Et spørsmål om personvern

Regjeringen ønsker å gi tusenvis av helsepersonell adgang til alle helseopplysninger om pasientene, på en måte som fører til en uakseptabel spredning av konfidensiell informasjon.

Jeg er bekymret for forslaget, en bekymring som deles av blant andre Legeforeningen, som mener at dette uthuler taushetsplikten og svekker tilliten til helsetjenesten. Lovforslaget fra Regjeringen gir ikke trygghet for at personvernet er godt nok ivaretatt. Høyre vil kreve at informasjonssikkerheten og pasientenes personvern ivaretas på en bedre måte.

Høyre mener det er viktig å sørge for bedre utveksling av informasjon i helsetjenesten, slik at pasientene kan få bedre helsehjelp. Samtidig mener vi at det skal stilles svært strenge krav til taushetsplikt og behandling av opplysninger som er så sensitive som informasjon om vår helse og livssituasjon.

Dette er dessverre ikke første sak hvor regjeringen har ofret hensynet til personvernet. Det er opprettet flere nye omfattende registre, der helseopplysninger om pasientene er registrert.

Vi har sammen med flere andre stilt krav om strengere løsninger som sikrer at personnummer ikke kan koples mot helseopplysninger, men har blitt nedstemt i Stortinget. Vi har gjentatte ganger bedt regjeringen rydde opp i problemet med snoking i pasientjournaler uten at vi har sett vesentlig bedring.

Høyre står alltid på enkeltmenneskets side i møte med staten, og vi vil gjøre det også i denne saken.