De eldste fortjener det beste

VGs Hanne Skartveit har skjønt det, de eldste fortjener det beste omsorgstilbudet vi kan skaffe. Da er den rød-grønne monopolpolitikken en dårlig løsning. I lørdagens utgave av VG ga hun korrekt et bilde av et privatdrevet sykehjem som var konkurransutsatt.

Hennes nyanserte kommentar står i sterk kontrast til mye av den ideologiske skremselspropagandaen som deler av venstresiden hele tiden bruker mot konkurranseutsetting og private tilbud. Ja, det finnes tilbud som er for dårlig, både i offentlig drift og i privat drift, ofte dreier det seg om dårlig ledelse, rutinemangel som leder til høyt sykefravær osv.

Men det venstresiden alltid ser bort fra, er de mange solskinnshistoriene som finnes, og det faktum at blant de best sykehjemmene på kvalitet i f.eks Oslo, så er konkurranseutsatte privatdrevne sykehjem blant de beste.

På fredag besøkte jeg  Ammerudlunden sykehjem i Oslo, som drives av et privat firma for kommunen. De pårørende har to ganger kåret dette til Oslos beste sykehjem. Ammerudlunden er først og fremst et trygt og godt hjem for de eldre. Dette sykehjemmet har lavt sykefravær, høy andel faglærte, god helgebemanning og gode aktivitetstilbud. Det er det eneste sykehjemmet i Oslo og Akershus som ikke har fått en eneste negativ merknad etter tilsyn fra Fylkeslegen. I tillegg får de mer igjen for ressursene enn andre sykehjem, slik at vi frigjør midler til å bygge flere sykehjemsplasser.

Men de rød-grønne vil sette en stopper for gode tilbud som Ammerudlunden. Venstresiden er mer opptatt av hvem som driver sykehjemmet, enn om beboere og ansatte har det bra. De ønsker et omsorgsmonopol, der vi må ta til takke med kommunens tjenester. Dette er en politikk vi forlengst har forlatt på alle andre områder, fordi vi innså at monopol i feks tjenestemarkedet skaper køer, ventetid og dårlig service. Dårlige offentlige omsorgstjenester tvinger frem et klassedelt system, der bare de rike kan kjøpe seg god omsorg.

Høyre vil at alle skal få omsorg av beste kvalitet, og vi lar gjerne de private drive flere sykehjem for kommunen så lenge dette gir de eldre et bedre tilbud. Jeg vil utfordre Jan Bøler, Audun Lysebakken og andre dogmatikere til å svare på hvorfor de vil avvikle de beste omsorgstilbudene vi kan gi dem. Det er mulig de tenker som sin kollega Ap-ordfører Rita Ottervik i Trondheim, som uttalte at det er fint at de eldre har det bra, men det er ikke poenget…

Jo, det er faktisk akkurat det som er poenget!

Kvalitet og kompetanse

Jeg syns det var interessant å lese Sykepleierforbundets uttaleser i Dagens VG om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av sysselsettingspolitikk, enn av kvalitet og kompetanse i omsorgstjenesten.

Det har de helt rett i.

Da Høyre i 2007 gikk inn for en målsetning om at alle ansatte i omsorgsektoren skal være faglærte fikk vi ikke støtte fra regjeringspartiene. Høyre mener at god omsorg krever god kompetanse. Dagens sykehjemsbeboere er ofte svært syke eldre, som trenger et godt medisinsk tilbud, ikke oppbevaring. Dette er blitt enda tydeligere etter at Helseministeren endelig har innrømmet at regjeringen har brutt sitt løfte om flere ansatte i eldreomsorgen.

Vi må rekruttere flere sykepleiere som kan sikre et bedre medisinsk tilbud på sykehjem og i hjemmesykepleie. Høyre vil bevilge en kompetansepott som b.l.a vil bidra til økt lønn for sykepleiere og andre utdanningsgrupper i offentlig sektor. Disse kvinnene har sakket akterut i lønnsutviklingen, fordi fagforeningene har prioritert lavtlønnede. God omsorg krever god kompetanse, derfor må vi ha flere sykepleiere. Vi må også styrke mulighetene for fagutvikling og forskning, slik at omsorgstjenesten blir en attraktiv arbeidsplass.

Høyre vil også styrke legedekningen i sykehjem, ved å innføre et tilskudd som sikrer at leger i sykehjem tjener like mye som leger i sykehus. Vi må sørge for flere dedikerte sykehjemsleger, i stedet for å pålegge fastleger å jobbe litt i sykehjem noen dager i uken. Sykehjemslegene må få hospitere på sykehus for å sikre bedre muligheter for fagutvikling. Høyre vil også investere mer i de mer enn 30 % ufaglærte i omsorgssektoren som gjør en formidabel innsats og som står overfor svært krevende oppgaver, ofte uten faglig støtte. Disse må gis et kunnskapsløft slik at de får økt kompetanse og brukerne får et bedre tilbud.

Det må satses mer på forskning og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at kvaliteten i tilbudet blir bedre og samtidig gjøre det faglig attraktivt å jobbe der. Det holder ikke å øke innsatsen fra nærmest null til nesten ingenting, slik Stoltenberg foreslår. Vi må ta et krafttak for forskning og kunnskap om pleie og eldreomsorgen for at den skal styrkes. Høyre har fulgt dette opp i våre budsjetter, og vil fortsette med det også etter valget.