Burde presentert et budsjett for nyskapning og nytenkning

Norge er et godt land å bo i. Det vil det være også etter dette budsjettet. Men statsbudsjetter er mer enn bare økte eller reduserte bevilgninger på forskjellige budsjettposter neste år. En regjering skal måles blant annet på summen av effektene av budsjettene de leverer, og hva det betyr hvis man løfter blikket og ser noen år frem i tid.

Derfor vil jeg ikke bruke mye tid på å si noe om at budsjettet sannsynligvis bidrar til økt rente, at inntektene stuper, og at regjeringen pøser på med oljepenger.

Budsjettet viser at vi har en regjering som er i ferd med å gå tom for ideer. Derfor forsøker den fortsatt å løse problemene med å bruke mer penger, selv om det aldri var en særlig god idé i utgangspunktet. Og det til tross for at det nå var forventninger om at den ville stramme inn. Den burde ha forsøkt å lette presset mot eksportnæring, industri og øvrig privat sektor.

Høyre mener tiden nå er inne for å prioritere de store oppgavene for fremtiden slik at vi kan sikre varig velferd. Kunnskap, infrastruktur, helse og bedre rammevilkår for det næringslivet som velferden hviler på burde være der regjeringen satset sterkest.

Jeg mener at hvis vi ikke nå fokuserer på nyskapning og nytenkning slik at vi skaper nye verdier og får mer igjen for de pengene som brukes svekker vi grunnlaget for den varige velferden. Norge har fantastiske muligheter, men vi må utnytte dem.

Derfor vil Høyre at staten skal samarbeide med private, blant annet om å redusere helsekøene og bygge mer og bedre vei raskere. Vi vil få flere fra stønad og trygd til arbeid og aktivitet. Offentlig sektor kan administrere mindre og moderniseres mer. Næringslivet kan bruke mindre tid og ressurser på byråkrati og skjemavelde, og mer på forskning og innovasjon.

Skal vi sikre den varige velferden må vi ha mer nyskapning og nytenkning. Vi kan ikke bare spre pengene tynt utover alle budsjettpostene. Den eksplosive veksten i utgiftene til helse, stønad og trygd må bremses, næringslivet må få bedre vilkår og vi må investere betydelig i kunnskap, forskning og infrastruktur.

Det kan gjøres, men da må vi våge å tenke nytt. Høyre vil vise hvordan i sitt alternative budsjett.