Et godt budsjett for Norge

I morges holdt Siv finanstalen i Stortinget. Jeg mener regjeringen har lagt frem et godt forslag til statsbudsjett for 2016.
I morges holdt Siv finanstalen i Stortinget. Jeg mener regjeringen har lagt frem et godt forslag til statsbudsjett for 2016.

Regjeringen har i dag lagt frem et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Samtidig styrker vi det sosiale sikkerhetsnettet og fortsetter å bygge velferdssamfunnet.

Det er alltid knyttet spenning til fremleggelsen av statsbudsjettet, enten man er i opposisjon eller sitter ved makten selv.

Likevel sov jeg godt i natt. Jeg mener vi har lagt frem et godt budsjett for 2016.

Vi er i en tid hvor det er krevende å meisle ut et statsbudsjett, men vi er oss vårt ansvar bevisst.

Samtidig som omstillingen og arbeidet mot ledighet prioriteres høyt, fortsetter regjeringen satsningene på andre områder som skal gjøre landet vårt trygt og godt å bo i.

Høyre vil ha et Norge med muligheter for alle. Vi skaper pasientens helsetjeneste, vi løfter kvaliteten i omsorgen, vi tar vare på dem som faller utenfor.

Oljen ikke lenger motor i veksten

De siste tiårene har oljen vært motoren i den norske økonomien. Den har gitt oss arbeidsplasser, kompetanse i verdensklasse og høye inntekter til både ansatte og det offentlige.

Fallet i oljeprisen gjør at ledigheten øker i de delene av landet hvor petroleumsnæringen har størst aktivitet. Det gjør at behovet for omstilling har kommet raskere – og at veien til nye, lønnsomme arbeidsplasser kan bli mer krevende enn forutsett.

Selv om oljen fortsatt vil være viktig for oss i lang tid fremover, vil den ikke lenger være den viktigste drivkraften i veksten.

Tiltak på kort sikt

Jeg vet at usikkerheten enkelte opplever er tyngende, og at hver og en som mister jobben går gjennom en tøff tid.

Stor interesse for budsjettet hos pressen i Stortinget i formiddag.
Stor interesse for budsjettet hos pressen i Stortinget i formiddag.

På kort sikt vil regjeringen nå sette inn tiltak som skaper arbeid og aktivitet – og hindrer at ledigheten biter seg fast.

Vi legger opp til en storstilt satsing på vedlikehold og rehabilitering av bygninger og infrastruktur. Dette er tiltak som virker med en gang, og som heller ikke medfører vesentlige varige utgiftsøkninger.

Vi satser også på flere tiltaksplasser og bedriftsintern opplæring, og fortsetter å oppmuntre til gründerskap og nytenkning.

Fordi vi vet at ungdom rammes hardest av økende ledighet, kommer vi også med en egen tiltakspakke mot ungdomsledighet.

Tiltak på lang sikt

For å møte det langsiktige behovet for omstilling, investerer vi kraftig i samferdsel, forskning, innovasjon og kunnskap.

Slik vil vi skape morgendagens arbeidsplasser.

Vi foreslår å øke samferdselsbudsjettet med om lag 5 milliarder kroner. Det gir nye og tryggere veier, flere tog på skinnene og en bedre kollektivtransport. Vi øker vedlikeholdet av jernbanen med over 30 prosent – og jeg er glad for at Jernbaneverket i dag har sagt at statsbudsjettet er gode nyheter for dem som bruker toget.

Vi presenterer et rekordhøyt forskningsbudsjett, som har fått både universiteter og Akademikerne til å juble. Innovasjon Norge sier at dette er tidenes største budsjett for satsning på omstilling gjennom gründerskap og et grønt skifte. Vi skal sørge for at norsk næringsliv forblir yrende og har spennende jobber og muligheter å by på også for våre barn.

Regjeringen setter fart i økonomien her og nå, samtidig som vi tar de grepene som trenges for å sikre arbeid, vekst og velferd fremover.

For tiltakene våre henger sammen: Utbedring av skoler og universiteter styrker Kunnskaps-Norge, vedlikehold av veier og broer gjør det raskere, tryggere og enklere å reise, senker kostnadene for bedrifter og styrker konkurransekraften.

Tydelig sosial profil

Likevel er det viktig at vi løser oppgaver som er viktig for folk i dag. Det er viktig for oss å styrke det sosiale sikkerhetsnettet for dem som trenger det mest.

Vi øker bostøtten for barnefamilier med lav inntekt. Flere barn av foreldre med dårlig råd skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA) styrkes.

Budsjettet gir ytterligere 2500 heldøgns omsorgsplasser og 1200 nye dagaktivitetsplasser for personer med demens. Innsatsen innen rusomsorg, særlig ettervern og oppfølging, løftes. Det blir flere psykologer og flere helsesøstre i kommunene.

Sykehusene skal behandle enda flere pasienter, og overføringene til helseforetakene øker. Det er viktig at ventetiden fortsetter å gå ned for pasienter som venter på behandling, og at de blir tatt godt imot. Regjeringens mål er tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet for alle.

I tillegg kommer en rekke andre tiltak som ivaretar og styrker Velferds-Norge.

Skattereform for omstilling og velferd

Samtidig som vi la frem statsbudsjettet i morges, lanserte vi også vårt forslag til en skattereform.

Vi foreslår et skattesystem som oppmuntrer til å spare, investere og arbeide. 9 av 10 skatteytere får skattelettelser eller om lag uendret skatt. Samtidig senker vi skatten for norske bedrifter og arbeidsplasser.

Det vil lette omstillingen, øke produktiviteten og gjøre oss mer konkurransedyktig i en situasjon hvor vi er i ferd med å bli likere landene rundt oss.

De lange linjer

Omstilling handler om at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i. Vi må skape nye jobber i flere næringer som også har høye lønninger, stor skatteevne og dermed kan finansiere det høye velferdsnivået vårt. Slik sikrer vi arbeidsplasser og trygger velferden.

Underveis må det gjennomføres reformen. Vi fornyer, forenkler og forbedrer Norge.

Budsjettet vi har lagt frem i dag viser at vi følger opp de lange linjene vi la før valget. Regjeringen løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden.