Trygt Norge

Sommeren er tid for ferie og hygge for folk flest. Dessverre er det også høysesong for mange kriminelle. Hver sommer er avisene preget av oppslag om hvordan kriminaliteten rammer.

Det vil merkes godt i hele landet. Vi har hatt en jevn utvikling med stadig mindre synlig politi i gatene. Bare de to siste årene har sentrum politistasjon i Bergen blitt nedbemannet med 25 årsverk. I Oslo sentrum har antall politifolk blitt halvert på 20 år. Politiet gjør så godt de kan med ressursene de har til rådighet, men det er umulig å kutte så mye uten at det går utover publikum.

Det er mye som påvirker hvilke rammer politiet har å jobbe med, men arbeids- og ressurssituasjon er til syvende og sist et politisk ansvar. Et ansvar de rødgrønne har sviktet.

At det blir mindre politi utfordrer lovlydige folks trygghetsfølelse, og det styrker trygghetsfølelsen til de kriminelle. Det motsatte av hvordan det burde være.

Ikke bare trues tryggheten til innbyggerne, men også politiets egen trygghet. I vanskelige og muligens farlige situasjoner opplever de å ikke kunne tilkalle forsterkninger. Utviklingen er rett og slett uakseptabel.

Vi har i fem år hatt en justisminister som har lovet bedring. Som har skrytt av innsatsen til regjeringen. Og som har fortalt oss at regjeringens justispolitikk er en suksess. Det er en historie Knut Storberget blir stadig mer alene om å fortelle.

Høyre mener kriminalpolitikken er moden for en skikkelig gjennomgang. Derfor jobber vi nå med en helhetlig kriminalplan som skal danne grunnlaget for politikken vi vil føre i regjering. På noen områder har vi allerede konkludert.

Først og fremst: Politiet må få mer ressurser hvis vi skal ha mer synlig politi i gatene. Derfor vil Høyre frem mot 2015 bevilge 1,4 milliarder ekstra til 2000 flere politimenn- og kvinner enn i dag. Nyutdannede fra Politihøgskolen skal se frem til arbeid, ikke arbeidsledighetskø.

Vi har påbegynt opptrappingen i våre budsjetter. Bare for 2010 har vi foreslått å styrke politiets driftsbudsjett med 220 millioner. Frem mot 2015 vil Høyre bevilge 1,4 milliarder ekstra til 2000 flere politimenn- og kvinner enn i dag. Nyutdannede fra Politihøgskolen skal se frem til arbeid, ikke arbeidsledighetskø.

Politiets infrastruktur påvirker hvordan ressursene brukes. Det sier seg selv at når politiet i Bergen opplever at de må til Trondheim, og politiet i Oslo drar til Vadsø, for å sette folk i varetekt har vi et problem. Politiet bruker en hel arbeidsdag eller mer på fangetransport, og kostnadene er store. Derfor mener Høyre at varetektsplasser fremover må plasseres nærmest mulig de operative politikamrene for å redusere reisetiden.

Organiserte kriminelle står direkte eller indirekte bak mye av den tyngste og groveste kriminaliteten. Også mer hverdagslig kriminalitet som innbrudd i private hjem og biler øker nå i omfang fordi den er blitt organisert. Noe som har blitt tydeliggjort gjennom opprulling av flere saker med omreisende bander av østeuropeiske kriminelle.

Å stanse utenlandske kriminelle ved grensen vil derfor være noe av det mest effektive vi gjør.

Det er EU som kan vedta de nødvendige endringene. Norge kan slåss for at EU gir oss de nødvendige hjemlene til å utvise EØS-borgere som utnytter bevegelsesfriheten på det groveste. Her mener jeg regjeringen har sviktet.

Høyre mener også at utenlandske kriminelle bør sone i egne avdelinger for å hindre dem i å knytte nettverk i Norge. Innsatsen for å kjøpe soningsplasser for dem i hjemlandet må trappes opp. De man ikke får kjøpt plass til i utlandet skal transporteres rett fra fengsel til hjemlandet etter endt soning.

Nulltoleranse mot narkotika vil fortsatt være viktig for Høyre fordi det har enormt ødeleggende effekter på den enkelte bruker, familie og venner og samfunnet som helhet.

Førsteskansen mot narkotika er tollvesenet. Økte bevilgninger vil gi økte beslag, og mindre innførsel.

Høyre vil gjøre salg av narkotika på eller ved skoler, barneverninstitusjoner og andre steder der barn og unge oppholder seg, samt til barn og unge generelt, straffeskjerpende.

De som ønsker avrusing må få et bedre tilbud enn i dag. Høyre vil legge til rette for mer avrusning enn i dag, blant annet gjennom å hilse private og ideelle organisasjoner velkommen og å lære fra vellykkede programmer i utlandet.

Jeg håper arbeidet med krimplan vil engasjere, og jeg håper at de av dere som har synspunkter på det tar kontakt med oss. Bruk gjerne e-postadressen politikk@hoyre.no