Disse mister makt hvis Høyre får bestemme

En av de viktigste konservative innsiktene er behovet for maktspredning, betydningen av å motvirke maktkonsentrasjon. Jeg mener det vil være sunt å begrense makten til flere aktører i dette landet, nettopp derfor har jeg lagt frem en oversikt over hvem som definitivt mister makt dersom Høyre får styre etter valget 14.september.

Roar Flåthen og LO. Partisponsor, medieeier, fagforening etc. Må finne seg i at jeg lytter like mye til YS, Akademikerne, Unio, NITO og de som har valgt å være uorganiserte som til LO.

Hanne Harlem, styreleder i Helse Sør-Øst. Skal være både kunde og produsent av helsetjenester til halve Norge. En umulig dobbeltrolle.

Vi vil gi makten til den enkelte pasient, som skal få oppsøke et privat sykehus for statens regning når man har fått en medisinsk diagnose som skal behandles. Vi vil også legge ned de regionale helseforetakene og skille rollene som bestiller og utfører i helsevesenet.

StatoilHydro. StatoilHydros størrelse er en utfordring. Er det hunden som logrer med halen eller omvendt? Jeg vil sikre at det er politikerne som bestemmer og at Statoil får konkurranse og utfordringer.

Næringsdepartementet. Omfanget av det statlige eierskapet skal reduseres, bli mer profesjonelt og i mindre grad legge seg opp i daglig drift. Det blir flere arbeidsplasser og mer verdiskapning når det blir rom for flere aktive, private eiere.

Trond Giske og Kulturdepartementet. Makten må spres, og gis tilbake til kunstnere selv. Høyre vil mobilisere private midler gjennom skattereglene, og gjennom tilskudd til en bredt anlagt kultur og næringslivsorganisasjon som et tyngdepunkt ved siden av Norsk kulturråd, vil Høyre utvikle samarbeidet mellom kultur og næringsliv. For Høyre handler kulturlivets frihet seg om noe mer enn hvorvidt man blander seg inn i programarbeidet i den enkelte institusjon. Ensidig statlig finansiering inviterer til politisk riktighet og servilitet. Man vil fort skjele til de som bestemmer hvem som, og hva som, skal få, og kriteriene som gjelder.

Fylkespolitikerne. Får ikke lenger bestemme hvilke skoler elevene skal gå på, elevene skal få bestemme selv. Fylkeskommunen skal dessuten legges ned.

Janne Sollie, direktør i Direktoratet for Naturforvaltning. Har blitt en politisk aktør og en stat i staten. Direktoratet skal gjennomføre regjeringens vedtatte politikk og bli mer lydhør for folk i distriktene.

Fylkesmennene. Adgangen til å overprøve lovlig fattede vedtak i kommunene skal begrenses kraftig.

Landbruksdepartementet. Slipp bonden fri. Det finnes mange bønder som kan drive lønnsomt med færre reguleringer.

Landbrukssamvirkene. Må belage seg på mer konkurranse med en Høyre-regjering. Jeg vil også styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan. Det innebærer å fjerne regjeringens rolle som ankeinstans for Konkurransetilsynet, ved å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurranse. Makten skal tilbake til forbrukerne.

Hovedpoenget med denne oversikten er å vise hvilke aktører som har for mye makt og hvor det forekommer uheldig maktkonsentrasjon. Mitt poeng er at vi trenger mer mangfold og mer konkurranse. Det betyr nødvendigvis at enkeltaktører må få mindre makt.

Du kan lese hele saken og se intervju på NRK.no og VG-nett.