FNs migrasjonsplattform

FN-bygningen i New York.
FN-bygningen i New York. Foto: United Nations.

Vi trenger et felles utgangspunkt for å håndtere flyktning-situasjonen i verden. Derfor har Norge sagt ja til å slutte seg til FNs migrasjonsplattform. Men enigheten gir ikke Norge nye forpliktelser. 

Det er om lag 260 millioner migranter i verden, og debatten om innvandring preger den politiske dagsorden i mange land. Med befolkningsøkning, klimaendringer, krig og konflikt trenger verdenssamfunnet generelle kjøreregler. I den nye FN-plattformen er det enighet om at strømmen av irregulære migranter må bringes under kontroll.

Under forhandlingene om plattformen har Norge hatt klare budskap. Vi har vært opptatt av å få til ordninger for retur, at vi fortsatt kan skille mellom lovlige og ulovlige innvandrere. Plattformen er ikke juridisk bindende, og det er fortsatt nasjonale myndigheter som har kontroll over egen innvandringspolitikk.

Vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag for mange av våre prioriteringer. Likevel skulle vi gjerne sett at plattformen gikk enda lengre på enkelte områder, for eksempel nye steg på retur og systemer for å begrense eksport av velferdsytelser.

Men dette er den plattformen man har greid å komme til bred enighet om internasjonalt, og den vil styrke muligheten for videre samarbeid. Et tettere samarbeid med opprinnelseslandene vil gjøre vårt arbeid med å returnere dem som har fått avslag enklere.

Den nye plattformen har bred oppslutning internasjonalt. Alle de nordiske landene, samt nære samarbeidsland som Tyskland og Storbritannia vil slutte seg til plattformen.

Her i Norge har Fremskrittspartiet markert sin motstand og da regjeringen behandlet saken sa de seg uenig i regjeringens beslutning. FrP frykter plattformen kan begrense Norges handlingsrom i innvandringspolitikken. Dersom saken skulle vært behandlet i statsråd, ville Frp tatt formell dissens, slik det har vært gjort i enkelte saker i tidligere regjeringer.

Plattformen er ikke juridisk bindende. I stedet framhever den at hvert enkelt land har selvstendig rett til selv å fastsette sin innvandringspolitikk og sine regler for hvilke utenlandske borgere som skal ha rett til innreise og opphold. Mange av tiltakene er rettet inn mot land som i liten grad har utviklet gode ordninger for migrasjonshåndtering.

Norge har allerede gode ordninger for å håndtere migrasjon. Derfor vil mange av tiltakene ikke være relevante for oss. Vi vil fortsette med den regulerte og kontrollerte innvandringen til Norge og beslutter selv hvem som skal få opphold her. Vi legger til grunn at vi ikke påtar oss noen forpliktelser til å liberalisere innvandringspolitikken.

Selv om Norge vil slutte seg til, kommer vi til å klargjøre hvilken forståelse av teksten Norge legger til grunn på en rekke punkter.

Dette vil Norge også tydeliggjøre i form av en stemmeforklaring til FN:

 • Plattformen tillater landene selv å regulere innvandringen. Selv om plattformen anerkjenner at alle migranter, både de regulære og de irregulære, har grunnleggende rettigheter og at disse må respekteres fullt ut, tillater den landene å forbeholde visse rettigheter og velferdsgoder til de regulære migrantene.
 • Plattformen har som mål at landene skal ha gode og fleksible regler for regulær migrasjon. Dette gjelder både for arbeidsmigranter og familiegjenforening. Norge legger her til grunn at våre regler allerede gir gode muligheter for å fylle behovet for utenlandsk arbeidskraft og er i samsvar med folkerettens bestemmelser om retten til familieliv. Vi anser derfor at plattformen ikke gir grunn til å endre de norske reglene på disse områdene.
 • Plattformen aksepterer at landene noen ganger må bruke tvangsmidler for å kontrollere migrasjonen. Fra norsk side legges det til grunn at internering av utlendinger kan være nødvendig i noen tilfeller, også av mindreårige, men da som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.
 • Plattformen bygger på at alle land har en folkerettslig forpliktelse til å ta tilbake egne borgere som er nektet opphold i andre land, og forplikter landene politisk til å samarbeide om retur. Inngåelse av tilbaketakingsavtaler nevnes som et godt eksempel på tiltak for å nå målet om bedre samarbeid om retur. Dette er et element i plattformen som Norge aktivt vil ta i bruk.
 • Plattformen legger opp til at landene skal gjøre det mulig for migranter å nyttiggjøre seg opptjente velferdsgoder i de tilfeller de velger å flytte til andre land. I mange land har migranter sterkt begrensete velferdsgoder, og det er strenge regler for eksport. Norge anser det som urimelig å tolke plattformen dithen at migranter skal få utvidet eksportadgang for norske velferdsgoder.

Global migrasjon er en av de største utfordringene verden står ovenfor, og det er helt avgjørende at vi finner løsninger i fellesskap mellom land. Derfor er plattformen fra FN viktig.

For Norge er det helt naturlig å være med på dette internasjonale samarbeidet, både for å ta vår del av et globalt ansvar, og for å opprettholde kontroll over våre egne grenser.

33 tanker om “FNs migrasjonsplattform”

 1. Avtaleteksten må oversettes til norsk og tas til debatt i Stortinget. Denne avtalen må det norske folk få anledning til å sette seg inn og få fremlagt de konsekvenser avtalen medfører. Å underskrive en avtale uten et opplyst folk kan raskt tolkes som et forsøk på å føre folk bak lyset. Jeg har sett og hørt debatten i Sverige. Her stilles det mange spørsmål og det tegnes et bilde som både forteller om redusert ytringsfrihet, migrantenes rettigheter til regulær innvandring uten at det nevnes hvilke konsekvenser det har for mottakerlandene. Regjeringen bør sette på bremsen, utsette signering og ta med befolkningen på råd.
  For de som ønsker å bli opplyst, se denne TV- diskusjonen: https://youtu.be/3BRRZ7My3Wg

  1. 100% enig med deg
   Erna vil ha en internasjonal taburett og gjør hva som helst for å få den
   Vi aner ikke hva dette medfører av forpliktelser
   Har lest og hørt at avtalen gjør lovløse immigranter om til lovlige
   Dette lukter det møkk av lang vei

 2. FN systemet løser ikke problemene. Norge er for raske til å knytte seg til FNs ulike organer og aktiviteter. Hva gjør FN med overbefolkningen i verden? Hva gjør de for å få slutt på vold og terror? Ikke noe effektivt! Man skal vite hva man betaler for og kontrollere at det brukes riktig og at det gir den effekt som man skal ha.
  Arthur Ellingsen

 3. Hanne Sophie Greve, tidligere dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, påpeker at om ordningen med asyl skal bestå, må det fortsatt være opp til landene som mottar asylsøkere om de vil gjenbosette noen av disse menneskene.
  I kronikken skriver hun videre at: “En flyktning har krav på asyl. Dette er imidlertid pr. definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat. Asyl har man krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Man kan, ikke helt treffende, men allikevel med en grad av relevans, sammenligne asyl med sykehusopphold – nødhjelp etter behov.”

  Norge følger ikke dette prinsippet, men gjenbosetter alle som får flyktningestatus. Når dette er prinsippet følger også familiegjenforening. Brochmann 2 utvalget påpeker noen av konsekvensene. I tillegg oppleves vold og fremvekst av parallellsamfunn, spesielt tydelig er bildene fra Sverige.

  Jeg synes det er feil å signere en “plattform” som samler landene til arbeide for en intensjon og visjon som er uklar, men som på sikt kan skape press for politikk i en spesiell retning. Det er feil å signere fordi befolkningen ikke har fått lese avtaleteksten, er ikke spurt til råds eller fått uttale seg. Politikkens intensjon og retning vil på sikt angå det norske folk og da er det rimelig og rett at vi får være med å bestemme vår egen fremtid. Dette handler også om befolkningens tillit til politikerne, til en selvoppnevnt elite og makta.

  Les Greves kronikk her: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/3p6P/Kronikk-Alle-flyktninger-har-ikke-rett-til-a-bli-varende–Hanne-Sophie-Greve

 4. FN og migrasjons-problemet.

  Det vi må være enige om er at migrasjons-strømmene er et symptom. FNs oppgave må derfor være å kurere «sykdommen». Det er allerede avtaler og prosesser på plass som fungerer for å ta seg av asylsøkere. Det er de som først og fremst skal hjelpes. Dvs. reelle asylsøkere! De bør returnere til hjemlandet når det er trygt! Da må det være noe å returnere til, dvs. «sykdommen» må være kurert! Derfor fremstår kuren som det aller viktigste for å få bukt med problemene!

  De, som ønsker seg en bedre tilværelse f. eks. i Norge, skal slippe inn når man finner det akseptabelt og formålstjenlig. Dvs. når det er rom for slik innvandring. En hjelp der disse menneskene er gir mest for «pengene», innsatsen. Og, da er vi tilbake ved kuren som det aller viktigste.

  FNs oppgave og hovedfokus nå må være å få slutt på nød, elendighet, krig, terror, utnytting, forfølging og vold. Skal det etableres en avtale under FN hatten så må det først og fremst være for dette. Da er det ekstremt viktig at ikke FN som organisasjon misbrukes! Det er absolutt nødvendig med en kritisk gjennomgang og justering av FNs mange aktiviteter!

  Det er ikke behov for en ny migrasjonsavtale under FN-hatten!
  Arthur Ellingsen

 5. Hei Erna
  Her var det mye “God Dag Mann Økseskaft”. Håper du kan presisere:

  Du skriver:
  1. “Vi trenger et felles utgangspunkt for å håndtere flyktning-situasjonen i verden. Derfor har Norge sagt ja til å slutte seg til FNs migrasjonsplattform. Men enigheten gir ikke Norge nye forpliktelser. ”
  – Hvorfor signerer vi da på avtalen? Ved å sette en signatur på et stykke papir er jo normalen at man påtar seg diverse forpliktelser……
  —————————————

  2. “Plattformen er ikke juridisk bindende, og det er fortsatt nasjonale myndigheter som har kontroll over egen innvandringspolitikk.”
  – Javel. Men jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor vi skal signere en avtale der vi forplikter oss til å ha felles kjøreregler, og du samtidig hevder at avtalen ikke gir Norge nye forpliktelser, samt at det er nasjonale myndigheter som har kontroll….. – Hvis disse myndighetene er uenige, er det absurd å kalle det “felles kjøreregler…. Det du skriver henger ikke på greip.
  —————————————-

  3. “Den nye plattformen har bred oppslutning internasjonalt. Alle de nordiske landene, samt nære samarbeidsland som Tyskland og Storbritannia vil slutte seg til plattformen.
  Mange av tiltakene er rettet inn mot land som i liten grad har utviklet gode ordninger for migrasjonshåndtering.”
  – Javel. – Men har ikke Danmark trukket seg fra avtalen? Og hvor er logikken i at vi signerer en avtale som i utgangspunktet var ment for en rekke land som NEKTER å signere avtalen? – Og hvorfor er så mange nordmenn harnisk for at FN har laget en avtale de forsøker å få land som Polen og Ungarn til å godta?
  ——————————————–

  4. “Norge har allerede gode ordninger for å håndtere migrasjon. Derfor vil mange av tiltakene ikke være relevante for oss. Vi vil fortsette med den regulerte og kontrollerte innvandringen til Norge og beslutter selv hvem som skal få opphold her.”
  – Javel! – Vi skal altså fortsatt ha selvråderett og samtidig signere på at vi godtar FNs krav.
  —————————————-

  5. “Plattformen anerkjenner at alle migranter, både de regulære og de irregulære, har grunnleggende rettigheter og at disse må respekteres fullt ut….”

  Betyr det at landene som signerer avtalen legaliserer fri flyt av mennesker over grensen, og at de er berettiget til å ta arbeid – i likhet med polakker og lithauere?Om det skal være “fri flyt” av mennesker, vil jo alle komme til landene som har signert avtalen. Dette kan derfor raskt utvikle seg til risikosport!
  —————————————-

  6. “Plattformen legger opp til at landene skal gjøre det mulig for migranter å nyttiggjøre seg opptjente velferdsgoder i de tilfeller de velger å flytte til andre land. I mange land har migranter sterkt begrensete velferdsgoder, og det er strenge regler for eksport. Norge anser det som urimelig å tolke plattformen dithen at migranter skal få utvidet eksportadgang for norske velferdsgoder.”

  Altså, du benytter IKKE begrepene flyktninger/asylsøkere. – Er derfor usikker på hva du legger i begrepet “migranter”. – Betyr det at vi får en utvidet Schengen-avtale der vi gir innbyggere i en rekke afrikanske stater fri adgang til landene som signerer avtalen?

  —————————————-
  7. OPPTJENTE VELFERDSGODER??? – Betyr dette at afrikanere, i likhet med polakker/lithauere og andre som er medlemmer av Schengen, blir berettiget til kontantstøtte (etter norske satser) som de kan sende til kone/barn i hjemlandet? – Du skriver jo at de skal kunne nyttiggjøre seg opptjente velferdsgoder, også i de tilfeller de velger å flytte til andre land.

  Så snur du 180 grader og sier det er strenge regler for eksport, og at plattformen ikke gir migranter “utvidet eksportadgang” av norske velferdsgoder???? – Greit det, men eksport av “lovlige” velferdsgoder kan være ille nok, og kan bli enormt kostbart. Har vi råd til det?
  —————————————-
  8. FELLES RETURAVTALER???
  – Hva skal vi med returavtaler dersom vi legger opp til at de fritt kan ta seg inn i vårt land? Vi har brukt utallige år og enormt med penger på å få signert returavtaler med en rekke land. Avtalene er nødvendige bl.a. for å få returnert asylsøkere/flyktninger som har løyet om sin identitet, samt personer som ikke har et legitimt krav på beskyttelse. – Men migranter? Dette henger ikke på greip

  —————————————-

  Jeg klarer verken å se logikken eller konsekvenstenkingen i ditt blogginnlegg, men har en sterk følelse av av det ikke inneholder den hele og fulle sannhet. – Om jeg forstår avtalen korrekt, kan afrikanske migranter ta seg jobb i Norge, for så å eksportere norske velferdsordninger om de velger å flytte på seg eller reise hjem.

  – Kan du forklare meg det jeg ikke forstår? Jeg ville sette umåtelig stor pris på et svar.

 6. Jo mer jeg leser, jo mer rister jeg på hodet. Du skriver at avtalen ikke påfører oss forpliktelser, og at vi fortsatt vil ha nasjonal råderett mht flyktning-/migrantsituasjonen.

  Well, på FNs egen side kan følgende leses:
  “The global compact is non-legally binding.” – Oversatt til en norsk fullstendig setning kan det oversettes til: Den globale avtalen er BINDENDE, altså forpliktende. – “non-legally” må bety noe som om at den ikke er å anse som et juridisk dokument. I alle fall, blir “non-legally” å anse som et adverb (modifikator) til adjektivet i denne setningen, som er “bindende”. Ergo er den forpliktende.

  Har du fått din juridiske avdeling til å se på dette språket? Det ville forundre meg meget om ikke disse ordene i fremtiden blir gjenstand for mye advokatmat for å få en noenlunde riktig forståelse av denne merkelige språkbruken.

  Håper du ikke sletter kommentarene på dette blogginnlegget.

 7. Dette MÅ det bli folkeavstemning om !!!!! Hvis ikke har vi ikke Demokrati her i landet. Dere kan IKKE PÅTVINGE deres velgere noe slikt og bare overkjøre landets folk, det er helt hinsides. Vi har allerede så mye innvandrere i Norge at Velferdsstaten er i ferd med å rase i staver !!!!!!!

 8. ACER, migrasjonsavtale, godkjennelse av økte giftmengder i vår mat som importeres, gift som ikke en gang er tillatt brukt i vår egen matproduksjon? Hva er det egentlig du driver med Erna? Kan ikke huske å ha lest noe av dette i partiprogrammet før jeg ga dere min stemme?? Som menig mann er det vanskelig å se at det dere bedriver i disse sakene tjener Norge og nordmenn? Hvem er det egentlig du og regjeringen jobber for? Er det posisjonering for fremtidige stillinger og verv i FN eller andre internasjonale fora som er primærfokuset?

 9. Hvis denne avtalen først blir forpliktende for landene som signerer, noe som også antydes at den fort kan bli. Da kommer historien om vår generasjon og våres naive holdninger ovenfor storpolitikken bli ett skammens kapittel. Det er en arrogant og udemokratisk praksis som utøves av dagens politikere.

 10. Nei, det er IKKE naturlig for Norge å være med på dette! Vi har sett nok toskeskap i innvandringspolitikken som setter Norge, nordmenn og deres etterkommere i fare. Å være med å slå enda en diger spiker i vår kiste er tvert imot helt unaturlig og farlig å være med på!

 11. Har absolutt ingen tro på at denne avtalen er med på å gjøre ting bedre.
  Før hvis den ikke gir noen relle ting som gjør ting bedre enn de er idag, ja da vet man jo ikke hva som er skrevet under på.
  Og skjønner da heller ikke hvorfor den ikke
  Kan være slik det er nå som den er.
  Før idag har Landet Norge makten.
  Men hva blir den når FN har den.
  Det vet vi ingen ting om, annet enn at vi kansje blir pålagt både det ene å det andre,å det uten å ha noe vi skulle sagt.

  N.Amundsen.
  normannamundsen@outlook.com

 12. Denne avtalen som du er så ivrig etter å skrive under på, lukter helt fra Marrakech til Bergen.
  Avtalen er full av krav og rettigheter som migranter skal ha på vegne av skattebetalerne i dette landet. Ordet ‘Rettighet'(Right) forekommer 112 ganger, rasisme 10 ganger og demokrati 0 (null, zero, nada)
  Hva i all verden er det dere holder på med bak ryggen på det norske folk.

  Skammelig og provoserende, regner meg som konservativ og har støttet opp om denne regjeringen, men dette tar kaken.

  Støtter 100% innlegg ovenfor her fra Sissel klungsøyr m.fl.

 13. Hvorfor har du ikke villet ha denne saken debattert og ikke minst korrekt oversatt til norsk slik at alle som ønsker kan sette seg inn i hva den egentlig betyr.

  Hvorfor påstår du at den ikke er forpliktene når det tydelig står det er en avtale?

  Hvorfor påstår du at den vil forenkle retur, når det er et avsnitt der som tydelig sier at ingen kan returneres til et opprinnelsland ikke oppfyller menneskerettighetene? Ingen lanf i den 3. verden vil noensinne oppfylle menneskerettighetene 100%

  Hvorfor er du en reprensentant for alle andre undenom vi er opprinnelsesbefolkningen i Norge. Skal ikke vi ha et eget land?

 14. De presiseringer som her gjøres av Erna Solberg viser med all tydelighet at Migrasjonsavtalen ikke er så uforpliktende som man prøver å gi inntrykk av. Det er derfor vanskelig å ha tillit også til resten av avtalen all den tid den ikke gjøres tilgjengelig og debatteres offentlig. Inntil den norske befolkningen kjenner de fulle konsekvenser av en slik avtale, er et stort og entydig NEI til forpliktelsen det eneste riktige.

 15. Sissel Klungsøyr stiller relevante spørsmål som vi alle gjerne skulle hatt svar på før avtalen signeres. Vi burde opplyses om alle fakta og ha folkeavstemning om dette før noen signerer. Synes faktisk at regjeringen viser forakt for det norske folk ved å signere.

 16. Jeg synes Sissel Klungsøyr stiller relevante spørsmål som vi alle gjerne skulle hatt svar på før avtalen signeres.

 17. Har lest “platformen”, både på engelsk og norsk, og tolker den helt annerledes enn deg. Er riktignok mye, kaller det “svadaspråk” i mangel av et bedre utrykk, men er likevel mulig å trekke ut essensen. Dette løser ingen problemer, hverken for nasjonalstatene eller migrantene. Verden må fordele ressursene mer rettferdig og ikke la multinasjonale selskaper styre alle verdier til “the 1 %. Dette er ikke gjort i en håndvending og viljen er vel ikke til stede i verden foreløpig. Men, er optimist. Håper det tvinger seg fram. Uansett, denne avtalen løser ingenting. Tvert imot. Er sterkt i mot avtalen.

 18. Det er ikke bare avtalen i seg selv; men det faktum at denne avtalen signeres uten at folket blir hørt. Dette vil vise seg å bli en av de største skandaler noen sinne. Jeg er så rasende at jeg blir kvalm. Hvor er den s.k presse?

 19. Vi er din arbeidsgiver og du har og høre på oss, er faktisk vi som bestemmer over Norge, det Norske folk, IKKE deg alene. Nei!!! dette går ikke ann

 20. Erna, avtalen forplkkter ref pkt. 41. Om den er juridisk binnende har vel da ikke noe å si.
  Hvem utenom nord europa har råd til å innføre denne avtalen. Meste parten av landene har jo ikke velferdsgoder.
  Hvorfor sier ikke avtalen noe om lengden en migrant skal ha rett å dra?
  Lett at alle drar til skandinavia siden det er best der.
  Hva skjer med en dødlighetebølge rundt middelhavet, har vi åpnet døra for hele nordafrika og sør europa…?

 21. Erna ikke signer denne avtalen! Du kan da ikke mene og ville at dette skal være din ettermæle! ?!
  Vil du bli husket som en landssviker? Hva med fremtidige generasjoner?
  Ja, jeg går ned på mine knær og trygler og ber om at du ikke signerer! Folket vil ikke at du signerer Erna og du skal tjene folket, det er det som er jobben din !
  Dette skulle det være folkeavstemming på!
  Det er ikke for sent å snu Erna!

 22. Skal du Erna med resten av regjeringen gå bak ryggen på oss og signere denne avtalen? Norge skal liksom være et demokrati, men det ser ikke sånn ut. Med en sånn gravalvorlig sak som det der , krever vi en FOLKEAVSTEMMING.

 23. Er det bare landene som mottar migranter som skal undertegne og ikke de landene som migrantene kommer fra?
  Mao. kommer det nå en, foreløpig uforpliktende, avtale som legger et ytterligere press på Vest-Europa, mens land i Afrika og Asia kan fortsette som før med å nekte å ta migranter i retur?
  Hva er da poenget med avtalen?

 24. Det er ikke bred enighet om avtalen. Snarere tvert i mot stor uenighet i hele verden. Nå kjører Erna en-manns-løp langt over hodene på folk, med mangel på informasjon og debatt om saken. Det er ikke ønskelig å høre folkets mening i denne saken, som i ACER saken. Som Erna sier selv, vanlige folk stemmer etter hjertet og følelser. Vanlige folk egner seg med andre ord ikke til å fatte beslutning, og ha meninger i slike saker. Abortsaken er også et eksempel på distansen mellom Erna og folket. Når du blir så høy på deg selv, er det på tide å ta en pause. Synd for Norge om velgerne må tvinge Høyre ut av regjeringen før hun forstår det.

Legg igjen en kommentar til Steinar Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *