Norge – en verdensledende havnasjon. Nå og i fremtiden

FullSizeRender-44

Verden er i endring. Det påvirker også Norge. Vi må møte endringene med å satse der vi er best og der vi kan bli best. Les mer om våre fem punkter for hvordan Norge kan skape flere nye jobber i de blå næringene. 

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene.

 • Norge er en av verdens største produsenter av olje og gass.
 • Vi er en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner.
 • Vi er verdens nest største eksportør av fisk og sjømat.
 • Vi har en leverandørindustri i verdensklasse.
 • Og vi er helt i front når det gjelder havforskning og ansvarlig forvaltning av havets ressurser.

Våre havnæringer har stått for teknologibølgen som la grunnlaget for det moderne Norge.

Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre.

Vi skal være best på hav, også i fremtiden. 

FullSizeRender-45
Fra lanseringen av havstrategien i Bergen sammen med næringsminister Monica Mæland og stortingsrepresentant Torill Eidsheim.

Vi skal være landet folk som vil lære mer om havet ser til. Landet de klokeste hodene med kunnskap om havet vil jobbe i. Landet hvor investorene vil legge igjen pengene sine.

En spisset satsing på havnæringene vil være et strategisk riktig valg av Norge. Vi kan ikke bli best på alt, men kan være fremst der vi allerede er gode. Og vi må sørge for ikke å miste posisjoner vi har.

Derfor har regjeringen utarbeidet en havstrategi som skal gi oss retning og fart. 

Les mer: Regjeringen vil skape flere blå jobber

Her er våre fem hovedpunkter for hvordan vi vil videreutvikle våre tre sterke næringer innen olje og gass, maritim og fiske- og havbruk, og skape helt ny næringsaktivitet:

 1. Økt kunnskap om havet
  I Norge finner vi den fremste kompetansen om havet og dets ressurser. Regjeringen satser allerede mer på havforskning enn Norge tidligere har gjort. I år har vi øremerket en milliard til havforskning. Dette er en prioritering vi skal fortsette med. Skal vi ta i bruk havet må vi ha solid kunnskap om hva som finnes der og hvordan vi kan bruke og høste bærekraftig. Derfor vil vi blant annet skaffe mer kunnskap om økosystemene i kystsonen og styrke den geologiske kartleggingen i nordområdene.
 2. Økt innovasjon i næringslivet
  Havnæringene er blant de mest høyteknologiske i landet. Å videreutvikle havnæringene krever både ny teknologi,og høy innovasjon i bedriftene. Muligheter til å teste ut nye løsninger i fullskala har vært en flaskehals. Demo2000-programmet har vært avgjørende for å få fram ny petroleumsteknologi. Nå oppretter vi en egen demonstrasjons- og piloteringsordning for de maritime og marine næringene. Vi har tro på at det ligger flere vekstmuligheter i tettere samarbeid mellom havnæringene. Derfor vil vi styrke næringsrettet forskning på tvers av maritim, marin og petroleumsindustri.
 3. Høste og dyrke nye arter
  Havet rommer store mengder fisk og andre arter som vi i dag ikke høster. Lysprikkfisk og sjøpølse kan bli en del av framtidens fiskeri. Vi vil kartlegge potensialet med sikte på å utvikle konsesjonsordninger for nye arter. Norge er gode på lakseoppdrett. Å sette i gang oppdrett av nye arter er kostbart. Derfor vil regjeringen igangsette en kartlegging som kan gi næringen kunnskapsgrunnlag for nye satsinger.
 4. Bygge Norge som global merkevare
  Mange av fremtidens grønne løsninger ligger i havet. Norge er allerede langt fremme, om ikke aller fremst, på miljøteknologi innen skipsfart. Vi har verdens første el-fiskebåt. Vi vil bygge en havøkonomi som kan være verdensledende med sterke næringer som tiltrekker seg internasjonale investorer. Havet skal være vårt Silicon Valley.
 5. Regulering av nye næringer
  Det høres kanskje litt kjedelig ut, men det er svært viktig at myndighetene sørger for forutsigbare rammebetingelser. Regelverket legger grunnlaget for sameksistens mellom næringer og må ta høyde for ny næringsutvikling. Her er det behov for en gjennomgang. Økt aktivitet krever også godt kartverktøy. Både næringsdrivende og myndigheter trenger kunnskap for å plassere aktiviteten der det er smartest.

Det er bokstavelig talt et hav av muligheter.

Men vi har også sett at menneskelig aktivitet kan være en trussel mot livet i havet. Hvalen som strandet med magen full av plast har vært en vekker for mange av oss. Forsøpling av verdenshavene er et stort, globalt problem.

Les mer: Penger til tiltak mot forsøpling av havet

IMG_2111
Lanseringen av havstrategien fant sted om bord i forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen – naturligvis med saltvann på vinduene.

Økt næringsaktivitet behøver likevel ikke å stå i motstrid til rene og sunne hav. Et sentralt poeng i OECDs analyse av havøkonomien er at potensialet for vekst blir størst dersom den er bærekraftig. Derfor må økt bruk gå hånd i hånd med økt kunnskap.

Mange globale utfordringer krever globale løsninger. Norge skal være en pådriver for å sikre balansen mellom bruk og vern av havressursene. 

Regjeringens havmelding som kommer senere i vår blir en naturlig oppfølging av havstrategien. Den tar for seg havets rolle i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Les mer: Vil styrke maritim konkurransekraft

Om 13 år vil vi være 8,5 milliarder mennesker på jordkloden.

Mennesker som trenger mat, medisiner, energi og transport. Mange av løsningene ligger i havet.

Havnasjonen Norge kan og vil ta en internasjonal lederrolle i utviklingen.