Færre er med (78 dager igjen til valget)

Denne artikkelen sto på trykk i Dagens Næringsliv 22.juni: I går ble Stortingsperiodens siste møte før valget i høst avholdt. Vi må inkludere flere i arbeidslivet de neste fire årene dersom vi skal sikre velferden.

Norges nasjonale formue ligger i arbeidskraften. Denne måneden har vi fått varsel om stigende arbeidsledighet, lavere sysselsetting og flere funksjonshemmede uten jobb. De fire siste årene har ikke bidratt til å inkludere flere i arbeidslivet.

Ingen skal ta bort det faktum at det er skapt mange nye arbeidsplasser. Nesten 350.000 de siste 8 årene. Nesten 400.000 de siste 12 årene. I 2005 fortalte Børge Brende om antall nye arbeidsplasser skapt under Bondevik II-regjeringen. Trond Giske reagerte kraftig til Klassekampen og viste til at det er sysselsettingsgraden som er viktigst. Det er jeg enig med Giske i. Andelen av befolkningen som er i arbeid avgjør hvor verdifull arbeidsstyrken vår er. Da er det bekymringsfullt med en sysselsettingsgrad vi ikke har sett siden 90-tallet, og at antall unge uføre stiger kraftig.

Arbeidslivet krever stadig mer kompetanse. Det gjør det vanskeligere å finne seg ny jobb for mennesker som forlater et bestemt yrke med en belastningsskade. Det blir vanskeligere å komme inn i arbeidsmarkedet uten formell kompetanse. Og det blir tøffere å stå i arbeid om du sliter med psykiske plager eller funksjonshemminger.

Dersom arbeidslivspolitikken ikke følger med fornyelsen av arbeidslivet vil flere falle utenfor. De siste fire årene har ikke den rødgrønne regjeringen lykkes med fornyelse av politikken, og resultatet er at sysselsettingen går ned. Spesielt blant funksjonshemmede er utviklingen urovekkende. Hele 84.000 ønsker å komme i jobb, men kommer seg ikke ut i arbeid.

Gevinsten av økt sysselsetting har tre store fordeler – et kinderegg for samfunnet: Verdiskapningen går opp, trygdeutgiftene går ned og presset på boligmarkedet avtar fordi vi kan begrense arbeidsinnvandringen.

Høyre har mange nye ideer og bedre løsninger for å øke sysselsettingen, og vår jobbstrategi har to viktige pilarer. Vi vil ha mer i etter- og videreutdanning blant offentlige ansatte, og vi vil gi lønnstilskudd og tilretteleggingsmidler for funksjonshemmede og uføre.

1. Å investere i kompetanseløft for barnehageansatte, hjelpepleiere og sykepleiere har stor gevinst for den enkelte så vel som samfunnet. Telemarksforskning har dokumentert hvordan mer kunnskap gir større motivasjon og gjør at man kan stå lengre i jobb. For samfunnet betyr det bedre tjenester. Vi har foreslått til sammen 285 millioner kroner ekstra til disse tiltakene som vil gjøre hverdagen bedre for disse utrolig viktige yrkesgruppene.

2. Vi må ha bedre tilretteleggingsordninger for mennesker med funksjonsnedsettelse. Enkle tiltak kan være med på å gjøre arbeidshverdagen mulig for mange dyktige arbeidstakere. For drøye 100 millioner kan vi få en mindre byråkratisk tilretteleggingsordning, en permanent og utvidet funksjonsassistent ordning, vi kan videreføre et fradrag for store sykdomsutgifter, og utvikle talegjenkjenningsprodukter til stor nytte for bevegelseshemmede, synshemmede og dyslektikere. I sum vil dette åpne arbeidslivet for flere.

3. Lønnstilskudd kan være med på å avgjøre om noen havner på trygd eller i jobb. Mange kan gjøre en 50 prosent jobb på en full arbeidsuke, eller en full jobb halve uken. Med lønnstilskudd kan vi gjøre det mulig for arbeidsgivere å ansette kompetente mennesker som trenger litt større rom for å utføre jobben.

4. Vi må ha et krafttak for å få flere unge uføre tilbake i arbeid. Antallet unge uføre steg med 8,5 og 7,9 prosent i 2011 og 2012. Å leve et helt liv utenfor arbeidslivet er aller verst for den det gjelder, men også en stor kostnad for samfunnet. Vi må styrke det psykiske helsevernet ettersom psykiske lidelser er en viktig grunn til at mange faller utenfor. Men vi må også ha en sterkere prioritering av folk under 30 år i NAV og i tiltaksapparatet for øvrig. En egen ordning for å få unge tilbake i jobb er viktig for hele samfunnet, men aller viktigst for den enkelte.

Mange eksperter har over tid advart mot at Norge blir mer oljeavhengig. Skal vi bli mindre sårbare mot fall i oljeprisen må vi naturligvis skape flere næringer å leve av. Men vi må også ha en aktiv arbeidslivspolitikk som gjør at flest mulig kan være i jobb.

I 2009 var Arbeiderpartiets slagord «Alle skal med». I 2013 er resultatet at færre er med. Dersom vi skal ha trygghet for gode velferdsordninger i fremtiden er det avgjørende at flest mulig deltar i arbeidslivet.