Flere familier vil få pleiepenger

Det er viktig for meg at flere syke barn får ha en eller begge foreldre ved seg, ved sykehusinnleggelse eller andre skremmende dager. Det er skummelt å være syk som barn og forferdelig å være forelder som skal berolige, ikke bare barnet – men seg selv og partneren i en slik tid.

Mange flere familier, ja kanskje dobbelt så mange, vil fra 1. oktober få rett til pleiepenger – familier som i dag ikke får pleiepenger, eller som går inn og ut av ordningen som følge av de strenge reglene. Regelverket blir litt enklere, for i dag er de svært strenge og kompliserte. Det er lite forutsigbart for foreldre og svært utfordrende for NAV pga fare for forskjellsbehandling. Ny ordning vil bli mer fleksibel og gjøre det lettere for foreldre å kombinere pleieoppgaver og delvis arbeid. Alle starter på scratch med ny ordning, dvs. at retten til full dagkonto (1300 dager) gjelder for alle uavhengig om det tidligere er mottatt pleiepenger.

Jeg mener at endringene vi har gjort med ordningen som trer i kraft legger godt til rette for familier med syke barn. Disse barna SKAL få tilbud om pleie og omsorg, uten å være avhengige av at foreldrene kutter all kontakt med jobb.

Hensikten med pleiepengeordningen er å erstatte tapt arbeidsinntekt ved midlertidig fravær fra arbeidet på grunn av pleie av sykt barn. Pleiepenger er og skal fortsatt være en midlertidig ytelse. I dag tas det ut pleiepenger i mindre enn 40 dager. For de aller fleste vil den nye dagkontoen på 1300 dager være nok (tilsvarer 5 år ved sammenhengende uttak).

I tillegg har vi ønsket å gi foreldre til barn som trenger pleie pga av en varig sykdom mulighet til å kunne få pleiepenger. Det er rimelig at to barn med like store pleiebehov skal få samme mulighet til å bli pleiet av foreldrene sine i en midlertidig periode uavhengig av om sykdommen er varig eller ikke. Samtidig har vi også laget et fleksibelt system der uttak av graderte pleiepenger vil kunne forlenge pleiepengeperioden, maksimalt i ti år. Dette har vi gjort for å gjøre det enklere å kombinere delvis arbeid og omsorg.  Vi vil at foreldre skal få uttelling for delvis yrkesdeltakelse.

Før måtte man betale den første uken med pleiepenger selv, det trenger man ikke etter våre endringer. Det tidligere svært strenge sykdomskravet har vi myket opp. Det er nå nok at barnet er sykt og med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie (før måtte det værer livstruende eller svært alvorlig sykdom). Aldersgrensen er økt fra 12 til 18 år for alle grupper. Vi har også gjort det mulig for at begge foreldrene kan ta ut pleiepenger samtidig, det har kun vært mulig ved livstruende eller svært alvorlig sykdom.

Pleiepenger er ikke en lønn til foreldrene for å utføre pleieoppgaver. Det er kommunen som har ansvar for at barna får god pleie og omsorg. Pleiepenger skal derimot midlertidig kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive med sykepengerett i forbindelse med barns sykdom, barns funksjonshemming og pleie av nære pårørende i livets sluttfase. Det kan være greit å vite at en forelder i gjennomsnitt tar ut mindre enn 40 dager i året, altså svært mye mindre enn det regjeringen legger opp til. Pleiepengene fungerer som en «frikjøpsordning» fra foreldrenes jobb. Foreldre som har barn med varige sykdommer eller barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie kan søke om pleiepenger. Det kommer i tillegg til ordningene omsorgslønn og avlastningshjelp som kommunene står for og hjelpestønad fra NAV.

I 2015 fikk 8500 foreldre være hos barnet sitt pga pleiepengeordningen, med våre endringer vil dobbelt så mange i året kunne benytte den muligheten fremover. Ordningen blir nå mer fleksibel, men har også en begrensning. Pleiepengeordningen vil ha en tidsbegrensning på inntil 1300 dager (5 år) pr barn, ved 100 % uttak.

Vi har også innført en nedgang i kompensasjonsgrad til 66 % av tidligere inntekt etter et år, lik ordning som ved sykemelding. Folketrygdens system er det slik at kortvarige ytelser gis med full dekning, mens langvarige ytelser graderes ned. I 2015 var det litt over 400 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn ett år. Det var litt under 50 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn tre år.

For at foreldre med store pleieoppgaver kan kombinere pleiepenger med delvis arbeidsdeltagelse, skal det bli lettere å få støtte for deler av dagen, helt ned til 20 prosent uttak. Det kan man gjøre i inntil 10 år. Dersom det tas ut 50 % pleiepenger, kan ytelsen gis for inntil 2600 dager totalt. En utvidelse av ordningen innebærer også mer tid til å forberede og planlegge et samarbeid med kommunen, ut fra om det er en varig/kronisk sykdom, en sykdom som varierer mye eller om det er en sykdom hvor barnet blir friskt etter en tid med behandling.

Målet med endringene er at livet vil bli lettere og mer forutsigbart for familier i en vanskelig livssituasjon med den nye ordningen. Samtidig tetter vi et hull i den foreslåtte nye ordningen slik at foreldre ikke kommer i en vanskelig økonomisk situasjon hvis barnet blir alvorlig syk på nytt.

Disse endringene i pleiepengeordningen ble etter grundig debatt i stortinget i midten av april, enstemmig vedtatt.

Les mer om endringene i pleiepengeordningen på høyre.no.