Høyre vil innføre flere pakkeforløp for pasientene

Noe av det viktigste vi gjør i helsepolitikken er å sørge for at folk ikke føler seg som kasteballer i systemet. Pakkeforløpene bidrar til nettopp det. I neste stortingsperiode vil Høyre innføre enda flere pakkeforløp. 

For folk som ikke trenger å forholde seg til helsetjenesten, er det kanskje ikke så lett å forså hva et pakkeforløp er. Men for pasienter som får en alvorlig diagnose, og deres pårørende, er et pakkeforløp viktig for både livskvalitet og behandling.

Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon og dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Det betyr at når man blir syk, så får man en kontaktperson og en plan for det som skal skje fremover. Pakkeforløp skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og bidra til rask utredning og behandlingsstart, uten unødvendig ventetid.

Høyre i regjering har innført flere pakkeforløp for kreft, psykisk helse og rus, og hjerneslag. Vi er godt i gang med å utrede pakkeforløp for blant annet langvarige smerter, utmattelse, kreft hjem, og flere nye pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, ADHD og blant annet ME sendes på høring og implementeres i løpet av dette året og det neste.

I neste stortingsperiode vil vi prioritere pakkeforløp for kvinnesykdommer, muskel- og skjelett og hjernehelse. Konkret vil vi utrede og innføre følgende pakkeforløp:

·         Pakkeforløp for revmatiske lidelser

·         Pakkeforløp for diagnostisering og oppfølging av demens

·         Pakkeforløp for MS

·         Pakkeforløp for Epilepsi

·         Pakkeforløp for Huntington

·         Pakkeforløp for rehabilitering for blinde og svaksynte

Vi har allerede nedsatt to arbeidsgrupper for å se på oppfølgingen og behandlingen av pasienter med ALS og pasienter med endometriose. Disse arbeidsgruppene har også fått i oppgave å vurdere om det bør etableres pakkeforløp for disse to pasientgruppene. Hvis arbeidsgruppene anbefaler dette, vil Høyre støtte det.

Høyre foreslår flere pakkeforløp fordi vi vet at det fungerer. I kreftomsorgen har det vært en suksess. Mange pasientgrupper har etterspurt pakkeforløp fordi det er viktig med forutsigbarhet, gode planer og rutiner og faste kontaktpunkter når mennesker opplever å få en diagnose som i mange tilfeller vil endre livene deres.