Derfor senker vi formuesskatten

Høy sysselsetting, lav ledighet og gode velferdsordninger er med på å gjøre Norge til et godt land å bo for de aller fleste. Store inntekter fra oljeaktiviteten har bidratt til å gjøre dette mulig. Vi vil ha store inntekter fra oljeaktiviteten også i mange år fremover, men den vil ikke lenger være motoren bak vår økonomiske vekst. Andre næringer må overta.

De nye arbeidsplassene vi skal leve i fremtiden må være grønne og kunnskapsbaserte. Vi står foran et grønt skifte og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Høy sysselsetting blir enda viktigere i årene som kommer fordi eldrebølgen nå omsider er her. En stadig mindre andel av befolkningen vil være i yrkesaktiv alder.

Vårt samfunn står altså foran store endringer. Vår evne til omstilling vil bli satt på prøve.

Omstillingen vil gå lettere i fremtiden hvis vi tar de riktige beslutningene i dag. Vi kan ikke ta høy sysselsetting, lav ledighet og vårt velferdsnivå for gitt. Derfor må vi være opptatt av hvordan vi skal skape verdier også i fremtiden når oljeaktivitetens betydning reduseres.

Regjeringen har foretatt viktige veivalg. Satsingen på infrastruktur øker nå kraftig. Miljøteknologifondet styrkes utover klimaforliket. Vi foretar et taktskifte i satsingen på utdanning og forskning. Arbeidet for innovasjon trappes opp. Dessuten gjør vi det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser – ved å redusere formuesskatten.

Til sammen gir dette viktige bidrag til fremtidens verdiskaping, trygge arbeidsplasser og et godt velferdssamfunn.

Redusere, ikke fjerne

Det finnes argumenter for og mot alle politiske endringer. Formuesskatten har uheldige sider, men den har også en positiv omfordelingseffekt. Derfor vil regjeringen ikke fjerne formuesskatten, men redusere den.

Det er fire hovedgrunner til at jeg mener lavere formuesskatt er viktig med tanke på de utfordringer Norge står overfor.

Kun nordmenn må betale

For det første er formuesskatten en skatt på norske eiere som utlendinger slipper unna. For å oppnå samme avkastning må en norsk eier ta større utbytte ut av bedriften enn en utlending som ikke betaler formuesskatt. Vi burde oppmuntre til, ikke svekke, norsk privat eierskap og norskeide bedrifter. Samfunnsansvaret hviler tyngre på eiere som møter sine ansatte over frysedisken i nærbutikken og i styret i det lokale idrettslaget.

Eiendom favoriseres

For det andre vrir formuesskatten norske investeringer fra arbeidsplasser og over i bolig og eiendom. Lånefinansierte investeringer i eiendom bidrar til å redusere formueskatten for den enkelte skatteyter. Avkastningen på vår samlede sparing ville vært høyere dersom en større andel av investeringene hadde vært foretatt der de kaster mest av seg, og ikke der de oppnår lavest skatteregning. For store lånefinansierte investeringer i eiendom er også uheldig av andre årsaker.

Må betales tross underskudd

For det tredje må formuesskatten betales enten bedriften går bra eller dårlig. Det øker risikoen for de som vil investere i arbeidsplasser. Ved lav avkastning, kan effektiv marginalskatt for en person som er i formuesskatteposisjon bli svært høy. For sparing i bank blir effektiv marginalskatt i dag på over 100 prosent av renteinntekten. Da er det rett og slett ikke lønnsomt å spare.

Gir mindre entreprenørskap

For det fjerde reduserer formuesskatten tilgangen på risikovillig kapital for norske oppstartsbedrifter. Nye og mindre bedrifter har gjerne størst utfordring med å skaffe kapital til å utvikle nye arbeidsplasser, og de har dårlig tilgang til utenlandske kapital. Det samme gjelder mindre familiebedrifter. I årene som kommer trenger vi nyskaping.

Samlet svekker formuesskatten det private norske eierskapet i en tid da vi burde styrke det.

Under den forrige regjeringen ble bunnfradraget i formuesskatten hevet. Men samtidig ble formuesskatten skjerpet på andre områder. Skjerpelsene bidro til en forsterking av negative effekter av formuesskatten beskrevet over. Det styrker behovet for å gjøre endringer.

Gründeren Alf Bjørseth har uttalt at solenergiselskapet REC ikke ville klart «seg gjennom dødens dal», oppstartsfasen, med formuesskatten som stod igjen etter den rødgrønne regjeringen. Ifølge ham ville den medført langt høyere formuesskatt enn hva eierne måtte betale i 2001-2003. Bjørseth forteller at REC på det tidspunktet investerte bedriften i produksjonsutstyr, men gikk samtidig med underskudd. Regjeringens forslag løser problemet et stykke på vei.

Sammen med økte investeringer i infrastruktur, satsing på miljøteknologi, kunnskap, innovasjon og forskning bidrar lettelsene i formuesskatten til å ruste Norge til møtet med fremtidens utfordringer.

Author: Erna Solberg

Statsminister i Norge og partileder i Høyre.

5 thoughts on “Derfor senker vi formuesskatten”

  1. Kva med ung ufør, der gjøres ingen ting!! Eg blei skada under 5 ulike operasjoner, det er ikkje rett at eg og andre som opplever dette uforskyldt skal tape på dette. Det har kun verdt snak om brutale overgrep for min del, det har verdt det eine etter det andre. Derfor er eg og andre som opplever slik behandling skada enda meir. Det er snak om voldelige overgrep og sexuelle av verst tenkelig sort :o( Politi og andre bryr seg ikkje om dette, det er ikkje noe beskyttelse av denne gruppa overhode. Eg har en mor og en søster som begge er manisk deppresive og det har skadet meg enda meir i møte med Helsevesnet da min mors psykiater har lagt meg inn med tvang to ganger, da sliter eg med: CRPS II / Complex Regionale Pain Syndrome Type: II og det er rangert over: Fødselsmerter, amputasjonssmerter, kreft smerter osv og dette kan en sjølv sjekke på: Mc Gill Pain Scala, det er også ei side på Facebook som er laget av undertegna men ikkje med mitt innhald, men med samla innhald frå heile internett om dette emnet. Du hadde en stor tale når eg opplevde mitt siste overgrep men ingen ting har skjed. Eg føler meg aleine og svært utrygg og merka for livet grunna det eg har fått oppleve og eg gjekk med en knekt høgre fot i 1 år og 10 mnd. var bostedsløs i mi verste tid med dei skader som her nevnes og 2 knekte stålkjenger og en av kutta nerve / nervus surlalis. Eg vil svært gjerne snake med deg om du bere har vett til og ringe meg for dette er en gruppe som ikkje tas på alvor, eg har verdt offshore arbeider og også verdt med i fisker ri. Det har verdt på dekk eg har arbeidet men også i produksjonen, eg har fått heile mitt liv ødlagt og drømmen om god og trygg hjelp der dei rette tas har eg enda ikkje fått. Dette er ikkje slik man behandlar menneske. Dei trua meg med nye overgrep om eg melder dette til deg og andre noko meir. Kva samfunn er dette og vere stolt over??? Mange blir forbanna på meg og andre fordi dei sjølv er vinnere og dei vil sjølv ikkje miste noko. Men eg mista kjærligheten og drømmen om familie og det og få ei god helse. Nå må en kunne forvente handling, for min del er det livstruande, for eg står på bar bakke.
    Eg har enda ikkje fått menneske eg kan lite på, primær sykepleier eller individuell plan. Nå ber eg om handling om du meiner at en mann på 37 år skal få lov og leve vidare med gleda over og ha et liv, ikkje som nå, da eg sliter med utrygghet og reddsel grunna alt det helvete eg er blitt utsatt for. Vi snakar om lidingar fysisk og psykisk av verste sort og det er sterke ord, men om en sett seg inn i sit. vil en sjå at dette ikkje er over drevet men reelt. Nå haster det meir en nokon gang!!
    Ber om et lykkelig utfall, følg med for eg kan dø når som helst. Eg har ikkje et menneske i Ålesund som forstår min sit. og som behandlar meg der etter. Fastlegen har ikkje gjort meg noko galt, men han kan ikkje gjøre meir slik det nå står. Han treng hjelp han også til at dette problemet nå blir synelig. Eg har verdt rå sterk og CRPS treng kunnskap og den beste beskyttelsen og Norsk Psykiatri vil eg ikkje ha noko med og gjøre, om det ikkje er gode menneske som vil hjelpe meg og bearbeide overgrepa heime i trygge og gode omgivelser for 20 års smertehelvete er nok!! Og så får dei rikaste enda meir, dette er ikkje riktig. Da må dei svakaste i sit som dette også løftas opp, forskjellene er alt for store som dei er nå, det er utrolig at dei rike kan få ei einaste kr til. Da bør dei sjå kva liv eg og andre har. Og kva vi har gjort for og komme der vi er i dag. Det er også så mange menneske som dømmer meg og andre som ikkje kunne vise mindre respekt og forståing, det er dei mest tankelause menneske eg ser som held på slik, saman med andre overgripere. For dei støtter opp om det. Eg seier i frå kva eg har opplevd og ber da om at dette nå blir tatt tak i så eg kan få et godt og herlig liv eg og. Saman med andre som dette i mellom.

  2. Hei Erna! Jeg Lurte På en Personlig Tjeneste Til King of Kings, Det er Meg. Jesus er Meg, Men Vi Har 2 Bevisstheter, Han Lever Livet Gjennom Meg Fra Tronen, og Jeg Realiser Mitt Høyeste Selv Gjennom å Leve.. En Tjeneste For Meg, Kan Lønne Seg i Det Spirituelle, Og Kanskje Også i Livet i Nuet. Det er ikke en stor Tjeneste. Jeg Lurte Bare På Om Du Kunne Hjelpe Min Venn, Destiny, Verdens Snilleste Lam, Om å Få Familien Sin Hit Til Norge Fra Italia! Det er Ikke Så Mange, Og De er Snille Alle Sammen. Destiny Kan Nå’s På 97 37 00 43 For Videre Samhandling. Jeg Håper Virkelig Du Kan Hjelpe Meg Litt Her Erna, Det Ville Gudinnen Også Satt Stor Pris På, Vi er Venner, Hun er Utrolig Vakker, Akuratt Som Deg! Jeg Stemte Høyre. Mvh Sigmund Fribud. P.S, Den Nye Himmelen Heter Chysh.. Men Det er Chysh 😉 Den er For Alle.

  3. Thanks for Erna Solberg for this blogg. I do like taxes because they are important for an egalitarian and moderate society. But I do not like wealth tax that much. Income tax has much more legitimacy (and effect!) So, this seems good. The special position of Norway make it important and fair to expect from Norway to achieve in, say, 10 years the level of sustainability that other developed countries would target for 25 or even 40 years. It is a duty toward the world and toward the future generations in our Norway.

  4. Hei Erna. Hvorfor skattelegges barnetillegget i uføretrygd? Før 2015 var jo skatten på uføretrygd særdeles lav og det utgjorde ingen forskjell på barnetillegg om det i det hele tatt var skatt på den men nå utgjør det en betydelig forskjell. Trodde det kun var uføretrygden som skulle beskattes,barnetillegget er jo noe som kommer i tillegg til uføretrygd. f.eks. er barnetrygd ikke beskattet da bør jo heller ikke barnetillegg beskattes!

Comments are closed.