Vi trenger mer midtrekkverk

Tilfeldigvis holdt både samferdselsminister Kleppa og jeg innledninger på fylkesårsmøter i helgen, og begge hadde trafikksikring som ett av temaene. Høyre la frem en egen plan for trafikksikkerhetstiltak før sommeren i fjor. Den følger opp den klare og tydelige prioriteringen Høyre har hatt av trafikksikkerhet de siste årene. Statsråden ønsker at også smalere og mindre trafikkerte veier enn kan sikres, noe Høyre har ment lenge. Men det alene er ikke nok.

169 personer ble drept i trafikken i 2011. Dette er færre enn tidligere og en positiv utvikling. Men vi kan aldri nå nullvisjonen hvis ikke vi gjør noe med veiene også. Når uhellet først er ute, kan en front-mot-front-kollisjon bare hindres med midtdelere. 41 prosent av alle trafikkdrepte i 2010 omkom i møteulykker. 33 prosent omkom i utforkjøringsulykker. Ordentlige veier kan hindre dette.

Midtdelere er et av de viktigste tiltakene for å hindre møteulykker. Derfor vil Høyre senke terskelen for å bygge midtdelere. I dag er denne 8000 ÅDT (kjøretøy per døgn). I perioden 2013-2024 vil vi i vår trafikksikkerhetsplan bygge midtrekkverk på veier over 6000 ÅDT. På langt sikt vil vi ha midtrekkverk på veier over 4000 ÅDT.

For å nå dette målet vil vi blant annet:
– Utruste eksisterende veier med midtrekkverk, gjerne med bredere veiskuldre
– Utvide og utruste eksisterende veier til trefelts vei (2+1 m/midtrekkverk)
– Bygge ”smal firefelts vei” – som en mer praktisk løsning enn å bygge en ”full” motorvei klasse A.

Hva var så samferdselsministerens budskap i helgen? I følge avisene har Kleppa bedt Vegdirektoratet sende et forslag om endring i retningslinjene ut på høring. I forslaget legges det opp til at midtrekkverk skal bygges der trafikken i et gjennomsnittsdøgn er på mer enn 6.000 ÅDT.

Det er flott at samferdselsministeren nå kommer etter og øker antallet veier som skal ha midtrekkverk. Men spørsmålet vil fortsatt være om når dette kommer. Tempoet i utbyggingen er nemlig meget sakte.

I 2012 planlegger regjeringen å bygge 17 km midtrekkverk. Det er ikke spesielt imponerende, spesielt når vi vet at de tar inn rundt 6 mrd. kroner i bompenger for å finansiere veiene.

I Nasjonal Transportplan 2010-19 erklærte regjeringen at “750 km riksveg blir utbetra med midtrekkverk og andre mindre trafikktryggleiksutbetringar”. Denne målsettingen kommer til å bli underoppfylt.

I perioden 2010–2013 var det planlagt å etablere midtrekkverk på 93 km riksvei med to eller tre felt. Men i samme periode ønsker regjeringen også å etablere såkalt ”forsterket midtoppmerking” i form av “oppmerket sperreområde, midtmarkering eller rumleriller” på 183 km riksvei. Jeg synes det er svært positivt med alt som bedrer trafikksikkerheten, men dette er ikke et tiltak som fysisk skiller kjørebanene.

På fire år har de bygget i snitt 27,5 km midtrekkverk årlig, og 50,5 km i snitt årlig med “midt-tiltak”. Det er nå seks år igjen av NTP 2010-19. Skal resten av “tiltakskvoten” frem mot 2019 gjennomføres som bygging av fysisk midtrekkverk, må Regjeringen bygge 73 km midtrekkverk årlig.

Det betyr at Regjeringen nesten må tredoble dagens utbyggingstempo for å komme i mål. Det klarer de neppe, hvis de ikke skal redefinere midtrekkverk til og andre tiltak som ikke fysisk skiller motgående trafikk?

Så helgens gode nyhet fra Kleppa har liten verdi hvis ikke tempoet skrus betydelig opp. Vi har vært klare med penger til midtrekkverk i våre alternative statsbudsjetter. For perioden 2010-2019 har Høyre ønsket å bruke 15 mrd. kroner mer på vei enn regjeringen. For meg er ikke midttiltak et spørsmål om definisjoner – men et spørsmål om faktisk å prioritere bygging av flere, bedre og tryggere veier.

 

11 tanker om “Vi trenger mer midtrekkverk”

 1. Midtddelere er effektivt, men må ikke være den eneste løsningen. Jeg mener Høyre bør gå mot den svenske modellen, som innebærer at vegmyndighetene får utvidede fullmakter. Det betyr kortere planleggingsperioder og mulighet til¨å fullfinansiere strekninger. Lokaldemokratiet må vike for overordnede, nasjonale interesser. I dag ser vi at kommuner kan hindre sårt tiltrengte veiprosjekter.

 2. Veldig bra at Høyre følger dette opp og jeg mener at planen for trafikksikkerhetstiltak er meget god. De største tragediene skjer fortsatt i frontkollisjoner og midtrekkverk hindrer også utforkjøring til venstre. Etter mitt syn er Høyres politikk i denne saken det som skal til for å ta en stort steg mot 0-visjonen og slik var det også i http://www.090909.no Takk for at du/dere står på.

 3. Midtdelere redder liv så det er bare rett og rimelig at vi bruker penger på det! Høyre har vist på nytt at de har en strålende politikk på alle områder

 4. Svenskemodellen er nevnt! Da bør en tenke på den svenske modellen på veiene også! De har konsekvent tre felt der de har midtdeler. Her til lands har vi mulighet til forbikjøring en gang hvert jubelår!

  Og skjer set noe, f. eks. at en bil får stopp, så er det lange omkjøringer dersom muligheten skulle finnes. Det er ikke alltid det heller.

  1. Ja Sverige har mye mer 1+2 veier, det har de fordi de bygget mye bredere veier på 60 og 70 tallet enn det vi gjorde, og det er derfor billigere og raskere å sette opp midtdelere og utvide veien til 1+2. Er mer krevende å gjøre dette i Norge nå.

 5. Kjære Erna!
  Nok en gang – hjertelig takk for ditt store engasjement for møtefrie og trygge veger!
  Som pårørende til 3 familiemedlemmer som møtte døden på en usikret statlig E39 i Rogaland og som daglig leder av foreningen Nei til Frontkollisjoner, gjør det godt å se en politisk leder med mot og et engasjement for trafikksikkerheten.
  Møtefrie veger sikret med livreddende midtrekkverk er en sikring mot fatale menneskelige eller teknisk svikt, og burde være en selvfølge når vi planlegger og bygger for høg trafikkerte veger.
  Takk, Erna!

 6. Bra forslag. Nå er tiden inne til å ta et krafttak for å få veiene og jernbanen opp på et akseptabelt nivå.
  Tog: Bergen – Oslo på under 5 timer. Ringeriksbanen må da bygges så fort som mulig!
  Veg: Møtesikker vei mellom alle storbyene
  Finansieringen kan ikke skje gjennom mikrobevilgninger over samferdselsbudsjettet. Prosjektfinasiering der pengene i ytterste fall må lånes. Viktig at Høyre kjører disse sakene sterkt fram i valgkampen. Det er vinnersaker. Folk begynner å bli luta lei av samferdselspolitikken her i landet.

 7. Midtdeler kan være et effektivt middel under visse forutsetninger: 1) Det må ikke være wire-basert, da det er livsfarlig for førere av mc og moped. 2) Det må være bred nok vei til at annen trafikk kan passere ved motorstopp eller ulykke. Har sett nok av ambulanser med blålys som blir liggende lang tid bak trailere fordi det er umulig å kjøre til siden / komme forbi.
  Skjønner ikke helt hvorfor samferdselskomiteen skal reise langt på befaring, det holder å reise til Sverige. Gode veier, liten eller ingen fare for å kjøre på ville dyr, bred veiskulder nesten over alt, gratis riksveiferger og INGEN BOMPENGER. Se og lær !

 8. Partiet, slik jeg ser det, trenger en egen god trafikk sikkerhets fane sak fram mot valget ut over mer midtdelere. Som høyre medlem og og daglig leder i http://www.lattix.net som har jobbet 25 år med å trygge veiens side område og har reddet mange liv med myke og påkjøringsvenlige trafikk master langs med veier i Norge, så har jeg lyst informere at nesten 50% av de uheldige bilene kjører av veien, ikke over veien. Dvs veiens side område er jo nesten 50 % av sikkerhets problemet og er i ferd med å bli neglisjert i mange års fokus på midt delere.

  En konkret overtramps sak: Fra Minnesund til Lillehammer, under de rødgrønne epoken, har man av ulike årsaker fraveket alle regler og nylig montert 100 vis av enorme, tunge, knallharde og livsfarlige Corten skilt stolper som det tar en bil ca 0,5 sekunder å treffe om man er så uheldig å kjører av veien.

  Se på hjemmesiden vår så skjønner man at det finnes “myke” og ikke minst fullskala kollisjons testede “myke” og godkjente aluminum alternativer til tunge livsfarlige rør stålmaster. Det er 3 godkjente master/levernadører i Norge av slike godkjente master, hvorfor utestenge dem og risikere billisters liv?

  Vi har klaget saken inn til KOFU da prosjektet så får vi se hva som skjer. I hht norske vei normaler skal det i veiens sikkerhets område kun monteres godkjente og kollisjons testede trafikk skilt master brukes, mens man her har gjort alt for å omgå dette kravet for at det skal se rustbrunt ut (miljø vennelig???) istedenfor altså å bruke 100% resirkuler bart og ikke minst myke type godkjent og kollisjons testet aluminum master som også kunne vært malt rustbrunt om nødvendig om det er viktig.

  Her mener jeg høyre har både en super egen fane sak og ikke minst en super case å vise til, dvs ca 500 livsfarlige knallharde og tunge skiltmaster master montert på E6 fra Minnesund til Lillehammer.

  Kontakt gjerne undertegnede for detaljer om regelverk og om detaljer om saken.

  Mvh

  Kim Heglund
  Asker høyre

 9. Synes det høres merkelig at det var færre dødsfall på veiene i 1940 enn i dag. Da fantes det jo knapt nok biler. Er du sikker på at du har lest statistikken riktig ?
  Viktigste metode for å minske ulykkene på veiene, er å sørge for at sjåfører med tunge kjøretøyer overholder kjøre- og hviletidene. Det kan f.eks. gjøres ved at det forsikringsselskapene ALLTID krever framlagt fartsskriverdiagram fra dem som er pålagt å ha dette.. Nå tror de at de overhodet ikke har rett til dette, at det bare er politiet som kan kreve dette – ved personskader. Det burde være en enkel rutinesak.
  Et ytterligere moment for å redusere trafikkulykker er naturligvis å redusere trafikken. Det kan gjøres ved å redusere pendlingen. M.a.o. slutte med sentralisering og la folk ha arbeid der de bor. Men dette passer vel ikke med Høyres politikk, hva den enn måtte være begrunnet i.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *