Dyrs velferd

Høyre har en ambisjon om at Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd. Det er en viktig ambisjon for meg, som ble programfestet på Landsmøtet vårt i mai. Dyr har en egenverdi, og kontakt med dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart.

Politikere, enkeltmennesker, frivillige organisasjoner og bønder har lenge engasjert seg for dyrenes velferd. Allerede i 1935 fikk Norge en egen dyrevernlov. Dagens lov er fra 2009. Det er viktig at dette regelverket etterleves. Høyre mener at personer som har dyr i sin varetekt skal ha kunnskap om dyrets adferdsbehov og dets krav til ernæring, sosialt og fysisk miljø. Dyr skal være i omgivelser som gir god livskvalitet, og funksjonsfriske dyr skal være en forutsetning for alle typer avl. I forbindelse med behandlingen av dagens lov var Høyre pådriver for at dyrs egenverdi skulle lovfestes. Vi foreslo også at det utredes å innføre en kompensasjonsordning til personer og organisasjoner som gjør samfunnsnyttig arbeid i form av å ta vare på forvillede og hjelpeløse dyr. Høyre understreket også at det må stilles romslige budsjettrammer til disposisjon for dyrevernnemndene.

I vårt alternative statsbudsjett for 2013 viste vi til at dyrevernorganisasjonene gjør en viktig jobb for å trygge dyrevelferden i Norge og vi mener regjeringen burde funnet rom til økte bevilgninger. Høyre bevilget derfor 600.000 kroner mer enn regjeringen – fordelt på forskjellige dyrevernorganisasjoner.

Jeg møter ofte spørsmål om vi ikke bør få et dyrepoliti i Norge, og jeg tar gjerne i mot innspill på dette. Samtidig er dyrepolitiet vi ser i ulike programmer på TV gjerne tilpasset store byer i utlandet. Norge har en litt annen geografi og befolkning. Mattilsynet, dyrevernnemdene og politiet byr på lokal tilstedeværelse, noe som er viktig hvis vi skal klare å forhindre dyretragedier. Likevel er det ikke til å unngå å bli berørt når det kommer frem nye saker om dyr som lider, og Høyre er opptatt av at Mattilsynet skal være så sterkt at det både kan forhindre, avdekke og følge opp dyretragedier. Vi har dialog med dyrevernorganisasjoner som mener at et dyrepoliti kan være en løsning i en stor by som Oslo. Kommer vi i posisjon er dette selvfølgelig noe vi skal lytte til og vurdere nærmere.