tilstedeværelse, men noe er heldigvis gjort om. Det utvises en total arroganse fra FD og Regjeringens side i denne saken som bidrar til politikerforakt! Og skal innkjøp av dyre jagerfly, ubåter og nye overvåkningsfly gjøre at det ikke blir penger til å drive forsvaret? Hva hjelper det å ha mange jagerfly hvis bare en brøkdel av dem vil være operative? Hvordan kan du påstå at LTP gir et tryggere Norge? Jeg var med og stemte deg inn Erna, men du og Regjeringen har skuffet stort i forsvarssaken!

 10. Kjære Erna

  Jeg er en utflytta Andøyværing som har vært høyremedlem siden begynnelsen av 2000-tallet.

  Vær så snill, forklar dette til oss på en måte som vi kan forstå!

  Hvorfor må Norge beskytte MPA basen vår med luftvern når det ikke er standard praksis i Nato?

  Hvorfor vil dere ikke kvalitetssikre tallene for delt løsning?
  For eksempel:
  Kostnadsestimatene for støytiltak som prissetter hvert hus på Andenes til 6.5 millioner. Forlengelsen av tverrvindbanen.
  Saneringskostnadene av Andøya flystasjon
  Forsvarsboliger til ansatte (er allerede bygd på Andøya)
  Kostnaden av luftvern.

  Hvorfor blir konsekvensene for Andøysamfunnet og ATC/ASC underrapportert i PWC rapporten?

  Det virker for oss som om de reelle kostnadene for MPA ved Andøya Flystasjon er ganget med 3. Ekstra kostnader ved flytting til Evenes er utelatt.

  Og hva er så denne planen for omstilling for Andøysamfunnet?

  Mvh. Sindre

 11. For lekfolk kan det synes underlig at det militærstrategisk er fornuftig å samle alle eggene i samme kurv. Å satse alt på en base (Evenes) er vel å gjøre det lettere for en fremtidig fiende? Men, kanskje vil flyplassen på Andøy vedlikeholdes og holdes operativ som nødløsning og alternativ?

  Hilsen
  Steinar Sørensen (medlem i Hadsel Høyre)

 12. Hei Erna Solberg,

  Du skriver at å legge ned Andøya flystasjon var noe av det vanskeligste i prosessen, men at de fagmilitærene rådene måtte veie tyngst.

  Det er ikke lett å feste lit til at dette har vært noen vanskelig beslutning for dere. Da ville dere vel lyttet og vurdert bedre de mange innspill som viser at det fagmilitæret rådet her kom helt skjevt ut. Realiteten er jo at de fleste argumenter taler for å bevare flystasjonen.

  Videre skriver du at du er opptatt av å strekke dere langt for å kompensere Andøya-samfunnet. Men også dette er det vanskelig å se spor av. Dere må selv vite hvor vanvittig tøft det er å omstille en kommune på 5000 innbyggere som står i fare for å miste 1000 innbyggere på grunn av nedlegging av 300 arbeidsplasser i forsvaret. Noen slik suksesshistorie knyttet til omstilling finnes vel ikke i norsk økononomisk historie. Hadde dere virkelig tatt dette alvorlig, så hadde dere skjønt at dere hadde ingen tid å miste. Allerede nå måtte man vært i gang å ruste kommunen for fremtiden, og sørget for en positiv kurve. Da ville ny havn til Andøy vært inne i neste statsbudsjett. Det registrerer jeg at den ikke er.

  Vennlig hilsen

  Stig Eidissen
  Medlem av Tromsø Høyre

 13. Dere ha lyttet til de fagmilitære,da ha dere lagt de til grunn. De er jo slik de må gjøres. De er jo de,som skal forsvare Norge. At de flyttes på,er jo en naturlig strateski. Vist de ikke kan de,da kan,forsvarsevnen svekkes. Politikerne må jo stole på de som blir fremlagt,noe anet går jo ikke an.

 14. Hei’
  – Dette ser ut til å være meget veloverveide og gode planer – så avgjort et skritt i riktig retning. Det er viktig å orientere seg nøye og få et forsvar som er i pakt med tiden, og det trusselbildet som vi står over for. Ofte settes fokus på utelukkende på ny forsvarstekonlogi,herunder nye fly og stridsvogner og annet materiell. Det er i den forbindelse godt og se at planene også omfatter satsing på Heimevernet også.
  Allerede på 1980-tallet vakte det stor oppsikt at det i Norge ar mulig å mobilisere mange tusen soldater i løpet av et par døgn. Det var Heimevernet det da ble siktet til.

 15. Som tidligere Forsvarsansatt gremmes jeg over prosessen dere har kjørt. Åpenhet, my ass! Så mye løgn og bedrag som vi har vært vitne til er uten sidestykke. Jeg er utmeldt av Høyre, for alltid. Hva som egentlig ligger bak nedleggelse av Andøya Flystasjon kommer nok fram med tid og stunder, men du har jo bare noen måneder igjen som minister.

 16. Nei Erna, denne plan er ikke mere verdt enn papiret den er skrevet på.
  Du vil legge ned Andøya, dette sier en rapport som er bestilt fra deg/dere.
  Når et hus på Andenes er verdsatt til 6,5 millioner, selv en barnehageunge skjønner dette er fundamentalt feil.
  Dere operere med en pris på forlengelse av tverrvindbanen som er nesten 1 milliard dyrere enn hele flyplassen på Helgeland. Og det som er det verste dere trur på dette.
  Alle argument som rapporten har sagt, er blitt knust av andre eksperter.
  Det siste som er, nå skal rapporten gjennomgås på nytt, av hvem ? jo FD med Øystein Bø i spissen. Ja da er jo konklusjon gitt.
  Siden du er så fornøyd med denne LTP, og de tall og fakta som er fremlagt av PwC, da utfordre jeg deg til følgende:
  Dersom de summene PwC er gale og Evenes vil bli ett nytt Ørlandet, vil du gå av for all tid i politiken da ?

 17. Jeg er enig i en del av det Langtidsplanen legger opp til. Men dere har regnet feil mht Andøya Flystasjon Statsminister. Dere har vidre opptrått arrogant og skjult info i den saken. Hvordan det er mulig for en Statssekretær å svare så nedlatende i dette som Øystein Bø har gjort er uforståelig. Ingen liker “crooked government”, heller ikke jeg. Din regjering har ikke oppnådd enighet om Langtidsplanen, bare flertall. Og vidre har Langtidsplanen en kraftig underdekkning i investeringene. For kampflyene alene har dere lagt til grunn en USD kurs på 6.47 NOK/USD, og bare i perioden 2015-16 blir den ca 8.20. Det ligger an til en betydelig investeringsmerkostnad enn de 68 mrd 2015 kronene som er lagt til grunn, og følgelig også en betydelig økt driftskostnad. Regjeringa og FD har igjen vist at dere ikke kan hverken regne eller beregne. Vidre er situasjonen at Norge skal omstilles (“det grønne skiftet”), det er 40 000 som har mistet jobben i oljenæringen, det er et betydelig flyktningeproblem, og oljeprisen forblir lav framover. Det er viktig for oss alle at dere lærer å regne, og tar gode valg over hele linja. Jeg anbefaler at du iverksetter en objektiv gjennomgang av regnestykket med Andøya Flystasjon, inkluderer en rekke poster slik at det totalt bildet blir korret, og tar konsekvensene deretter.

 18. Jeg har erfartmange utredinger i det offentlige og sett og erfart prosesser for gjennomføringen. Denne prosessen du beskriver holder ikke mål, tallgrunnlag forandres under prosessen og motstandere av bla. nedleggingen på Andenes har på enkel måte sådd tvil og vist til store mangler og utelatelser i saksberegningen. Som Nordlending føler jeg stor uro over H- politikk i denne saken, en politikk som får store konsekvenser ved at utmeldelser og til slutt styring av kommunene med H-politikk vil forsvinne. Hvordan skal vi kunne stå på stend og forsvare dette ved kommende valg. Få alle kort på bordet og spill med åpne kort og ikke kjør prosessen videre før alt er kommet på bordet slik at en oppnår forståelse og respekt for vår politikk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *