Særaldersgrensenes urimelighet!

Med stort press i arbeidsmarkedet følger en del utfordringer. Mangel på arbeidskraft gjør det bekymringsfullt at ikke staten står i bresjen for å beholde gode og kompetente arbeidstakere så lenge som mulig. Også hensynet til arbeidstakeren selv tilsier at reglene bør mykes opp og at individuelle vilkår bør spille en større rolle.

Gjennom særaldersgrenser og AFP-ordningen har det dannet seg en ny norm for avgang. Bare tre av ti i arbeideryrker er fremdeles yrkesaktive i staten etter fylte 62 år. Sett i lys av de overnevnte utfordringer, gir disse tallene grunn til uro.  Dersom det ikke lykkes å snu utviklingen med tidlig avgang vil det undergrave både hovedmålet i det inngåtte pensjonsforliket og fremtidens velferd. 

Abrahamsensaken viser også særaldersgrensenes urimelighet fra en annen innfallsvinkel enn den vi er vant med: Abrahamsen vil fortsette å jobbe i politiet, men har ikke fått tilbud om å fortsette utover sine 57 år. Systemet med særaldersgrenser tar altså overhodet ikke hensyn til den enkelte arbeidstagerens ønsker, arbeidsevne mv., og er nok et eksempel på at mange av de velferdsordningene vi har i samfunnet i dag bidrar til å holde mennesker utenfor arbeidslivet.

 

For en politifullmektig eller lensmann er pensjonsalderen i utgangspunktet 70 år.  Grunnet den såkalte 85-årsregelen (summen av antall år i jobb og egen alder blir 85) kan de gå av med full pensjon ved fylte 67 år. Dette tilsvarer jo da også den ordinære pensjonsalderen i folketrygden. For en politibetjent derimot er pensjonsalderen i utgangspunktet 60 år, men grunnet 85-års regelen vil de kunne gå av ved fylte 57 år. Ifølge FAFO var imidlertid gjennomsnittlig pensjonsalder i politi- og lensmannsetaten ifølge FAFO 54,7 år i år 2000.

 

I forbindelse med behandlingen av seniormeldingen våren 2007 fremmet Høyre følgende forslag: ”Stortinget ber Regjeringen fremme en lovsak for Stortinget med det siktemål å fjerne lovbestemte særaldersgrenser for grupper. Stortinget ber Regjeringen videre om å gjøre det nødvendige arbeid for at aldersgrenser i arbeidslivet i fremtiden skal baseres på individuelle forhold.”

 

Det er mange grunner til at vårt forslag kom på bordet.

 Av hensyn til den enkelte spesielt, og av hensyn til samfunnet generelt sett, blant annet mangelen på arbeidskraft, er det viktig å ikke skjære alle under en kam og lovfeste en aldersgrense som i utgangspunktet er unaturlig lav.  Mange av dem som fratrer sin stilling ved oppnådd særaldersgrense, fortsetter å arbeide i omtrent samme omfang som tidligere, men i andre stillinger. En undersøkelse av Midtsundstad (2005) viste at drøyt 50 prosent av de pensjonerte innen politi og forsvar med en særaldersgrense på 60 år, var i arbeid. Dette viser at mange arbeidstakere som har gått av ved særaldersgrense, fortsatt har arbeidsevne. Innen politiet er det også slik at mange av de som går av for særaldersgrensen, siden ”leier seg tilbake” til politiet. Dette fører til at arbeidskraften blir dyrere. En prinsipiell uholdbar side ved systemet er dessuten at det bygger på en forestilling om at grupper av arbeidstagere, sett under ett, ikke kan fortsette i arbeid ut over en gitt alder. Et slikt system tar overhodet ikke hensyn til at det er store individuelle variasjoner når det gjelder fysisk og psykisk styrke. Høyre mener at det i fremtiden må være slik at det er arbeidets art og risiko, og ikke en bestemt alder, som avgjør behovet for tidligpensjonering. Det er viktig for den enkelte, men også viktig for hele samfunnet.   

19 tanker om “Særaldersgrensenes urimelighet!”

 1. Syns det e trist det ensidige fokuset i Solberg har i artikkelen. Politiet som jeg har mest kjennskap til så er det faktisk sånn at det bare for kort tid siden ble fremlagt en forskningsundersøkelse som bekrefter at politimenn/kvinner lever 5-7 år kortere en resten av befolkningen. Regner med at de fleste skjønner at det har en sammenheng med belasting i form av turnusarb, overtid, stress, ulykker m.m.

  For min egen del er det ikke noe tvil om at jeg kommer til å slutte i politiet hvis aldersgrensen blir økt. Jeg har 25 år igjen til jeg kommer dit, men er overhode ikke i tvil om at det er et gode som bidrar til at jeg ikke søker bedre betalte jobber. For JA vi får faktisk opptil det dobbelte i betaling for en enkel og grei jobb i det private. Med 10 års erfaring som politimann har eg faktisk ikke mer enn 300 000 tusen i lønn. Da e det morsomt å vite at de fleste innen privat sektor tjener mer og det uten 3 år med studielån. Jippi!

  Nei Erna du må gjerne fjerne godene for oss med særaldersgrense. Er vi heldige så nøyer vi oss med å bli bare litt latere og fanger skurken i morgen i stedet. For vi er jo lojale mot systemet tross alt. Ellers så kanskje vi får betalt for å se den andre veien?

  Et viktig moment spesielt mht til politifolk er: Hva skal en politimann på 57 år gjøre? Skal vi sette han ut i gata og jobbe som om han var 20 år?. Det er behov for noen eldre som kan ivareta nyansene og bruke av sin erfaring/kunnskap. Det er imidlertid naivt å tro at dette er veien å gå for alle. Det vil bare medføre at politidistriktene i stede for å ansette unge tjenestemenn må legge til rette jobben for seniorene. Hvilket egentlig betyr: bort fra gata!. Hvem skal da komme å hjelpe deg når du trenger det?

  Kan skrives mye om emne og argumenteres i det vide og det breie, men det som jeg stusser mest på er: Hva har denne saken med valgkampen å gjøre. Alle besluttninger om dette ligger jo på sentralt nivå. Bra Erna!, ser du har gått på en smell med Høyre i Oslo så det er sikkert lurt å snakke om noe som ikke berører lokalvalget. Da kan man i hvertfall ikke ødelegge noe?

  Mvh
  tidligere Høyre velger

 2. Da ansatte i Staten aldri har kunne ta del i den private lønnsfesten, og heller ikke nytt godt av frynsegoder som det florerer av i privat sektor er dette smålig av Høyre.

  Det kommer klart frem at det er missunelse på at det er mulig for statsansatte å ha en ny kariere etter oppnådd pensjonsalder. Det nevnes ikke at mange av de som fortsetter, gjerne gjør det i redusert stilling. De nevnte yrkesgrupper innenfor politi/fengsel, har og gjerne et behov etter langt yrkesliv å få drive på med noe annet etter en viss alder. Det er jo det som har gjort at de har fått en særaldersgrense.

  Mvh

  Statsansatt i kriminalomsorgen

 3. veldig bra politikk – vi må gjøre noe med seniorpolitikken i dette landet. Det er ille at folk blir presset ut av arbeidslivet når de både er arbeidsføre og arbeidsvillige.

  flott at høyre tar tak i dette! venstresiden er jo bare opptatt av 6-timers dag og afp og det blir tullete i dagens arbeidsmarked hvor vi i tillegg trenger folk!

 4. Hei!
  Synes du ikke det er misledende og gå fra AFP over til særaldersgrenser for spesielle yrker? Du mener vel at velgerene har godt av å blande begreper slik at de ikke ser virkeligheten. Jeg opplever nå samtlige politikere slik som beskrevet av Orwell 1984: Ny tale! Krig er fred og omvent. Fattigdom er rikdom. Kriminalitet som bare kan utøves av rike er urettferdigheter frra Statens side.
  Skam til skade, sa vi før!

 5. Hei Erna!

  Jeg jobber som røykdykker i brannvesen. Denne typen arbeid stiller store krav til fysisk og psykisk styrke. Jeg må gjennomgå fysiske og mentale tester årlig, samt regelmessig legekontroll.

  I tillegg jobber vi helger og høytider.

  Jeg ser ikke det som særlig sannsynlig at jeg vil fortsette i denne tjenesten noe lenger enn fyllte 57 år. En “gammel og sliten” røykdykker vil være en risiko for seg selv og sine kolleger.

  Mange politikere og konsulenter sier at vi kan utføre andre oppgaver. I et lite brannvesen er ikke dette mulig, dette fordi vi har så mange stillinger som kommmunen har råd til. (les: minimumsbemanning!)Hvis du har ei stilling så må du kunne trø til 100%.

  ja – det var vel det?!?

  mvh. Pål Nilsen

 6. Jeg har ofte lurt på hva politikerne tenker når de snakker om at arbeidstakere som for eksempel i industri og byggebransje må arbeide minst eller lenger en til fylte 67. En ting er at arbeiderpartipolitikere nesten utelukkende består av akademikere og Høyrepolitikere av næringslivsfolk med tennisbane i bakgården men jeg trodde jo at deres verden ikke var så fryktelig langt unna men den er tydeligvis det..
  Jeg begynte i arbeidslivet i 1977. den tiden måtte arbeidsfolk stå til de var over 70, 72 hvis jeg ikke husker feil. Det var ikke mange av disse hedersmenneskene som levde så mange årene etter dette, mange var også døde lenge før de oppnådde pensjonsalderen.
  Er ikke meningen at folk som har levd et langt og hardt arbeidsliv også skal kunne nyte litt av den tiden de har igjen.
  57 år for dem i forsvaret og politiet, jeg må nesten le men burde vel helst riste oppgitt på hodet.

 7. Hei Erna.
  Fint at du involverer deg i pensjonsspørsmål.
  Men er det ikke å kaste stein i glasshus? Jeg tenker på den pensjonsordningen som dere som stortingspolitikere har.
  Dere har en helt annen pensjonsordning, en kortere opptjeningstid (12 år), pensjon regulert etter gjeldende stortingslønn osv…. Stemmer ikke dette?

  Vel jeg er ikke politi, men jobber i fengselsvesnet, VI har en aldersgrense på 65, men kan gå av ved fylte 60 som betjent eller førstebetjent. Inspektører, fengselsledere osv har 62 som minimumsgrense.
  I fengselsvesnet er det ca 1/3 av tjenestemennene som går av med alderspensjon. De resterende går over i uførepensjon, eller slutter i yrket av helsemessige årsaker.
  I politiet og forsvaret er det få som går “ute i felten” fram til pensjonsalderen, men i fengslelsvesnet har vi ingen retrettstillinger, hvilket medfører at du da må gå i full turnus fram til pensjonstidspunktet.
  Og det er heller ikke bemannings eller budsjettmessige rom for å bare “flyttes over” til dagtidsjobbing.
  Minner på at turnusarbeide er direkte usunnt for kropp og sinn, og at dette er dokumentert skadelig samt at levealder for tilsatte i turnus er merkbart lavere en for tilsatte i dagtidsstillinger.
  Vi kunne gjerne ha tenkt oss den samme pensjonsordning som er i politiet, slik at man kan gå av ved fyllte 57. Jeg tror at dette ville ha gjort at flere av oss ville klare å jobbe helt fram til pensjonstiden da.

  Jeg ønsker selvfølgelig som alle andre å leve et langt og lykkelig liv, selv om jeg har valgt et yrke som har turnusarbeide, og som under 40% av de tilsatte holder ut til pensjonstiden i.
  Jeg trives i jobben min, og vil gjerne bli her.
  Så kjære Erna, jobb for at vi skal få samme pensjonstilbud som politiet. Ikke ta fra oss det bitte lille godet vi har med en mulighet til å gå av ved fyllte 60.
  Hvis staten vil spare penger på pensjonsutgifter, vurder heller å innføre ordinære pensjonsvilkår for stortings- og regjeringspolitikere.
  Husk politiske verv er ikke noe man skal hige etter utfra økonomiske hensyn…..

  Ber om et svar på dette.

  Hilsen John, en sliten betjent!

 8. Hei Erna.
  Fint at du involverer deg i pensjonsspørsmål.
  Men er det ikke å kaste stein i glasshus? Jeg tenker på den pensjonsordningen som dere som stortingspolitikere har.
  Dere har en helt annen pensjonsordning, en kortere opptjeningstid (12 år), pensjon regulert etter gjeldende stortingslønn osv…. Stemmer ikke dette?

  Vel jeg er ikke politi, men jobber i fengselsvesnet, VI har en aldersgrense på 65, men kan gå av ved fylte 60 som betjent eller førstebetjent. Inspektører, fengselsledere osv har 62 som minimumsgrense.
  I fengselsvesnet er det ca 1/3 av tjenestemennene som går av med alderspensjon. De resterende går over i uførepensjon, eller slutter i yrket av helsemessige årsaker.
  I politiet og forsvaret er det få som går “ute i felten” fram til pensjonsalderen, men i fengslelsvesnet har vi ingen retrettstillinger, hvilket medfører at du da må gå i full turnus fram til pensjonstidspunktet.
  Og det er heller ikke bemannings eller budsjettmessige rom for å bare “flyttes over” til dagtidsjobbing.
  Minner på at turnusarbeide er direkte usunnt for kropp og sinn, og at dette er dokumentert skadelig samt at levealder for tilsatte i turnus er merkbart lavere en for tilsatte i dagtidsstillinger.
  Vi kunne gjerne ha tenkt oss den samme pensjonsordning som er i politiet, slik at man kan gå av ved fyllte 57. Jeg tror at dette ville ha gjort at flere av oss ville klare å jobbe helt fram til pensjonstiden da.

  Jeg ønsker selvfølgelig som alle andre å leve et langt og lykkelig liv, selv om jeg har valgt et yrke som har turnusarbeide, og som under 40% av de tilsatte holder ut til pensjonstiden i.
  Jeg trives i jobben min, og vil gjerne bli her.
  Så kjære Erna, jobb for at vi skal få samme pensjonstilbud som politiet. Ikke ta fra oss det bitte lille godet vi har med en mulighet til å gå av ved fyllte 60.
  Hvis staten vil spare penger på pensjonsutgifter, vurder heller å innføre ordinære pensjonsvilkår for stortings- og regjeringspolitikere.
  Husk politiske verv er ikke noe man skal hige etter utfra økonomiske hensyn…..

  Ber om et svar på dette.

  Hilsen John, en sliten betjent!

 9. Min far var totalt utslitt ved 60års alderen etter mange år i jern- og metallindustrien. Han ville gjerne gått av ved fylte 65 år, men finregning på hva han tapte i årlig pensjon ved å tre av 2 år for tidlig, gav ham et økonomisk sjokk, så han bet tennene sammen og holdt ut til han var 67. Pensjonisttiden startet med hjerteinfarkt, operasjon og langvarig opptrening. Jeg er glad han overlevde, så han får nyte alderdommen, men jeg må si jeg blir litt irritert over firkanta regler. Folk har ulik helse og gener, ulike typer yrker der noen er mye mer belastende enn andre. Systemet bør kunne legges opp til å ta hensyn til hva slags yrke og helse folk har også. Mange ønsker og kan jobbe lenger, men tvinges ut i pensjonistlivet mot sin vilje, mens andre har slitt seg fullstendig ut og må likevel stå løpet ut for ikke å tape tusener av kroner pr år. Og nå vil politikerne tyne noen flere år ut av folk, uten tanke på enkeltmenneskets ve og vel,- alle skal følge de samme reglene. Greit, la dem jobbe til de stuper, så sparer staten pensjonene. Politikerne selv har jo ordnet seg greit,- grensen er vel kun 12 år på Tinget, og de har opptjent full pensjon.

 10. Særaldersgrenser er forhandlet fram mellom partene i arbeidslivet, for å ta hensyn til de belastninger de forskjellige yrkene har.Er det noen av Stortingsrepresentantene fra høgresiden som vil klatre på tak i all slags vær og føre etter fylte 65, som er særaldersgrense for feiere.

 11. Var det for å holde folk lengre i arbeidslivet at dere sammen med andre ikke har gått inn for pensjonspoeng for utdannelse?

  Blir etterhvert liten grunn til å ta høyere utdannelse i dette landet.

 12. Hei. Jeg er politimann og har ETT gode ved jobben. Nemlig at jeg kan gå av med pensjon når jeg er 60 år. Kort fortalt er dette bare rett og rimelig. Jeg er enig i at folk som kan og vil fortsette skal få gjøre det slik som Abrahamsen vil, men dette må ikke gå ut over den store majoriteten som faktisk ønsker å gå av. Det er ikke til å stikke under en stol at det å være politimann blir bare mer og mer belastende og således burde man faktisk ikke diskutere om man skal sette opp aldersgrensen men kanskje heller sette den ned. Volden og forulempingen av polititjenestemenn har økt dramatisk de siste 10-15 årene og fokus på den jobben som blir gjort blir bare større og større. Dersom man havner i en større sak som ender tragisk kan man fort bli hengt ut som drapsmann eller rasist i de store tabloide avisene og man blir satt under etterforskning og de avveiningene man måtte gjøre på stedet i løpet av tiendeler blir vurert og vridd og vendt på i ukesvis av presse og jurister. Lønnen vi får for jobben er nærmest latterlig dersom man sammenligner seg med tilsvarende utdanningsnivå og ansvar i det private. Det er strenge restriksjoner på biærverv og vi ser og opplver mer drama og tragedier i løpet av en måned enn det de fleste opplever i løpet av et helt liv. Det er også undersøkelser som viser at politifolk dør 6-7 år før andre. Er det da så urettferdig at vi får lov til å nyte de siste årene våre med å kunne trappe ned og nyte alderdommen… En ting er hvertfall sikkert. Dersom jeg blir fratatt muligheten til å gå av ved 60år så har jeg heller ingen vektige grunner til å forbli i politiet og går straks over til det private.

 13. Etter å ha fulgt med i diskussjonen ang pensjon er jeg like forundret over at det hele tiden tar utgangspungt i offentilige ansatte med kontorjobb som mal.I norge er det fortsatt en rekke yrker og skiftordninger som er atskillig mer helseskadlig enn ansatt i offentlig sektor. Det er de siste tiår gjennomført en rekke undersøkelser ang skiftarbeide og dens skadevirkninger. Samtlige undersøkelser viser at risikoen for tidlig død øker med tiden en har arbeidet skift ganske betraktlig. At disse skal “tvinges” til å arbeide ennå lenger enn dagens AFP gir anledning til, viser meg at hverken storting, LO eller NHO har respekt for enkelindivider eller har den minste erfaring for hvilken belastning denne type arbeid har på kroppen. Her er det KUN økonomi som er viktig. Så får vi håpe at de fleste dør før pensjonstiden for å spare samfunnet for penger. Trist men sant…

 14. Huff, dette er en dårlig sak, Erna! Du får ikke min stemme ved å tvinge eldre til å stå lengre i arbeidslivet, nei – jeg er heller for å gjeninnføre den gunstige AFP-ordningen.

  Det må da være mye bedre samfunnsøkonomi å legge forholdene bedre tilrette for nyttig arbeidsinnvandring?

 15. Kommentar fra Liv. Jeg har stemt Høyre i over 40 år. Jeg er ikke i nærheten av å jobbe i næringslivet, tvert i mot jeg jobber på et krisesenter og her er vi mange høyre kvinner. Jeg kan forsikre deg om at det er mange, mange mil til nærmeste tennisbane fra der vi bor og vi savner den ikke. Din verden må være langt unna vanlige folks verden etter det du skriver. Folk som føler seg sliten og ikke makter jobben lenger slutter ved 62 eller 67 år, de som vil og orker fortsetter,det finnes heldigvis ennu mange av sistnevnte. Høyre mener at det må være arbeidets art og risiko, ikke alder som avgjør behovet for pensjonering. Tror du skal være både ung, sprek og godt trent for å være politi på gata idag, det samme gjelder vårt “nye forsvar”. I Høyre skal det ikke være tvang, men individuell frihet.

 16. Hva har denne saken med lokalpolitikk å gjøre? Er det ikke mangel på respekt for velgere å dra inn rikspolitikk i et lokalvalg?

 17. Til Liv Johnsen.
  Jeg sa Høyrepolitikere og ikke høyrevelgere. Det var også ment litt ironisk da jeg vet at ikke alle Høyrepolitikere har tennisbane i bakhagen, de andre har svømmebasseng i kjelleren :-).
  Det jeg mener å si er at når politikere har kommet så langt som til stortinget har de mer eller mindre forlatt vanelige menneskers verden. Da er det partiprogrammet og ikke deres egen mening som teller.
  Jeg har sterke meninger om mangt og uttrykker meg ofte litt sterkt. Jeg ville heller ikke forringe politiets arbeid og belastning. Min far var politimann men jeg vil bare påstå at den fysiske belastningen er minst like stor for arbeidsfolk i bygg og industri.

  For øvrig vil jeg påstå at arbeiderklassen begikk selvmord og solidariteten døde med den økonomiske velferden. Dette meget godt hjulpet av overklassen med deres ekstreme lønninger, goder og ikke minst fallskjermer.

Legg igjen en kommentar til Loredanafabel Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *