Nye ideer, bedre tilbud til pasientene

Samhandlingsreform fører til at pasienter skrives ut fra sykehusene i rekordfart. Men det mangler kompetent personell som kan ta i mot pasientene i kommunen. Hvis reformen skal gi pasientene et bedre tilbud, må vi investere mer i helse- og omsorgspersonell i kommunene.

Gode intensjoner, men svikt i gjennomføring

Intensjonene med samhandlingsreformen er gode, og alle partier stiller seg bak dem. Vi skal forebygge mer, for å reparere mindre. Vi skal sørge for et mer helhetlig tilbud til pasientene, og tjenestene skal gis nærmere der de bor. Mange kommuner gjør en imponerende innsats for å ta det store ansvaret de nå har fått.

En utfordring med gjennomføringen av samhandlingsreformen, er at sykehusene skriver ut og bygger ned tilbud raskere enn kommunene bygger opp. Helsepersonell slår nå alarm, og flere har fortalt historier om hvordan alvorlig syke mennesker skrives ut fra sykehus for tidlig.  Helsedirektoratets tall viser at antall utskrivningsklare pasienter på sykehusene er om lag halvert. For mange pasienter betyr dette en forbedring, mens andre er ofre for et svarteperspill om ansvar mellom sykehus og kommuner. En av dem var en eldre mann som fortalte til Nrk at han følte seg presset inn i et hjørne fordi sykehuset ville skrive ham ut, uten at det fantes et tilbud til ham i kommunen.

Kommunene burde vært rustet opp med kompetanse og kapasitet før de fikk mer ansvar for alvorlig syke pasienter. I dag blir ansvaret for stadig flere kreftsyke, kolspasienter og alvorlig syke eldre overlatt til kommunene før de er ferdigbehandlet.  Hver tredje ansatt i helse- og omsorgstjenesten mangler relevant utdanning. De gjør en formidabel innsats, men pålegges ofte mer ansvar enn de har forutsetning for å håndtere. Mens om lag 46 % av alle sykepleiere i sykehusene har spesialistutdanning, gjelder det bare 19,9 % av sykepleierne i kommunehelsetjenesten. På sykehus er det en lege for annenhver pasient, som dermed har god tilgang på medisinsk behandling. I sykehjem, der beboere ofte har mange aktive og alvorlige diagnoser, får hver beboer i snitt bare vel en halv times legetilsyn pr uke. Vi ser også et urovekkende omfang av feilmedisinering og feilbehandling i kommunene.

Kompetanse er løsningen

Hvis samhandlingsreformen skal gi bedre tjenester til pasientene, kan vi ikke bare sende dem ut av sykehusene raskere. Vi må vi sørge for at de får bedre helsetjenester der de bor. Bedre kvalitet krever kompetanse. Det er nødvendig å investere mer i de ansatte, slik at de får bedre mulighet for å gi god behandling og pleie. Flere ufaglærte må få støtte til å ta fagbrev, og flere sykepleiere i kommunene bør få støtte til å ta spesialistutdanning.  Når det blir sterkere fagmiljøer i kommunene, vil dette også bli en mer attraktiv arbeidsplass for helsepersonell.

Sykepleierforbundet ferier i disse dager 100 års jubileum, og kan se tilbake på like mange års kamp for å sikre kompetanse og kvalitet i sykepleien. Jeg håper regjeringen vil støtte vårt forslag om å gi flere sykepleiere i kommunene støtte til videreutdanning, som setter dem i stand til å ivareta alvorlig syke mennesker som er sendt ut av sykehusene. Den planen regjeringen har på området, omsorgsplan 2015, bør bli mer ambisiøs for å møte de utfordringene vi ser i dag.

Flere plasser, ikke mer byråkrati

Høyre er også kritiske til regjeringens ordning med egenandel for sykehusopphold. Vi frykter at kommuner med en presset ressurssituasjon forsøker å unngå å legge pasienter inn på sykehus, fordi det koster dem dyrt. Dessuten har denne ordningen medført en byråkratisk pengeflytting som tar tid og krefter fra andre viktige oppgaver for helsetjeneste. Ordningen skaper en økonomisk usikkerhet både for sykehus og kommuner, som svekker muligheten for å gi gode helsetilbud. Høyre mener at vi må være villige til å endre denne ordningen, dersom den går på pasientsikkerheten løs. Samhandlingsreformen må ikke bli en pengeflyttingsreform, men en reform som forbedrer tilbudet til pasientene.

En annen viktig faktor for å lykkes med samhandlingsreformen, er å ha nok plasser med heldøgns omsorg og pleie i kommunene. Regjeringen Stoltenberg har lovet 12.000 nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Tall fra SSB viser imidlertid at det bare har blitt 944 flere plasser frem til 2011.

Høyres har foreslått å gi kommunene en bedre ordning for å finansiere sykehjemsplasser. Vi ønsker å forenkle regelverket slik at det blir letter å samarbeide med boligbyggelag og andre private aktører for å bygge flere sykehjemsplasser. Denne samarbeidsmodellen har sikret full barnehagedekning, og bør kunne brukes også for å sikre bedre sykehjemsdekning.

Resultater fremfor prestisje

Samhandlingsreformen er en viktig helsereform, men vi må ikke sette prestisje foran resultater. Vi må kunne erkjenne svikt, og ta ansvar for løsninger. Jeg håper vår nye Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre kan støtte forslaget om flere gode fagfolk og flere omsorgsplasser i kommunene.

 

Denne kronikken stod på trykk i Berges Tidende 27. september 2012