Trygghet der folk bor og ferdes – slik styrker vi politiet

fullsizerender-21Et politi som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Et nærpoliti som sikrer innbyggernes trygghet. Som ivaretar også de svakeste. Det er de overordnede målene med politireformen.

Kriminalitetsbildet i Norge har i likhet med resten av verden blitt mer komplisert, med grenseoverskridende og godt organiserte miljøer.

Gjørvkommisjonen og Politianalysen fra 2013 avdekket at politiet må endres for å kunne håndtere det nye trusselbildet, og i tillegg oppnå bedre oppgaveløsning og mer effektiv ressursbruk.

Representantene fra H, FrP, V, KrF og Ap på Stortinget vedtok nærpolitireformen, og ga regjeringen oppdrag om å gjøre nødvendige endringer for å skape et politi som er rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer. Derfor endrer politiet nå måten å jobbe på.

Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Som vi diskuterte rett før jul da NRK arrangerte retrodebatt: Hva er det viktigste for oss – å kjempe for politikontoret, eller for at alle som trenger politiet får god og kompetent hjelp når de kommer dit?

Målene for nærpolitireformen er ambisiøse. Kravene er høye, og vi må ha gode prosesser for å ivareta både interessene til alle de flotte tilsatte i politiet og publikums behov for polititjenester.

Jeg vil trekke frem noen av de fremste målene:

  • Den nye inndelingen skal bidra til en mer enhetlig organisering, likere polititjenester i hele landet og en mer effektiv ledelse.
  • Etterforskningen skal løftes med særskilte fagmiljøer i hvert politidistrikt. Spesialkompetanse på vold og overgrep mot barn, vold i nære relasjoner, voldtekt, organisert kriminalitet, menneskehandel og økonomisk kriminalitet skal på plass i alle politidistrikt.
  • Beredskapen styrkes ved å frigjøre politifolk til aktiv tjeneste, fremfor administrativt arbeid. Responstidskravene vi innførte i 2015 skal forbedres i årene som kommer.

I tillegg til kvalitetskravene som legger føringene for hvordan den lokale polititjenesten skal utformes, har Stortinget bestemt hvordan endringen av den lokale organisering skal skje. Slik blir også kommunene hørt.

Etableringen og utviklingen av de nye politidistriktene er et omfattende og langsiktig arbeid. Første fase i arbeidet handler i stor grad om å få på plass en ny intern organisering. Så langt er 12 nye distrikter etablert, hovedseter bestemt og nye politimestre på plass. I løpet av høsten er også den lokale organiseringen av lensmannskontorer og politistasjoner gjennomgått.

Det er ikke politiets lokaler som skaper trygghet, det er tilstedeværende politifolk. Målet med nærpolitireformen er blant annet å sikre et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. En viktig forutsetning er å utnytte politiets ressurser bedre.

En del steder vil det å slå sammen lokale tjenestesteder bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politifolk kan være mer ute i felten og tilstede i nærmiljøene.

Politimestrene leverte sin tilrådning om ny lokal organisering til Politidirektoratet innen 15. desember. I dag har Politidirektoratet på bakgrunn av tilrådningen presentert en ny lokal tjenestestruktur for norsk politi. Kommunene har blitt grundig involvert i prosessen.

Det er viktig å understreke at nærpolitireformen er en kvalitetsreform, ikke en sparereform. Det er tilbudet til publikum og kvaliteten på tjenestene politiet yter som er styrende.

Norge har en sterk, kompetent og engasjert politistyrke, som på flere områder er blant de fremste i verden. Likevel er ikke norsk politi i dag godt nok rustet for å løse sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Politiet må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten. De mest sårbare i vårt samfunn må få de polititjenestene de har krav på – også de som bor på mindre steder. Vi skal ha et tilstedeværende politi som leverer trygghet, lov og orden i lokalsamfunn over hele landet.

Nærpolitireformen vil gjøre politiet i stand til å møte disse utfordringene på en bedre måte enn i dag.