FNs migrasjonsplattform

FN-bygningen i New York.
FN-bygningen i New York. Foto: United Nations.

Vi trenger et felles utgangspunkt for å håndtere flyktning-situasjonen i verden. Derfor har Norge sagt ja til å slutte seg til FNs migrasjonsplattform. Men enigheten gir ikke Norge nye forpliktelser. 

Det er om lag 260 millioner migranter i verden, og debatten om innvandring preger den politiske dagsorden i mange land. Med befolkningsøkning, klimaendringer, krig og konflikt trenger verdenssamfunnet generelle kjøreregler. I den nye FN-plattformen er det enighet om at strømmen av irregulære migranter må bringes under kontroll.

Under forhandlingene om plattformen har Norge hatt klare budskap. Vi har vært opptatt av å få til ordninger for retur, at vi fortsatt kan skille mellom lovlige og ulovlige innvandrere. Plattformen er ikke juridisk bindende, og det er fortsatt nasjonale myndigheter som har kontroll over egen innvandringspolitikk.

Vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag for mange av våre prioriteringer. Likevel skulle vi gjerne sett at plattformen gikk enda lengre på enkelte områder, for eksempel nye steg på retur og systemer for å begrense eksport av velferdsytelser.

Men dette er den plattformen man har greid å komme til bred enighet om internasjonalt, og den vil styrke muligheten for videre samarbeid. Et tettere samarbeid med opprinnelseslandene vil gjøre vårt arbeid med å returnere dem som har fått avslag enklere.

Den nye plattformen har bred oppslutning internasjonalt. Alle de nordiske landene, samt nære samarbeidsland som Tyskland og Storbritannia vil slutte seg til plattformen.

Her i Norge har Fremskrittspartiet markert sin motstand og da regjeringen behandlet saken sa de seg uenig i regjeringens beslutning. FrP frykter plattformen kan begrense Norges handlingsrom i innvandringspolitikken. Dersom saken skulle vært behandlet i statsråd, ville Frp tatt formell dissens, slik det har vært gjort i enkelte saker i tidligere regjeringer.

Plattformen er ikke juridisk bindende. I stedet framhever den at hvert enkelt land har selvstendig rett til selv å fastsette sin innvandringspolitikk og sine regler for hvilke utenlandske borgere som skal ha rett til innreise og opphold. Mange av tiltakene er rettet inn mot land som i liten grad har utviklet gode ordninger for migrasjonshåndtering.

Norge har allerede gode ordninger for å håndtere migrasjon. Derfor vil mange av tiltakene ikke være relevante for oss. Vi vil fortsette med den regulerte og kontrollerte innvandringen til Norge og beslutter selv hvem som skal få opphold her. Vi legger til grunn at vi ikke påtar oss noen forpliktelser til å liberalisere innvandringspolitikken.

Selv om Norge vil slutte seg til, kommer vi til å klargjøre hvilken forståelse av teksten Norge legger til grunn på en rekke punkter.

Dette vil Norge også tydeliggjøre i form av en stemmeforklaring til FN:

 • Plattformen tillater landene selv å regulere innvandringen. Selv om plattformen anerkjenner at alle migranter, både de regulære og de irregulære, har grunnleggende rettigheter og at disse må respekteres fullt ut, tillater den landene å forbeholde visse rettigheter og velferdsgoder til de regulære migrantene.
 • Plattformen har som mål at landene skal ha gode og fleksible regler for regulær migrasjon. Dette gjelder både for arbeidsmigranter og familiegjenforening. Norge legger her til grunn at våre regler allerede gir gode muligheter for å fylle behovet for utenlandsk arbeidskraft og er i samsvar med folkerettens bestemmelser om retten til familieliv. Vi anser derfor at plattformen ikke gir grunn til å endre de norske reglene på disse områdene.
 • Plattformen aksepterer at landene noen ganger må bruke tvangsmidler for å kontrollere migrasjonen. Fra norsk side legges det til grunn at internering av utlendinger kan være nødvendig i noen tilfeller, også av mindreårige, men da som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.
 • Plattformen bygger på at alle land har en folkerettslig forpliktelse til å ta tilbake egne borgere som er nektet opphold i andre land, og forplikter landene politisk til å samarbeide om retur. Inngåelse av tilbaketakingsavtaler nevnes som et godt eksempel på tiltak for å nå målet om bedre samarbeid om retur. Dette er et element i plattformen som Norge aktivt vil ta i bruk.
 • Plattformen legger opp til at landene skal gjøre det mulig for migranter å nyttiggjøre seg opptjente velferdsgoder i de tilfeller de velger å flytte til andre land. I mange land har migranter sterkt begrensete velferdsgoder, og det er strenge regler for eksport. Norge anser det som urimelig å tolke plattformen dithen at migranter skal få utvidet eksportadgang for norske velferdsgoder.

Global migrasjon er en av de største utfordringene verden står ovenfor, og det er helt avgjørende at vi finner løsninger i fellesskap mellom land. Derfor er plattformen fra FN viktig.

For Norge er det helt naturlig å være med på dette internasjonale samarbeidet, både for å ta vår del av et globalt ansvar, og for å opprettholde kontroll over våre egne grenser.

11 kommentarer til «FNs migrasjonsplattform»

 1. Avtaleteksten må oversettes til norsk og tas til debatt i Stortinget. Denne avtalen må det norske folk få anledning til å sette seg inn og få fremlagt de konsekvenser avtalen medfører. Å underskrive en avtale uten et opplyst folk kan raskt tolkes som et forsøk på å føre folk bak lyset. Jeg har sett og hørt debatten i Sverige. Her stilles det mange spørsmål og det tegnes et bilde som både forteller om redusert ytringsfrihet, migrantenes rettigheter til regulær innvandring uten at det nevnes hvilke konsekvenser det har for mottakerlandene. Regjeringen bør sette på bremsen, utsette signering og ta med befolkningen på råd.
  For de som ønsker å bli opplyst, se denne TV- diskusjonen: https://youtu.be/3BRRZ7My3Wg

  1. 100% enig med deg
   Erna vil ha en internasjonal taburett og gjør hva som helst for å få den
   Vi aner ikke hva dette medfører av forpliktelser
   Har lest og hørt at avtalen gjør lovløse immigranter om til lovlige
   Dette lukter det møkk av lang vei

 2. FN systemet løser ikke problemene. Norge er for raske til å knytte seg til FNs ulike organer og aktiviteter. Hva gjør FN med overbefolkningen i verden? Hva gjør de for å få slutt på vold og terror? Ikke noe effektivt! Man skal vite hva man betaler for og kontrollere at det brukes riktig og at det gir den effekt som man skal ha.
  Arthur Ellingsen

 3. Hanne Sophie Greve, tidligere dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, påpeker at om ordningen med asyl skal bestå, må det fortsatt være opp til landene som mottar asylsøkere om de vil gjenbosette noen av disse menneskene.
  I kronikken skriver hun videre at: “En flyktning har krav på asyl. Dette er imidlertid pr. definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat. Asyl har man krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Man kan, ikke helt treffende, men allikevel med en grad av relevans, sammenligne asyl med sykehusopphold – nødhjelp etter behov.”

  Norge følger ikke dette prinsippet, men gjenbosetter alle som får flyktningestatus. Når dette er prinsippet følger også familiegjenforening. Brochmann 2 utvalget påpeker noen av konsekvensene. I tillegg oppleves vold og fremvekst av parallellsamfunn, spesielt tydelig er bildene fra Sverige.

  Jeg synes det er feil å signere en “plattform” som samler landene til arbeide for en intensjon og visjon som er uklar, men som på sikt kan skape press for politikk i en spesiell retning. Det er feil å signere fordi befolkningen ikke har fått lese avtaleteksten, er ikke spurt til råds eller fått uttale seg. Politikkens intensjon og retning vil på sikt angå det norske folk og da er det rimelig og rett at vi får være med å bestemme vår egen fremtid. Dette handler også om befolkningens tillit til politikerne, til en selvoppnevnt elite og makta.

  Les Greves kronikk her: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/3p6P/Kronikk-Alle-flyktninger-har-ikke-rett-til-a-bli-varende–Hanne-Sophie-Greve

 4. FN og migrasjons-problemet.

  Det vi må være enige om er at migrasjons-strømmene er et symptom. FNs oppgave må derfor være å kurere «sykdommen». Det er allerede avtaler og prosesser på plass som fungerer for å ta seg av asylsøkere. Det er de som først og fremst skal hjelpes. Dvs. reelle asylsøkere! De bør returnere til hjemlandet når det er trygt! Da må det være noe å returnere til, dvs. «sykdommen» må være kurert! Derfor fremstår kuren som det aller viktigste for å få bukt med problemene!

  De, som ønsker seg en bedre tilværelse f. eks. i Norge, skal slippe inn når man finner det akseptabelt og formålstjenlig. Dvs. når det er rom for slik innvandring. En hjelp der disse menneskene er gir mest for «pengene», innsatsen. Og, da er vi tilbake ved kuren som det aller viktigste.

  FNs oppgave og hovedfokus nå må være å få slutt på nød, elendighet, krig, terror, utnytting, forfølging og vold. Skal det etableres en avtale under FN hatten så må det først og fremst være for dette. Da er det ekstremt viktig at ikke FN som organisasjon misbrukes! Det er absolutt nødvendig med en kritisk gjennomgang og justering av FNs mange aktiviteter!

  Det er ikke behov for en ny migrasjonsavtale under FN-hatten!
  Arthur Ellingsen

 5. Hvorfor er det umulig å legge inn kommentarer her? – Jeg har stilt deg en rekke spørsmål, da mye av det du skriver ikke henger på greip. Men får ikke postet kommentarene.

 6. Hei Erna
  Her var det mye “God Dag Mann Økseskaft”. Håper du kan presisere:

  Du skriver:
  1. “Vi trenger et felles utgangspunkt for å håndtere flyktning-situasjonen i verden. Derfor har Norge sagt ja til å slutte seg til FNs migrasjonsplattform. Men enigheten gir ikke Norge nye forpliktelser. ”
  – Hvorfor signerer vi da på avtalen? Ved å sette en signatur på et stykke papir er jo normalen at man påtar seg diverse forpliktelser……
  —————————————

  2. “Plattformen er ikke juridisk bindende, og det er fortsatt nasjonale myndigheter som har kontroll over egen innvandringspolitikk.”
  – Javel. Men jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor vi skal signere en avtale der vi forplikter oss til å ha felles kjøreregler, og du samtidig hevder at avtalen ikke gir Norge nye forpliktelser, samt at det er nasjonale myndigheter som har kontroll….. – Hvis disse myndighetene er uenige, er det absurd å kalle det “felles kjøreregler…. Det du skriver henger ikke på greip.
  —————————————-

  3. “Den nye plattformen har bred oppslutning internasjonalt. Alle de nordiske landene, samt nære samarbeidsland som Tyskland og Storbritannia vil slutte seg til plattformen.
  Mange av tiltakene er rettet inn mot land som i liten grad har utviklet gode ordninger for migrasjonshåndtering.”
  – Javel. – Men har ikke Danmark trukket seg fra avtalen? Og hvor er logikken i at vi signerer en avtale som i utgangspunktet var ment for en rekke land som NEKTER å signere avtalen? – Og hvorfor er så mange nordmenn harnisk for at FN har laget en avtale de forsøker å få land som Polen og Ungarn til å godta?
  ——————————————–

  4. “Norge har allerede gode ordninger for å håndtere migrasjon. Derfor vil mange av tiltakene ikke være relevante for oss. Vi vil fortsette med den regulerte og kontrollerte innvandringen til Norge og beslutter selv hvem som skal få opphold her.”
  – Javel! – Vi skal altså fortsatt ha selvråderett og samtidig signere på at vi godtar FNs krav.
  —————————————-

  5. “Plattformen anerkjenner at alle migranter, både de regulære og de irregulære, har grunnleggende rettigheter og at disse må respekteres fullt ut….”

  Betyr det at landene som signerer avtalen legaliserer fri flyt av mennesker over grensen, og at de er berettiget til å ta arbeid – i likhet med polakker og lithauere?Om det skal være “fri flyt” av mennesker, vil jo alle komme til landene som har signert avtalen. Dette kan derfor raskt utvikle seg til risikosport!
  —————————————-

  6. “Plattformen legger opp til at landene skal gjøre det mulig for migranter å nyttiggjøre seg opptjente velferdsgoder i de tilfeller de velger å flytte til andre land. I mange land har migranter sterkt begrensete velferdsgoder, og det er strenge regler for eksport. Norge anser det som urimelig å tolke plattformen dithen at migranter skal få utvidet eksportadgang for norske velferdsgoder.”

  Altså, du benytter IKKE begrepene flyktninger/asylsøkere. – Er derfor usikker på hva du legger i begrepet “migranter”. – Betyr det at vi får en utvidet Schengen-avtale der vi gir innbyggere i en rekke afrikanske stater fri adgang til landene som signerer avtalen?

  —————————————-
  7. OPPTJENTE VELFERDSGODER??? – Betyr dette at afrikanere, i likhet med polakker/lithauere og andre som er medlemmer av Schengen, blir berettiget til kontantstøtte (etter norske satser) som de kan sende til kone/barn i hjemlandet? – Du skriver jo at de skal kunne nyttiggjøre seg opptjente velferdsgoder, også i de tilfeller de velger å flytte til andre land.

  Så snur du 180 grader og sier det er strenge regler for eksport, og at plattformen ikke gir migranter “utvidet eksportadgang” av norske velferdsgoder???? – Greit det, men eksport av “lovlige” velferdsgoder kan være ille nok, og kan bli enormt kostbart. Har vi råd til det?
  —————————————-
  8. FELLES RETURAVTALER???
  – Hva skal vi med returavtaler dersom vi legger opp til at de fritt kan ta seg inn i vårt land? Vi har brukt utallige år og enormt med penger på å få signert returavtaler med en rekke land. Avtalene er nødvendige bl.a. for å få returnert asylsøkere/flyktninger som har løyet om sin identitet, samt personer som ikke har et legitimt krav på beskyttelse. – Men migranter? Dette henger ikke på greip

  —————————————-

  Jeg klarer verken å se logikken eller konsekvenstenkingen i ditt blogginnlegg, men har en sterk følelse av av det ikke inneholder den hele og fulle sannhet. – Om jeg forstår avtalen korrekt, kan afrikanske migranter ta seg jobb i Norge, for så å eksportere norske velferdsordninger om de velger å flytte på seg eller reise hjem.

  – Kan du forklare meg det jeg ikke forstår? Jeg ville sette umåtelig stor pris på et svar.

 7. Jo mer jeg leser, jo mer rister jeg på hodet. Du skriver at avtalen ikke påfører oss forpliktelser, og at vi fortsatt vil ha nasjonal råderett mht flyktning-/migrantsituasjonen.

  Well, på FNs egen side kan følgende leses:
  “The global compact is non-legally binding.” – Oversatt til en norsk fullstendig setning kan det oversettes til: Den globale avtalen er BINDENDE, altså forpliktende. – “non-legally” må bety noe som om at den ikke er å anse som et juridisk dokument. I alle fall, blir “non-legally” å anse som et adverb (modifikator) til adjektivet i denne setningen, som er “bindende”. Ergo er den forpliktende.

  Har du fått din juridiske avdeling til å se på dette språket? Det ville forundre meg meget om ikke disse ordene i fremtiden blir gjenstand for mye advokatmat for å få en noenlunde riktig forståelse av denne merkelige språkbruken.

  Håper du ikke sletter kommentarene på dette blogginnlegget.

 8. Dette MÅ det bli folkeavstemning om !!!!! Hvis ikke har vi ikke Demokrati her i landet. Dere kan IKKE PÅTVINGE deres velgere noe slikt og bare overkjøre landets folk, det er helt hinsides. Vi har allerede så mye innvandrere i Norge at Velferdsstaten er i ferd med å rase i staver !!!!!!!

Det er stengt for kommentarer.