Bedre kvalitet og økt kapasitet i Eldreomsorgen

I går presenterte vi 10 tiltak for bedre kvalitet og 3 tiltak for å øke kapasiteten i eldreomsorgen i Norge.

Vårt utgangspunkt er at eldreomsorgen må gjøre det mulig for alle å ha god livskvalitet hele livet,De som bruker omsorgstjenester skal få dyrke hobbyer, komme ut og gå turer, oppleve kultur, være i aktivitet og ha meningsfulle samtaler med andre mennesker.

Selvfølgelig vil graden av deltagelse og aktivitet være ulik, de som f.eks kommer på sykehjem har enten svært dårlig helse eller er demente. De skal likevel ikke oppleve at våre omsorgsinstitusjoner er oppbevaringsplasser, omsorgen skal være god, måltider et høydepunkt og det skal være tilpassete aktiviteter. Særlig de som blir demente bor lenge på sykehjem. Det er kjent at vi overmedisinerer og at mangel på aktivitet gir økt behov for sovemedisin. Derfor mener vi det viktig å løfte kvalitet og kunnskap om kvaliteten i den enkelte kommunene.

Vi vet svært lite om kvaliteten på eldreomsorgen, hvilken hverdag de eldre opplever. Derfor foreslår vi kvalitetsnormer og muligheten til å måle hvor godt man oppnår målene. Da får den enkelte kommune og en pekepinn på hvor de ligger i forhold til andre. Dette er viktig for å lære av de beste.

Vi vet ikke nok om kvaliteten i norsk eldreomsorg, men vi vet at det bygges for få sykehjemsplasser, særlig med tanke på fremtidige behov,
Vi mener kommunene fortsatt skal ha ansvaret for hele eldreomsorgen, det vil gi den mest sammenhengende, fleksible og eldrenære omsorgen. Likevel gir ikke dagens finansieringsmodell en høy nok takt på sykehjemsutbygging. Kommunene peker ofte på at driftskostnadene for kommunene er høyere ved sykehjemsplasser enn ved heldøgnsomsorgplasser. I omsorgsboliger får eldre statlig bostøtte, medisiner dekkes gjennom det ordinære refusjonsystemet, og pasienthjelpemidler dekkes av hjelpemiddelsentralen. Alt dette bidrar til at drift av sykehjemsplasser blir dyrere for kommunene enn heldøgns omsorgsboliger.

Det er denne forskjellen vi har foreslått å kompensere for slik at kommunene ikke av økonomiske grunner velger omsorgsboliger fremfor sykehjemsplasser

Aftenposten gjør idag et nummer av at vi ikke vil tallfeste hvor mange sykehjemsplasser som skal bygges. Behovet for sykehjemsplasser avhenger av hvor godt utbygd andre tjenester er. God hjemmesykepleien, bokollektiv for demente, gode omsorgsboliger vil alle bidra til mindre behov. På den andre siden trekker samhandlingsreformen andre veien. Flere flyttes tidligere ut av sykehus. Beslutningen om hva som bygges er kommunenes, å gå ut med tallvalgløfter når en selv ikke skal vedta byggingen tror jeg er lite lurt. Våre forslag gjør utbyggingsvedtakene i kommunene mer behovsorientert enn økonomiorientert. Det er et viktig steg på veien til bedre eldreomsorg.

Under her finner du de konkrete forslagene vi fremmet.

Høyres tiltak for bedre kvalitet

1. Etablere nasjonale kvalitetsnormer for pleie- og omsorgssektoren. I sammen med KS, ansatte og brukerorganisasjonene bør staten få utarbeidet noen nasjonale kvalitetsindikatorer for både institusjonsbasert og hjemmebasert pleie- og omsorg. Disse skal fange opp brukerne og pårørendes opplevelser av kvalitet. Dette skal ikke komme i tillegg til eksisterende rapportering, men enten bygge på eksisterende eller erstatte unødvendig rapportering. Hensikten er å sikre sammenlignende informasjon. På den måten kan en bruke informasjonen meningsfullt i arbeidet med kvalitetsforbedring.

2. Innføre ordning med «Bruker- og pårørendeutvalg» i ved heldøgns pleie- og omsorgstilbudene i kommunene, etter modell fra FAU ene i skolen.

3. Støtte etablering av en frivillig organisasjon som kan representere pårørende lokalt og nasjonalt.

4. Kompetanseheving gjennom en statlig satsing på etter og videreutdanning for de som jobber i pleie- og omsorgssektoren. Etablere egne lederutviklingsprogrammer i sammen med KS.

5. Statens helsetilsyns landsomfattende tilsynsmeldinger om ulike tema i primærhelsetjenesten og årsrapportene til pasient og brukerombudene skal behandles i kommunestyrene som en egen sak om kvalitet i tjenesten.

6. Innføre kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgsloven.

7. Innføre nasjonale krav til legedekning på sykehjem og likestille lønnsvilkårene mellom sykehjemsleger og sykehusleger.

8. Satse på økt forskning i primærhelsetjenesten og etablere flere undervisningssykehjem

9. Etablere en forpliktende nasjonal opptrappingsplan for habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.

10. Innføre fritt rehabiliteringsvalg

Høyres tiltak for bedre kapasitet:
1. Etablere en statlig driftstilskuddsordning for å nøytralisere forskjellen i driftskostnader mellom sykehjem og omsorgsboliger og stimulere kommunene til å bygge flere sykehjemsplasser.

2. Etablere en rentekompensasjonsordning på toppen av dagens husbankfinansiering av sykehjem og bofelleskap for demente.

3. Endre regelverket slik at det blir like enkelt for private/ideelle/borettslag å bygge ulike institusjoner og bofelleskap for eldre som det var å bygge ut barnehager.

De eldste fortjener det beste

VGs Hanne Skartveit har skjønt det, de eldste fortjener det beste omsorgstilbudet vi kan skaffe. Da er den rød-grønne monopolpolitikken en dårlig løsning. I lørdagens utgave av VG ga hun korrekt et bilde av et privatdrevet sykehjem som var konkurransutsatt.

Hennes nyanserte kommentar står i sterk kontrast til mye av den ideologiske skremselspropagandaen som deler av venstresiden hele tiden bruker mot konkurranseutsetting og private tilbud. Ja, det finnes tilbud som er for dårlig, både i offentlig drift og i privat drift, ofte dreier det seg om dårlig ledelse, rutinemangel som leder til høyt sykefravær osv.

Men det venstresiden alltid ser bort fra, er de mange solskinnshistoriene som finnes, og det faktum at blant de best sykehjemmene på kvalitet i f.eks Oslo, så er konkurranseutsatte privatdrevne sykehjem blant de beste.

På fredag besøkte jeg  Ammerudlunden sykehjem i Oslo, som drives av et privat firma for kommunen. De pårørende har to ganger kåret dette til Oslos beste sykehjem. Ammerudlunden er først og fremst et trygt og godt hjem for de eldre. Dette sykehjemmet har lavt sykefravær, høy andel faglærte, god helgebemanning og gode aktivitetstilbud. Det er det eneste sykehjemmet i Oslo og Akershus som ikke har fått en eneste negativ merknad etter tilsyn fra Fylkeslegen. I tillegg får de mer igjen for ressursene enn andre sykehjem, slik at vi frigjør midler til å bygge flere sykehjemsplasser.

Men de rød-grønne vil sette en stopper for gode tilbud som Ammerudlunden. Venstresiden er mer opptatt av hvem som driver sykehjemmet, enn om beboere og ansatte har det bra. De ønsker et omsorgsmonopol, der vi må ta til takke med kommunens tjenester. Dette er en politikk vi forlengst har forlatt på alle andre områder, fordi vi innså at monopol i feks tjenestemarkedet skaper køer, ventetid og dårlig service. Dårlige offentlige omsorgstjenester tvinger frem et klassedelt system, der bare de rike kan kjøpe seg god omsorg.

Høyre vil at alle skal få omsorg av beste kvalitet, og vi lar gjerne de private drive flere sykehjem for kommunen så lenge dette gir de eldre et bedre tilbud. Jeg vil utfordre Jan Bøler, Audun Lysebakken og andre dogmatikere til å svare på hvorfor de vil avvikle de beste omsorgstilbudene vi kan gi dem. Det er mulig de tenker som sin kollega Ap-ordfører Rita Ottervik i Trondheim, som uttalte at det er fint at de eldre har det bra, men det er ikke poenget…

Jo, det er faktisk akkurat det som er poenget!