Høyre løfter Distrikts-Norge: Levende lokalsamfunn over hele landet

img_6348En politikk for by og land. Høyre styrker norske lokalsamfunn.

Det viktigste vi gjør for å sikre skaperkraft og vekstkraft i hele landet handler ikke om overføringer.

Det handler om å skape arbeidsplasser gjennom en aktiv næringspolitikk, om lavere skatter for bedriftene, om en samferdselspolitikk som binder by og bygd sammen og om å legge til rette for gode, fremtidsrettede velferdstjenester.

Og ikke minst handler det om å si ja til lokalt initiativ og lokalt demokrati. Høyre ønsker flere ja-kommuner.

Slik skaper vi levende lokalsamfunn over hele Norge.

img_1901
Fra Dåfjorden Slipp i Fitjar, hvor jeg fikk møte positive ansatte med fremtidstro i sommer.

Jeg hører innimellom enkelte påstå at Høyre bare er et storbyparti, og at regjeringen fører en politikk hvor sentralisering skal være et mål i seg selv.

Det er ikke riktig.

Når jeg reiser rundt i landet og besøker arbeidsplasser, kommuner og skoler opplever jeg optimisme, kreativitet og stolthet i lokalsamfunnene.

Det er i hovedsak fire måter Høyre går frem på for å sikre levende distrikter.

1) Arbeidsplasser og den økonomiske politikken

Våre skatteletter, lavere formuesskatt og selskapsskatt samt fjerning av arveavgift er ekstra viktige tiltak for distriktene, der næringsgrunnlaget ofte er smalere og svakere enn i byområdene. Folk med gode ideer og sterk virkelyst trenger sterke, lokale bedrifter som kan gjøre ideer til virkelighet, og som kan skape de nye arbeidsplassene.

2) Samferdsel som binder Norge sammen

img_3847
Gode samferdselsløsninger er avgjørende. Her fra Kirkenes.

Det finnes ikke noe  sterkere distriktspolitisk virkemiddel enn god infrakstruktur. Gode veier, jernbane, havner og luftfart som korter ned avstand, tid og kostnad – som binder by og land sammen – har mange ganger sterkere effekt enn symbolske subsidieordninger fra Senterpartiet.

3) Fra nei-politikk til ja-politikk

En viktig del av distriktspolitikken koster ikke én krone på budsjettet. Det krever bare tiltro til enkeltmennesker og til lokalsamfunn. Å skape vekst og utvikling og rom for nye arbeidsplasser, handler ofte bare om at offentlige myndigheter sier ja. Ja til å opprette nye bedrifter, til å bygge nytt, til å ta i bruk naturressurser. Det kan dreie seg om å utvikle et nytt og bedre sentrum, eller om å tillate en ny skiheis eller hyttefelt for å utvikle reiselivet, å si ja til ny gruvedrift og mineralindustri. Si ja til nye oppdrettstillatelser. Eller å si ja til nye konsesjonsrunder, som åpner opp flere havområder for olje- og gassindustri.

4) Reformer som styrker lokalsamfunnene

Kommunereform, politireform, sykehusreform, reform innen høyere utdanning. Alt dette er eksempler på at Høyre i regjering våger å tenke nytt. Våre løsninger legger grunnlag for vekst, velferd og gode, likeverdige tjenester over hele landet.

img_0616
Det er stor optimisme i fiskeriene. Her fra Askvoll i Sogn og Fjordane.

Til slutt vil jeg bare si at det er grunn til optimisme på Distrikts-Norges vegne.

Med Høyre i regjering peker pilene i riktig retning i mange av de områdene som gjerne omtales som distrikter.

Fylker som Oppland, Hedmark og Troms har en ledighet på under 2 prosent, i Sogn og Fjordane øker behovet for ny arbeidskraft, trøndelagsfylkene og Nordland opplever stor fremgang i eksporten av varer. I reiselivet slås rekorder, i fiskeriene går det mot et historisk godt år, det er optimisme og fremtidstro i landbruket og landets nordligste universitet, med alle sine studiesteder, har aldri vært mer populært å studere ved enn nå.

Distriktspolitikk omtales ofte som særpolitikk, og av noen også som en slags motpolitikk.

Ja, distriktene – akkurat som byene – har egne utfordringer.

Samtidig vet vi at noen av de viktigste eksportverdiene våre, rike ressurser og dermed også fremtidens arbeidsplasser ligger nettopp utenfor byene.

I Høyre har vi tro på å slippe løs skaperviljen og vekstkraften som finnes, både i by og i bygd.

Derfor fører Høyre i regjering en politikk for initiativ og verdiskaping i hele landet.