Gratulerer med kvinnedagen!

Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre full likestilling, er å gi alle barn en god skolegang. Det gjelder både i Norge og i utviklingsland. 

Erna i Malawi
Foto: Statsministerens kontor (SMK).

I min levetid er det mye som har gått i riktig retning når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Flere jenter går på skole, færre tvinges inn i ekteskap, flere kvinner er folkevalgte og flere blir ledere. 

Det er likevel langt igjen til verden har oppnådd bærekraftsmål 5 om likestilling. Kvinnedagen 8. mars er en viktig dag for å markere nettopp det.

I mange utviklingsland er diskriminerende lovgivning utbredt. Kvinner er ofte sterkt underrepresentert i beslutningsprosesser og styrende organer. Vi ser eksempler på at kontroll over kvinner er en del av samfunnets kultur gjennom skadelige skikker som tidlig ekteskap og kjønnslemlestelse. Og at kvinner mange steder i verden mangler seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – uten tilgang til prevensjon og trygge aborter.

Krig og konflikt har store humanitære konsekvenser og fører til flyktningstrømmer. I disse dager opplever vi dette i våre egne nærområder. Selv om mange kanskje tror at det bare er menn som må kjempe i krig, vet vi at kvinner i krig og konflikt blir mer sårbare for kjønnsbasert vold og seksuell utnyttelse.

Her i Norge er situasjonen heldigvis en annen. Norge er rangert på tredje plass av 153 land i World Economic Forums Gender Gap Report for 2021. Der er blant annet yrkesdeltakelse, utdanning, helse og politisk gjennomslag vurdert. 

Men også Norge har en vei å gå før målet om full likestilling er nådd. Derfor prioriterte Høyre likestillingspolitikk høyt da vi satt i regjering.

Alle offentlige myndigheter har et lovpålagt ansvar for å arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling. Vi har jobbet langsiktig med at flere kvinner skal velge tradisjonelt mannsdominerte høyere utdanninger som medisin, juss, økonomi og ingeniørfag. Og selv om vi har formell likestilling i Norge, har vi jobbet for at flere skal se forbi kjønn, etnisitet og egne stereotypier i ansettelsesprosesser – slik at vi også oppnår reell likestilling.

Jeg tror at noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre full likestilling, er å gi alle barn en god skolegang. Det gjelder både i Norge i og i utviklingsland. 

En god skolegang gjør at alle kan stille på samme startstrek i livet – med de samme mulighetene til å ta kontroll over eget liv, velge utdanningen man selv ønsker, få en jobb man trives med, og tjene egne penger. Dette er viktige forutsetninger for at man skal kunne nå sitt fulle potensial.

Når jenter i utviklingsland går på skole reduseres antall tenåringsgraviditeter og spedbarnsdødeligheten går ned. Om alle jenter fikk gå på ungdomsskole, ville man nesten eliminere forekomsten av barneekteskap og graviditet før fylte 18 år. Jenter som har fullført skolegangen har bedre forutsetninger for å delta i arbeidsmarkedet og få høyere inntekter.

Da jeg var statsminister, økte vi satsingen på jenters utdanning i utviklingsland. Vi doblet utdanningsbistanden etter at den hadde stått stille under den rødgrønne regjeringen. Dessverre har Støre-regjeringen valgt å redusere utdanningsbistanden i 2022. Kuttet gikk mest utover Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) som både er et sted for giverland som Norge å kanalisere utdanningsbistand, og et partnerskap som forplikter mottagerlandene til å selv bidra med penger gjennom egne utdanningsbudsjetter i sine land.

Det synes jeg er synd, ikke minst for alle de barna – og jentene – som ikke får mulighet til å gå på skole.