Verdighet krever handling, ikke bare nye lovregler.

Problemet i omsorgstjenesten er ikke mangel på lovverk, det er daglige brudd på lovverket som er problemet. Verken eldre eller unge får den gode omsorgen de har krav på. En verdig eldreomsorg kan ikke skapes gjennom en viljeserklæring. En verdig eldreomsorg kan bare skapes gjennom målrettet arbeid, økte bevilgninger, strukturelle reformer og fokus på kompetanse og kvalitet i omsorgssektoren. Det finnes ingen snarveier.

Regjeringen, Krf. og Venstre la i går frem et lovforslag og en forskriftsendring som de kalte verdighetsgaranti. Jeg er blitt spurt av enkelte hvorfor Høyre ikke var med på dette. Da må vi spole tilbake til kommunevalget i 2007, og den påfølgende politiske høsten.
I kommunevalgkampen holdt Høyre fokus på valgfrihet og kvalitet i hele den kommunale omsorgstjenesten, både for eldre og yngre mottakere av hjelp. Krf lanserte en verdighetsgaranti. Da Stortinget behandlet regjeringens Omsorgsmelding på høsten, måtte en motvillig Sylvia Brustad forhandle med opposisjonen fordi Jens hadde lovet det i valgkampen.

Vårt utgangspunkt var å få en forpliktende handlingsplan for å forbedre omsorgstjenesten med konkrete mål for utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger og rekruttering av og kompetanseheving for fagfolk. Det var utgangspunktet til Venstre og Krf og, men det ville ikke regjeringen. Vi brøt, de ble og begrepet Verdighetsgaranti var det mest konkrete som kom ut av det.

Verdighetsgarantien er symbolpolitikk. Hvis du har en garanti på en TV du har kjøpt, får du pengene tilbake hvis den ikke fungerer. I verste fall kan du gå rettens vei for å få det du har krav på. Slik er det ikke med verdighetsgarantien. Eldre pleietrengende kan ikke slå i bordet med verdighetsgarantien og kreve bedre omsorg. Det er ikke en verdighetsgaranti, det er et verdighetsønske.

Innholdsmessig er det og lite som skiller denne “garantien” fra den kvalitetsforskriften som Ingjerd Schou laget som sosialminister i 2003. Men la meg slå det fast – det er ingenting gale med verdighetsgarantien, men den løser ingenting heller.

Det er konkret handling og målbare ambisjoner som må til.

Høyre vil ha en god omsorg!
Hvis vi skal sørge for en verdig omsorg, må vi få flere plasser og bedre kvalitet i omsorgstilbudet. Vi må også satse mer på avlastningsplasser, slik at det er mulig for pårørende å ta seg av sine nærmeste uten å slite seg helt ut. Høyre har foreslått mange tiltak for å rekruttere flere sykepleiere og leger til omsorgstjenesten. Vi har også foreslått et kunnskapsløft for de tusenvis av ufaglærte som gjør en formidabel innsats, men som står overfor krevende oppgaver og stort ansvar.

Vi har også foreslått å styrke kompetansen og de medisinske tilbudet i sykehjemmene, slik at de kan behandle syke eldre der, og ikke må sende dehydrerte og demente eldre frem og tilbake til sykehuset som pakkepost.

Høyre har i alle sin alternative statsbudsjett de siste tre årene foreslått å øke bevilgningene til kvalitetstiltak i omsorgstjenesten med ca 250 mill kr utover regjeringens forslag. Dette omfatter også bedre tilbud om omsorg ved livets slutt (samt rekruttering av flere fagfolk, kunnskapsløft osv).

Pasientene må få bedre mulighet for å leve, ikke bare overleve. Pasientene må få bedre tilbud om opptrening slik at de kan mestre hverdagen etter et slag, et fall eller et hjerteinfarkt. Mange eldre stues bort ¨på sykehjem, fordi de ikke får opptrening slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. Bedre rehabilitering vil være en god investering i bedre livskvalitet for pasientene, og samtidig sikre god bruk av samfunnets ressurser ved å redusere behovet for sykehusinnleggelser og omsorgstjenester.

Bedre rehabilitering har vært Høyres fremste satsingsområde innenfor helsebevilgningene de siste årene.

25 tanker om “Verdighet krever handling, ikke bare nye lovregler.”

 1. Denne verdighetsgarantien er noe stort tull.

  Det som her løftes frem bnurde være en selvsagt ting (ytelse) uansett om man har en avtale eller ikke. Men antagelig har noen oppdaget at det er 8-900 000 pensjonister her i landet. Tenk om alle stemte på det partiet som gartanterte å prioritere pensjonister og trygdedes behov?

  Nå har Stoltenberg ved tidligere anledning sagt at et “løfte” er ikke å betrakte som et “løfte” medmindre det følges av en garanti. Og her bruker man faktisk ordet “garanti” (verdighets-garanti), men siden regjeringen ikke er innstilt på å gi pensjonister er “lovfestet rett” (som om det hadde hjulpet) så blir vel dette helt fromme ønsker?

  Og så får vi vel snart en ny Stoltenberg-definisjon av ordet “garanti”, tror du ikke?

 2. Hei Erna !
  Titter bare som snarest innom deg og krediterer deg full stjernepott for et meget viktig og godt innlegg i denne svært fundamentale saken. Jeg er selv ufør og mangler både hjelp til selvhjelp og et verdig liv. Takk for at du/dere poengterer viktigheten av verdighet også for oss som er “yngre” !

 3. Det vi trenger er mindre lover, mindre byrokrati og mere vilje fra politikerene……

  SYMBOLPOLITIKK har vi hatt i 4 år nå. Det holder…….

 4. Helseministerens lovbløff…

  Tenk nå skal stell, mat, mobilisering og tur ut bli en lovpålagt rett for de eldre!
  Er det ikke fantastisk at vi har en helseminister som kommer med en slik “nyhet” midt i valgkampen, og som sikkert håper på at noen vil tro at dette er et nytt, godt tiltak fra regjeringen!

  Her kommer ministeren med et utspill hvor han setter på dagsorden kriterier som vi i helsevesenet har jobbet etter så lenge vi har hatt et helsevesen.
  Det er vel ingen som tror at de eldre får en bedre hverdag om regjeringen innfører en “ny” lov om hva de krav på!?
  Som om en lov løser personellmangelen vi har og som er den direkte årsak til at de pleietrengende ikke får det de har krav på i dagens Norge.

  Bjarne Håkon Hansen lanserer nye ideer og vyer for eldreomsorgen, som han riktignok innrømmer ikke er optimal i dagens situasjon. Han sier de eldre nå skal få en lovpålagt rett til enerom, de skal få hjelp i matsituasjonen, de skal få komme ut i frisk luft og ikke minst; de skal få en verdig avslutning på livet.
  – Men har sier ikke noe om hvem det er som skal betale for de ekstra ressursene dette krever. Om tanken er som i alle foregående omstillingsprosesser i helsevesenet; at kommunen er ansvarlig for å gjennomføre disse lovpålagte oppgavene, ja da vet vi i alle fall hva som skjer…
  Kommunene har verken penger eller sårt tiltrengte sykehjemsplasser!

  Regjeringen har også skrytt av disse 10 000 hendene som er tilført helsenorge i inneværende stortingsperiode, men som ingen vet hvor er?

  Som beskrivelse av virkelighetens helsevesen har jeg lyst til å sitere hva en kollega skrev om denne saken;
  pasientene lider, de kunne fått bedre stell og observasjoner. Pasientene har ikke fått det bedre.. Politikere er ikke troverdige, jeg tror ikke på dem!
  Ti tusen hender! For å si det rett ut på nordnorsk og i en en språkdrakt jeg sjelden bruker: Dikt og førrbainna løgn!

  – som jeg skriver under på!

 5. Jeg er veldig glad for at du poengterer at verdighetsgarantien ikke er annet enn symbolpolitikk.

  At regjeringen mot slutten av sin regjeringsperiode går inn for en slik verdighetsgaranti vitner om at de ikke helt har klart for seg hvor skoen trykker i eldreomsorgen.

  I Norge burde det være en selvfølge at både eldre og yngre får den hjelpen de trenger! Det handler om stolthet og verdighet!

 6. Her snakkes det bare om pasientens rettigheter. Den er for lengst skjøvet til side. Her tenkes det kun penger. Kan penger måles opp mot et eldre menneske sine siste dager? Det skulle hvert himmelriket på et bo og behandlingssenter hvor som helst i Norge.
  Jeg er psykiatrisk hjelpepleier og helsesekretær. Jeg styrer to avd. På et sykehjem. Med 16 pasienter. Jeg skal dele ut medisiner 3 ganger i løpet av min vakt til disse. Og være sosial. Jeg skal smøre og varme mat til måltidene. Jeg skal tømme søpel. Og jeg bruker heis for 5 av mine pasienter som er lamme fra halsen og ned. (MS og Parkinson) Jeg gir pegsondeernæring. Og jeg steller sår med riktig hygiene. Pauser har vi ikke tid til. Jeg er ikke ferdig med min jobb til nattevakten kommer for å ta over. Vi har et dårlig miljø på våre avd. Pga arbeidspresset. For mange forskjellige kulturer. Og noen snaker dårlig norsk. Og jeg tror ikke folk tror på det jeg skriver her. Penger er ikke alt som skal til. Men vi mangler vilje og kompetanse sårt. Det holder ikke med en sykepleier som instiusjonssjef lengere. Jeg har 12 års praksis i jobb innen psykisk helse og innen somatikk. Jeg ser på disse årene og mener dette er grov omsorgssvikt. Har vurdert og sende brev til fylkeslegen. Men vi må gjøre det alle på jobben. Ikke bare jeg.

  Dette var ment som litt reklame for norsk helsesektor. Håper ikke jeg har skremt noen. Pasientene skal bli hørt. Og jeg hører. Legger av denne grunn klagene jeg får på jobb, fordi jeg ikke har 8 armer her.

  Erna Solberg gjør noe. Det er ille nå.

 7. Som spesialsykepleier i geriatri må jeg si at du peker på mange helt vesentlige forhold i ditt innlegg. Jeg arbeider med akuttgeriatri i sykehus, og vet at rehabilitering SKAL være integrert i behandling av den eldre fra dag en. Dette er ikke bare riktig og nødvendig pasientbehandling, men også god samfunnsøkonomi.
  Dessuten må det på plass kompetanse i sykehjemmene, både på lege og sykepleiersiden. Det må bygges flere sykehjemsplasser ikke bare spesialavdelinger for demente, men også korttidsplasser med rehab som hovedoppgave. Disse må brukes til pasienter som skrives ut fra sykehus, men også for pasienter som er hjemmeboende, men som trenger et forsterket tilbud i noen uker. Prinsippet må være lavest mulig omsorgsnivå, ikke la disse pasientene ligge i de dyreste sengene (i sykehus). De eldste og skrøpeligste pasientene har ikke godt av å være i sykehus lenger enn strengt tatt nødvendig. Resultatet blir gjerne forvirringstilstander, sykehusinfeksjoner og passivisering. Sykehusbemanningen er nå så lav at den pleie og mobilisering/trening disse har behov for ikke kan prioriteres dessverre. Lykke til!

 8. Til Erna! Du sier at det ikke må en lovendring til.
  Dette er feil! Alle partier snakker så vakkert om
  eldreomsorg og å ta vare på de som ikke har det
  så bra, dette blir bare floskler når valget er over.
  De som styrer skylder på kommunene,og kom-
  munene skylder på de som styrer. Ved en lovendring som sier hva en har krav på, så slipper
  en dette. Regeringer sier vi gir penger, kommunene prioriterer de lovpålagte oppgaver,
  derfor blir det ingenting,eller smuler til de eldre.

 9. Vil du rekruttere får du betale deretter. For meg er en jobb i kommunal omsorgstjeneste sørgelig uaktuell så lenge man a) betaler småpenger, b) opererer med stillingsstørrelser så små at det er umulig å forsørge seg selv og c) konsekvent forventer at god omsorg = omsorg som tar høyden 5 minutter.

  Inntil videre tar jeg meg jobb i lønnsdrivende, privat vikartjeneste for å få lønna opp der den hører hjemme – og oppfordrer alle andre sykepleiere til å si opp i det offentlige og gå inn i privat virksomhet. Til slutt må det vel fise inn hos en eller annen politiker…

 10. Hei Erna,
  Nok en tom utblåsing fra deg. Jeg er litt enig med deg, men mest uenig. Det folk flest ikke vet f.eks i Oslo er at det er bystyre med Høyre ( Ditt parti) og Frp, V og Krf som styrer Oslo. Dere har ansvar for bl.a. sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgsboliger og kommunale boliger ( dette er en spesiell boligsituasjon hvor eldre blir stuet sammen med alt annet søppel). Hva skjer i kommunen her? Det er sørgelig greier. Dere har opprettet en etat ( Sykehjemsetat) hvor bydelene må betale større sum for en sykehjemsplass, og den blir stadig dyrere. Bydelene har ikke råd til å sende eldre til sykehjem eller korttidsopphold, rehab, fordi det er blitt svindyrt med deres markedspolitikk.
  Jeg jobber som sykepleier og vet alt om eldreomsorg. Jeg har jobbet i kommunen før (1987- 1996) og siden jobbet i det private og nå skal jeg tilbake til kommunen som leder. Jeg er overasket over at du nå blåser ut slik. Jeg håper at du kan følge med på lokalavisen groruddalen( gratis avis), eller http://www.lokalavisen.no rett etter sommer. Der skal jeg blåse ut hva jeg har funnet ut om styre i oslos eldrepolitikk.
  Takk for oppmerksomeheten.

 11. Det er rart, men uansett hvem som styrer så går det hardest ut over, politiet de gamle og skolebarna. Altså de viktigste tingene. De borgerlige hadde makten i 8 år frem til 2006. Det var de samme problemene da. De gamle stables rundt som søppelsekker, dopes ned for å minske arbeidspresset på pleierne, skolene forfaller og man utdanner ikke nye lærere..

  I Trondheim var det Høyre som styrte i 10 år. alt forfalt, mens det alltid var penger til utsmykking og statussymboler. Sosialsatsene lå langt under statens, sykehjemsplasser og skoler ble lagt ned. I dag med de rødgrønne er dette bildet snudd på hode. Det har kostet, men det er bygget mange nye skoler. Sosialsatsene har økt med rundt 1000 kr mnd, og det er gjort en storinnsats for barn og ungdom.

  Oslo. I perioden fra 2000 og 2006 ble 1.087 færre lærere, mens antallet elever økte med 2.904. – Under borgerlig styre.

  Jeg kan ikke se at et regjeringsskifte vil gjøre ting bedre. På NRK i går sa NAF sjefen at etterslepet på veinettet ser ut til å bedre seg takket være den rødgrønne regjeringen…

  Det er alltid lett å sitte på gjærdet og peke på problemene, men noe helt annet å sitte i regjering? Da kommer listene med prosjekter som har høyere prioritering og problemene med å finne finansiering. Derfor hører vi de samme problemene år etter år, og uansett hvem som styrer.

  Jeg synes vi har det ganske bra nå, men velferdstaten kan selvsagt og bør forbedres. Jeg tror ikke privatisering som Høyre ønsker er løsningen, men heller samle kreftene om å få verdens beste offentlige skoler, eldre og helseomsorg. Det har vi råd til, men ikke om alle trekker i hver sin retning. Kanskje er det noe galt med styreformen vår. Vi er et splittet rike!

  Jeg tror det er viktig med garanti, men det forutsetter at det offentlige i større grad kan stilles til ansvar for lovbrudd og misshandling. Ting et vanlig menneske kunne fått livstid for fører i verste fall til at en person mister jobben, for så og omplasseres et annet sted i kommunen.

  Nå leser vi også på NRK tekstv i dag at politikere og byråkrater høyt oppe i systemet presser seg til bedre helsetjenester, og jeg er sikker på at om politikerne stillte sist i alle køer så ville vi få det perfekte samfunn. Det er ikke vanskelig å gjøre en dårlig jobb når det ikke berører en selv?

  Så jeg vet ikke jeg Erna.. av to onder vil jeg nok velge dem som vil bevare ressursene og arvesølvet på norske hender. Da har vi i hvertfall muligheten til å bestemme selv.

 12. Nå er vi igjen tilbake til mine tidligere påpekninger:
  EN ALTOMGRIPENDE STRUKTURREFORM MÅ GJENNOMFØRES FØR MILLIARDENE KASTES UT I MER ELLER MINDRE GODE KVALITETSREFORMER!

 13. Bra Erna! Dette er Høyre på sitt beste. Fortsett gjerne på denne måten og angrip sosialistiske floskler og lovfestinger som ikke betyr noe.

 14. Først vil jeg få sagt at jeg har i alle år stemt Høyre. Flott at dere bl.a jobber for en bedre omsorgstjeneste.
  Å arbeide på alders- og sykehjem er en av de tøffeste jobbene som finnes i vårt samfunn.
  Likevel så pinlig underbetalt…..
  Jeg har i de siste 20 år arbeidet som anestesisykepleier, og har mange flinke kolleger på operasjonsavdelingen.Våre jobber har en viss status innen helse, det vet vi.Det er mere enn vi kan si om de som jobber på alders- og sykehjem
  Veldig ofte diskuterer vi eldreomsorgen spesielt, fordi mange av oss har gamle foreldre som er på en eller annen institusjon.
  Vi hadde en spørrerunde blant personalet om hvorvidt de kunne tenke seg å jobbe med eldre?
  Svaret var overraskende! Mer enn 50% av spesialsykepleierne kunne tenke seg en slik jobb,-hvis man fikk anstendig betalt for det.
  Som flere sa: Politikerne har ikke skjønt dette!
  Hev lønnen til de som jobber i dette beinharde yrke betraktelig,(og da mener vi ikke noen lusne kroner!)Vær konkuransedyktig på lønn ,gå forbi de feteste privatklinikkene og i tillegg bruk midler på opplæring av andre yrkesgrupper,-.
  Hva ønsker vi når vi blir gamle? Hva ønsker du, Erna? Ett verdig liv med mulighet til å fortsatt oppleve noe positivt,-med mulighet til optimal omsorg og pleie av persomer som har tilstrekkelig kompetanse? Jeg velger å tro det.
  Våre nye landsmenn gjør sikkert en fin jobb noen steder,-men de fleste av oss ønsker behandlere og pleiere med bred medisinsk bakgrunn,som ser det hele mennesket, og som vi kan kommunisere med. Som ikke bare jobber der i mangel av noe annet.Beklager, men slik er det for mange, uten at jeg ønsker å stigmatisere noen.
  Kjære Erna,-lytt til oss som jobber nært mennesker og som stadig hører hva som trengs.
  Det er i allefall INGEN probblemer med å rekruttere sykepleiere til disse stillingene,- men det forutsettes at de blir verdsatt i form av lønn.
  Da får man den ekspertisen man ønsker, også innen helse.

 15. Hei
  Takker for mange innspill og kommentarer.
  La meg kommentere et par.

  Til lønnsspørsmålet i omsorgssektoren. jeg er enig med deg i at det lønner seg for lite å jobbe i sektoren for de med lang utdanning. Høyre har foreslått en likebehandling lønnsmessig av sykehjemsleger og sykehusleger.

  Vi har og sagt at vi ønsker en kompetansepott i lønnsoppgjørene i offentlig sektor fremover fordi det er det som er det reelle likelønns problemet .

  Så til den enkle retorikken fra noen om at det Høyre ønsker er privatisering. Det Høyre ønsker er kvalitet og valgfrihet. Hvis du leser hva vi faktisk har foreslått som er omtalt i bloggen – så dreier det seg om kvalitetsforbedringer i offentlig sektor, satsing på kompetanse og kunnskap.

  Til eksemplene fra Oslo og Trondheim. HVis skolen i oslo er så elendig – hvorfor får den til stadighet de beste resultatene?

  Og jeg kjenner ikke bildet som tegnes av omsorgen i Trondheim, som leser bl.a av Adressavisen er bildet noe helt annet.

  Men det er svært få kommuner som har en god nok omsorgsektor, derfor trenger vi satsing på å utvikle eldreomsorgen fremover.

 16. Skolene i Oslo får de beste resultatene fordi det er den byen som trekker den intelektuelle eliten til seg. Skal man opp og frem så er Oslo et fint sted å begynne. Disse menneskene får barn og de arver mye av foreldrenes egenskaper. Oslo har nok også et høyere kvalitetsnivå på lærerne.

  Dere vil samarbeide med FRP som roper så høyt om eldreomsorg. I FRP kommunen Fauske legges de gamle inn på dobbeltrom for å spare penger. Man vil redusere sosialsatsene med 15% (Det var fattigdomspolitikken) og privatisere teknisk sektor.

  Privatiseringsspøkelse er riktig nok større hos FRP, men en stemme til Høyre er en stemme på Siv ser det ut til.

  Jeg ønsker at staten som er oss skal eie og forvalte ressursene, bedriftene og eiendommene. Høyre og FRP vil f.eks privatisere statkraft og mye annet. Det er som å selge gåsa som legger gullegg, fremfor å høste eggene. Og som eksperter riktignok påpeker finnes det få nordmenn som er pengesterke nok, og scenariet kan fort bli at ressursutvinningen oa, kan kontrolleres fra saudiarabia eller USA, og de er sikkert ikke først og fremst interessert i miljøet vårt.

  Jeg ønsker også å holde Norge utenfor EU, og her stemte både Siv og Carl I Hagen for å endre grunnloven for å lettere få oss inn. men populistiske som dem er så sier de i en sterk nei periode at de ikke har tatt standpunkt til EU….

  Hvor Høyre står her vet jeg ikke

 17. Og atter en gang er snakk om lønnsjustering…. kun for leger.

  Det er ikke legene som jobber på alders- og sykehjem. Det er sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeider. Lavtlønte kvinner, Erna. Hvorfor i all verden skulle de høre på deg når alt du snakker om er allerede godt lønte leger – uansett hvilken sektor de jobber i?

  Nei – pleierne får slutte i sektoren og ta seg jobb gjennom vikarbyråene for å presse lønningene opp. Det er nok av oppdrag! Og kan hende fiser det inn også hos Høyre til slutt at lavtlønte kvinner også trenger lønninger å leve av.

 18. Nordmenn som flytter utenlands, enten som alderstrygdede eller som uføre, sparer den norske staten for milliarder. Det er ganske snodig at verken Erna Solberg eller andre sentrale politikere fremmer dette som et valgkamp-utspill av stor betydning. Ikke bare unngår vi å økonomisk belaste et allerede skakkjørt helse og sosialsystem – i tillegg opptar vi ikke plasser på norske syke- og aldershjem.
  http://www.emigrant1.org

 19. Svar til Marte
  Kompetansepott i lønnsoppgjøret er jo rettet mot sykepleierne, har registrert at sykepleierforbundet roser oss for vårt standpunkt.

 20. Det er litt artig å lese blogger, særlig synes jeg det kan være informativt (vet ikke om jeg nå mener alvor, eller er ironisk) å lese politikernes blogger spesielt nå før valget.
  Festet meg i dag ved D. Høybråtens blogg hvor han snakker om sterkere rettigheter for eldre. http://dagfinn.vgb.no/ Krf har blitt enig med regjeringen og venstre om en såkallt verdighetsgaranti for eldreomsorgen.
  Første tanken som slo meg var at dette var veldig stigmatiserende. Hvorfor skulle eldre ha mer garanti på verdighet enn andre?
  Men jeg leser nøyere og ser at det er eldreomsorgen generelt som bør ha en verdighetsgaranti. Det faller mer på plass med mine egne meninger.
  Selv har jeg jobbet i eldreomsorgen i rundt 30 år, både *på gølvet* og som leder.
  Eldre og syke mennesker kan man aldri tjene penger på. Jeg ser behovet for å få mest mulig igjen for hver krone, men effektivitet bør aldri gå på bekostning av omsorg.
  For meg er den beste garantien i eldreomsorgen å ha nok mennesker som bryr seg om.
  Det er ikke bare spørsmål om lønn. Men jeg skulle ønske dette også ble tatt med i en slik garanti. At man som leder kan få betalt for å bli den som alltid sitter igjen med arbeid når alle andre er gått hjem, eller når en må fortsette sin frihelg med å jobbe fordi sykmeldinger har tendens til å strømme inn, særlig sommerhelgene.
  Statusheving, i form av lønnsøkning, kompetanseheving ville gjøre eldreomsorgen mer attraktiv å jobbe i.
  For min del var det utrolig spennende sted å jobbe. Med sykehusenes stadig kortere liggetid stod institusjoner og hjemmesykepleie for en mengde utfordringer…hvor man fikk bruk for stadig større kompetanse.
  Men en må heller ikke glemme de som ikke har bruk for stor medisinsk hjelp, men rett og slett noen som bare kan komme å hjelpe med dagliglivets gjøremål. Alle behøves.
  Selv ble jeg syk etter så mange år med å få puslespillet til å gå opp hver dag, aldri ha fri.
  Dette kan rettes på ved at verdighetsgarantien garanterer nok personale.
  Viktig er det å få med seg fagorganisasjonene til å se alle flotte utfordringer i denne delen av faget, og ikke bare føre lønnskamp og være misfornøyde.

  – engasjert hilsen medi –

 21. Regjeringa har i alle fall gjort mykje for å betre eldreomsorga ved å tilføre kommunene betydeleg meir pengar.

  Dreiv ikkje Høgre ei økonomisk svelteforing av kommunane når dei hadde makta?

 22. Til Åshild
  Takk for en engasjert kommentar, jeg er enig med deg i at verdighet må innebære flere hender, men det er ikke det samme hvilke hender. Kompetanse hos de som jobber i sektoren er kjempeviktig.

  Til odd:
  Du gjentar de rødgrønne mytene, men man trenger ikke myter når man har fakta. Realveksten i forrige Stortingeperiode for kommunene var på 4.2% i denne perioden på 4.3% forskjellen er altså 0.1%. Når det gjelder de frie midlene – så var veksten 0.1 % større i forrige periode enn i denne. det er de pengene som kan brukes til eldreomsorg.

  I fjor gikk kommune Norge med det største underskuddet de noen gang har hatt.

  Når de rødgrønne tegne bilde av sulteforing, så var det fordi vi de 2 første årene måtte stramme til på budsjettene fordi vi arvet en økonomi i ubalanse med økende ledighet og utflytting av arbeidsplasser. Denne Regjeringen kom til dekket bord, orden i økonomien, nedadgående arbeidsledighet ogsatset første året på kommunene, etter det har det vært tynt.

 23. Hvorfor har du en blogg? En ren propaganda-blogg hvor du aldri gir tilsvar på innspill du får?

  Da er det jo liten eller ingen vits i å kommentere her! (Du har ikke gitt tilsvar på mottatte kommentarer så langt!)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *