Flere må fanges opp av sikkerhetsnettet (27 dager igjen)

Dersom jeg blir statsminister til høsten er mitt mål at velferdsordningene skal være bedre når jeg gir stafettpinnen videre, enn de var da jeg tok over. Som konservative politikere flest, er jeg opptatt av sosialt ansvar og tanken om at samfunnet skal bringes videre til nye generasjoner i bedre stand enn da vi selv overtok ansvaret.

De aller første små skritt mot et velferdssamfunn ble tatt i Norge allerede på 1800-tallet, like før Arbeiderpartiet ble stiftet som parti. Siden har utbyggingen gått i ujevnt tempo, men i hovedsak vært preget av politisk felleseie. «Det har vært bred politisk enighet om mange reformer. Alle kan derfor påberope seg faderskapet til velferdsstaten,» skrev Jon Hippe, leder i FAFO. I Høyre vedkjenner vi oss fortsatt foreldreansvaret. En ny borgerlig regjering skal stå i den historiske tradisjonen Hippe beskriver, og bygge velferdsordningene videre ut.

Vi har i Høyre fem viktige perspektiver for vår velferdspolitikk:

1) Hullene i sikkerhetsnettet må tettes.
For de fleste av oss representerer velferdsordningene et solid sikkerhetsnett som fanger oss opp dersom vi skulle trenge det. Men det finnes fortsatt en del grupper som ikke fanges godt nok opp. Høyre vil gjennom valgkampen sette søkelyset på fire slike grupper, som vi mener trenger et bedre sikkerhetsnett fra samfunnets side.

2) Kvalitet og åpenhet.
Det holder ikke å telle antall plasser og antall ansatte. Vi som politikere må engasjere oss i om eldre har en meningsfull hverdag, god mat, om det er pasientskader på sykehusene, om elevene lærer nok i skolen og om de som går på tiltak faktisk kommer ut i arbeid. Kvalitet er like viktig som kvantitet. Åpenhet om resultater bygger tillit og inspirerer til utvikling og forbedring.

3) Sats på de ansatte.
Kunnskap, kompetanse og god ledelse er nøkkelen til bedre resultater for brukerne, mer spennende arbeidsdag for de ansatte og bedre rekruttering. Det er mange varme hender i norsk omsorg, og det skal det fortsatt være. Men vi trenger de kloke hodene også. Det gir bedre omsorg, større sikkerhet og mer hjelp nærmere den enkelte.

4) Valgfrihet for brukerne.
Et mangfold av brukere krever et mangfold av løsninger. Det finnes ikke én løsning som passer alle unge med spiseforstyrrelser, eller én løsning for alle rusavhengige. Større mangfold og mer valgfrihet vil gi bedre hjelp til flere. Større mangfold vil også gi mer innovasjon.

5) Samarbeid mellom sektorene.
Velferdspolitikken preges i dag av venstresidens oppfatning om at det er en motsetning mellom offentlige løsninger på en siden, og private og ideelle på den andre siden. Vi må bort fra tanken om at det er en motsetning hvor det bare kan være én vinner. Hvis det offentlige samarbeider mer med private og ideelle, så kan vi oppnå store resultater. Vi er et lite land. Vi bør samarbeide mer og motarbeide hverandre mindre.

6) Trygg finansiering.
Velferdsordningene kan ikke finansieres i fremtiden uten at vi klarer å holde sysselsettingen høy og opprettholde norsk næringslivs konkurransekraft. Høyre går derfor til valg på å skape flere trygge arbeidsplasser. Økt satsing på kunnskap, forskning og innovasjon, sammen med mer konkurransedyktige skattebetingelser, vil gjøre norske arbeidsplasser tryggere. Det må bli mer lønnsomt å jobbe, og flere som har falt utenfor må gis en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet.

Høyre vil fortsette utbyggingen av velferdsordningene, slik vi har gjort det opp gjennom historien. Innføringen av Kunnskapsløftet i skolen, reduksjon av egenandelene for funksjonshemmede og kronikere og lovfesting av rett til behandling innen en frist fastsatt på medisinsk grunnlag var noen viktige reformer under den forrige regjeringen.

Denne valgkampen vil Høyre ta nye initiativ for å styrke velferdsordningene. Særlig vil vi rette fokus mot fire grupper som vi mener ikke fanges godt nok opp av det sosiale sikkerhetsnettet. Vi inviterer til en konstruktiv debatt om disse forslagene.