Vi trenger mer midtrekkverk

Tilfeldigvis holdt både samferdselsminister Kleppa og jeg innledninger på fylkesårsmøter i helgen, og begge hadde trafikksikring som ett av temaene. Høyre la frem en egen plan for trafikksikkerhetstiltak før sommeren i fjor. Den følger opp den klare og tydelige prioriteringen Høyre har hatt av trafikksikkerhet de siste årene. Statsråden ønsker at også smalere og mindre trafikkerte veier enn kan sikres, noe Høyre har ment lenge. Men det alene er ikke nok.

169 personer ble drept i trafikken i 2011. Dette er færre enn tidligere og en positiv utvikling. Men vi kan aldri nå nullvisjonen hvis ikke vi gjør noe med veiene også. Når uhellet først er ute, kan en front-mot-front-kollisjon bare hindres med midtdelere. 41 prosent av alle trafikkdrepte i 2010 omkom i møteulykker. 33 prosent omkom i utforkjøringsulykker. Ordentlige veier kan hindre dette.

Midtdelere er et av de viktigste tiltakene for å hindre møteulykker. Derfor vil Høyre senke terskelen for å bygge midtdelere. I dag er denne 8000 ÅDT (kjøretøy per døgn). I perioden 2013-2024 vil vi i vår trafikksikkerhetsplan bygge midtrekkverk på veier over 6000 ÅDT. På langt sikt vil vi ha midtrekkverk på veier over 4000 ÅDT.

For å nå dette målet vil vi blant annet:
– Utruste eksisterende veier med midtrekkverk, gjerne med bredere veiskuldre
– Utvide og utruste eksisterende veier til trefelts vei (2+1 m/midtrekkverk)
– Bygge ”smal firefelts vei” – som en mer praktisk løsning enn å bygge en ”full” motorvei klasse A.

Hva var så samferdselsministerens budskap i helgen? I følge avisene har Kleppa bedt Vegdirektoratet sende et forslag om endring i retningslinjene ut på høring. I forslaget legges det opp til at midtrekkverk skal bygges der trafikken i et gjennomsnittsdøgn er på mer enn 6.000 ÅDT.

Det er flott at samferdselsministeren nå kommer etter og øker antallet veier som skal ha midtrekkverk. Men spørsmålet vil fortsatt være om når dette kommer. Tempoet i utbyggingen er nemlig meget sakte.

I 2012 planlegger regjeringen å bygge 17 km midtrekkverk. Det er ikke spesielt imponerende, spesielt når vi vet at de tar inn rundt 6 mrd. kroner i bompenger for å finansiere veiene.

I Nasjonal Transportplan 2010-19 erklærte regjeringen at «750 km riksveg blir utbetra med midtrekkverk og andre mindre trafikktryggleiksutbetringar». Denne målsettingen kommer til å bli underoppfylt.

I perioden 2010–2013 var det planlagt å etablere midtrekkverk på 93 km riksvei med to eller tre felt. Men i samme periode ønsker regjeringen også å etablere såkalt ”forsterket midtoppmerking” i form av «oppmerket sperreområde, midtmarkering eller rumleriller» på 183 km riksvei. Jeg synes det er svært positivt med alt som bedrer trafikksikkerheten, men dette er ikke et tiltak som fysisk skiller kjørebanene.

På fire år har de bygget i snitt 27,5 km midtrekkverk årlig, og 50,5 km i snitt årlig med «midt-tiltak». Det er nå seks år igjen av NTP 2010-19. Skal resten av «tiltakskvoten» frem mot 2019 gjennomføres som bygging av fysisk midtrekkverk, må Regjeringen bygge 73 km midtrekkverk årlig.

Det betyr at Regjeringen nesten må tredoble dagens utbyggingstempo for å komme i mål. Det klarer de neppe, hvis de ikke skal redefinere midtrekkverk til og andre tiltak som ikke fysisk skiller motgående trafikk?

Så helgens gode nyhet fra Kleppa har liten verdi hvis ikke tempoet skrus betydelig opp. Vi har vært klare med penger til midtrekkverk i våre alternative statsbudsjetter. For perioden 2010-2019 har Høyre ønsket å bruke 15 mrd. kroner mer på vei enn regjeringen. For meg er ikke midttiltak et spørsmål om definisjoner – men et spørsmål om faktisk å prioritere bygging av flere, bedre og tryggere veier.