Prioriterer sikkerhet og beredskap

En av de setningene fra 22. juli kommisjonens rapport jeg har med meg i arbeidet med sikkerhet og beredskap er: «Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet.» Det er en sterk konklusjon og en klar beskjed som forplikter oss alle.

Et godt og effektivt politi er grunnleggende for menneskers trygghet. Denne regjeringen prioriterer sikkerhet og beredskap både hva gjelder ressurser og systemforbedringer. Økt trygghet handler om å stille nødvendige midler til rådighet og gjøre prioriteringer

Øker bevilgningene

Allerede i statsbudsjettene for 2014 og 2015 styrket denne regjeringen politikraften. Regjeringen øker bevilgningene til PST med 68 millioner kroner neste år. Det betyr at PST får flere stillinger til å følge det skjerpede trusselbildet som har utviklet seg.

Regjeringen øker også bevilgningene til politiet med 165 millioner kroner. Dermed kan politiet ansette rundt 350 nyutdannede polititjenestemenn- og kvinner neste år.

Politikraft handler om at vi har flinke tjenestemenn som hver dag legger ned en innsats for å skape trygge samfunn. Det gjøres allerede mye godt politiarbeid i Norge, og politiet nyter høy tillit i befolkningen. 89 prosent av befolkningen har svært høy eller ganske høy tillit til politiet. Det er et godt grunnlag å bygge videre på.

Økte ressurser må imidlertid kombineres med nødvendige omstillinger i politiet. Skulle vi på ny oppleve terror eller andre store nasjonale kriser er vi helt avhengige av kompetente og robuste politidistrikter som kan håndtere situasjonen.

For små distrikter

Politianalyseutvalget som har analysert utfordringene politiet står ovenfor mener at dagens 27 politidistrikter er for ulike med hensyn til hvilke utfordringer de har, hvordan arbeidet er organisert og prioritert, og hvilke resultater som oppnås.

Mange av distriktene er for små til å utvikle tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere store og komplekse saker. Dette er faglige råd vi må lytte til.

Politiet må også forholde seg til nye og mer avanserte former for kriminalitet. Politianalyseutvalget påpeker at det er trekk ved samfunns- og kriminalitetsutviklingen som stiller nye krav til polititjenesten, og mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet for å møte denne utviklingen.

Økt bevegelse over landegrensene og kriminalitet gjennomført ved bruk av moderne teknologi, er blant det som har gitt nye utfordringer.

Hjelpe de svake

Vi ser det i form av kynisk utnyttelse av mennesker i menneskehandel, cyberkriminalitet og bruk av avanserte metoder for å begå korrupsjon.

Denne regjeringen er opptatt av at politiet må settes enda bedre i stand til å jobbe med sårbare grupper i samfunnet; barn som blir utsatt for misbruk og kvinner som opplever vold eller voldtekt.

Vi har alle blitt berørt av historiene om enkeltpersoner som vi som samfunn ikke klarte å stille godt nok opp for. Disse historiene tar vi med oss i arbeidet med å styrke politiets evne til å bekjempe kriminalitet og skape et tryggere samfunn.

I løpet av kort tid vil regjeringen presentere sitt syn på spørsmålet om hvordan en ny politidistriktsinndeling bør se ut, og på andre elementer i en politireform, for Stortinget. Målet med reformen er at innbyggerne skal få en bedre polititjeneste. Innbyggerne skal oppleve et politi som har kompetanse og kapasitet til å løse oppgavene, og som driver aktiv forebygging i nært samspill med kommunene, andre aktører og innbyggerne.

Synlig politi

På lokalt nivå er politiet i dag organisert med mange små tjenestesteder med få ansatte.

Innretningen av politiets lokale struktur er etter politianalyseutvalgets mening et reelt hinder for å tilby en god polititjeneste lokalt. Når vi snart går inn i diskusjoner om ny struktur må vi huske at en lokal politistasjon er ingen garanti for trygghet i hverdagen og må ikke bli målestokken for gode polititjenester.

Trygghet handler om å ha tilgang til gode polititjenester når kriminalitet skjer og når publikum har behov for polititjenester. Raskere responstid, effektiv etterforskning og et synlig politi på gateplan er viktige mål for kvalitet.

Ambisjonen er tydelig: Vi skal alle kunne føle oss trygge i og utenfor våre egne hjem. For å sikre det målet er regjeringen klare til å ta nye grep for å ruste politiet for fremtidens utfordringer.