Pilene peker rett vei i Norge

Den nye regjeringsplattformen er mest konkret når det handler om å reversere og se bakover. Den er mindre konkret når det kommer til de største utfordringene som ligger foran oss.

Erna Solberg
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre tar over styringen av Norge på et tidspunkt hvor pilene peker i riktig retning. Klimautslippene går ned, og i september var nesten åtte av ti nye personbiler et nullutslippskjøretøy. Det blir stadig færre arbeidsledige, og norsk industris konkurransekraft mot utlandet er betydelig forbedret. 

Til tross for pandemien er sysselsettingsandelen høyere nå enn da min regjering tiltrådte, og stadig flere ungdommer fullfører videregående opplæring. For første gang på mange år var det i 2019 lavere andel barn i fattige familier enn året før. Redusert innvandring begynner nå å synes i statistikken. I en verden hvor forskjellene øker, så er inntektsulikheten i Norge stabil.

Som sagt er det mange piler som peker i riktig retning. Jeg håper den nye regjeringen vil sørge for at utviklingen fortsetter. Jeg sier «håper», for det er ikke helt lett å spå.

Rik på ord, men fattig på løsninger
På mange områder er Hurdalsplattformen, og statsministerens regjeringserklæring, preget av ambisjoner og mål som også ble uttalt av den forrige regjeringen. Det er bra, og viser at vi står sammen om mye i dette landet. Mest konkret er plattformen når det handler om å reversere og se bakover. 

Det grønne skiftet i næringslivet pågår for fullt. Arbeidsplassene som skal erstatte petroleumssektoren i fremtiden er på vei. Vi vet at de vil kreve høy kompetanse, forutsigbar markedstilgang og et næringsliv som har muskler til å investere. Og skal vi fortsatt ha et høyt velferdsnivå i Norge, må de også levere høy verdiskaping og inntekter til fellesskapet. Hvis lønnsomme jobber i petroleum erstattes med jobber som trenger subsidier og statlig hjelp, vil velferdsambisjonene våre måtte tas kraftig ned. 

På dette området er plattformen rik på ord, men fattig på løsninger.

Ingen skal gå ut på dato
Et mantra for min regjering har vært at ingen skal gå ut på dato i vårt arbeidsliv. Det er et bilde på hvor viktig kunnskap og kompetanse vil være for at den enkelte skal kunne henge med, delta i arbeidslivet og sikre en inntekt å leve av for seg og sin familie. Utfordringene, og behovet for endring og rask tilpasning til arbeidslivets behov, vil være stort både for grunnskole, videregående skole, høyere utdanning og kompetansepolitikken. 

Heller ikke her er det noen særlig konkrete svar å finne i det vi har fått presentert. Vi må altså vente før vi vet hva regjeringen konkret vil på de fleste områder. 

Ingen tydelige prioriteringer fra den nye regjeringen
I trontaledebatten fremhevet min regjering farlige klimaendringer og det å kvalifisere flere til arbeid som de to aller største utfordringene de kommende årene. Jeg ser ingen slike tydelige prioriteringer fra den nye regjeringen. Når det gjelder klima, for eksempel, er plattformen bare konkret når det kommer til hvor innsatsen mot utslipp av klimagasser skal svekkes. 

Fra Høyres side kommer vi derfor i denne valgperioden til å utfordre regjeringen med konkrete forslag. Forslag som vil fortsette å redusere utslippene av klimagasser. Som gir barn og unge en skole som forbereder dem enda bedre på arbeidsliv og studentliv. Som gir de som står utenfor arbeidslivet en sjanse til å prøve seg, en mulighet til å heve sin kompetanse og gleden av å oppleve å kunne bidra. Som gjør det enklere å ta utdanning samtidig med jobb eller samtidig som man mottar ytelser til livsopphold. Som gir pasientene mer, ikke mindre, rett til å velge og kortere ventetid på behandling. For å nevne noe.

Men vi må altså vente på budsjettet og andre saker fra regjeringen før vi vet hva den helt konkret vil på de fleste områder. Og optimist som jeg er, har jeg ikke tenkt til å ta sorgene på forskudd.

Jeg er glad for at statsministeren i redegjørelse 18. oktober ønsket et godt samarbeid med alle partiene i Stortinget. Høyre vil være gjenkjennelig som et konstruktivt opposisjonsparti. Vi vil fremme konkrete forslag som bidrar til at pilene fortsetter å peke i riktig retning for Norge. Jeg vil utfordre regjeringen til å støtte opp om disse forslagene.