Økt bostøtte til 18 000 familier

Det aller viktigste for Høyre er å sikre at alle barn, uavhengig av bakgrunn, får en trygg og god oppvekst. Derfor øker vi bostøtten, sørger for en skole som løfter alle elever, og satser på målrettede tiltak som løfter de familiene som trenger det aller mest.

I 2020 ble den syvende kartleggingen av bostedsløse i Norge gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. Kartleggingen viser at antall bostedsløse aldri har vært så lavt, nesten halvert siden 2012.

Samtidig er det fortsatt 3325 personer som er uten et fast sted å bo. Og det er fortsatt mange mennesker som trenger hjelp til å skaffe en trygg og god bolig for seg og sine. De opplever gjerne å ha lite stabile boforhold og må flytte ofte, noe som fører til at barna må bytte skole og skifte omgangskrets.

Regjeringens mål er at alle skal bo trygt og godt. Ingen skal være bostedsløse. Derfor må vi ha en offensiv og målrettet boligsosial politikk.

Økt bostøtte

Bostøtten er viktig for mange med lave inntekter, og bidrar til at familier over hele landet får mer stabile boforhold. Det er viktig for barnas skoleresultater og bidrar til å hindre at fattigdom går i arv. Derfor har vi siden 2013 gitt rundt 22 milliarder kroner i bostøtte.

I neste års statsbudsjett vil regjeringen styrke bostøtteordningen slikk at 18 100 barnefamilier kan få i snitt 4300 kroner mer i bostøtte hvert år. 17 000 eksisterende mottakere vil få i snitt 3800 kroner mer i året, mens 1100 nye mottakere vil få 8600 kroner mer i året.

En familie med to voksne og tre barn i Oslo som tjener 360 000 kroner i året får i dag omkring 36 000 kroner i bostøtte. Med regjeringens forslag vil denne familien kunne få om lag 13 200 kroner mer i bostøtte i året.

Bedre lærere

Men bolig er ikke nok for å få en trygg og god oppvekst. Hvis vi skal gi alle barn mulighet til å starte på samme startstrek i livet, må vi ha en god skole som ser hver enkelt elev og som utjevner sosiale forskjeller. Vi vet jo at sosial bakgrunn ofte går i arv, både når det gjelder utdanning og arbeid. Og at matte er det faget der foreldrenes bakgrunn har mest å si for hvordan det går med elevene.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Derfor stiller vi krav til at en mattelærer skal ha studiepoeng i matte, vi gir historisk mange lærere etter- og videreutdanning, og vi stiller strengere karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningen.  Nå ser vi at historisk mange elever fullfører videregående, særlig de elevene som har foreldre med lav utdanning. Og karakterene øker mest hos elever med foreldre uten utdanning.

Fremover vil Høyre fortsette å prioritere tidlig innsats, det vil si intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elevene som henger litt etter. Vi vil ha mer tilpasset opplæring og økt fleksibilitet til å lage gode undervisningsopplegg som lærerne ser passer til sin gruppe elever. Og innen 2030 skal vi sikre at minst 9 av 10 elever får et vitnemål eller fagbrev i hånden når de er ferdig på videregående.

Billigere barnehage

For at flere barn skal ha et godt utgangspunkt allerede før de begynner på skolen, har vi innført gratis kjernetid og moderasjonsordninger i barnehage og SFO. Det er målrettede tiltak som gir barn i familier med lav inntekt økt mulighet til å delta på viktige arenaer for lek og læring.

I neste års statsbudsjett fortsetter vi å satse på de barnefamiliene som trenger det mest. Vi setter av 240 millioner kroner for å tette kunnskapshull etter pandemien gjennom mer læring i skole og barnehage. Innsatsen skal målrettes mot områdene hvor barna har slitt mest, og kan brukes både til bedre undervisning og flere lærere. Vi setter av 15 millioner kroner til gratis SFO. Ikke til alle, men i utsatte områder for å treffe de familiene som virkelig trenger det. I tillegg setter vi av penger til flere lærerspesialister og videreutdanning for spesialpedagoger, og til å øke lerertettheten i levekårsutsatte områder.

Det gjør vi fordi at det aller viktigste for Høyre er å sikre at alle barn, uavhengig av bakgrunn, får en trygg og god oppvekst gjennom stabile boforhold, en skole som løfter alle elever, og målrettede tiltak som løfter de familiene som trenger det aller mest.