Et sterkere og tryggere Norge

Å sørge for at du og jeg er trygge, er regjeringens viktigste oppgave. Det er en jobb som vi aldri blir ferdige med. Vi må hele tiden forbedre beredskapen vår. Derfor har vi styrket både forsvar og politi helt siden vi kom i regjering i 2013. De små og store tiltakene vi har gjennomført i denne perioden har bidratt til at landet vårt er tryggere.

Politistudien, 22. julikomiteen på Stortinget og Gjørv-kommisjonen konkluderte med at det var et sterkt behov for en reform av politiet. Politireformen vi nå gjennomfører flytter politiet fra kontoret og ut i gatene. Det begynner allerede å ha effekt. Flere melder om at de ser mer synlig politi i sine nærområder. Etterforskningen er bedret og politiet har fått større og mer kompetente fagmiljø.

En annen tydelig anbefaling fra Gjørv-kommisjonen var behovet for bedre helikopterressurser. Nå har vi bevilget penger til tre nye politihelikoptre og vi flytter helikopter til Rygge for å støtte spesialstyrkene og beredskapstroppen. Det gjør at våre skarpeste styrker kan rykke raskere ut i situasjoner der minutter kan være avgjørende.

I tillegg har vi innført nye politimetoder. Vi gir politiet de verktøyene de trenger for å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og utviklingen i kriminalitetsbildet. Slik klarer de lettere å avdekke kriminalitet og planlegging av terror. Dessuten er Politiets sikkerhetstjeneste styrket.

Samtidig har vi sett at Riksrevisjonens rapport om objektsikring fra 2016 skapte mye debatt i vår. Flere av opposisjonspolitikerne har forsøkt å bruke denne som bevis på at regjeringen ikke tar beredskapen på alvor. Det er misvisende og feil. Rapporten omhandler forhold fra 2015 og fokuserer på en isolert del av beredskapen. Vi har tatt rapportens innhold og anbefalinger på alvor og brukt dem til å gjøre landets beredskap bedre.

Et av punktene regjeringen fikk kritikk for gjaldt samarbeidet mellom politi og forsvar. Vi har vedtatt en ny instruks for Forsvarets bistand til politiet som gjør det lettere og raskere for forsvar og politi å samarbeide i en krisesituasjon. Samarbeidet er allerede bedret, noe både politidirektøren og forsvarssjefen understreket i høringen.

Også Forsvaret er styrket under denne regjeringen. Mens den rødgrønne regjeringen valgte å skjønnmale situasjonen i Forsvaret har vi valgt å være åpne om manglene. Bare slik kan vi gjøre de riktige grepene. For til tross for at daværende statsminister Stoltenberg hevdet at Forsvaret «struttet av sunnhet» ville, ifølge forsvarssjefen, en videreføring av de rødgrønnes forsvarsbudsjetter ført til en styrt avvikling av Forsvaret.

I vår regjeringsperiode har vi økt forsvarsbudsjettene hvert eneste år og de spesifikke tiltakene vi har gjort har allerede begynt å ha effekt. Ved fremleggelsen av Forsvarets årsrapport fortalte forsvarssjefen at Forsvaret hadde blitt hørt i ønsket om et økonomisk løft. Trenden med nedbygging er i ferd med å snu og det er grunn til optimisme. Det er en god start, og det er jeg stolt av at vi har fått til.

I Sjøforsvaret har vi gått fra å ha fregatter liggende til kai til å seile den største marinestyrken siden den kalde krigen. I tillegg har vi nå en ubåt fast stasjonert i nord og vi flyr flere og lengre tokt med overvåkningsflyene. Det gir økt tilstedeværelse og situasjonsforståelse i nordområdene.

Heimevernets budsjetter har økt hvert år og de får nye våpen og vi investerer i nye feltvogner til en halv milliard kroner. I tillegg blir de to nordligste Heimevernsdistriktene særlig styrket i 2017. Hæren har også fått økte budsjetter. I tillegg oppretter vi et nytt jegerkompani ved Grensevakten og vi anskaffer nytt kampluftvern – noe de ikke har hatt siden 2004.

Med langtidsplanen for Forsvaret vil forsvarsevnen styrkes ytterligere. Vi har allerede begynt å hente inn igjen det omfattende vedlikeholdsetterslepet for å få materiellet som vi har i dag til å fungere. Mye av Hærens og Heimevernets utstyr har stått ubrukt på lager i 8-10 år, men gjennom Øvelse Vedlikehold settes det i stand.

Det er helt avgjørende at utstyret er klart hvis vi trenger å bruke det. I tillegg investerer vi i moderne utstyr som gjør Forsvaret bedre i stand til å håndtere det nye trusselbildet. Til høsten lander de første nye kampflyene på norsk jord. Vi investerer i nye ubåter, overvåkningsfly, luftvern og etterretning.

At politiet har godt utstyr og er synlige i nærområdet gir trygghet i hverdagen. At Forsvaret gjøres i stand til å møte det moderne trusselbildet gjør at de kan beskytte friheten vi ofte tar for gitt. Vi har fått til mye i denne perioden. Vi er på riktig vei. Samtidig er dette et arbeid som jeg aldri kan si at er ferdig. Vi må jobbe kontinuerlig for å møte truslene og kriminaliteten vi møter til enhver tid.  Jeg skal fortsette å prioritere landets sikkerhet og innbyggernes trygghet. Det er vår viktigste oppgave.