To år med nye ideer og bedre løsninger

Slottsplassen for nøyaktig to år siden.
Slottsplassen for nøyaktig to år siden.

I dag er det to år det nøyaktig to år siden Norge fikk en ny regjering. Vi har utrettet mye, men har fortsatt store planer.

Jo, jeg kan innrømme det først som sist. Det øyeblikket da jeg kom ut på Slottsplassen sammen med mitt nye arbeidslag 16. oktober 2013, vil jeg aldri glemme.

Det var en dag preget av mange følelser. Glede og alvor, iver og engasjement, respekt og ydmykhet. Og ikke minst takknemlighet.

Jeg er fortsatt takknemlig for den tilliten velgerne ga oss i valget for to år siden. Jeg jobber hver dag for vise meg den verdig.

I valgkampen og gjennom årene i opposisjon hadde vi lovet nye ideer og bedre løsninger for landet vårt.

Det leverer vi nå.

Noe av det jeg er mest stolt over er det vi har gjort for grupper i samfunnet som virkelig trenger politikere som våger å prioritere.

For pasientene:

## Ventetidene i helsevesenet er redusert, slik at flere får behandling raskere. Det er nå 18.000 færre pasienter som venter på behandling enn for to år siden.

## Kvaliteten i behandlingen av livstruende sykdommer er blitt bedre, blant annet med pakkeforløp for kreft, som gir rask diagnose, forutsigbarhet og trygghet.

## Vi prioriterer rus og psykiatri i spesialisthelsetjenesten. Kjøp av behandlingsplasser hos private og ideelle har ført til raskere behandling og kortere ventetid – noe som er veldig viktig for disse gruppene.

## Opptrappingsplan for rusfeltet og flere psykologer i kommunene er viktige satsningsområder fremover.

For eldre:

## Vi lovfester retten til heldøgns omsorg.

## Staten tar større ansvar for utbygging av eldreomsorgen, og har nær doblet tilskuddet til utbygging av omsorgsplasser. Tilskudd til 2500 plasser i 2015, nye 2500 plasser i 2016.

## Gifte og samboende pensjonister får redusert avkortning av pensjon med til sammen 8000 kroner i året i grunnpensjon.

For barn:

## Regjeringen har lagt frem en strategi mot barnefattigdom. Det vil sikre at flere kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, og målsettingen er at alle barn skal få mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet. Familievernet er styrket for å hjelpe familier med høyt konfliktnivå.

## Det er innført en ny ordning med gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Høyere kvalitet i barnehagen.

## Tiltaksplan som skal bidra til å forhindre og forebygge vold og seksuelle overgrep og sørge for at barn og ungdom som utsettes for vold og seksuelle overgrep, sikres tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor.

 

For elever, lærlinger og studenter:

## Bedre lærere. Aldri før har så mange lærere fått tilbud om videreutdanning for å få faglig påfyll. Vi vil videreutdanne minst 25 000 lærere innen 2020. Bare i år bruker rundt 5000 lærere muligheten til videreutdanning.

## Lærlingtilskuddet er økt tre ganger på to år med til sammen 10 000 kroner per lærlingkontrakt. Økes ytterligere med 2500 kroner gjennom regjeringens ungdomspakke.

## Regjeringen bygger rekordmange studentboliger: 2200 studentboliger i 2015, like mange i 2016 – mot et gjennomsnitt på under 1000 i årene fra 2006 til 2013.

## Det årlige sparebeløpet for boligsparing for ungdom (BSU) er økt til 25 000 kroner. Samlet sparetak er foreslått økt fra 200 000 til 300 000 kroner, noe som vil innebære en dobling fra 2013.

Selv om ikke alt er perfekt, er Norge blant verdens beste land å leve i. Vi har fred, frihet og stabilitet, høy velstand, god velferd og relativt lav arbeidsledighet.

Samtidig må vi innse at verden rundt oss ikke er like stabil. Europas nabolag både i øst og sør preges av konflikt og ustabilitet. Mange mennesker er på flukt.

Det har hendt mye vi ikke visste skulle skje da vi inntok regjeringskontorene.

Her hjemme har vi merket følgene av at oljeprisen har falt. Arbeidsledigheten stiger, familier opplever usikkerhet, studenter lurer på om de vil ha noen jobb å gå til.

Regjeringen vil at Norge skal fortsette å ha høy velstand, god velferd og lav arbeidsledighet. Målet er at den enkelte skal oppleve størst mulig trygghet for sin økonomiske fremtid, visshet om hjelp i rett tid fra det offentlige hvis man rammes av sykdom eller ulykke, og at hver enkelt får muligheten til å utnytte sine evner og anlegg uavhengig av sosial bakgrunn.

Vi kan ikke sitte stille når det skjer store forandringer rundt oss. Det trengs en aktiv politikk, som også innebærer offentlige reformer.

Dette har vi vist gjennom de to siste årene – og det kommer også tydelig til uttrykk i et statsbudsjett som legger til rette for arbeid, aktivitet og omstilling.

Tar vi ikke disse grepene nå, skyver vi problemene over på våre barn. Vi mener at også de som kommer etter oss skal få leve i et godt velferdssamfunn.

Norge skal fornyes, forenkles, forbedres. Landet skal rustes for fremtiden.

Men samtidig som vi for alvor har tatt fatt på omstillingen, satser regjeringen også på det som gir trygghet i folks hverdag. Det sosiale sikkerhetsnettet styrkes, pasientens helsetjeneste blir en realitet, omsorgen løftes. Norge skal være et land med muligheter for alle.

På en dag som denne ønsker jeg å se både litt tilbake, men også fremover.

Jeg har stilt kollegene mine i regjeringen to spørsmål.

## Jeg har bedt dem nevne en sak de er særlig godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for i regjering.

## Og jeg har spurt om en sak de skal jobbe hardt for å få gjennomslag for i tiden som kommer.

Her er svarene jeg fikk:

Robert, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

## Jeg er mest fornøyd med å ha levert på redusert avkortning for gifte/samboende pensjonister, fra 15 til 10 prosent, noe som medfører at et samboende eller gifte pensjonistpar får økt sin årlige pensjon med til sammen 8000 kroner.

## Jeg vil jobbe knallhardt for å reformere pleiepengeordningen. Regjeringens forslag er på høring, og vil sikre at vi tetter et stort og viktig hull i det sosiale sikkerhetsnettet for alvorlig syke barn. Jeg vil også jobbe hardt for at Nav kan bevege seg fra en byråkratireform til en brukerreform og legge til rette for at flere unge mennesker kan løftes ut av utenforskap og inn i arbeidslivet.

Solveig, Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

## Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen har lagt frem Norges første strategi mot barnefattigdom, med 64 tiltak for å motvirke barns opplevelse av fattigdom og for å hindre at fattigdom går i arv.

## Regjeringen har igangsatt en nødvendig gjennomgang av hele barnevernområdet, deriblant barnevernloven og fylkesnemndene. Jeg vil kjempe for å sikre et bedre barnevern som bedre ivaretar rettssikkerheten for barn og foreldre.

Siv, Finansdepartementet (FIN)

## Jeg er glad for å ha fått gjennomslag for at gifte og samboende pensjonister skal få mer i pensjon. Det er urettferdig at pensjonister skal tape pensjon på å være gift eller samboende. Regjeringen har redusert den såkalte avkortningen av pensjonen, slik at et gift eller samboende pensjonistpar i gjennomsnitt vil få 8000 kroner mer i pensjon til sammen.

## Mitt mål er å oppfylle løftene regjeringen gå i vår politiske plattform. En viktig sak er å bygge ut mer vei, og redusere vedlikeholdsetterslepet vi arvet fra den forrige regjeringen, særlig innen samferdselssektoren.

Ine, Forsvarsdepartementet (FD)

## Jeg er særlig fornøyd med at Stortinget i juni vedtok ny Militærordning. Dette er en reform som innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning som regulerer rammebetingelsene for alle militært tilsatte og skal sikre Forsvaret en fremtidsrettet kompetanse- og personellstruktur. Det viktigste enkeltgrepet er innføringen av en NATO-tilpasset personellstruktur med et offiserskorps (OF) og et spesialistkorps (OR).

## I året som kommer vil den klart viktigste saken være arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Forsvaret står overfor store utfordringer i dag, samtidig som vi ser en ny og mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon i våre nære omgivelser. Vi må gjøre omfattende grep for å øke den operative evnen og skape et sterkt og moderne forsvar med balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser.

Bent, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

## Jeg er spesielt glad for at vi har fått innført pakkeforløp for kreftpasienter. De får nå en koordinator som følger dem fra diagnostisering til behandling, bedre informasjon og raskere hjelp. Dette er pasientens helsetjeneste i praksis. Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått løftet hjelpen til rusavhengige og mennesker med psykiske helseutfordringer. Rusavhengige for nå raskere hjelp, og private og ideelle institusjoner som gir god hjelp som var stengt eller i ferd med å stenge for to år siden behandler nå mennesker med stor behov for hjelp.

## Jeg skal nå jobbe hardt for å redusere unødvendig ventetid for pasientene og øke valgfriheten. Før jul innfører vi fritt behandlingsvalg og gjør pasientrettighetene enklere og sterkere. Ventetiden er nå nede igjen på nivået den var sist Høyre satt i regjering, men vi er ikke fornøyd med det. Barn og unge skal få raskere hjelp med flere psykologer i kommunen og en ytterligere styrking av skolehelsetjenesten. Jeg skal også jobbe hardt for at eldre skal oppleve trygghet for kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen. Vi har fått til et taktskifte i kommunenes planlegging av plasser. Nå skal vi lovfeste retten til sykehjemsplass, øke kvaliteten ved å løfte kompetansen og innføre en trygghetstandard i eldreomsorgen. Til neste år starter vi også en prøveordning med statlig finansiering av eldreomsorgen i flere kommuner.

Anders, Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

## Jeg er mest fornøyd med måten vi har klart å styrke straffesakskjeden ved å tenke helhetlig kjede. Vi har styrket politiet med 2,7 milliarder kroner og over 1000 nye politistillinger i løpet av 2016. Kriminalomsorgen har fått 556 nye lukkede plasser, og soningskøen reduseres. Og vi har gjennomført en markert styrking av påtalemyndighet og domstoler.

## Jeg ønsker å jobbe for et godt og samordnet tilbud til dem som er utsatt for kriminalitet – offeromsorg. Og så vil jeg gjennom nærpolitireformen øke tryggheten og bedre polititjenestene for befolkningen i hele landet.

Tine, Klima- og miljødepartementet (KLD)

## Jeg er fornøyd med å ha fått på plass nye mål for kutt av klimagassutslipp. Norge skal kutte minst 40 prosent frem mot 2030, det betyr at vi har løftet ambisjonene i klimapolitikken.

## Jeg kommer til å jobbe hardt for å økt satsingen på klimateknologi og kollektivtrafikk. Og i tillegg vil jeg ha et grønt skatteskifte, slik at det vil lønne seg mer å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Jan Tore, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

JanTore_IMG_3067## Jeg er spesielt fornøyd med at vi har gjennomført forenklinger i plan- og bygningsloven, og flere forenklinger kommer. Videre at vi har startet arbeidet med å fornye offentlig sektor gjennom fjerning av tidstyver, et taktskifte i digitaliseringen og styrket arbeidet med bedre styring og ledelse i staten. Arbeidet skal forsterkes de neste to år.

## Kommunereformen er godt i gang, men her er det behov for større fremdrift i kommunene. Større kommuner er nødvendig for å styrke velferden til innbyggere i dag og i tiårene som kommer.

Torbjørn, Kunnskapsdepartementet (KD)

## Vi har nesten tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Det er jeg stolt av fordi gode og engasjerte lærere fortjener faglig påfyll, og er avgjørende for at elevene skal lære mer.

## I dag går for mange barn gjennom skolen uten å lære det de skal, det være seg lesing, skriving eller regning. Vi vet at mange derfor faller ut av videregående skole og igjen kan ende opp på den gale siden av mange statistikker. Jeg vil slåss hardt for tidlig innsats slik at alle barn blir sett tidlig, og at vi setter inn de tiltakene som trengs for å løfte hver enkelt elev.

Thorhild, Kulturdepartementet (KUD)

## Ytringsfriheten er grunnleggende i vårt demokrati. Med nullmoms også for elektroniske nyhetstjenester har regjeringen levert et viktig bidrag for å oppfylle grunnlovens krav til infrastruktur for ytringsfriheten.

## Sivilsamfunnets engasjement er helt vesentlig for et godt norsk samfunn. Vi vil fortsette å arbeide for bedre rammevilkår og forenkling for frivilligheten, og vil også fortsette å legge til rette for at stiftelser, næringsliv og sivilsamfunn engasjerer seg i kulturlivet i hele landet.

Sylvi, Landbruks- og matdepartementet (LMD)

## Vi har fått vedtatt to jordbruksoppgjør som har vært tidenes forenkling landbruket, og som styrker næringsretten til bonden. Allerede nå har vi snudd flere av de negative trendene vi så under den forrige regjeringen: matproduksjonen øker, flere investerer, færre gårdsbruk legges ned og innsøkingen til naturfagutdanningen øker.

ny-regjering-sylvi## Jeg vil fortsette å jobbe hardt for at mer dyremishandling avdekkes og anmeldes. Vi har gjort mye allerede. Blant annet har vi opprettet et prøveprosjekt med dyrepoliti og bedt Mattilsynet foreta flere tilsyn. Det er viktig for denne regjeringen at dyrene har det godt. Men vi er heller ikke i mål med å forenkle og avbyråkratisere landbruket. Dette arbeidet fortsetter også med full styrke.

Monica, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

## Maritim strategi og Gründerplanen er to saker jeg er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for. Vi går inn i en periode med omstilling og norsk økonomi trenger flere ben å stå på i fremtiden. Da er det viktig at vi satser på dem som kan bidra til å sikre norsk velferd i årene som kommer.

## Jeg vil jobbe hardt for å sikre en god og fremtidsrettet industrimelding. Vi trenger en konkurransekraftig industri som utvikler ny teknologi og moderne produksjon og som kan bidra til det grønne skiftet.

Elisabeth, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

## Jeg er særlig godt fornøyd med to ting: Den storstilte satsingen på marin forskning og gjennomslaget for en ny politikk for bærekraftig og forutsigbar vekst i norsk havbruksnæring. Potensialet i sjømatnæringen er enormt, og forskning og innovasjon er nøkkelen til å skape nye arbeidsplasser i Norges fremtidsnæring nummer 1.

## En sak jeg vil jobbe hardt for framover er flere og tryggere arbeidsplasser i sjømatindustrien. Norges fortrinn er god tilgang på marine ressurser av høy kvalitet. Utfordringen er å sikre lønnsomhet i videreforedling av sjømat her i landet og gjøre det attraktivt å satse på dette – enten man er investor eller arbeidstaker.

Tord, Olje og energidepartementet (OED)

## Jeg vil trekke frem to saker jeg er spesielt fornøyd med. For det første godkjenning av Sverdrup. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er det største industriprosjektet i Norge på flere tiår. At første byggetrinn nå er godkjent har allerede utløst kontrakter på flere milliarder kroner.  Utbyggingen vil ha enorm betydning for sysselsetting og aktivitet både på sokkelen og hos mange leverandører på fastlandet. Den vil også sikre verdiskaping og bidra til å finansiere velferden i Norge i mange tiår framover. For det andre økninger til flom og skred i alle budsjetter. Regjeringen tar sikkerheten til alle innbyggerne på det aller største alvor. I samtlige budsjetter, både ordinære statsbudsjett, og reviderte budsjetter har regjeringen styrket arbeidet til flom og skred i Norge. Senest i forslaget til statsbudsjett for 2016 har regjeringen styrket dette feltet med 190 millioner kroner.

## Det er over 15 år siden en energimelding har blitt lagt frem for Stortinget. Derfor er jeg glad for å få muligheten til å legge dette frem til våren neste år. Vi har lovet velgerne våre dette før vi kom i regjering, og vi har lovet dette i vår regjeringserklæring. Derfor er jeg glad for å kunne legge frem en energimelding til våren som skal se verdiskaping, miljø og klima i sammenheng. Vi skal bygge fremtidens kraftsystem, og da må vi legge frem en energimelding hvor vi kan legge til rette for økt kraftproduksjon, skape vekst og grønn verdiskaping samtidig som vi tar vare på miljø.

Ketil, Samferdselsdepartementet (SD)

## Jeg er fornøyd med vår ekstraordinære satsing på vei og jernbanevedlikehold. Etter tiår med økende vedlikeholdsetterslep, klarer vår regjering å kutte forfallet. Det betyr bedre hverdag for næringsliv og folk flest.

## Kutt i bompenger er viktig for mange. Det betyr mye for privatøkonomien i mange familier, og er en stor kostnad for mange bedrifter. Gjennom bompengereformen har vi lagt grunnlaget for kutt i bompenger, og i 2016 skal vi jobbe oss gjennom prosjekt for prosjekt.

Børge, Utenriksdepartementet (UD)

## Jeg er fornøyd med at Norge tar et krafttak for humanitær bistand og stiller opp i en tid hvor rekordmange er på flukt. Til neste år får vi historiens største humanitære budsjett. Vi er i gang med å doble innsatsen for at alle barn og unge skal få utdanning, og satser særlig på jenters utdanning.

## Fremover er det særlig viktig for meg å ivareta Norges sikkerhet, møte nye trusler og økt usikkerhet gjennom en politikk som styrker våre verdier. Vi må trappe opp innsatsen mot globale trusler som ekstremisme, terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og cyber crime. Dette arbeidet er i gang gjennom blant annet to nye bistandsprogrammer.

Vidar, Utenriksdepartementet (UD)/Statsministerens kontor (SMK)

## Jeg er spesielt fornøyd med en meget god avtale etter krevende forhandlinger med EU om Norges EØS-bidrag og markedsadgang for fisk

## Jeg skal jobbe hardt for størst mulig gjennomslag for norske interesser i EUs politikkutforming.

Og hva med meg selv, da ..?

## Som jeg nevnte helt i begynnelsen, er jeg mest fornøyd med at vi leverer på det vi lovet i valgkampen, særlig innen forskning og utvikling, infrastruktur og samferdsel, for mer kunnskap i skolen med et lærerløft – og med kortere ventetider i helsetjenesten.

## Fremover skal vi fortsette å løse viktige oppgaver i dag – samtidig som vi tar Norge gjennom en krevende omstilling.