Derfor er kampen mot mobbing så viktig: En god barndom varer livet ut

torshov-barnehage-8594
Barn skal få oppleve kjærlighet, trygghet og omsorg og få et godt grunnlag for hvordan de skal mestre sitt eget liv. Å styrke barns rettigheter og muligheter er viktig for regjeringen og samarbeidspartiene. Her er jeg på barnehagebesøk i Oslo med Venstre-leder Trine. Foto: HK Thorbjørnsen


Ingen barn skal oppleve mobbing i Norge. Noe annet mål kan vi ikke sette oss – og vi må jobbe hardt for å nå det. 

I min første nyttårstale som statsminister sa jeg at en god barndom varer livet ut. Å vokse opp i en trygg og kjærlig familie, å oppleve mestring og å trives og lære på skolen, bygger en solid grunnmur for resten av livet.

Det barn opplever i tidlig alder preger dem for alltid – enten det er av det gode eller det mindre gode. Derfor vi må gjøre mer for at alle barn skal ha en mobbefri oppvekst.

Noen av de sterkeste og mest gripende opplevelsene jeg har som statsminister er møtene med ungdom som har fått livet sitt preget av mobbing. Det er sterke historier som berører.

Jeg mener mobbing bør settes enda høyere på samfunnets dagsorden.

Vi vet at det å bli utsatt for mobbing gir skadevirkninger, men en ny rapport som Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har fått laget understreker hvor alvorlig dette er.

Kunnskapsgjennomgangen fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger og Uni Research Helse i Bergen/RKBU Vest viser at mobbing både kan gi depresjon og angst, i tillegg til fysiske plager som smerter og søvnproblemer.

I ytterste konsekvens kan mobbingen føre til selvmordstanker og selvskading.

For mange av oss står Odins historie ekstra sterkt i minne. Han tok sitt eget liv 13 år gammel etter flere år med mobbing. Hans ord har brent seg fast hos meg:

Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett.

Sånn kan det ikke være.

Derfor har Høyre i regjering også lagt opp til et taktskifte i innsatsen mot mobbing. Vi må både jobbe forebyggende for å hindre mobbing, og vi må gi dem som opplever mobbing bedre hjelp.

Vi konsentrerer innsatsen særlig inn mot tre hovedområder:

  1. Vi bidrar til en kompetanseheving i skoler, barnehager og kommuner slik at alle vet hva de skal gjøre når de oppdager eller blir fortalt om mobbing. Økt kompetanse er også noe forskerne i den nye rapporten understreker betydningen av.
  2. De som blir mobbet og deres familie skal få bedre støtte og veiledning for å finne en god og varig løsning på mobbeproblemet.
  3. Og så skal regelverket gi sterkere rettigheter til barn og unge som blir mobbet. Det skal være et sikkerhetsnett utenfor skolen som kan gi hjelp raskt og riktig, når skolene ikke klarer det selv.

Dette gjør vi blant annet ved å sette av 75 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017 til ulike tiltak mot mobbing. Det er om lag 35 millioner kroner mer enn i fjor, og innebærer godt over en dobling av nivået som innsatsen mot mobbing har ligget på gjennom mange år.

SkoleBlogg1
Kampen mot mobbing har høy prioritet i Høyre og regjeringen. Men vi kan ikke gjøre jobben alene. En stor takk til alle elever og foreldre, ansatte i barnehage og skole – og andre fagfolk – som hver dag engasjerer seg i det viktige arbeidet for at barn skal ha det bra.

Det beste forebyggende tiltaket vi kan gjennomføre for å hindre alvorlige konsekvenser av mobbing, er å sikre at skolene arbeider systematisk og langsiktig for å utvikle et godt læringsmiljø.

Vi vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp.

I helgen lanserte jeg fem løfter til barn. Dette er løfter som vi i Høyre skal ta med oss inn i arbeidet med nytt partiprogram, og som skal være en del av målet vårt om å skape verdens beste samfunn for barn å vokse opp i.

Løftene er ambisiøse, men er noe å strekke seg etter.

  1. Barn skal ikke mobbes. 
  2. Barn skal gå på en skole som gir dem verdens beste muligheter. 
  3. Barn som har det vanskelig, skal få god hjelp. 
  4. Barn skal ikke utsettes for vold og overgrep.
  5. Barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet. 

Vi vet hvor viktig skolen er for å avdekke og oppdage mobbing. De aller fleste elever har det heldigvis bra på skolen, men det er også en del som sliter. Ikke bare med skolen, men med å få livet til å gå i hop. Noen stiller så høye krav til seg selv at det blir umulig å nå dem. Noen har problemer hjemme. Andre har psykiske helseutfordringer som ikke blir fanget opp, og noen opplever å bli mobbet.

Det kan være mange grunner til at et barn har det vanskelig, men det viktigste er at de får hjelp. 

Så vil det alltid være noen som sier det er urealistisk å ha et mål om at ingen barn skal oppleve mobbing.

Det har alltid vært mobbing og det vil alltid være mobbing – unger er unger hører jeg enkelte si.

Men mobbing er ikke naturgitt og noe som vi bare må finne oss i. For vi trenger ikke å godta at fordi noe har vært slik lenge, så må det være slik i fremtiden.

Her har vi voksne et spesielt ansvar. Et ansvar for å bidra til at alle barn får den gode oppveksten de fortjener.