Et bedre politi (39 dager igjen til valget)

Denne artikkelen stod på trykk i min faste spalte i lørdagsutgaven av Dagens Næringsliv lørdag 27.juli:

Rett før sommerferien kom den etterlengtede Politianalysen. Svakhetene som ble avdekt var alvorlige, men har vært kjent lenge. Nå er tiden inne for å gjennomføre forbedringer.

Politiet har i mange år varslet om utdaterte og manglende IKT-systemer, dårlig målstyring og for lite tid til operativ tjeneste. Derfor ba Høyre om et Politistudie allerede i 2008, og på nytt i 2010 og 2011. Det er bra at det nå har blitt åpenhet om svakheter i Politietaten gjennom Gjørv-kommisjonens rapport og Politianalysen, men vi ligger allerede flere år etter i forbedringsarbeidet. Den politiske oppfølgingen av politiet står igjen som et symbol på den rødgrønne regjeringens manglende gjennomføringskraft.

Flere tiltak kan gjennomføres raskt. Av 11.500 med politifaglig utdannelse jobber kun 5.150 med kjerneoppgavene. Vi må derfor fordele tilleggsoppgaver til andre. Private aktører står klare til å bistå med DNA-analyse slik at etterforskningsarbeidet kan gå raskere. Utstedelse av pass kan overlates til andre. Flere innkjøpsoppgaver kan sentraliseres. Politiets oppgave er å forebygge og oppklare kriminalitet for å gjøre samfunnet tryggere for alle. Da må vi la dem fokusere på det arbeidet fremfor å løse oppgaver som kan overlates til sivile.

Både Gjørv-kommisjonen og Politianalysen slo fast at politiet er dårlig organisert og har svak ledelse. Noen bruker rapportene til å hevde at bedre ressursutnyttelse vil løse problemene. Bedre organisering vil hjelpe, men det er nødvendig med flere ressurser. Da den forrige Politireformen ble vedtatt i 2001 var refrenget det samme: Bedre organisering skulle frigjøre nok ressurser til et bedre og mer synlig politi. Etter kort tid innså vi at effektene var overvurdert og fra 2003 økte vi opptaket til Politihøgskolen. Jeg vil derfor advare mot de som tror politiet ikke trenger flere ressurser i årene som kommer.

Det trengs tunge investeringer i moderne og nødvendig IKT-systemer. Mer trening og øvelse er nødvendig for å håndtere kriser. Og kun Finland har lavere politidekning enn Norge i Norden. I Høyres alternative budsjett foreslo vi 365 millioner ekstra til disse tiltakene for å styrke Politiet. Vi må kunne jobbe langs to spor: Økte ressurser til nødvendig utstyr og trening, parallelt med reformer innenfor kvalitet og struktur.

Flere av Politianalysens forslag til strukturendringer vil gi et bedre politi. Politianalysen peker på at den lokale strukturen i mange tilfeller er til hinder for effektiv forebygging, og sikre lov og orden. Kun 13 av 354 tjenestesteder er døgnåpne. Noen lensmannskontorer har kun åpent noen timer i uken. I områder med få ansatte er fokus på kjerneoppgaver spesielt viktig for å yte en god polititjeneste. Det viktigste for trygge lokalsamfunn er et synlig nærpoliti, og da kan færre tjenestesteder gi et mer tilgjengelig politi.

Samtidig er det usikkerhet til en rekke andre strukturendringer. Utvalget foreslår å redusere antall politidistrikter fra 27 til 6, og tilsvarende reduksjon i antall operasjonssentraler. I Sverige har de gjennomført en slik endring, og en av erfaringene er at kjennskapen til lokale forhold har forvitret. Norge er et langstrakt land, og vi må være sikre på at en kraftig reduksjon i antall operasjonssentraler ikke går på bekostning av Politiets evne til å håndtere situasjoner hvor oversikt over lokale forhold er avgjørende.

Det foreslås videre spesialiserte enheter innenfor hvert politidistrikt. Før en slik endring er det viktig å avklare særorganenes videre rolle. I dag bistår Kripos politidistriktene med etterforskning av alvorlig kriminalitet, og vi trenger en plan for hvordan kompetansen skal ivaretas og videreutvikles dersom man får flere etterforskningsteam lokalt.

Nå er det tid for handling. Norge har svært dyktige politikvinner og politimenn med solid utdannelse, både operativt, samfunnsfaglig og juridisk. Det betyr at vi har de menneskelige ressursene til å skape et svært godt politi som kan gi oss trygghet i hverdagen så vel som ved større kriser. Vi må la politiet fokusere på kjerneoppgavene og sikre et synlig nærpoliti. Politiet trenger gjennomføringskraft, ikke flere utredninger som forsinker arbeidet med å gjøre landet tryggere.