Et bedre politi (39 dager igjen til valget)

Denne artikkelen stod på trykk i min faste spalte i lørdagsutgaven av Dagens Næringsliv lørdag 27.juli:

Rett før sommerferien kom den etterlengtede Politianalysen. Svakhetene som ble avdekt var alvorlige, men har vært kjent lenge. Nå er tiden inne for å gjennomføre forbedringer.

Politiet har i mange år varslet om utdaterte og manglende IKT-systemer, dårlig målstyring og for lite tid til operativ tjeneste. Derfor ba Høyre om et Politistudie allerede i 2008, og på nytt i 2010 og 2011. Det er bra at det nå har blitt åpenhet om svakheter i Politietaten gjennom Gjørv-kommisjonens rapport og Politianalysen, men vi ligger allerede flere år etter i forbedringsarbeidet. Den politiske oppfølgingen av politiet står igjen som et symbol på den rødgrønne regjeringens manglende gjennomføringskraft.

Flere tiltak kan gjennomføres raskt. Av 11.500 med politifaglig utdannelse jobber kun 5.150 med kjerneoppgavene. Vi må derfor fordele tilleggsoppgaver til andre. Private aktører står klare til å bistå med DNA-analyse slik at etterforskningsarbeidet kan gå raskere. Utstedelse av pass kan overlates til andre. Flere innkjøpsoppgaver kan sentraliseres. Politiets oppgave er å forebygge og oppklare kriminalitet for å gjøre samfunnet tryggere for alle. Da må vi la dem fokusere på det arbeidet fremfor å løse oppgaver som kan overlates til sivile.

Både Gjørv-kommisjonen og Politianalysen slo fast at politiet er dårlig organisert og har svak ledelse. Noen bruker rapportene til å hevde at bedre ressursutnyttelse vil løse problemene. Bedre organisering vil hjelpe, men det er nødvendig med flere ressurser. Da den forrige Politireformen ble vedtatt i 2001 var refrenget det samme: Bedre organisering skulle frigjøre nok ressurser til et bedre og mer synlig politi. Etter kort tid innså vi at effektene var overvurdert og fra 2003 økte vi opptaket til Politihøgskolen. Jeg vil derfor advare mot de som tror politiet ikke trenger flere ressurser i årene som kommer.

Det trengs tunge investeringer i moderne og nødvendig IKT-systemer. Mer trening og øvelse er nødvendig for å håndtere kriser. Og kun Finland har lavere politidekning enn Norge i Norden. I Høyres alternative budsjett foreslo vi 365 millioner ekstra til disse tiltakene for å styrke Politiet. Vi må kunne jobbe langs to spor: Økte ressurser til nødvendig utstyr og trening, parallelt med reformer innenfor kvalitet og struktur.

Flere av Politianalysens forslag til strukturendringer vil gi et bedre politi. Politianalysen peker på at den lokale strukturen i mange tilfeller er til hinder for effektiv forebygging, og sikre lov og orden. Kun 13 av 354 tjenestesteder er døgnåpne. Noen lensmannskontorer har kun åpent noen timer i uken. I områder med få ansatte er fokus på kjerneoppgaver spesielt viktig for å yte en god polititjeneste. Det viktigste for trygge lokalsamfunn er et synlig nærpoliti, og da kan færre tjenestesteder gi et mer tilgjengelig politi.

Samtidig er det usikkerhet til en rekke andre strukturendringer. Utvalget foreslår å redusere antall politidistrikter fra 27 til 6, og tilsvarende reduksjon i antall operasjonssentraler. I Sverige har de gjennomført en slik endring, og en av erfaringene er at kjennskapen til lokale forhold har forvitret. Norge er et langstrakt land, og vi må være sikre på at en kraftig reduksjon i antall operasjonssentraler ikke går på bekostning av Politiets evne til å håndtere situasjoner hvor oversikt over lokale forhold er avgjørende.

Det foreslås videre spesialiserte enheter innenfor hvert politidistrikt. Før en slik endring er det viktig å avklare særorganenes videre rolle. I dag bistår Kripos politidistriktene med etterforskning av alvorlig kriminalitet, og vi trenger en plan for hvordan kompetansen skal ivaretas og videreutvikles dersom man får flere etterforskningsteam lokalt.

Nå er det tid for handling. Norge har svært dyktige politikvinner og politimenn med solid utdannelse, både operativt, samfunnsfaglig og juridisk. Det betyr at vi har de menneskelige ressursene til å skape et svært godt politi som kan gi oss trygghet i hverdagen så vel som ved større kriser. Vi må la politiet fokusere på kjerneoppgavene og sikre et synlig nærpoliti. Politiet trenger gjennomføringskraft, ikke flere utredninger som forsinker arbeidet med å gjøre landet tryggere.

Author: Erna Solberg

Statsminister i Norge og partileder i Høyre.

2 thoughts on “Et bedre politi (39 dager igjen til valget)”

  1. Politiet gjør dessverre en svært dårlig jobb, men den er også en svært krevjande, eg ser på fakta, ser vi på dem som sitter der er det tydelige tegn på at dette ikkje fungerer. Hemntanken mot mennesket blir større en resultata i forhold til det og oppnå noe verdifult på sikt. Vi ser at kriminaliteten blir større og større og ikkje av tar slik den skal og må gjøre på sikt. Vi ser også at mange kommer i kontakt med en annen type for kriminalitet i en vanskelig situasjon. Det gjør at dei ofte kommer inn igjen med forhold som er meir grove en di første forholda sine, vi ser derfor en volds stige framfor at det heller av tek. Mange kommer også inn i Norsk Kriminalitet grunna tøffe oppvekst forhold eller at dei i ung alder er hyra inn av menneske som jobbar aktivt med og rekruttere nye kriminelle. Vi ser også at kvaliteten både i Politivesen og samfunnet for øvrig bare forvitrar der man nå har skifta ut alle topp lederane i Norge i løpet av KUN 2 år. Mange menneske i dag manglar gode rollemodeller i ung alder men også som voksen. Her har vi som samfunn valgt pengane og statusen framfor gode medmenneske som ikkje heller trenger og ha tilegnet kompetansen igjennom skolevesenet men kanskje i en del tilfelle heller heler vist at man har tilegnet seg stor faglig kompetanse i form av hardt arbeid der man har godt i gradene. Vi ser også at pene menneske tener meir og lever lenger. Dette er ting mange ikkje tåler og høre, fordi det er en trussel mot egen posisjon der man ofte ikkje kan vise en støre gard av faglig mangel på god kompetanse men også medkjensle og omsorg for dei man er satt til og ivareta. Vi ser Jonas Gar Støre som seier noe og viser noe heilt anna. Han har ikkje vist noen respekt for Norsk Demokrati ved sitt val av framgangsmåte. Skal landet ikkje forvitre vidare treng vi en toppleiing som kan sette seg inn i andre menneskes liv og situasjonar og som har evne og omtanke til og løfte menneske vidare og ikkje skape situasjonar som gjør at di man leder over føler avsky eller på ulike måtar går til grunne. Vi trenger menneske som andre kan sjå opp til og som heilt klart fortenar den posisjonen som dei er tildelte. La oss løfte opp menneske som fortenar både omtanke og framgang. Eg veit så alt for godt kva eg her forsøker og belyse. Eg har sjølv godt frå det og ikkje eige noko til og ha en fin heim i dag, men dessverre fikk eg en vann skade og det også deler eg med dykk. Ærligheita betyr ingen ting i vårt samfunn, men det er noko vi treng meir en nokon gang. Eg ønskjer ikkje andre vondt og forsøker alltids og vere mot andre som eg sjølv ønskjer at dei skal vere mot meg. Man kan ikkje rømme frå sin bakgrunn heller, men eg yngte meg eit heilt anna liv og har også jobba hardt i forhold til og gå den vegen eg sjølv ønskjer, men det er ikkje alltids mulig dessverre :o(

    Øystein Elias Brenne
    Ålesund

  2. Heisann jeg er en kar som bare lurer på om,det hadde vært aktuelt med .slikt at det er gratis som en nød tlf, til legevakt landet over ,Jeg har ofte trengt dette men istede måtte ringe 113. Det er jo både tid og resurser som andre trenger . Mvh Kristoffer H ps har ikke noe med artikelen og gjøre men liker ikke alle på facebook og vise menjeg har blitt mobbet barneværn med spise tvang og halvt time for dagen ute og ingen telefon til noen da jeg skulle sjermes hele verden på hytte verken jul eller nytt år intime overgep og mistet far og bror og sitter igjenn med en kjempe utfordring i værdagen med deprisjon og angst og har postraumatisk lidelse . og ikke en lyd om hjelp fra staten etter de skrev meg ut fra alt og plasserte meg i arendal med en koffert . verse god klar deg selv ..og de sa etter til min mor han har stukket av . dette er overgrep også da jeg begynnte som 12 år på en instutisjon .og barnehjem . Jeg har ikke noe oppreising fra dette live jeg fikk som barn og nå må jeg ta egene valg men ikke lett .men enste eg ber om la folk få ringe legevakt gratis .det kan redde mange i og ta sitt egent liv .. osv . tilsvarende med oppreising man burde ikke måtte leite en gang eller søkt for sannheten Burde tilsynsfører ha og barneværnsloven og Tolkningsloven . jeg føler jeg blei fra røvet alle barnetrygds pengene fostermor sende ned og sa om at de ville hun eg sku få til setvikate . nå sitter jeg som ufør og synnes politi er en ting men Barn og de som kansje skal bli både politi og brannmenn men de fleste faller av en grunn utenfor ,dette er synd og håper vi i norge kan sammen endre denne trenden som er i ferd med og bli ungdsomfengsels holdninger og lavutande folk uten kompetanse innen fage psykologi osv , det komplisert og ha barn men desto værre med flere utfordringer og da jobbe deltid osv ville også skade folk for man knytter ingen bond ,og de fleste ungdommene nå ser på det og bo der som ett lite getto der man føler trang for og vise seg og rømme og politi og spenning noe som former holdninger til barn som liten og kjenner eg politiet rett har de andre ting og ta seg til en og drive barne jakt og leiting .. håper enn dag dette tar slutt og at de som trenger oppreisning får det ,jeg hadde satt stor pris på råd om hvordan jeg kunne søkt om slikt . da man får vekk gjeld og kan stifte familje og gå videre med ting .. Mvh Kristoffer H

Comments are closed.