Jobber til å leve av

untitled-7995
Spennende å prøve seg som dronepilot hos Nordic Unmanned i Sandnes, en innovativ kunnskapsbedrift i vekst. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Vi må ruste den enkelte til å delta i arbeidslivet, og samtidig sørge for at folk kan leve av jobbene sine.

På tirsdag stod jeg på taket på en bygning i Sandnes og sendte en drone ut over Gandsfjorden i det vakre vårværet. Jeg var på besøk hos Nordic Unmanned, en kompetansebedrift som virkelig har vist hva omstilling er i praksis.

Droneselskapet har gitt nye muligheter til erfarne folk fra olje- og gassindustrien. De har bygget videre på variert og unik kompetanse. Nå leverer de tjenester som både er ettertraktet i inn- og utland – og som skaper nye arbeidsplasser.

Tidligere på dagen møtte jeg en fantastisk gjeng med gründere på Gründerarena Jæren. Oppfinnsomheten og skaperkraften gir seg utslag i nyvinninger og jobber. I tillegg opplevde jeg et stort samhold og en smittende glød blant de mange gründerne på Bryne.

Oljesmellen har rammet mange norske familier og bedrifter hardt, særlig i Rogaland. Jeg er glad for at vi ser flere lystegn. Lav ledighet og høy sysselsetting er viktige mål for regjeringen.

Nettopp derfor fører vi en offensiv politikk for arbeid, aktivitet og omstilling. Det har vært viktig for oss å unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå, slik vi så på 90-tallet.

Likevel er det for mange som står utenfor arbeidslivet. Vi vet at særlig personer med svake kvalifikasjoner eller helseproblemer, enkelte unge og innvandrer­grupper kan ha problemer med å få jobb eller beholde jobben.

For regjeringen er det avgjørende å sørge for at færrest mulig faller fra, og i tillegg ruste den enkelte til å delta. Arbeid inkluderer, og vi må legge til rette for at arbeidslivet er inkluderende.

Vi må sørge for at folk har den kunnskapen og kompetansen som behøves i fremtidens arbeidsmarked. De som ikke har nok kompetanse, må få tilbud om påfyll.

La meg nevne noen av tiltakene vi har gjennomført:

  • Endringer i lønnstilskuddsordninger og tilretteleggings- og oppfølgings­ordninger, som gir økt etterspørsel etter arbeidskraft med nedsatt arbeidsevne.
  • Varigheten i bedrifts­intern opplæring er utvidet for å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med alvorlige omstillings­utfordringer.
  • NAVs opplæringstiltak er endret for å gi bedre tilbud til arbeidssøkere som har behov for grunnleggende kvalifisering og yrkesopplæring.
  • En ny landsdekkende ungdomsinnsats nå i 2017 hvor unge raskt skal få den bistanden de trenger for å kunne fullføre utdanning og delta i arbeidslivet. Arbeidssøkere under 30 år som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet, skal få et arbeidsrettet tilbud fra Arbeids- og velferdsetaten.
  • Lagt til rette for at de med svake grunnleggende ferdigheter skal få opplæring gjennom å øke bevilgningen til Kompetansepluss arbeid. Fra 2016 ble tilbudet utvidet til også å gjelde opplæring i grunnleggende norsk, noe som styrker arbeidslivstilknytningen og motvirker utenforskap.
  • Fjernet bestemmelse i opplæringsloven som sier at en innvandrer som allerede har gjennomført videregående skole i sitt eget hjemland, ikke kan få rett til videregående opplæring i Norge.
  • Det legges bedre til rette for at innvandrere med fluktbakgrunn raskere kan delta i arbeid. I samarbeid med partene er det utviklet et hurtigspor inn i arbeidslivet for dem som har med seg en etterspurt kompetanse.
Erna Solberg i Rogaland - foto Hans Kristian Thorbjørnsen-7571
Inspirerende møter med gründere på Jæren på tirsdag.

Samtidig er det viktig at de som er i jobb, skal ha jobber de kan leve av.

Det skapes mange nye jobber i flere land. Baksiden av medaljen er økende andel lavtlønte. I flere europeiske land opplever mange at de ikke får endene til å møtes, til tross for at de har en jobb å gå til.

Det er viktig å unngå en utvikling i retning av «normale» heltidsjobber hvor det ikke går an å leve av lønnen.

Vi vet at Norge i fremtiden vil bli likere andre land. Den betydelige verdiskapingen i oljesektoren må erstattes med mer «vanlig» verdiskaping. Men skal vi unngå en utvikling i retning av økende andel lavtlønte, trenger vi arbeidsplasser med høy verdiskaping.

Det vil si produktivitetsutvikling, innovasjon og kompetanse. Et godt trepartssamarbeid som sikrer en rettferdig fordeling av verdiskapingen i bedriftene er avgjørende.

Vi må også beskytte de seriøse virksomhetene og arbeidsgiverne mot useriøse konkurrenter som utnytter sårbare mennesker i arbeidsmarkedet, snyter på skatten og bryter regler om helse, miljø og sikkerhet. Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i januar 2015 og er nå revidert og oppdatert.

Norsk arbeidsliv skal være inkluderende og gi muligheter, ikke en arena for kjeltringer som skviser ut dem som jobber ærlig og oppriktig for lønnen.

Jeg ønsker alle en god 1. mai.