Nye Veier viser at reformer driver landet videre

Bilde fra møte med Nye Veier i Trøndelag. Foto: Cecilie Victoria Jensen

Ny politikk og bedre organisering sørger for at vi bygger mer vei raskere, billigere og bedre. Det er verdt å merke seg at Ap, Sp og SV stemte imot en reform som så langt ligger an til å spare skattebetalerne for 28 milliarder kroner.

God infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn. Det er en konkurransefordel for næringslivet å få sine varer og tjenester raskt, enkelt og billig frem til markedene til en lav kostnad. Gode veier binder landet bedre sammen, og utvider bo- og arbeidsregioner slik at valgfriheten og livskvaliteten øker.

Når reisetiden mellom for eksempel Lyngdal til Kristiansand halveres, er det med å endre folks hverdag og gi nye muligheter. Satsing på infrastruktur oppnår vi både gjennom bedre organisering og økte bevilgninger. Regjeringen har økt bevilgningene til samferdsel med over 75% siden 2013.

Allerede
i regjeringserklæringen da jeg ble statsminister sa vi at vi ville etablere et
eget utbyggingsselskap som skulle løfte flere veiprosjekter og gjennomføre
utbyggingen mer effektivt. Vi ønsket å ta tak i utfordringene med klattvise
utbygginger som tok for lang tid og som ble for dyre. Året etter la vi frem
stortingsmeldingen «På rett vei» og i 2015 etablerte vi Nye Veier AS, med
hovedkontor i Kristiansand.

Selskapet,
som har Samferdselsdepartementet som eier, skal bygge, drifte og vedlikeholde
viktige hovedveier i Norge. Porteføljen av veiprosjekter de fikk ansvar for er
viktige hovedveier på Sørlandet, Innlandet og Trøndelag, som vist på kartet
under. Nå har selskapet vært i
gang i litt over tre år, og resultatene så langt er formidable. Prognosene er
nå at Nye Veier siden starten har økt samfunnsøkonomisk netto nytte i sine
prosjekter med over 60 milliarder kroner. Det tilsvarer en verdiøkning
på langt over 100 millioner kroner per km vei.

Her er en oversikt over de veistrekningene Nye
Veier har ansvar for. Illustrasjonen er hentet fra
www.nyeveier.no  der det ligger mer informasjon om prosjektene.

Det
manglet ikke på kritiske røster i opposisjonen og fra LO til etableringen.
Arbeiderpartiet mente det ville bli for mye administrasjon, og Senterpartiet sa
rett ut at de ikke syntes dette var en god idé. Arbeiderpartiet, SV og
Senterpartiet stemte alle mot opprettelsen. LO hevdet at opplegget for Nye
Veier innebar en økt privatisering av veibyggingen, med dårligere kvalitet på
veiene, lavere trafikksikkerhet, uten at det ble besparelser. Som på andre
områder var perspektivet at dersom noen kunne ha en fortjeneste betød det
dyrere og dårligere resultat. Resultatene viser at de tok feil.

Kostnadene til veibygging har i mange
år hatt en nærmest galopperende utvikling, og gjennom aktive tiltak kan denne
trenden snu. Nye Veier vektlegger
påvirkning i planfasen for å sikre gode løsninger. Tidlig involvering av
entreprenørene, og derigjennom gi entreprenørene større frihet til å påvirke
designvalg, er et bevisst valg for å sørge for bedre gjennomføring. Mer bruk av
totalentrepriser, samt entreprenører med totalansvar for drift og vedlikehold i
20 år, er en del av måten selskapet sørger for effektiv prosjektgjennomføring.
Et annet tiltak som bidrar til mer tids- og kostnadseffektivitet er
standardisering og industrialisering av prosjektene. I sum har dette bidratt
sterkt til at kostnadskurven for veibygging flater ut.

Dette er tiltak som ikke rokker ved våre politiske mål og
føringer, men som i mye større grad enn tidligere gir fleksibilitet til hvordan
Nye Veier som byggherre skal oppnå våre mål om høyere trafikksikkerhet,
effektiv gjennomføring og lavere totalkostnader.

Her er jeg på befaring ved utbygging av
E18 Langangen-Grimstad  (Foto: Nye Veier)

Besparelsene gjennom mer kostnadseffektive utbygginger gir fleksibilitet og handlingsrom i utviklingen og finansieringen av disse viktige veiene, og gir muligheter til å fremskynde utbygging av de øvrige strekningene i porteføljen. Anslagene for reduserte kostnader for prosjektene samlet er nå på 28 milliarder kroner. Dette er oppsiktsvekkende høye tall for en så stor sektor, og viser betydningen av å ta politiske valg som sikrer høy kvalitet, god fremdrift og effektiv ressursbruk.

Selskapet mener med erfaringer fra sine første utbyggingsprosjekter at det vil kunne være mulig å bygge ut den tildelte porteføljen på ned mot 12-13 år mot 20 år dersom kostnadsnivået hadde ligget der det ble vurdert å være når porteføljen ble overført fra Statens vegvesen til selskapet i 2016.

De gode erfaringene gir nye
muligheter. De nye regionene skal nå overta ansvar for utbygging og drift av
fylkesveiene, og både i Trøndelag og Innlandet tar nå Høyres representanter til
orde for å bruke erfaringene fra Nye Veier for å oppnå bedre, tryggere og
billigere fylkesveier. I tillegg er det flere som ønsker at Nye Veier skal
overta flere statlige veiprosjekter.