Høyres nye ideer og bedre løsninger

I dag er det 6 år siden min regjering ble etablert. En Høyre/FrP-regjering med samarbeidsavtale med KrF og Venstre i Stortinget. Mye har skjedd i disse årene.

I 2013 gikk Høyre til valg på nye ideer og bedre løsninger. Vi så at helsekøene var for lange, at bedre organisering i helsevesenet ville gi pasientene et bedre tilbud, og at pasientene måtte få større valgfrihet. Vi så at norsk skole kunne bli enda bedre, at lærerne måtte bli flinkere i de fagene de underviste i for at elevene skulle lære mer i skolen, og vi lovet et lærerløft som inneholdt videreutdanning, skjerpede kompetansekrav, femårig lærerutdanning, karriereveiledning og skjerpede inntakskrav til lærerutdanningen.

Vi så at nye arbeidsformer i transportsektoren var nødvendig for å bygge mer vei raskere, men også sammenhengende og delt istedenfor stykkevis og delt. Vi lovet en politisatsing, og ikke minst å bedre rammebetingelsene for bedriftene gjennom lavere skatter og en storstilt satsing på forskning og utvikling.

Vi så en stadig sterkere todeling av norsk økonomi. På den ene siden stod oljerelaterte næringer stimulert av stigende oljepriser og næringer som slet med et høyt kostnadsnivå og tøff konkurranse om kapital og arbeidskraft på den andre siden. Vi så mangel på riktig kompetanse, og svake resultater innenfor høyere utdanning.

Regjeringen har levert på alle disse områdene

Ventetidene har gått ned med 16 dager og det står i dag 60 000 færre i helsekø enn det gjorde i 2013. Vi har innført pakkeforløp for kreft som gir pasienter og pårørende en bedre hverdag, nye pakkeforløp for rus og psykisk helse som gir bedre behandling og mer forutsigbarhet, og vi har innført et eget pakkeforløp for hjerneslag. Og nå får pasienter innenfor blant annet rus- og psykiskhelsevern velge behandlingssted selv.

Hver dag arbeider vi for å skape det vi kaller Pasientens helsetjeneste. – hvor ingen beslutninger om deg, skal tas uten din deltakelse.

Vi har gjennomført lærerløftet. Nye Veier og Jernbanereformen gir bedre tilbud til en lavere kostnad. Neste år når vi målet om to politifolk per 1000 innbygger, det nye beredskapssenteret vil stå ferdig, og nesten hver dag kan vi lese i avisen at politiets arbeid mot vold og overgrep mot barn avslører overgripere som før ikke ble sett.

Raske endringer krever nye tiltak

Når man sitter i regjering må man være forberedt på at verden kan snus på hodet og prioriteringene må bli en annen. Det skjedde i 2014 og 2015. Da opplevde vi et kraftig oljeprisfall som berørte tusenvis av folk og familier. Det gjorde sterkt inntrykk på meg å se hvordan et dramatisk skifte i økonomien kunne snu så raskt opp-ned på livet til folk, ikke minst på Vestlandet. Folk som en dag ble sendt ut på plattform, ble dagen etter sendt ut i arbeidsledighet. Tusenvis av folk ville jobbe, men jobbene deres fantes ikke lenger.

Med sterke økonomiske tiltak og pågangsmot og omstillingsvilje blant de rammede kom vi oss gjennom tilbakegangen. Men sjokket i oljeøkonomien understreket behovet for at Norge trengte flere ben å stå på.

På nesten samme tidspunkt fikk vi også en europeisk flyktningkrise som krevde at vi og kommunene mobiliserte ressurser og etablerte nye mottak. Vi strammet samtidig inn i asylpolitikken. Våre og de europeiske tiltakene bremset tilstrømmingen. Siden den gang har vi flyttet fokuset til å handle om integreringsspørsmålene, og nå jobber vi med et integreringsløft. Vårt mål er at våre innvandrere skal raskere ut i jobb og få den kunnskapen og erfaringen de trenger for å mestre livene sine i Norge.

Økt vekst

I dag er ledigheten i Norge lav og næringslivet opplever økt vekst og optimisme. Denne oppgangen skjer på tross av at investeringene i petroleumsindustrien falt fem år på rad i etterkant av oljeprisfallet. Nå investeres det mer, og selv om olje- og gassindustrien vil være viktig for Norge i mange år fremover. Har flere andre næringer blitt viktige for vår verdiskapning. Bedriftsinvesteringene i Fastlands-Norge er høyere enn på ti år.

Dette har ikke skjedd av seg selv. Samspillet mellom politikk, akademia og næringsliv gir resultater:

 • Sjømatindustrien vokser og eksporterer for større beløp enn noen gang
 • Reiselivet går så det suser
 • Samferdselsbudsjettet er økt med over 80 % siden 2013 – Aktivitetsplikten har fått flere fra NAV over i aktivitet og jobb 
 • Fraværsgrensen har ført til at fraværet i videregående skole har gått ned
 • Rekordmange yrkesdagelever får læreplass, og lærere som har fått videreutdanning sier det har gjort dem til bedre lærere
 • Flere kjøper lav- og nullutslippsbiler

Omstilling

Den store diskusjonen i Norge er fortsatt hva vi skal leve av etter oljen. Jeg mener vi fikk noe av svaret på dette da oljeprisen falt kraft i 2014. Folk brettet opp ermene, mange byttet jobber, og flere skapte sin egen arbeidsplass. At vi etter finanskrisen i 2008 og oljeprisfallet i 2014 fortsatt har så lav arbeidsledighet tyder på at vi nordmenn er gode på omstilling. Det lover godt i møte med noen av de utfordringene vi ser ligger foran oss.

Med teknologiutviklingen vil folks utdanning og kompetanse raskere bli utdatert i fremtiden. Hvis flere skal ha mulighet til å delta og bidra må vi investere mer i mennesker. Vi må tenke nytt om å fornye kompetansen slik at ingen i vårt arbeidsliv går ut på dato. Alle har noe å bidra med.

Jeg er stolt over de resultatene vi har fått til, men vi har mange gode ideer for fremtiden. Fortsatt skal det investeres i mennesker, bedre offentlige tjenester og vi skal skape flere lønnsomme jobber – det står i sentrum for vår politikk.

1 en tanke om “Høyres nye ideer og bedre løsninger”

 1. Norge er et relativt stabilt samfunn med høy kompetanse. For ytterligere å elektrifisere samfunnet og for å være «Europas batteri», bør det vurderes om Norge bør etablere ett eller to kjernekraftverk. Kjernekraft er regulerbar og bygger ikke ned norsk natur slik vindkraft gjør. Spør Dr. Sunniva Rose.

  Siden 2001 har statsbudsjettet blitt tilført «oljepenger». Dette har økt og er i dag rundt 240 milliarder. I praksis betyr det at befolkningens arbeid ikke er tilstrekkelig for å finansiere as Norge. Hvorfor er det blitt slik? Hvordan komme ut av dette uføret?

  Innvandring, spesielt fra landgruppe 3, er ikke bærekraftig hverken økonomisk eller kulturelt. Det må iverksettes en fullstendig innvandringspause.

  Ingen andre enn IS kvinnene selv er ansvarlig for sine valg om å bli landssvikere. Kvinnene bærer også ansvaret for sine barn. Landsforrædere bør dømmes av de menneskene som de har terrorisert, voldtatt og drept. Kommer disse til Norge vil de etter sonet straff være en stor risiko og ny «mulla-saker» vil bli konsekvensen.

  Så er det mange som har vanskelig for å forstå nedlegging av Andøya flystasjon. Ja, nå er det ikke lengre aktuelt. Andøya skal være operativ og kunne motta alliert hjelp. Her har Regjeringen en pedagogisk utfordring i å forklare flyttingen av MPA til Evenes slik at legfolk forstår beslutningen.

  Så er det flott at målet om 2 politi per 1000 innbyggere skal oppnås. I Vesterålen bor ca. 32000 mennesker. Det skulle tilsi 64 politi. I dag er tallet 1,16. Det haster å få dette på plass.

  Når det gjelder forsking og utvikling er det viktig å styrke mulighetene i havet og havbunnen. Det er også viktig å støtte havbruksnæringa i mer bærekraftig retning, både for næringen selv, men også for det omkringliggende havmiljø. Lukkede anlegg må bli standard.

  Olje- og gassnæringen må fortsatt få forutsigbare vilkår. Personlig skulle jeg ønske at områdene utenfor Vesterålen hadde fått sin konsekvensutredning. Denne lovbestemte prosessen er alltid benyttet tidligere med stort hell. Angsten for utredningens svar bør ikke føre til at metoden skrotes.

  Lykke til videre!

  Steinar Sørensen (Medlem i Hadsel Høyre)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *