Høyere ambisjoner for skolen

Ingenting er viktigere for en god skole enn gode lærere. Derfor har Høyre sagt at vi vil gi flere lærere et tilbud om mer etter- og videreutdanning. Vi vet at behovet er der.

Syv av ti ungdomsskolelærere ønsker mer faglig og yrkesmessig utvikling. Ni av ti som har deltatt på videreutdanningstilbudene er svært fornøyd. 4000 lærere søkte i 2010 om etter- og videreutdanning, men knapt 1500 fikk. Dette til tross for at regjeringens ambisjon var at 2500 skulle få etter- og videreutdanning hvert år.

Noe av årsaken til at mange ikke får er at det er dyrt for kommunene å gi dem tilbudet. Derfor foreslo Høyre for et par måneder siden at statens andel av kostnadene ved etter- og videreutdanning skulle økes fra 40 prosent til 60 prosent, slik at kommunenes andel ble halvert, til 20 prosent (og lærernes andel forble på dagens nivå på 20 prosent). Dette ville etter vårt syn medført at man fikk en dobling av antall lærere som fikk etter- og videreutdanning – altså 3000. Mer enn regjeringens egen ambisjon.

Den gangen ble forslaget blankt avvist av Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Som hun sa:
”Det er behov for å gå nærmere inn i opplegget for videreutdanning av lærere. Vi har flere plasser enn vi får benyttet. Dette er jeg i dialog med de ulike partene om. Ingen av dem tror at å øke statens andel og minke kommunens andel er det som er løsning på utfordringen. Høyre kommer med et forslag som ikke virker”

I går kom Kristin Halvorsen med et nytt forslag: Lærerne betaler mer, staten betaler mer og kommunene betaler mindre. Ved at staten betaler halvparten, kommunen 25 prosent og den enkelte lærer 25 prosent vil vi ifølge regjeringen få 200 flere etter- og videreutdanningsplasser per år.

Er det slik å forstå at problemet med Høyres forslag til ny etter- og videreutdanningsordning var at lærerne ikke betalte mer for egen etter- og videreutdanning? Det er vanskelig å forstå Kristin Halvorsen annerledes når hun den gangen sa at å øke statens andel og minke kommunens andel ikke ville virke. Rett nok foreslo Høyre at staten tok enda mer av kostnadene enn regjeringen nå legger opp til, men ellers skiller forslagene kun lag ved at Kristin Halvorsen mener lærerne må ta en større del av regningen selv.

Jeg er glad for at regjeringen har som intensjon å få flere til å ta etter- og videreutdanning. Men jeg er skuffet over virkemiddelet de velger. Jeg tror ikke det vil være virkningsfullt nok. Vi må ha høyere ambisjoner enn dette, Kristin!