To år med nye ideer og bedre løsninger

Slottsplassen for nøyaktig to år siden.
Slottsplassen for nøyaktig to år siden.

I dag er det to år det nøyaktig to år siden Norge fikk en ny regjering. Vi har utrettet mye, men har fortsatt store planer.

Jo, jeg kan innrømme det først som sist. Det øyeblikket da jeg kom ut på Slottsplassen sammen med mitt nye arbeidslag 16. oktober 2013, vil jeg aldri glemme.

Det var en dag preget av mange følelser. Glede og alvor, iver og engasjement, respekt og ydmykhet. Og ikke minst takknemlighet.

Jeg er fortsatt takknemlig for den tilliten velgerne ga oss i valget for to år siden. Jeg jobber hver dag for vise meg den verdig.

I valgkampen og gjennom årene i opposisjon hadde vi lovet nye ideer og bedre løsninger for landet vårt.

Det leverer vi nå.

Noe av det jeg er mest stolt over er det vi har gjort for grupper i samfunnet som virkelig trenger politikere som våger å prioritere.

For pasientene:

## Ventetidene i helsevesenet er redusert, slik at flere får behandling raskere. Det er nå 18.000 færre pasienter som venter på behandling enn for to år siden.

## Kvaliteten i behandlingen av livstruende sykdommer er blitt bedre, blant annet med pakkeforløp for kreft, som gir rask diagnose, forutsigbarhet og trygghet.

## Vi prioriterer rus og psykiatri i spesialisthelsetjenesten. Kjøp av behandlingsplasser hos private og ideelle har ført til raskere behandling og kortere ventetid – noe som er veldig viktig for disse gruppene.

## Opptrappingsplan for rusfeltet og flere psykologer i kommunene er viktige satsningsområder fremover.

For eldre:

## Vi lovfester retten til heldøgns omsorg.

## Staten tar større ansvar for utbygging av eldreomsorgen, og har nær doblet tilskuddet til utbygging av omsorgsplasser. Tilskudd til 2500 plasser i 2015, nye 2500 plasser i 2016.

## Gifte og samboende pensjonister får redusert avkortning av pensjon med til sammen 8000 kroner i året i grunnpensjon.

For barn:

## Regjeringen har lagt frem en strategi mot barnefattigdom. Det vil sikre at flere kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, og målsettingen er at alle barn skal få mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet. Familievernet er styrket for å hjelpe familier med høyt konfliktnivå.

## Det er innført en ny ordning med gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Høyere kvalitet i barnehagen.

## Tiltaksplan som skal bidra til å forhindre og forebygge vold og seksuelle overgrep og sørge for at barn og ungdom som utsettes for vold og seksuelle overgrep, sikres tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor.

 

For elever, lærlinger og studenter:

## Bedre lærere. Aldri før har så mange lærere fått tilbud om videreutdanning for å få faglig påfyll. Vi vil videreutdanne minst 25 000 lærere innen 2020. Bare i år bruker rundt 5000 lærere muligheten til videreutdanning.

## Lærlingtilskuddet er økt tre ganger på to år med til sammen 10 000 kroner per lærlingkontrakt. Økes ytterligere med 2500 kroner gjennom regjeringens ungdomspakke.

## Regjeringen bygger rekordmange studentboliger: 2200 studentboliger i 2015, like mange i 2016 – mot et gjennomsnitt på under 1000 i årene fra 2006 til 2013.

## Det årlige sparebeløpet for boligsparing for ungdom (BSU) er økt til 25 000 kroner. Samlet sparetak er foreslått økt fra 200 000 til 300 000 kroner, noe som vil innebære en dobling fra 2013.

Selv om ikke alt er perfekt, er Norge blant verdens beste land å leve i. Vi har fred, frihet og stabilitet, høy velstand, god velferd og relativt lav arbeidsledighet.

Samtidig må vi innse at verden rundt oss ikke er like stabil. Europas nabolag både i øst og sør preges av konflikt og ustabilitet. Mange mennesker er på flukt.

Det har hendt mye vi ikke visste skulle skje da vi inntok regjeringskontorene.

Her hjemme har vi merket følgene av at oljeprisen har falt. Arbeidsledigheten stiger, familier opplever usikkerhet, studenter lurer på om de vil ha noen jobb å gå til.

Regjeringen vil at Norge skal fortsette å ha høy velstand, god velferd og lav arbeidsledighet. Målet er at den enkelte skal oppleve størst mulig trygghet for sin økonomiske fremtid, visshet om hjelp i rett tid fra det offentlige hvis man rammes av sykdom eller ulykke, og at hver enkelt får muligheten til å utnytte sine evner og anlegg uavhengig av sosial bakgrunn.

Vi kan ikke sitte stille når det skjer store forandringer rundt oss. Det trengs en aktiv politikk, som også innebærer offentlige reformer.

Dette har vi vist gjennom de to siste årene – og det kommer også tydelig til uttrykk i et statsbudsjett som legger til rette for arbeid, aktivitet og omstilling.

Tar vi ikke disse grepene nå, skyver vi problemene over på våre barn. Vi mener at også de som kommer etter oss skal få leve i et godt velferdssamfunn.

Norge skal fornyes, forenkles, forbedres. Landet skal rustes for fremtiden.

Men samtidig som vi for alvor har tatt fatt på omstillingen, satser regjeringen også på det som gir trygghet i folks hverdag. Det sosiale sikkerhetsnettet styrkes, pasientens helsetjeneste blir en realitet, omsorgen løftes. Norge skal være et land med muligheter for alle.

På en dag som denne ønsker jeg å se både litt tilbake, men også fremover.

Jeg har stilt kollegene mine i regjeringen to spørsmål.

## Jeg har bedt dem nevne en sak de er særlig godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for i regjering.

## Og jeg har spurt om en sak de skal jobbe hardt for å få gjennomslag for i tiden som kommer.

Her er svarene jeg fikk:

Robert, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

## Jeg er mest fornøyd med å ha levert på redusert avkortning for gifte/samboende pensjonister, fra 15 til 10 prosent, noe som medfører at et samboende eller gifte pensjonistpar får økt sin årlige pensjon med til sammen 8000 kroner.

## Jeg vil jobbe knallhardt for å reformere pleiepengeordningen. Regjeringens forslag er på høring, og vil sikre at vi tetter et stort og viktig hull i det sosiale sikkerhetsnettet for alvorlig syke barn. Jeg vil også jobbe hardt for at Nav kan bevege seg fra en byråkratireform til en brukerreform og legge til rette for at flere unge mennesker kan løftes ut av utenforskap og inn i arbeidslivet.

Solveig, Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

## Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen har lagt frem Norges første strategi mot barnefattigdom, med 64 tiltak for å motvirke barns opplevelse av fattigdom og for å hindre at fattigdom går i arv.

## Regjeringen har igangsatt en nødvendig gjennomgang av hele barnevernområdet, deriblant barnevernloven og fylkesnemndene. Jeg vil kjempe for å sikre et bedre barnevern som bedre ivaretar rettssikkerheten for barn og foreldre.

Siv, Finansdepartementet (FIN)

## Jeg er glad for å ha fått gjennomslag for at gifte og samboende pensjonister skal få mer i pensjon. Det er urettferdig at pensjonister skal tape pensjon på å være gift eller samboende. Regjeringen har redusert den såkalte avkortningen av pensjonen, slik at et gift eller samboende pensjonistpar i gjennomsnitt vil få 8000 kroner mer i pensjon til sammen.

## Mitt mål er å oppfylle løftene regjeringen gå i vår politiske plattform. En viktig sak er å bygge ut mer vei, og redusere vedlikeholdsetterslepet vi arvet fra den forrige regjeringen, særlig innen samferdselssektoren.

Ine, Forsvarsdepartementet (FD)

## Jeg er særlig fornøyd med at Stortinget i juni vedtok ny Militærordning. Dette er en reform som innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning som regulerer rammebetingelsene for alle militært tilsatte og skal sikre Forsvaret en fremtidsrettet kompetanse- og personellstruktur. Det viktigste enkeltgrepet er innføringen av en NATO-tilpasset personellstruktur med et offiserskorps (OF) og et spesialistkorps (OR).

## I året som kommer vil den klart viktigste saken være arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Forsvaret står overfor store utfordringer i dag, samtidig som vi ser en ny og mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon i våre nære omgivelser. Vi må gjøre omfattende grep for å øke den operative evnen og skape et sterkt og moderne forsvar med balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser.

Bent, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

## Jeg er spesielt glad for at vi har fått innført pakkeforløp for kreftpasienter. De får nå en koordinator som følger dem fra diagnostisering til behandling, bedre informasjon og raskere hjelp. Dette er pasientens helsetjeneste i praksis. Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått løftet hjelpen til rusavhengige og mennesker med psykiske helseutfordringer. Rusavhengige for nå raskere hjelp, og private og ideelle institusjoner som gir god hjelp som var stengt eller i ferd med å stenge for to år siden behandler nå mennesker med stor behov for hjelp.

## Jeg skal nå jobbe hardt for å redusere unødvendig ventetid for pasientene og øke valgfriheten. Før jul innfører vi fritt behandlingsvalg og gjør pasientrettighetene enklere og sterkere. Ventetiden er nå nede igjen på nivået den var sist Høyre satt i regjering, men vi er ikke fornøyd med det. Barn og unge skal få raskere hjelp med flere psykologer i kommunen og en ytterligere styrking av skolehelsetjenesten. Jeg skal også jobbe hardt for at eldre skal oppleve trygghet for kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen. Vi har fått til et taktskifte i kommunenes planlegging av plasser. Nå skal vi lovfeste retten til sykehjemsplass, øke kvaliteten ved å løfte kompetansen og innføre en trygghetstandard i eldreomsorgen. Til neste år starter vi også en prøveordning med statlig finansiering av eldreomsorgen i flere kommuner.

Anders, Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

## Jeg er mest fornøyd med måten vi har klart å styrke straffesakskjeden ved å tenke helhetlig kjede. Vi har styrket politiet med 2,7 milliarder kroner og over 1000 nye politistillinger i løpet av 2016. Kriminalomsorgen har fått 556 nye lukkede plasser, og soningskøen reduseres. Og vi har gjennomført en markert styrking av påtalemyndighet og domstoler.

## Jeg ønsker å jobbe for et godt og samordnet tilbud til dem som er utsatt for kriminalitet – offeromsorg. Og så vil jeg gjennom nærpolitireformen øke tryggheten og bedre polititjenestene for befolkningen i hele landet.

Tine, Klima- og miljødepartementet (KLD)

## Jeg er fornøyd med å ha fått på plass nye mål for kutt av klimagassutslipp. Norge skal kutte minst 40 prosent frem mot 2030, det betyr at vi har løftet ambisjonene i klimapolitikken.

## Jeg kommer til å jobbe hardt for å økt satsingen på klimateknologi og kollektivtrafikk. Og i tillegg vil jeg ha et grønt skatteskifte, slik at det vil lønne seg mer å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Jan Tore, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

JanTore_IMG_3067## Jeg er spesielt fornøyd med at vi har gjennomført forenklinger i plan- og bygningsloven, og flere forenklinger kommer. Videre at vi har startet arbeidet med å fornye offentlig sektor gjennom fjerning av tidstyver, et taktskifte i digitaliseringen og styrket arbeidet med bedre styring og ledelse i staten. Arbeidet skal forsterkes de neste to år.

## Kommunereformen er godt i gang, men her er det behov for større fremdrift i kommunene. Større kommuner er nødvendig for å styrke velferden til innbyggere i dag og i tiårene som kommer.

Torbjørn, Kunnskapsdepartementet (KD)

## Vi har nesten tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Det er jeg stolt av fordi gode og engasjerte lærere fortjener faglig påfyll, og er avgjørende for at elevene skal lære mer.

## I dag går for mange barn gjennom skolen uten å lære det de skal, det være seg lesing, skriving eller regning. Vi vet at mange derfor faller ut av videregående skole og igjen kan ende opp på den gale siden av mange statistikker. Jeg vil slåss hardt for tidlig innsats slik at alle barn blir sett tidlig, og at vi setter inn de tiltakene som trengs for å løfte hver enkelt elev.

Thorhild, Kulturdepartementet (KUD)

## Ytringsfriheten er grunnleggende i vårt demokrati. Med nullmoms også for elektroniske nyhetstjenester har regjeringen levert et viktig bidrag for å oppfylle grunnlovens krav til infrastruktur for ytringsfriheten.

## Sivilsamfunnets engasjement er helt vesentlig for et godt norsk samfunn. Vi vil fortsette å arbeide for bedre rammevilkår og forenkling for frivilligheten, og vil også fortsette å legge til rette for at stiftelser, næringsliv og sivilsamfunn engasjerer seg i kulturlivet i hele landet.

Sylvi, Landbruks- og matdepartementet (LMD)

## Vi har fått vedtatt to jordbruksoppgjør som har vært tidenes forenkling landbruket, og som styrker næringsretten til bonden. Allerede nå har vi snudd flere av de negative trendene vi så under den forrige regjeringen: matproduksjonen øker, flere investerer, færre gårdsbruk legges ned og innsøkingen til naturfagutdanningen øker.

ny-regjering-sylvi## Jeg vil fortsette å jobbe hardt for at mer dyremishandling avdekkes og anmeldes. Vi har gjort mye allerede. Blant annet har vi opprettet et prøveprosjekt med dyrepoliti og bedt Mattilsynet foreta flere tilsyn. Det er viktig for denne regjeringen at dyrene har det godt. Men vi er heller ikke i mål med å forenkle og avbyråkratisere landbruket. Dette arbeidet fortsetter også med full styrke.

Monica, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

## Maritim strategi og Gründerplanen er to saker jeg er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for. Vi går inn i en periode med omstilling og norsk økonomi trenger flere ben å stå på i fremtiden. Da er det viktig at vi satser på dem som kan bidra til å sikre norsk velferd i årene som kommer.

## Jeg vil jobbe hardt for å sikre en god og fremtidsrettet industrimelding. Vi trenger en konkurransekraftig industri som utvikler ny teknologi og moderne produksjon og som kan bidra til det grønne skiftet.

Elisabeth, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

## Jeg er særlig godt fornøyd med to ting: Den storstilte satsingen på marin forskning og gjennomslaget for en ny politikk for bærekraftig og forutsigbar vekst i norsk havbruksnæring. Potensialet i sjømatnæringen er enormt, og forskning og innovasjon er nøkkelen til å skape nye arbeidsplasser i Norges fremtidsnæring nummer 1.

## En sak jeg vil jobbe hardt for framover er flere og tryggere arbeidsplasser i sjømatindustrien. Norges fortrinn er god tilgang på marine ressurser av høy kvalitet. Utfordringen er å sikre lønnsomhet i videreforedling av sjømat her i landet og gjøre det attraktivt å satse på dette – enten man er investor eller arbeidstaker.

Tord, Olje og energidepartementet (OED)

## Jeg vil trekke frem to saker jeg er spesielt fornøyd med. For det første godkjenning av Sverdrup. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er det største industriprosjektet i Norge på flere tiår. At første byggetrinn nå er godkjent har allerede utløst kontrakter på flere milliarder kroner.  Utbyggingen vil ha enorm betydning for sysselsetting og aktivitet både på sokkelen og hos mange leverandører på fastlandet. Den vil også sikre verdiskaping og bidra til å finansiere velferden i Norge i mange tiår framover. For det andre økninger til flom og skred i alle budsjetter. Regjeringen tar sikkerheten til alle innbyggerne på det aller største alvor. I samtlige budsjetter, både ordinære statsbudsjett, og reviderte budsjetter har regjeringen styrket arbeidet til flom og skred i Norge. Senest i forslaget til statsbudsjett for 2016 har regjeringen styrket dette feltet med 190 millioner kroner.

## Det er over 15 år siden en energimelding har blitt lagt frem for Stortinget. Derfor er jeg glad for å få muligheten til å legge dette frem til våren neste år. Vi har lovet velgerne våre dette før vi kom i regjering, og vi har lovet dette i vår regjeringserklæring. Derfor er jeg glad for å kunne legge frem en energimelding til våren som skal se verdiskaping, miljø og klima i sammenheng. Vi skal bygge fremtidens kraftsystem, og da må vi legge frem en energimelding hvor vi kan legge til rette for økt kraftproduksjon, skape vekst og grønn verdiskaping samtidig som vi tar vare på miljø.

Ketil, Samferdselsdepartementet (SD)

## Jeg er fornøyd med vår ekstraordinære satsing på vei og jernbanevedlikehold. Etter tiår med økende vedlikeholdsetterslep, klarer vår regjering å kutte forfallet. Det betyr bedre hverdag for næringsliv og folk flest.

## Kutt i bompenger er viktig for mange. Det betyr mye for privatøkonomien i mange familier, og er en stor kostnad for mange bedrifter. Gjennom bompengereformen har vi lagt grunnlaget for kutt i bompenger, og i 2016 skal vi jobbe oss gjennom prosjekt for prosjekt.

Børge, Utenriksdepartementet (UD)

## Jeg er fornøyd med at Norge tar et krafttak for humanitær bistand og stiller opp i en tid hvor rekordmange er på flukt. Til neste år får vi historiens største humanitære budsjett. Vi er i gang med å doble innsatsen for at alle barn og unge skal få utdanning, og satser særlig på jenters utdanning.

## Fremover er det særlig viktig for meg å ivareta Norges sikkerhet, møte nye trusler og økt usikkerhet gjennom en politikk som styrker våre verdier. Vi må trappe opp innsatsen mot globale trusler som ekstremisme, terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og cyber crime. Dette arbeidet er i gang gjennom blant annet to nye bistandsprogrammer.

Vidar, Utenriksdepartementet (UD)/Statsministerens kontor (SMK)

## Jeg er spesielt fornøyd med en meget god avtale etter krevende forhandlinger med EU om Norges EØS-bidrag og markedsadgang for fisk

## Jeg skal jobbe hardt for størst mulig gjennomslag for norske interesser i EUs politikkutforming.

Og hva med meg selv, da ..?

## Som jeg nevnte helt i begynnelsen, er jeg mest fornøyd med at vi leverer på det vi lovet i valgkampen, særlig innen forskning og utvikling, infrastruktur og samferdsel, for mer kunnskap i skolen med et lærerløft – og med kortere ventetider i helsetjenesten.

## Fremover skal vi fortsette å løse viktige oppgaver i dag – samtidig som vi tar Norge gjennom en krevende omstilling.

11 tanker om “To år med nye ideer og bedre løsninger”

 1. Til Statsminister Erna Solberg
  Statsministerens kontor
  Postboks 8001 Dep.
  0030 Oslo

  IKKE SIGNER KLIMA-AVTALEN I PARIS UTEN “Get-out clause”.

  Det kreves herved på det sterkeste at Norge kun signerer Klimaavtalen i Paris dersom traktaten inneholder en “Get-out clause” slik man hadde i Kyoto Protocol Article 27
  Du, Statsminister Erna Solberg er herved advart om at FN har i draft av Paris traktaten (lest av kompetent person) langt nede i sidene innført terminologien “governing body” dvs. at FN etter Paris klima-traktaten vil får “governing” makt over Norge og alle FN-medlemsland.
  En slik klima-traktat er bindende for Norge til evig tid uansett hvilken regjering vi får i fremtiden.
  FN prøvde seg på klimakonferansen i København med å innføre begrepet om at FN skulle ha farlig sterk makt over medlemsland. Den gang kalte FN det Government, nå kaller FN det “governing body” og FN har økt sine “governing” makt-faktorene i den nye traktaten. Heldigvis ble FN avslørt og stoppet av noen få & modige fagfolk. FN ønsker “governing body” makt ikke bare i klimaspørsmål, men også vedr. immigrasjon og rett til å eie sine egne landområder.
  Norske myndigheter er i fare for blindt til å signere en farlig frihets-berøvende klima-traktat som Norge aldri siden kommer ut av

  Derfor er det vitalt for Norge at Paris-klima-traktaten inneholder en klausul som gjør at Norge kan komme ut av den en gang i fremtiden.
  Slik FN har laget draft til klimaavtalen som finnes det ingen måte å komme ut av den på om Du, klimaministeren & Norge signerer traktaten slik den er i dag.
  Slik FN ønsker å presse igjennom traktaten så vil Norge ikke komme fri makten FN nå vil få over Norge og FN-medlemsland uansett om såkalte eksperter og Dere i miljødepartementet en gang i fremtiden kommer til at det ikke var CO2 utslipp som lagde en viss global oppvarming, men det var naturlige endringer i sol-aktivitet og dermed ingen klimakrise.
  Statsminister Erna Solberg : Krev en “Get-Out clause” i Paris-klima-traktaten ( tilsvarende til Kyoto Protocol Article 27) ellers MÅ DERE IKKE signere for da gir Dere FN “governing body” makt over Norge og FN vil få mye større makt over Norge enn EU i dag har.

  Du, Statsminister Erna Solberg og dine rådgivere er herved blitt advart om faren ved IPCC-klimaavtalen.

  Har Du lest draft for Paris-klimatraktaten?

  Kan Du forklare meg hvorfor FN vil ha “governing” makt over Norge via klima-avtalen?

  Definisjon av “governing” , en makt FN nå ønsker å ta over norske interesser via klimatraktaten i Paris:
  : to officially control and lead (a group of people) : to make decisions about laws, taxes, social programs, etc., for (a country, state, etc.)
  : to control the way that (something) is done
  : to control or guide the actions of (someone or something)
  Ref.: http://www.merriam-webster.com/dictionary/govern

  Med vennlig hilsen,
  Jørn-Erik Ommang, ing.
  tidligere prosjektleder i olje- og gass-industrien

 2. Jeg er enig i det meste av det som sies her. Men gjennomsnittsvelgeren er mer rødgrønn enn blå! Og statistikken sier at du ikke har klart å kommunisere forskjellen godt nok! Støre har “sittet stille i båten” og ellers klaget. Og han har fått stemmene! Kommunilasjonsdelen av ditt apparat må forbedres KRAFTIG for at du skal få fornyet tillit! Og dette er uavhengig av hva du FAKTISK har oppnådd!

 3. Stemmer mye her, men hvorfor lar du Helseministeren rasere lokalsykehus over hele landet. Det var ikke derfor vi stemte på HØyre / FRP, Høie sa at ingen lokalsykehus skulle legges ned. Så naive vi var, det første han gjorde var å legge ned vårt flotte Rjukan Sykehus, på feil og falske premisser. Det tilgis ALDRI Erna Solberg !!!

 4. Hvordan klarer NRK og være Så …… lite på lag i dette som Må komme. Hvordan er det Mulig at MDG blir tatt seriøst i et slik avansert system – annet enn og være arbeiderpatiets perleport inn til makt. Jeg undrer hvorfor det ikke finnes minstekrav til forståelse i det og skulle styre et land. Dette skremmer meg ! At en av frontfigurene der ikke engang visste hva vi gjør på svalbard (nytt på nytt) – og at dette må karakteriseres som en miljøOrganisasjon og ikke et parti. Jeg blir skremt når det åpenbart er spill for galletiet ,og at de Avsatte Bruker dette som spillbrikker til makt .
  Det er som og lure førsteklassen med på tur for at de skal bære sekkene til eldre/modnere garde. Så hvorfor slår de seg ikke sammen med – og får råd av garva miljøaktivister som vår 💛 Fredrik Hauge- i stede for og rote til at landet må rustes og ikke rotes mer til ? Det er jo Det barnetog entusiasmen uten dybde . Dette går jo bare ikke !

 5. Hei Erna og Bent
  To år med nye ideèr og bedre løsninger? Da er det vanskelig å akseptere at Alta med 20.000 innbyggere ikke får et framtidig bedre helsetilbud enn idag. For – Helse Nord RHF ønsker at sykehusdriften i Hammerfest (10.000 innbyggere) skal fortsette som i dag, noe som innebærer at reisetiden til behandling totalt sett for majoriteten av befolkningen i Vest Finnmark opprettholdes. Hvorfor? “Sånn har det alltid vært”, er svaret.
  Merk også at en faktabasert konsekvensutredning hva angår lokalisering, aldri ble utført. Å si at Helse Nord RHFs forslag gir en kost effektiv løsning, er langt fra sannheten og minner mest om et regionalt utbyggingstiltak med tanke på arbeidsplasser. Et bedre helsetilbud for folk flest gir det i alle fall ikke.
  På tide at Bent Høye griper inn og endrer beslutningen som dessverre ikke har tatt hensyn til de meget store demografiske endringene som har funnet sted i regionen de siste 20 årene. Plasser det nye sykehuset i Alta, slik at innbyggerne på kysten og ikke minst i de indre strøkene (f eks Kautokeino) får tilnærmet lik og kortest mulig reisetid til det framtidige regionale helsetilbudet i Vest Finnmark. Befolkningen fortjener det så absolutt.
  Mvh
  Paul K Bakken
  Sola kommune

 6. Jeg deler bekymringen til Jørn-Erik Ommang. Dersom vi absolutt må signere en klimaavtale i Paris, MÅ den ha en exit-klausul. For den som følger med på den vitenskapelige debatten som ikke når norsk presse, begynner det å fremstå som rimelig klart at Klimapanelets konklusjoner ikke bare er feil, men dypt villedende. Uansett hvor mange milliarder vi putter inn i klimasaken eller “grønn” omstilling, vil det neppe ha noen som helst virkning på klimaet. Samtidig preges klimasaken av at kunnskap går på bekostning av ideologi, aktivisme og økonomiske interesser i en voksende “klimabransje” som ikke nødvendigvis bringer det beste for samfunnet. Jeg deler også Ommangs bekymring over det pågående presset fra FN om å oppnå større overstatlig makt (governing body). Dette var ikke bare tema i København, men så vidt jeg vet også i Durban i 2011 – hvor man konkret diskuterte et overnasjonalt organ med egen domstol. I denne sammenhengen bør man også merke seg at Klimapanelet (og dets harde kjerne av supportere i det akademiske miljøet) siden nittitallet har beveget seg fra å definere dette som “Global oppvarming” til “klimaendringer” på tidlig 2000-tall, og nå sist til det som synes å bli det nye moteordet – “klimaforstyrrelser”. Kanskje er dette en konsekvens at man ser det andre nå har observert i snart 19 år, nemlig at den observerte globale temperaturen ikke har økt selv om CO2 utslippene har vokst. Man forhandler altså (utrolig nok) om en avtale med grunnlag i en falsifisert hypotese. Med tanke på de enorme kostnadene og ringvirkningene en slik avtale vil få for Norge, bør man derfor i det minste sørge for at man har klausuler som sikrer kostnadsfri exit fra avtalen som ikke krever godkjenning av andre utenfor Norge.

  1. Øystein Nordfjeld skriver mye bra her :
   “Dersom vi absolutt må signere en klimaavtale i Paris, MÅ den ha en exit-klausul.”
   – Ja, vi må få inn en exit-klausul (Get-Out Clause) i FNs klimatraktat som snart skal signeres i Paris. I dagens draft av klima-avtalen COP-21 er der ingen exit-klausul tilsvarende til Kyoto Protocol Article 27. De alvorlige frihets-berøvende krav som FN stiller vedrørende at FN skal få overstatlig makt (governing body) over de land som signerer er “gjemt” lang nede i sidene i klimaavtalen.
   Signering av traktaten slik den er nå gir FN overstatlig makt over Norge på mange områder som går langt utover det som normalt skulle gjelde en eventuell “klima-krise”. I København prøvde, som nevnt, FN seg med begrepet innføring av FN-“Government”, men ble heldigvis stoppet. I Paris-avtalen går FN mye lenger i sine krav om overstatlig makt.
   Mange kunnskapsrike personer snakker om at FN-traktaten uten en “Get-out Clause” er en ekstrem fare for friheten & selvstyre for alle FN-medlemsland som signerer. Signere Norge traktaten slik draft nå er så gir stortinget vekk store deler av norsk selvstyre fra det norske folk uten at en har hatt folkeavstemning om saken. Husk EU konfliktene ( ja / nei til EU) vi har hatt i Norge. Denne FN-saken er mye viktigere og har mye større konsekvenser enn EU-saken, men alt foregår i det stille slik at folket ikke skal vite hva som skjer i klimatets navn. Det er stortingets ansvar å beskytte norske rettigheter!

   Øystein Nordfjeld skriver: “For den som følger med på den vitenskapelige debatten som ikke når norsk presse, begynner det å fremstå som rimelig klart at Klimapanelets konklusjoner ikke bare er feil, men dypt villedende.”
   – Ja, det er mye realistisk klima-informasjon som ikke dekkes av norsk media. For folk flest er det vanskelig å få oversikt over klima-saken når norsk presse kun viser den ene siden; “klima-krisen” og samtidig gir folket direkte usannheter om verdens klimasituasjon og effekten av CO2-utslipp.

   “..Increasing the amount of CO2 in the atmosphere from 0.03 per cent to 0.04 per cent has not caused and is not causing catastrophic runaway global warming. Dishonest references to “97 per cent of scientists” equate a mild warming influence, which most scientists agree with and more importantly can demonstrate, with a catastrophic warming influence – which most don’t agree with and none can demonstrate.” – Alex Epstein, author of the Moral Case For Fossil Fuels.

   Min erfaring er mye lik den Dr Patrick Moore, en av grunnleggerne av Greenpeace og tidligere direktør for Greenpeace International opplevde. Han gikk fra “klima-kriger” til klima-realist og nå mener dette som han sa i et intervju med CBC News: “Folk bør forstå at det faktisk ikke er noe bevis på at det er en direkte årsakssammenheng mellom mengden av CO2 i atmosfæren og temperaturen i verden. I de siste 20 årene har det ikke vært noen statistisk signifikant oppvarming av planeten i gjennomsnitt, om man ser på verden som helhet.”

   Dr Patrick Moore er en internasjonalt anerkjent økolog og miljøforkjemper. Dr Patrick Moore forlot Greenpeace i 1980 fordi han mente gruppen var blitt for radikal i sine krav, var blitt “invadert” av ytterste venstre-siden og ikke fulgte vitenskapelige prinsipper.

   Applying Basic Physics to Climate : Climate scientists misapplied basic physics. Less than 20% of the global warming of recent decades was due to rising carbon dioxide.
   Ref.: http://sciencespeak.com/climate-basic.html

   Fox News: Patrick Moore, PhD, founder of Greenpeace Debunks Climate Change Myth. Patrick Moore, one of the few who haven’t sold out to Big Government, debunks the “climate change” myth. https://www.youtube.com/watch?v=GJYpcJxc5t0

   Christopher Monckton, ICCC10 (Panel 11: Attacks on Scientists and the Corruption of Science) Lord Christopher Monckton presents “Lord Christopher Monckton presents “Defending Climate Heroes: Prosecuting Climate Fraudsters” at the Tenth International Conference on Climate Change in Washington, DC July 12, 2015.
   https://www.youtube.com/watch?v=VRw4kph0KHo&index=44&list=PLgnnPnL9OL7Gbzw8wdzgZs8SA9HdUfQn6

   Øystein Nordfjeld skriver: “Uansett hvor mange milliarder vi putter inn i klimasaken eller «grønn» omstilling, vil det neppe ha noen som helst virkning på klimaet.”
   – Nei klima-milliardene har ingen virkning på klima. Om klima-milliardene skulle ha virket ville dagens utslipp av CO2 ikke ha økt sy mye som de gjør. Husk at verden i dag bruker like mye på klima-tiltak som verden bruker på on-line-shopping : 12,159,240,000,000.00 NOK. Hvem vil da innrømme at alt dette er unødvendige kostnader?
   Den globale klimaendrings-industrien er verdt årlig $ 1,500.000.000.000,-, ifølge Climate Change Business Journal. Det tilsvarer $ 4 milliarder pr. dag brukt på “viktige” ting som karbonhandel, biodrivstoff, og vindturbiner. Eller – som Jo Nova bemerker – det er det samme beløpet verden bruker hvert år på online shopping.

   Øystein Nordfjeld skriver: “Samtidig preges klimasaken av at kunnskap går på bekostning av ideologi, aktivisme og økonomiske interesser i en voksende «klimabransje» som ikke nødvendigvis bringer det beste for samfunnet.”
   – Flere og flere klima-realister og vitenskapsfolk betegner nå «klimabransjen» som noe som ligner en religiøs kult. Folk tror uten å vite og betaler “avlat” for å unngå “klima-dommedag”, men Moder Jord har vært mye varmere tidligere (16 grader varmere for 50 millioner år siden) og det førte ikke til noen “dommedag”.

   “A well-documented record of global temperature over the past 65 million years shows that we have been in a major cooling period since the Eocene Thermal Maximum 50 million years ago,” Dr. Patrick Moore said at a lecture Wednesday (14.10.2015) hosted by the U.K.-based Global Warming Policy Foundation. “The Earth was an average 16C warmer then (50 million years ago), with most of the increased warmth at the higher latitudes,” said Moore, who helped found Greenpeace in the 1970s. “The entire planet, including the Arctic and Antarctica were ice-free and the land there was covered in forest.”

   The ‘Cult’ of Climate Change (née Global Warming): Global warming has become a religion
   This is the opinion of Nobel Prize Winning Physicist Dr. Ivar Giaever , Prof. Richard Lindzen, and many others. Climate change alarmism has a surprising number of attributes of a medieval or even ancient religion. Nevertheless, real religions have some pre-requisites, like a tradition spanning at least few generations. So the proper name for climate alarmism is a cult. August 26, 2015 http://wattsupwiththat.com/2015/08/26/the-cult-of-climate-change-nee-global-warming/

   …. og så vil jeg legge til for alle de av dere som ikke har fått med dere at det er 35 meget alvorlige feil i Al Gores klima-film “An Inconvenient Truth is a 2006 documentary film” . Det er så mye feil i Al Gores klima-film at en rettssak konkluderte med at om skoler i UK skulle vise den så måtte de først gå igjennom 70 sider med avklaringer om feil før elevene får lov å se filmen. Dermed ble visning av “An Inconvenient Truth” stoppet i Storbritania.
   35 Inconvenient Truths
   THE ERRORS IN AL GORE’S MOVIE
   http://www.pensee-unique.fr/35%20Inconvenient%20Truths-1.pdf

   Øystein Nordfjeld skriver: “Kanskje er dette en konsekvens at man ser det andre nå har observert i snart 19 år, nemlig at den observerte globale temperaturen ikke har økt selv om CO2 utslippene har vokst.”
   – Det er nå fortsatt ingen global oppvarming i det hele tatt for 18 år og 8 måneder.
   En tredjedel av menneskets hele innflytelse på klimaet siden den industrielle revolusjon har skjedd siden februar 1997. Men nå i en periode på 224 måneder har det ikke vært noen global oppvarming i det hele tatt. Med denne månedens RSS temperatur målinger, har pausen i global oppvarming en rekord på 18 år og 8 måneder. Det globale satellitt datasett viser ingen global oppvarming på 18 år og 8 måneder. Selve oppvarmingen siden FNs klimapanel først rapportert i 1990, sammenlignet med gjennomsnittet av alle de fem store globale temperatur datasett, har vært halvparten hva panelet hadde spådd med “betydelig tillit.”
   http://wattsupwiththat.com/2015/10/08/theres-life-in-the-old-pause-yet/
   https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2015/10/clip_image0024.jpg

   Øystein Nordfjeld skriver: “Man forhandler altså (utrolig nok) om en avtale med grunnlag i en falsifisert hypotese.”
   – Ja, det er det vår Klima- og Miljøminister snart skal gjøre i Paris: Forhandle om en avtale som er totalt basert på en falsifisert hypotese og så signere bort store deler av det norske folks selvstyre til FN uten noengang å kunne komme ut av traktaten. Kan noe bli mer usaklig og trist enn dette Parisiske-bondefangeri .. for uten grunn …. som nå Tine skal signere ut.

   Global Warming; 31,487 Scientists say NO to Alarm,
   Published on Jul 22, 2014, The Global Warming Petition project;
Started by Dr Art Robinson in response to the false alarm over CO2;

   http://www.petitionproject.org/seitz 
and
 http://www.petitionproject.org/index.php

   Was signed by 31,487 scientists (in the USA alone); they all say that there is no cause for any alarm over our CO2 emissions.
On the other side, there are just 18 scientists who worked on attribution in the WG1 of the IPCC’s latest report, AR5. At least 3 of those 18 were still students.
   https://www.youtube.com/watch?v=eiPIvH49X-E

   Walter Cunningham presents “The Global Warming War” at the Tenth International Conference on Climate Change in Washington, DC July 12, 2015
   Walter Cunningham (Col, USMCR, Ret.) is a retired American astronaut. In 1968, he was the Lunar Module Pilot on the Apollo 7 mission.
   https://www.youtube.com/watch?v=s3wteihk49Y&list=PLgnnPnL9OL7Gbzw8wdzgZs8SA9HdUfQn6&index=49

   NASA Scientists Invalidate the Global Warming Hypothesis. (2014)
   Four NASA scientists look into the so-called ‘science’ of man-made global warming.
   https://www.youtube.com/watch?v=deNbnxaJYOU

  2. Øystein Nordfjeld,
   WorldPress linket til feil video for disse to og valgte videoen på topen i listen. Dette er de rette vidioer:

   Christopher Monckton, ICCC10 (Panel 11: Attacks on Scientists and the Corruption of Science) Lord Christopher Monckton presents “Lord Christopher Monckton presents “Defending Climate Heroes: Prosecuting Climate Fraudsters” at the Tenth International Conference on Climate Change in Washington, DC July 12, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=VRw4kph0KHo

   Walter Cunningham presents “The Global Warming War” at the Tenth International Conference on Climate Change in Washington, DC July 12, 2015
   Walter Cunningham (Col, USMCR, Ret.) is a retired American astronaut. In 1968, he was the Lunar Module Pilot on the Apollo 7 mission. https://www.youtube.com/watch?v=s3wteihk49Y

   Mvh,

   Jørn-Erik Ommang

 7. “Norge skal kutte minst 40 prosent frem mot 2030, det betyr at vi har løftet ambisjonene i klimapolitikken.”

  Folketalet i Noreg kjem til å vere nærare 6 millionar i 2030, og på verdsbasis kjem folketalet til å auke eksplosjonsarta. Berre Afrika åleine kjem til å ha eit folketal på kring 4 milliardar i 2100, og folketalet i verda vil då vere nærare 11 milliardar, samstundes som velstanden i verda aukar, og alle desse nye milliardane treng mat, klede, varer og energi.

  Ein treng med andre ord ikkje særleg stor fantasi for å skjøne at luftige klimamål er meiningslause dersom ein ikkje arbeider for ein dramatisk nedgang i folketalet på verdsbasis – og i Noreg. Å opne døra på vidt gap for folk som nyttar nesten ti gonger meir energi i Europa enn dei gjer i delar av Afrika eller Asia, er vel heller ikkje spesielt god miljøpolitikk.

  Fornybare kjelder vil heller ikkje på nokon måte kunne dekke inn etterspurnaden etter energi i framtida, fordi den kurva ligg om lag flatt. I staden er det bruken av kinesisk kol som aukar mest. Men har vi gjort verda ei teneste dersom vi legg ned forureinande industri i Noreg og kjøper produkta frå Kina i staden?

  Så kvifor snakkar aldri regjeringa om veksten i folketalet i samband med miljspørsmål?

 8. Åpent brev til Statsminister Erna Solberg,

  FRA KLIMA-FORKJEMPER TIL KLIMA-REALIST: FNs Klimakonferanse i Paris

  Noe av det viktigste Du kan gjøre for Norge i Din periode som Statsminister er, om Dere absolutt må signere COP 21 klima-traktaten i Paris, å kreve at det i klima-traktaten innføres en “Get-out Clause” tilsvarende til Kyoto Protocol Article 27. Slik draft for klimaavtalen foreligger i dag finnes det ingen måte å komme ut av den på om Norge signerer. Norge gir da fra seg mye av sin suverenitet til FN. FN får mer makt over Norge enn det EU i dag har.

  Mange kunnskapsrike personer snakker om at FN-traktaten uten en “Get-out Clause” er en ekstrem fare for friheten & selvstyre for alle FN-medlemsland som signerer. Signere Norge traktaten slik draft nå er så gir Du, Erna Solberg, vekk store deler av norsk selvstyre fra det norske folk uten at du har hatt folkeavstemning om saken. Husk EU konfliktene ( ja / nei til EU) vi har hatt i Norge. Denne FN-saken er mye viktigere og har mye større konsekvenser enn EU-saken, men alt foregår i det stille slik at folket ikke skal vite hva som skjer i klimatets navn. Det er Ditt ansvar, Erna Solberg, å beskytte norske rettigheter! Du, Kjære Statsminister og dine rådgivere er herved blitt advart om faren ved IPCC-klima-avtalen i Paris.

  I tillegg til “Klima & Paris” er dette også en lærerik beretning om hvordan jeg gikk fra å være en forkjemper for klima, arbeidet for og med CO2-fri teknologi og aktivt informerte i norsk og internasjonal presse om farene ved drivhuseffekten, til å bli en klima-realist som vet at vi ikke har noen klima-krise i det hele tatt.
  Jeg er fullt klar over fakta at økt CO2 gir en viss oppvarming, men er også klar over at dette ikke medføre noen “klima-krise”, og … nei jeg er ikke en “Climate change denier”. Ny forskning viser at CO2 kun står for 20% av den oppvarming som har forekommet siden tidlig på 1900-tallet. De resterende 80 % er det endringer i sol-aktivitet som har skapt. Jeg vet også at det ikke har vært noen global oppvarming av jorden i det hele tatt nå på over 18 år. Jeg er fullt klar over at det å redusere CO2 utslipp, gjennom ekstremt kostbare prosesser, ikke vil gi noen som helst påvirkning på de naturlige klimaendringer som pågår. Det er mye grov feil-informasjon om klima Du og Dine rådgivere har blitt utsatt for. Dere bør oppdatere realistisk klima kunnskap før alvorlige avgjørelser tas og FN-traktat signeres i klimasaken.
  Du og dine rådgivere har en del å lære fra min lange erfaring med klimasaker som begynte tidlig på 80-tallet.

  Jeg har arbeidet i oljesektoren samtidig med introdusering & studier vedr. CO2-fri teknologi for å “redde” klima. Er utdannet ingeniør og har arbeidet som prosjektleder relatert til mange plattformer på norsk sektor, samt en oljeterminal (Sture). Jeg har ledet engineering og oppstart av en rekke olje- gass- og injeksjons-brønner på norsk sektor. Var delaktig i byggingen av Troll A og Kollsnes Gassanlegg med rør til Troll A (Troll Gas Development Project). Var “Audit & Review Spesialist” i Norske Shell for “Troll Gas Project” (Troll A & Kollsnes Process Plant) med overordnet ansvar for å overvåke kvaliteten på teknisk informasjon som skulle overleveres til Statoil. Var også medlem av Document Review Committee (DRC) i Norsk Hydro med myndighet til å gjennomgå, aksepterer og signere for fabrikasjons- og leverandør-dokumentasjon som representant for Norsk Hydro Produksjon (U & P).

  SOM KLIMA-FORKJEMPER
  I tillegg har jeg i over 30 år vært sterkt engasjert i ny CO2-fri energiteknologi. Har vært direktør for R&D vedr. CO2-fri energiteknologi og rådgiver for Statoil for vurdering, utredninger & studier av nye CO2-frie energiteknologier. Jeg har skrevet en rekke artikler om faren ved global oppvarming og hvilke muligheter vi har for å utvikle og benytte null-utslipps teknologier som ikke genererer klimagasser. Skrev en av de første artikler i Norge om global oppvarming for 26 år siden. Har publisert mer enn 24 artikler om energi og miljø i norsk, dansk, nederlandsk og amerikansk presse.
  For over 26 år siden skrev jeg en rekke artikler om klimafaren og drivhuseffekten, samt om hva man burde gjøre for å unngå en klima-katastrofe slik mange tror vi har i dag. I 1988 skrev jeg Norges første artikkel om miljøvennlig energiteknologi som nå viser seg å være basis for flere CO2-frie energiteknologier som kan bidra til løsning av den såkalte klimakrisen. Noen av de klima-relaterte artikler jeg skrev var:

  ”Ny Effektiv Energiform klar til bruk” – Nr. 2 1988, side 13 -20
  PETRO Magasin for Olje & Energi (Første artikkel i Norge om en ny type CO2-fri energiteknologi)

  ”Miljøavgift eller Miljøteknologi”, Norsk Næringsliv – Nr. 10, 1990 – 1 side

  ”Energi – Drivhuseffekten og Sur Nedbør”, Norsk Næringsliv – Nr. 9, 1990 – 1 side

  ”Ny bærekraftig energiteknologi”, Norsk Næringsliv – Nr. 8 1990 – 2 hele sider.

  ”Ny Teknologi reduserer Forurensing”, Dagens Næringsliv – 27.12.1990- ½ side

  ”F&U kan løse konflikten mellom Oljeindustrien, Miljøpolitikk og Arbeidsplasser”
  Norsk Næringsliv – Nr. 4 1991 – 1 side.

  ”Ny bæredygtig energiteknologi”, diføt·nyt – Nr. 28 1992, 5 sider.
  Dansk Institut For Økologisk Teknik (Danish Institute of Ecological Techniques) – København

  ”Norsjøgass – Drivhuseffekten – Oljeindustrien”, Norsk Næringsliv – 4/1993/H desember, s17
  OLJEDIREKTORATET – Referansedatabasen OIL (The reference database OIL) : G 40380

  NÅ EN KLIMA-REALIST
  I mange årtier så jeg på de som snakket om at drivhuseffekten og global-oppvarming ikke eksisterte eller ikke var så farlig som jeg og de fleste trodde, som noen “raringer” som “ikke viste bedre” og som måtte være påvirket av olje- & kull-industrien.

  Det tok mange, mange år før jeg en dag ville finne ut av hva disse “klima-raringene”, som ofte var særdeles oppegående og ellers godt informerte personer, egentlig mente. Hadde disse “klima-raringer” noe vitenskapelig bevis for å si at vi ikke stod ovenfor en klima-krise?

  Hva jeg fant ut var sjokkerende:
  Det finnes ingen klimakrise. Utslipp av CO2 gir så klart en global oppvarming, men oppvarmingen er så liten at begrensning av CO2-økning i atmosfæren ikke har noe effekt på mulig fremtidig oppvarming. Det er også store usikkerheter til hvilken oppvarmingseffekt CO2-utslipp har på verden. I tillegg har forskere nå funnet ut at økning i CO2 konsentrasjon kun står for 20 % av den oppvarming vi har hatt siden 1900-tallet. Den resterende del av oppvarmingen, 80 %, er det endret sol-aktivitet som står for. Derfor vil reduksjon av en liten del av dagens CO2-konsentrasjon ha liten eller ingen effekt på global oppvarming.

  Noe annet utrolig jeg fant ut var at offentlige nasjonale & internasjonale organisasjoner, og en del ledende klimaforskere ofte har drevet med og driver med “forfalskning” og endring av temperatur-data og kurver for å vise en klima-krise som ikke finnes.

  I tillegg fant jeg at vi har en alvorlig “missinformasjon” fra norsk og internasjonal media. I Norge er det spesielt “høyre-avisen” Aftenposten, med sin nylige klimakonferanse #klodenvår! og journalist Ole Mathismoen som sprer feilaktig informasjon som tenderer mot klima-propaganda. Aftenposten skriver så mye direkte usannheter vedr. klima at de vil bli rapportert til Pressens Faglige Utvalg (PFU) . Vi har også NRK og TV2 som ofte gir informasjon om “klima-krisen” som er direkte feil og missledende. Klima-journalistikken i Norge er særdeles dårlig, med mange feil og tendensiøse uttalelser som er motbevist i internasjonal presse og i klima konferanser. Pressen i Norge følger ofte ikke en gang de reduksjoner og nedjusteringer i beregnet fremtidig oppvarming som IPPC selv opererer med.

  Min erfaring er mye lik den Dr Patrick Moore, en av grunnleggerne av Greenpeace og tidligere direktør for Greenpeace International opplevde. Han gikk fra “klima-kriger” til klima-realist og nå mener dette som han sa i et intervju med CBC News:

  “Folk bør forstå at det faktisk ikke er noe bevis på at det er en direkte årsakssammenheng mellom mengden av CO2 i atmosfæren og temperaturen i verden. I de siste 20 årene har det ikke vært noen statistisk signifikant oppvarming av planeten i gjennomsnitt, om man ser på verden som helhet.”

  Dr Patrick Moore er en internasjonalt anerkjent økolog og miljøforkjemper. Dr Patrick Moore forlot Greenpeace i 1980 fordi han mente gruppen var blitt for radikal i sine krav, var blitt “invadert” av ytterste venstre-siden og ikke fulgte vitenskapelige prinsipper.

  Problemet med den informasjon Norges presse & media bibringer folket er at kun en side av klima-saken fremmes. Lite informasjon om klima-realisme eller om de løgner og den data-manipulasjon internasjonale og nasjonale klimarelaterte organisasjoner bedriver når det norske folk. Det norske folk informeres ikke om vitenskapelige udiskutable resultater som viser at vi ikke har en klima-krise. Kun klima-alarmisme kommer frem til det norske folk som blir ført bak lyse (slik jeg selv ble) i klimasaken. De økonomiske og politiske konsekvensene av “klima-alarmismen” er alvorlige for Norge.

  Du, Statsminister Erna Solberg står foran en av Dine viktigste utfordringer for å verne om norsk suverenitet og begrense unødvendig bruk av ressurser og økonomi i klimasaken. Husk at verden i dag bruker like mye på klima-tiltak som verden bruker på on-line-shopping : 12,159,240,000,000.00 NOK. Hvem vil da innrømme at alt dette er unødvendige kostnader?
  Den globale klimaendrings-industrien er verdt årlig $ 1,500.000.000.000,-, ifølge Climate Change Business Journal. Det tilsvarer $ 4 milliarder pr. dag brukt på “viktige” ting som karbonhandel, biodrivstoff, og vindturbiner. Eller – som Jo Nova bemerker – det er det samme beløpet verden bruker hvert år på online shopping.

  Statsminister Erna Solberg : Krev en “Get-Out clause” i Paris-klima-traktaten ( tilsvarende til Kyoto Protocol Article 27) ellers MÅ DERE IKKE signere for da gir Dere FN overstatlig makt (governing body) over Norge i en rekke saker som går langt utenfor klima-saker, med særdeles alvorlige konsekvenser. Noen land har benyttet seg av denne Kyoto “Get-out” mulighet og det fungerer.
  (The 2015 United Nations Climate Change Conference, COP21 objective is to achieve a legally binding and universal agreement on climate, from all the nations of the world.)
  Siv Jensen, FRP, er den eneste ledende politiker som har vært modig nok til å sette spørsmåltegn i klimasaken. Det hun sier til VG har hun rett i:
  “– Det er ingen tvil om at det foregår klimaendringer. Men det foregår mye forskning, både på menneskelig påvirkning og på andre faktorer som påvirker klimaet, og vi har uttrykt tvil om hvor mye som utgjør hva.”

  Ja, klimaendringer har foregått i millioner av år, og ny forskning og klima-realisme viser at det er både andre faktorer som påvirker klima ( 80 % er effekt fra endret sol-aktivitet) og mye feil-informasjon og manipulasjon i klimasaken som gir folk inntrykk av at vi har en kommende klima-krise.

  Den politiske høyresiden i Norge har allerede lidd et nederlag i Oslo og i flere andre kommuner grunnet norsk & internasjonal media sin feilinformasjon om “klima-krisen”. Med en realistisk klima informasjon i norsk media ville Miljøpartiet de Grønne (MDG) ikke hatt noe grunnlag og MDG ville ikke eksistert.

  Så oppfordringen til Deg Statsminister Erna Solberg blir igjen :
  Krev en “Get-Out clause” i Paris-klima-traktaten ( tilsvarende til Kyoto Protocol Article 27) ellers MÅ DERE IKKE signere for da gir Dere FN overstatlig makt (governing body) over Norge i en rekke saker som går langt utenfor klima-saker.

  Håper Du og Dine rådgivere har lært noe av min erfaring: FRA KLIMA-FORKJEMPER TIL KLIMA-REALIST: FNs Klimakonferanse i Paris.

  Mvh,

  Jørn-Erik Ommang
  tidligere prosjektleder og nå klima-realist

 9. Statsminister Erna Solberg,

  Noen ord om James Hansen og hans krav til Deg i brev : “– Stans oljeletingen i Barentshavet”

  Når det gjelder James Hansen, som nylig var invitert til Norge av Aftenposten som “klima-ekspert”, til konferansen #klodenvår! og som skrev Deg et krast brev om oljeutvinning og krevde “– Stans oljeletingen i Barentshavet”, så trenger Du absolutt ikke høre på han.

  James Hansen har uttalt mye rart om klima og er blitt kraftig dis-kreditert i internasjonale media, men det vet liksom ikke Aftenposten noe om. James Hansen er på ingen måte en “klima-ekspert” Du skal lytte til.

  Jeg tenker at Dere bør spørre Aftenposten om hvorfor de valgte å invitere James Hansen til Norge som “klima-ekspert” til sin klima-konferanse #klodenvår!. Han har tross alt fått Deg og regjeringen på første siden med sitt krav om “– Stans oljeletingen i Barentshavet”, og opposisjoner har gitt Deg motbør på saken.

  Gjetter at svaret Du får er at James Hansen ble valgt fordi FN foreslo han … FN har en agenda … Klima-traktaten uten “Get-out Clause” og FN var nok trygg på at James Hansen ville fremme et ekstremt skremmende klima-syn og at folket ville høre på han … han har jo jobbet i NASA.

  Det var bort i mot en fadese at Aftenposten valgte å invitere James Hansen som en “ekspert” til sin klima konferanse #klodenvår! 14. oktober. Aftenpostens valg av foredragsholdere, som alle kun fremmes en side av saken, viser avisens ubalanserte holdning i klima saker og mangel på kunnskap om hva som egentlig foregår innen internasjonal klima diskusjon.

  James Hansen som mente at havet ville stige 5 – 6 meter innen 2095 når IPCC selv sier at havet kun vil stige 38 cm (15 inches) er ikke den rette til å snakke på en klimakonferanse i Norge.

  James Hansen, en som foreslår at man skal benytte gjetting i klima-data kan på ingen måte være den rette for en klima-konferanse i Norge :
  Question: “If Surface Air Temperatures cannot be measured, how are SAT maps created?”
  Hansen: “We may start out the model with the few observed data that are available and fill in the rest with guesses (also called extrapolations)”
  http://drrichswier.com/2015/01/19/conning-public-scientists-accuse-nasanoaa-misleading-lying-hottest-year-claim/

  Flashback 2005: NASA’s James Hansen: No Agreement On What Is ‘Surface Air Temperature’ …Few Observed Data Filled In With ‘Guesses’ – Hansen: ‘To measure SAT (Surface Air Temperature) we have to agree on what it is and, as far as I know, no such standard has been suggested or generally adopted.’
  Retired NASA scientist and peripatetic global warming crusader James Hansen has a—let’s put it delicately—unique view of sea-level rise resulting from mankind’s use of fossil fuels. Specifically, he believes global average sea level will rise some 15 to 20 feet by 2095. The central estimate from the most recent report from U.N.’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is about 15 inches. http://wattsupwiththat.com/2013/05/29/hansen-falsified-his-extreme-sea-level-rise-projections-are-drowning-in-hubris/

  Hansen falsified: His extreme sea level rise projections are drowning in hubris.
  After yesterday’s tongue-in-cheek mention of Obama’s healing the planet (and sea level rise with it) here’s the real lowdown on the current knowledge. It seems that all the science that Hansen uses to base his 5-6 meter sea level rise has now been overturned by more recent scientific findings.  Basically, there is no longer any valid scientific backing for Hansen’s extreme sea level rise projections. http://wattsupwiththat.com/2013/05/29/hansen-falsified-his-extreme-sea-level-rise-projections-are-drowning-in-hubris/

  Climate Craziness of the Week: James Hansen calls for new political party to combat climate change. From his Columbia University web site comes the latest manifesto from ex NASA scientist Dr. James Hansen, who calls for a “centrist” third political party. http://wattsupwiththat.com/2013/05/30/climate-craziness-of-the-week-james-hansen-calls-for-new-political-party-to-combat-climate-change/

  Take a look at the greenhouse effect that the global warming argument ultimately rests upon. James Hansen was aware in 1988 that there was no experimental proof of it when he stated that “…climate model simulations indicate that certain gross characteristics of the greenhouse warming should begin to appear soon.” His first viewgraph showed a 100 year global temperature curve which according to him showed that the “…present temperature is the highest…” He followed it up with a thirty year temperature segment about which he was “99 percent certain” that it represented a real warming trend. He was also repetitious and it is not worth following him further. So here is your proof of greenhouse warming: Hansen’s opinion. But this claim of Hansen’s played a big role in justifying the establishment of IPCC. http://wattsupwiththat.com/2015/05/14/in-the-climate-debate-hear-both-sides/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *