Et seriøst og organisert arbeidsliv er viktig

På Politisk Kvarter mandag 29.05 var det en debatt som tok utgangspunkt i Dagbladets avsløring om at Gahr Støre har investert i et boligprosjekt som innebærer at arbeiderne bygger for Ap-lederen uten tariffavtaler og med «løsarbeiderkontrakter», for å sitere Dagbladet.

I den forbindelse kom Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt påstander jeg tolket dithen at hun mener Høyre ikke har gjort noe for det organiserte arbeidslivet eller for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er selvfølgelig feil.

Man skulle tro at Ap hadde fått med seg at vi har lagt frem en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, som er utviklet i samarbeid med partene i arbeidslivet. Den fikk ros av LO.

Uten å spekulere i om Huitfeldt sier det mot bedre vitende eller ikke, så syns jeg heller det er på sin plass å forklare hva vi har gjort for å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv. Forhåpentligvis kan det gjøre at Arbeiderpartiet ikke fortsetter å komme med uriktige påstander.

Blant det som skjer er følgende:

  • Ferske tall viser at tettere samarbeid mellom etatene politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet – samt flere uanmeldte tilsyn – fører frem. På landsbasis ble det i fjor gjort felles kontroller i 3 200 virksomheter – over dobbelt så mange som året før. 254 kriminelle nettverk er avslørt. Det betyr at flere har måttet stanse arbeidet og at flere kriminelle er sendt ut av landet.
  • Foreslått at arbeidstakere som ikke får utbetalt lønnen de har krav på, skal få fri rettshjelp.
  • Ny lov om offentlige anskaffelser som gjør at det kan stilles krav om maksimalt to nivå av underleverandører på kontrakter innen bygg og anlegg og renhold. Offentlige oppdragsgivere skal som hovedregel stille krav om bruk av lærlinger.
  • Arbeids- og sosialdepartementet gjennomfører et samarbeidsprosjekt med KS om bedre etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser i kommunesektoren. Styrking av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter ble sendt på høring 10.april 2017.
  • Lagt til rette for et utvidet operativt samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet. De siste årene har regjeringen opprettet fem samlokaliserte sentre mot arbeidslivskriminalitet. Resultatene er gode: Flere kontroller er gjennomført, flere har måttet stanse arbeidet og flere kriminelle er sendt ut av landet. Som en oppfølging av budsjettforliket i Stortinget blir det nå etablert nye sentre i Bodø og Tønsberg.
  • Det skal innføres en ny registreringsordning for seriøse foretak i byggenæringen. Arbeid er i gang med innføring av en nasjonal godkjenningsordning av utenlandsk fagopplæring. I samarbeid med partene gjennomføres det forskning om hvordan bruken av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet utvikler seg. Skatteetaten jobber videre med å kartlegge omfanget av skatteunndragelser og svart økonomi.
  • Informasjonstilbudet til utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere er blitt styrket. Det er opprettet nye servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen og Trondheim, fra før av var det SUA i Oslo, Stavanger og Kirkenes.
  • Falsk og uriktig identitet muliggjør blant annet bruk av fiktive arbeidskontrakter og arbeidsforhold. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bekjempe misbruk av identitet og fremme sikker identifisering. Et av tiltakene er at ID-dokumenter som pass og nasjonalt ID-kort skal bli sikrere.