Kvalitet og kompetanse

Jeg syns det var interessant å lese Sykepleierforbundets uttaleser i Dagens VG om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av sysselsettingspolitikk, enn av kvalitet og kompetanse i omsorgstjenesten.

Det har de helt rett i.

Da Høyre i 2007 gikk inn for en målsetning om at alle ansatte i omsorgsektoren skal være faglærte fikk vi ikke støtte fra regjeringspartiene. Høyre mener at god omsorg krever god kompetanse. Dagens sykehjemsbeboere er ofte svært syke eldre, som trenger et godt medisinsk tilbud, ikke oppbevaring. Dette er blitt enda tydeligere etter at Helseministeren endelig har innrømmet at regjeringen har brutt sitt løfte om flere ansatte i eldreomsorgen.

Vi må rekruttere flere sykepleiere som kan sikre et bedre medisinsk tilbud på sykehjem og i hjemmesykepleie. Høyre vil bevilge en kompetansepott som b.l.a vil bidra til økt lønn for sykepleiere og andre utdanningsgrupper i offentlig sektor. Disse kvinnene har sakket akterut i lønnsutviklingen, fordi fagforeningene har prioritert lavtlønnede. God omsorg krever god kompetanse, derfor må vi ha flere sykepleiere. Vi må også styrke mulighetene for fagutvikling og forskning, slik at omsorgstjenesten blir en attraktiv arbeidsplass.

Høyre vil også styrke legedekningen i sykehjem, ved å innføre et tilskudd som sikrer at leger i sykehjem tjener like mye som leger i sykehus. Vi må sørge for flere dedikerte sykehjemsleger, i stedet for å pålegge fastleger å jobbe litt i sykehjem noen dager i uken. Sykehjemslegene må få hospitere på sykehus for å sikre bedre muligheter for fagutvikling. Høyre vil også investere mer i de mer enn 30 % ufaglærte i omsorgssektoren som gjør en formidabel innsats og som står overfor svært krevende oppgaver, ofte uten faglig støtte. Disse må gis et kunnskapsløft slik at de får økt kompetanse og brukerne får et bedre tilbud.

Det må satses mer på forskning og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at kvaliteten i tilbudet blir bedre og samtidig gjøre det faglig attraktivt å jobbe der. Det holder ikke å øke innsatsen fra nærmest null til nesten ingenting, slik Stoltenberg foreslår. Vi må ta et krafttak for forskning og kunnskap om pleie og eldreomsorgen for at den skal styrkes. Høyre har fulgt dette opp i våre budsjetter, og vil fortsette med det også etter valget.