Mer lokaldemokrati – mer mangfold

Mer lokaldemokrati – mer mangfold

Velgerne som avlegger en stemme ved et valg gjør det fordi de har meninger om hvordan de ønsker at samfunnet skal (eventuelt ikke skal) utvikle seg. Det gjelder i stortingsvalg, og det gjelder i lokalvalg.

Når valgdeltakelsen er såpass mye lavere ved lokalvalg som ved stortingsvalg er nok det et uttrykk for at mange føler lokalvalg betyr mindre. Det kan de knapt klandres for. Lokaldemokratiet har blitt innskrenket de siste årene. Noe som blant annet er slått fast av Direktoratet for forvaltning og IKT.

Jeg mener lokaldemokratiet må styrkes. Hvis man i større grad kan påvirke retningen lokalsamfunnet skal utvikle seg enn man kan i dag, blir også oppslutningen om lokalvalgene styrket. Både i form av økt valgdeltakelsen og flere som aktivt engasjerer seg som tillitsvalgte.

Da må makten flyttes nedover i systemet, ned til den enkelte kommune. Når man står til valg står man også til ansvar overfor velgerne. Det krever at de tillitsvalgte har tilstrekkelig med makt til å ta veivalg på vegne av kommunens innbyggere, og dernest stå til ansvar for de veivalgene.

Mer makt til kommunene vil også føre til mer mangfold mellom kommunene. Det er bare rett og rimelig. Hvis én kommune prioriterer å satse knallhardt på skole, og dermed kommer bedre ut enn nabokommunen på nasjonale prøver så er det et uttrykk for at den politiske prioriteringen har hatt effekt.

Mange sier at vettet er jevnt fordelt i dette landet. Det gjelder jo også blant politikerne får vi tro. Men ofte oppfører man seg ikke slik. Regjeringen stoler tilsynelatende ikke på at lokale forhold kan forvaltes riktig av politikerne lokalt.

Derfor må noen kontrollere i detalj det som skjer. Den tankegangen er ikke bare feil, den gir oss også et langt større byråkrati enn vi trenger. Et byråkrati som skal kontrollere at alt, til enhver tid og på ethvert sted, går for seg i henhold til retningslinjene fra byråkratene i Oslo.

I fremtiden vil en sentral del av vår konkurransekraft bestå av tilgangen på kompetent arbeidskraft og muligheten til raskt å omstille seg – både lokalt og nasjonalt.
Da kan vi ikke sysselsette en stor del av vår høykompetente arbeidskraft med å sette kjepper i hjulene for omstillingen gjennom rigid tolkning av lover og regelverk gitt av et eller annet byråkrati.

Politikkens oppgave er ikke å bry seg med folk, men om folk. Det krever mindre retningslinjer, lover og regler og statlige forventninger og færre byråkrater som skal passe på at retningslinjer, lover og regler og statlige forventinger etterleves.

Ett av forslagene våre er å etablere det vi gjerne kan kalle en lokaldemokratidomstol, en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning kan løse konkrete tvister mellom kommune og stat i forvaltningssaker.

Du kan lese mer om hva Høyre vil gjøre for å styrke det lokale selvstyret her.